*IMSPS189/2005 Versiunea originala
ID intern unic:  334882
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SANĂTĂŢII ŞI PROTECTIEI SOCIALE
INSTRUCŢIUNE Nr. 189
din  22.06.2005
privind modul de completare a certificatului de concediu medical
Publicat : 22.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 98-100     art Nr : 335
Aprobat                                        Înregistrat
Ministerul Sănătăţii şi                     Ministerul Justiţiei
Protecţiei Sociale                           al Republicii Moldova
al Republicii Moldova                    Ministru___ Victoria Iftodi
Ministru_____ Valerian Revenco   Nr.110 din 07.07.2005
Nr. 189 din 22.06.2005


I NSTRUCŢIUNE  
privind modul de completare a certificatului de concediu medical
I. Dispoziţii generale
1. Prezenta Instrucţiune determină modul de completare a certificatului de concediu medical (în continuare - certificat) şi este elaborată  în temeiul punctului 53 al Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 469 din 24 mai 2005 "Pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.77-79, art.529).
2. Formularul certificatului este constituit din două părţi, una care se completează şi rămîne în instituţia medico-sanitară (cotor), iar a doua parte se completează şi se eliberează salariatului după închiderea certificatului.
3. Formularele certificatelor şi cotoarele certificatelor se păstrează în instituţia medico-sanitară, în calitate de formulare de evidenţă strictă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
4. Înscrierile în certificat se efectuează cu scris citeţ cu cerneală sau cu pixul (albastră sau neagră). Prescurtări şi abrevieri nu se admit.
II. Modul de completare a certificatului de concediu medical
5. În partea de sus a certificatului (cotorului) se subliniază respectiv dacă este  "primar" sau "continuare" şi se indică numele medicului, care eliberează certificatul.
În cazul tratamentului de staţionar se indică numărul fişei medicale.
6. Datele personale despre salariat (numele, prenumele, adresa la domiciliu) se înscriu conform datelor din actul de identitate, iar denumirea întreprinderii ori instituţiei, unde lucrează, se înscriu la indicaţia acestuia.
În cazul eliberării certificatului pentru concediu de maternitate soţiei aflate la întreţinerea salariatului se înscriu datele personale ale soţiei (numele, prenumele, adresa la domiciliu) şi se indică "este la întreţinerea soţului".
7. Data eliberării certificatului se înscrie cu cifre şi luna cu litere.
8. După locul tăierii, în partea de sus a certificatului se subliniază respectiv dacă este  "primar" sau "continuare".
9. Înscrierea denumirii şi adresei instituţiei medico-sanitare se confirmă prin aplicarea ştampilei instituţiei medico-sanitare.
10. Data eliberării certificatului se înscrie cu cifre şi luna cu litere.
11. Datele personale despre salariat (numele, prenumele, vîrsta - ani compleţi) se înscriu conform datelor din actul de identitate, iar denumirea întreprinderii ori instituţiei, unde lucrează, se înscriu la indicaţia acestuia.
12. Genul asiguratului se subliniază corespunzător.
13. În rubrica "diagnosticul" se indică diagnosticul prealabil stabilit la adresarea bolnavului, care a servit drept cauză a aprecierii incapacităţii temporare de muncă.
În rubrica "diagnosticul final" se înscrie diagnosticul clinic final, care a determinat durata incapacităţii temporare de muncă.
În cazul, în care s-ar putea produce deteriorarea gravă a stării fizice şi psihice a pacientului sau compromiterea rezultatelor tratamentului, ca excepţie, se poate înscrie alt diagnostic. În cazul, cînd în certificatul de concediu medical a fost schimbat diagnosticul, în fişa medicală de ambulatoriu de formă aprobată de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale se efectuează nota respectivă despre modificarea diagnosticului.
14. Cauza delimitării capacităţii de muncă se dublează prin sublinierea tipului incapacităţii temporare de muncă corespunzător - boală, accident la serviciu sau în condiţii de trai, carantină, îngrijirea unui copil bolnav, tratament la staţiune balneară, pentru maternitate (graviditate şi naştere).
15. În cazul eliberării certificatului pentru îngrijirea copilului bolnav în rubrica "diagnosticul" şi "diagnosticul final" se indică maladia copilului care a necesitat îngrijire în conformitate cu punctul 13 al prezentei Instrucţiuni.
Pe rîndul punctat se înscriu datele personale ale copilului (numele, prenumele şi vîrsta) şi se subliniază cuvîntul "îngrijire". Cauza incapacităţii temporare de muncă se subliniază corespunzător.
