*HGC778/2009 Versiunea originala
ID intern unic:  334935
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 778
din  27.11.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne,
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia
Publicat : 01.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 173     art Nr : 856
    În conformitate cu art. 20 pct. 2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.1;
    structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.2;
    lista subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.3;
    lista categoriilor de funcţii ale Ministerului Afacerilor Interne subrogate de generali, conform  anexei nr.4;
    lista  întreprinderilor de stat monitorizate de Ministerul Afacerilor Interne, conform anexei nr.5.
    2. Se stabileşte:
    efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne în număr de 155 de unităţi;
    efectivul-limită al subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, cu excepţia Departamentului trupelor de carabinieri şi Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, în număr de 2506 unităţi;
    efectivul-limită al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, în număr de 2592 unităţi.
    3. Ministerul Afacerilor Interne se învesteşte cu dreptul de a aproba sau, după caz, de a modifica statul de personal al aparatului central şi subdiviziunilor subordonate Ministerului, în limitele fondului de retribuire a muncii şi efectivului-limită stabilit.
    4. Ministerul Afacerilor Interne are trei viceminiştri şi un colegiu constituit din 15 persoane.
    5. Ministerului Afacerilor Interne i se permite să menţină, supra limita stabilită pentru efectivul subdiviziunilor subordonate, colaboratori atestaţi şi civili în vederea creării serviciilor tehnice şi de producţie, care vor fi întreţinute din contul mijloacelor speciale.
    6. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.6.

    PRIM-MINISTRU                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                            Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                Victor Catan

    Nr. 778. Chişinău, 27 noiembrie 2009.

 Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.778
din 27 noiembrie 2009
REGULAMENTUL
privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Afacerilor Interne

I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne  (în continuare – Regulament) stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Ministerului Afacerilor Interne.
    2. Ministerul Afacerilor Interne (în continuare – MAI) este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care exercită conducerea, coordonarea şi controlul în domeniul de competenţă a structurilor subordonate, conform legii.
    3. MAI este persoană juridică, dispune de cont trezorerial, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, alte ştampile şi anteturi de modelul stabilit.
    4. MAI este organizat şi funcţionează în baza Constituţiei Republicii Moldova, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, legilor şi hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, altor acte normative, tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în baza prezentului Regulament.
    5. MAI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu principiile legalităţii, respectării personalităţii, umanismului şi echităţii sociale, colegialităţii în îmbinare cu conducerea unică, colaborării cu cetăţenii şi colectivele de muncă, asigurării transparenţei şi respectării normelor de deontologie profesională.
II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile
şi drepturile MAI

    6. Misiunea MAI constă în realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului privind elaborarea, promovarea şi realizarea politicii statului ce ţine de asigurarea legalităţii, ordinii publice, protecţiei civile, apărării împotriva incendiilor, precum şi în asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
    7. Funcţiile de bază ale MAI sînt:
    1) elaborarea şi realizarea politicii de stat în domeniile asigurării ordinii de drept, securităţii publice şi combaterii criminalităţii;
    2) participarea la elaborarea şi realizarea politicii de stat privind apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
    3) organizarea activităţilor de pregătire prealabilă şi multilaterală a populaţiei, obiectivelor economice şi forţelor de protecţie civilă pentru desfăşurarea acţiunilor în cazul pericolului de declanşare şi în cazul declanşării situaţiilor excepţionale, incendiilor, precum şi executarea lucrărilor de salvare, altor lucrări prioritare în condiţii excepţionale şi lichidarea consecinţelor acestora;
    4) elaborarea, promovarea şi realizarea politicii de stat în domeniul migraţiei şi azilului;
    5) asigurarea disciplinei şi legalităţii în activitatea organelor afacerilor interne, asigurarea nivelului înalt de pregătire profesională şi de luptă a colaboratorilor;
    6) asigurarea protecţiei juridice şi sociale a efectivului din organele afacerilor interne;
    7) dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a organelor afacerilor interne;
    8) planificarea şi desfăşurarea activităţilor orientate spre asigurarea apărării naţionale.