În cazul eliberării certificatului pentru concediu de maternitate soţiei aflate la întreţinerea salariatului se înscriu corespunzător datele personale despre soţie (numele, prenumele şi vîrsta - ani compleţi) şi "este la întreţinerea soţului", iar în rubrica "diagnosticul" şi "diagnosticul final" se indică "Pentru concediu de maternitate".
Pe rîndul punctat se înscriu datele personale ale soţului la întreţinerea căruia se află soţia (numele, prenumele, vîrsta - ani compleţi, denumirea întreprinderii ori instituţiei unde lucrează).
În caz de tratament balneosanatorial pe rîndul punctat se indică denumirea instituţiei balneosanatoriale, numărul biletului de tratament, începutul şi sfîrşitul tratamentului.
16. În rubrica "regimul" se indică corespunzător ambulator sau  staţionar.
17. Încălcarea regimului de tratament prescris se notifică în rubrica corespunzătoare. Ca încălcare a regimului se înscriu situaţiile sau starea bolnavului, care afectează derularea eficientă a tratamentului, după cum sînt: neprezentarea pe motiv neîntemeiat la examenul medical în termenul stabilit, stare de ebrietate, refuzul de a se prezenta la Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii. Medicul confirmă prin semnătură datele privind încălcarea regimului de tratament.
Refuzul de spitalizare şi de a fi supus unor investigaţii invazive nu se consideră încălcare de regim.
18. În cazul tratamentului prin spitalizare în rîndul "s-a aflat în staţionar" se indică de la ce dată pînă la ce dată bolnavul a fost spitalizat şi se confirmă prin aplicarea ştampilei instituţiei medico-sanitare.
În cazul tratamentului de durată, cînd certificatul de concediu medical se eliberează la cererea pacientului pînă la finele tratamentului, la perfectarea unui nou certificat în rîndul vizat se indică toată perioada de spitalizare din prima zi. În asemenea caz, datele din rîndul "s-a aflat în staţionar" nu vor corespunde cu datele din rubrica "eliberare de la lucru".
19. Cazul eliberării certificatului de concediu medical în legătură cu transferarea temporară la altă muncă în urma unui accident de muncă sau unei boli profesionale  se notifică în rîndul "a-l trece temporar la alt lucru". Înscrierea se confirmă prin semnătura preşedintelui Consiliului medical consultativ al instituţiei medico-sanitare.
20. În cazul trimiterii bolnavului pentru expertizare la Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii în rîndul "Trimis la CEMV" se înscrie data îndreptării şi se confirmă cu semnătura preşedintelui Consiliului medical consultativ al instituţiei medico-sanitare.
În cazul, cînd bolnavul  refuză să fie expertizat la Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii certificatul nu se prelungeşte şi în rîndul "însemnări despre încălcarea regimului" se înscrie data refuzului, iar în rîndul "a începe lucrul" se înscrie "a refuzat de a se prezenta la CEMV". Acest refuz nu poate servi ca motiv pentru sistarea supravegherii şi tratamentului în continuare a bolnavului, dar constituie temei de refuz pentru prelungirea certificatului de concediu medical.
În cazul, cînd bolnavul este expertizat la Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii, acest fapt se notifică în rîndul corespunzător cu înscrierea datei expertizării şi concluziei, care se confirmă cu semnătura preşedintelui şi aplicarea ştampilei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii.
La aprecierea de către Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii a gradului de invaliditate, instituţia medico-sanitară în rîndul "a începe lucrul"  înscrie "s-a stabilit grad de invaliditate" şi indică gradul şi data încadrării.
În cazul, cînd Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii recunoaşte salariatul  inapt de muncă şi recomandă prelungirea certificatului, în rîndul "a începe lucrul"  se înscrie "prelungeşte tratamentul" cu prelungirea lui conform legislaţiei în vigoare.
În cazul, cînd Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii recunoaşte asiguratul apt de muncă Consiliul medical consultativ la necesitate prelungeşte certificatul pentru perioada de expertizare cu ziua din urmă. În acest caz certificatul se închide cu ziua următoare a celei în care a fost finalizată expertizarea la Consiliul de expertiză medicală a vitalităţii.