    8. MAI exercită următoarele atribuţii:
    1) coordonează activitatea organelor afacerilor interne de menţinere a ordinii şi securităţii publice, în prevenirea, combaterea, descoperirea şi investigarea infracţiunilor şi contravenţiilor, conform competenţei stabilite de legislaţia în vigoare;
    2) organizează activitatea operativă de investigaţii, de expertiză judiciară şi de urmărire penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    3) stabileşte, în baza analizei situaţiei criminogene, direcţiile prioritare de activitate a organelor afacerilor interne, elaborează şi realizează programe complexe ale activităţii lor;
    4) participă la întocmirea şi realizarea programelor de stat de menţinere a ordinii de drept şi a securităţii publice, de combatere a criminalităţii, precum şi în domeniul migraţiei şi azilului, protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor;
    5) asigură punerea în aplicare şi respectarea reglementărilor legale, precum şi monitorizarea realizării politicilor şi strategiilor în domeniile sale de competenţă;
    6) participă la promovarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării şi elaborează propuneri referitoare la direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, conform domeniilor de competenţă;
    7) generalizează practica aplicării legislaţiei referitoare la competenţa MAI, elaborează şi înaintează organelor respective propuneri privind perfecţionarea legislaţiei, elaborează proiecte de acte normative privind activitatea organelor afacerilor interne;
    8) acordă subdiviziunilor afacerilor interne ajutor metodic şi didactic în domeniile de activitate;
    9) asigură informarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la respectarea legislaţiei;
    10) organizează activităţi de căutare a bunurilor sustrase, a persoanelor care au comis infracţiuni şi se eschivează de la urmărirea penală şi judecată, care se sustrag de la executarea pedepsei penale, a persoanelor dispărute şi a altor persoane, în cazurile prevăzute de legislaţie;
    11) asigură paza obiectivelor de importanţă majoră, a obiectivelor de asigurare vitală a localităţilor, întreprinderilor cu capital preponderent de stat şi a altor obiective supuse pazei de stat, a căror listă este stabilită prin lege;
    12) exercită controlul asupra activităţii particulare de detectiv şi de pază, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege;
    13) exercită activităţile în domeniul controlului asupra armelor, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege;
    14) organizează şi dirijează forţele necesare capabile să asigure, în condiţii de situaţii excepţionale, protecţia sigură a populaţiei şi a valorilor materiale;
    15) participă la elaborarea activităţilor de pregătire în vederea evacuării, iar în cazul apariţiei unui pericol iminent – de evacuare a populaţiei şi a valorilor materiale din zonele periculoase;
    16) organizează menţinerea ordinii publice în timpul desfăşurării întrunirilor, acţiunilor culturale cu caracter de masă, inclusiv în cazurile dezordinilor în masă;
    17) asigură supravegherea respectării regulilor de şedere a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în Republica Moldova;
    18) monitorizează şi coordonează procesele migraţionale, analizează şi supraveghează respectarea legislaţiei în domeniul migraţiei şi azilului;
    19) exercită conducerea operativă a subdiviziunilor de poliţie cu destinaţie specială şi a unităţilor militare de carabinieri, a forţelor şi mijloacelor organelor afacerilor interne antrenate în lichidarea consecinţelor avariilor, catastrofelor, calamităţilor naturale, incendiilor, precum şi în alte situaţii excepţionale;
    20) exercită controlul asupra realizării măsurilor de prevenire a declanşării situaţiilor excepţionale şi de diminuare a proporţiilor consecinţelor lor;
    21) întreprinde măsuri în vederea asigurării securităţii traficului rutier şi  prevenirii accidentelor rutiere, realizează măsuri privind organizarea circulaţiei rutiere pe drumurile publice;
    22) elaborează şi prezintă Guvernului propuneri referitoare la efectivul-limită şi finanţarea organelor afacerilor interne, creează, reorganizează şi lichidează subdiviziunile interioare, stabileşte statele de personal în cadrul acestora;
    23) elaborează şi asigură realizarea programelor de încadrare în organele afacerilor interne, organizează instruirea, perfecţionarea şi recalificarea cadrelor;
    24) organizează activitatea instructiv-educativă, protecţia juridică şi asistenţa socială a colaboratorilor organelor afacerilor interne;
    25) asigură gestionarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional integrat al organelor de drept, accesul direct al organelor abilitate la informaţia cu caracter criminogen, unificarea şi dezvoltarea statisticilor departamentale; realizează asigurarea informaţională a organelor de stat şi a cetăţenilor;
    26) asigură securitatea forţelor militare străine în timpul deplasării acestora pe teritoriul Republicii Moldova;
    27) elaborează şi realizează întregul ansamblu de măsuri în vederea mobilizării şi organizării activităţii organelor afacerilor interne pe perioada stării de urgenţă, de asediu şi de război şi în situaţii excepţionale pe timp de pace; asigură participarea trupelor de carabinieri (trupelor interne) pe timp de război, în cooperare cu alte formaţiuni armate, la prevenirea acţiunilor îndreptate împotriva independenţei şi integrităţii statului, coordonează, la declararea stării de asediu sau de război, cu Marele Stat Major al Armatei Naţionale măsurile de menţinere a regimului stării de asediu sau de război şi participă la operaţiile de apărare a ţării;
    28) asigură, din contul bugetului de stat, dotarea centralizată a organelor afacerilor interne cu materiale şi mijloace tehnice necesare;
    29) organizează prestarea de către subdiviziunile din subordine a serviciilor cu plată persoanelor fizice şi juridice în problemele ce nu ţin de cercetarea cauzelor contravenţionale sau penale şi de activitate operativă de investigaţii, conform legislaţiei în vigoare;
    30) organizează activitatea instituţiilor medico-sanitare din subordine;
    31) elaborează propuneri privind formarea bugetului de stat, inclusiv pentru întreţinerea MAI, a subdiviziunilor acestuia, precum şi a unităţilor specializate aflate în subordine şi coordonare;
    32) organizează examinarea petiţiilor persoanelor fizice şi juridice, precum şi comunică mass-mediei despre activitatea organelor afacerilor interne;
    33) asigură, în cadrul organelor afacerilor interne, respectarea regulilor unice privind organizarea lucrărilor de secretariat şi a activităţii din domeniul arhivelor.
    9. MAI este învestit cu următoarele drepturi:
    1) să antreneze în procesul de elaborare şi coordonare a documentelor în domeniile ce ţin de competenţa sa alte ministere şi autorităţi administrative centrale, precum şi autorităţi ale administraţiei publice locale, organizaţii şi instituţii publice de cercetări ştiinţifice;
    2) să identifice şi să utilizeze asistenţa externă în procesul de elaborare şi implementare a proiectelor şi programelor prioritare;
    3) să solicite de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, executarea sesizărilor cu privire la lichidarea cauzelor infracţiunilor şi contravenţiilor şi a condiţiilor care le generează, precum şi informaţii despre starea protecţiei civile şi apărării împotriva incendiilor în localităţi, la obiectivele economiei naţionale şi despre pregătirea populaţiei pentru acţiuni în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale şi incendiilor, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege;
    4) să supună controlului activitatea întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor în scopul asigurării securităţii circulaţiei rutiere, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege şi alte acte normative în vigoare;
    5) să interzică exploatarea mijloacelor de transport a căror stare tehnică prezintă pericol pentru securitatea circulaţiei;
    6) să elibereze persoanelor fizice şi juridice autorizaţii pentru procurarea, păstrarea, transportarea şi folosirea armelor de foc, a muniţiilor aferente, precum şi să retragă aceste autorizaţii în condiţiile legii;
    7) să solicite de la autorităţile administraţiei publice, întreprinderi, instituţii şi alte structuri informaţia privind intrarea, şederea şi ieşirea din ţară a cetăţenilor străini sau a apatrizilor;
    8) să solicite accesul şi să utilizeze bazele de date oficiale în domeniul informaţiei statistice financiare, fiscale, economice şi juridice, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    9) să propună Guvernului crearea de întreprinderi, instituţii medico-sanitare şi recreativ-sportive, în condiţiile prevăzute de lege.