21. În rubrica "eliberare de la lucru", în rîndul "de la ce dată" se înscrie cu cifre arabe data, luna şi anul, iar în rîndul "pînă la ce dată inclusiv" data şi luna se înscriu cu litere. Aceasta din urmă este data cînd bolnavul urmează să se prezinte la examen medical. În cazul deciziei de prelungire a certificatului, la perfectarea rîndurilor de mai jos data din rîndul de sus "pînă la ce dată inclusiv" nu se repetă în rîndul următor "de la ce dată".
În rîndul "funcţia şi numele medicului" se înscrie ce funcţie deţine medicul care eliberează certificatul de concediu medical şi numele acestuia.
În cazul, cînd certificatul se prelungeşte cu acordul Consiliului medical consultativ, preşedintele Consiliului medical consultativ înscrie în rîndul respectiv înainte de "de la ce dată" abreviatura "CMC" cu ulterioara completare conform cerinţelor.
În acest caz în rîndul "funcţia şi numele medicului" preşedintele Consiliului medical înscrie "preşedinte CMC" şi numele său şi de asemenea funcţia şi numele medicului, care eliberează certificatul de concediu medical.
În rîndul "semnătura medicului" se semnează personal medicul (medicii) care a adoptat decizia, conform numelui indicat.
În cazul, cînd certificatul se eliberează cu acordul conducătorului instituţiei medico-sanitare, certificatul se confirmă cu semnătura conducătorului şi ştampila rotundă a instituţiei medico-sanitare.
Nu se permite prelungirea certificatului cu rînd suplimentar, în afara celor 4 rînduri prevăzute în formular.
22. În cazul, cînd pacientului i se recomandă reîncadrarea în cîmpul muncii, în rîndul "a începe lucrul" se înscrie cu litere ziua următoare celei înscrise în ultimul rînd "pînă la ce dată inclusiv".
În caz, cînd prelungirea certificatului se continuă pe alt formular, în rubrica "a începe lucrul" se înscrie "prelungeşte tratamentul" şi se indică numărul şi seria certificatului nou.
În acest caz pe cîmpul inferior al certificatului nou se indică numărul, seria certificatului anterior şi numărul total de zile cu incapacitate temporară de muncă din certificatul anterior.
Dacă pacientul a decedat în rîndul "a începe lucrul" se înscrie "a decedat" şi data şi luna decesului cu litere. În acest caz datele din rîndul "a începe lucrul" corespund cu ultimele date înscrise în rîndul "pînă la ce dată inclusiv".
23. La închiderea certificatului în partea dreaptă de sus a acestuia se înscrie cifrul maladiei conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
Cifrul se indică conform maladiei care a determinat durata incapacităţii temporare de muncă.  
În cazul eliberării certificatului cu maladia tuberculoză, SIDA şi cancer de orice tip alăturat cifrului maladiei se înscrie "100%", care se confirmă cu ştampila instituţiei medico-sanitare.  
24. În cazul unor greşeli cuvîntul sau datele se corectează prin taiere cu o linie, iar deasupra se înscrie cuvîntul sau datele corecte.
Toate corectările se dublează cu acelaşi text pe cîmpul inferior al certificatului confirmat prin "corectat de crezut", semnătura medicului şi ştampila instituţiei medico-sanitare.
25. La închiderea certificatului în partea dreaptă de sus şi de jos se aplică ştampila instituţiei medico-sanitare.
În cazul, cînd salariatului i s-a eliberat certificat conform actelor normative în vigoare în afara locului de trai, în altă localitate, sau în altă instituţie medico-sanitară, în partea de sus a certificatului se aplică parafa  instituţiei medico-sanitare, care a decis eliberarea certificatului şi în partea de jos - ştampila instituţiei medico-sanitare, care a decis închiderea sau prelungirea certificatului în modul stabilit de actele normative în vigoare.
În cazul, cînd persoana responsabilă depistează erori în completarea certificatului ştampilele nu se aplică.
26. În cazul, cînd certificatul se eliberează cu acordul conducătorului instituţiei medico-sanitare, certificatul se confirmă prin semnătura conducătorului şi ştampila rotundă a instituţiei medico-sanitare.
27. Primirea certificatului de către salariat se confirmă prin semnătura lui în locul stabilit pe cotorul certificatului.
III. Dispoziţii finale
28. Conducătorul instituţiei medico-sanitare poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru organizarea şi calitatea expertizei incapacităţii  temporare de muncă, modul de eliberare a certificatelor în instituţiile medico-sanitare publice din subordine, precum şi pentru completarea, păstrarea şi evidenţa formularelor certificatelor.
29. Medicul poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru eliberarea nelegitimă sau completarea greşită a certificatelor.