III. Organizarea activităţii MAI
    10.  Conducerea MAI este exercitată de către ministrul afacerilor interne, numit în şi eliberat din funcţie în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern.
    11. Ministrul afacerilor interne:
    1) organizează şi conduce activitatea MAI şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor atribuite, stabileşte abilităţile pentru organele afacerilor interne subordonate vizînd soluţionarea independentă a chestiunilor organizatorice, structurale şi de resurse umane, financiare, economice şi de producţie, precum şi a altor chestiuni;
    2) asigură executarea legilor şi altor acte normative, îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor MAI ce decurg din prevederile prezentului Regulament;
    3) prezintă spre examinare Guvernului, în modul stabilit, proiecte de acte legislative şi normative;
    4) emite ordine şi dispoziţii obligatorii spre executare în cadrul MAI, în baza şi pentru executarea legislaţiei în vigoare; adoptă acte normative departamentale în cooperare cu alte autorităţi, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    5) în limita competenţei acordate MAI, emite acte normative privind securitatea circulaţiei rutiere, organizarea şi efectuarea lucrărilor de prevenire a situaţiilor excepţionale, incendiilor şi de lichidare a consecinţelor acestora şi alte chestiuni stabilite de legislaţia în vigoare, care sînt obligatorii spre executare pentru persoanele fizice şi juridice;
    6) aprobă regulamentele, vizate de viceministrul coordonator, ale subdiviziunilor afacerilor interne şi structurilor specializate aflate în subordinea şi coordonarea MAI;
    7) reprezintă MAI în relaţiile cu organele autorităţilor administraţiei publice, cu asociaţiile obşteşti şi organizaţiile nonguvernamentale, populaţia, precum şi cu organismele internaţionale;
    8) încheie, în condiţiile legii, acorduri în domeniile sale de competenţă cu ministerele afacerilor interne, cu alte organe de stat din străinătate;
    9) delimitează sarcinile şi atribuţiile, stabileşte responsabilităţile viceminiştrilor, conducătorilor subdiviziunilor interioare ale aparatului central şi ale subdiviziunilor subordonate MAI, cu excepţia celor stabilite prin acte legislative;
    10) numeşte în şi demite din funcţie angajaţii MAI, conform nomenclatorului aprobat prin ordinul ministrului afacerilor interne, conducătorii şi adjuncţii unităţilor specializate aflate în subordine şi coordonare, dacă altfel nu este stabilit de lege; trece în rezervă colaboratorii organelor afacerilor interne, inclusiv cu dreptul de a purta uniforma, stabileşte pensii persoanelor din efectivul de trupă şi corpul de comandă, precum şi membrilor familiilor acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    11) acordă, inclusiv pînă la gradul de colonel, grade speciale şi militare persoanelor din corpul de comandă al organelor afacerilor interne, prezintă Preşedintelui Republicii Moldova propuneri cu privire la acordarea gradelor speciale şi militare ale corpului de comandă suprem;
    12) prezintă Preşedintelui Republicii Moldova propuneri cu privire la decorarea colaboratorilor organelor afacerilor interne cu ordine şi medalii ale Republicii Moldova, cu privire la conferirea de titluri onorifice ale Republicii Moldova; acordă, în ordinea stabilită, distincţii ale MAI, inclusiv decorează cu arme individuale colaboratorii organelor afacerilor interne;
    13) aplică sancţiuni disciplinare faţă de colaboratorii organelor afacerilor interne, conform nomenclatorului aprobat prin ordinul ministrului afacerilor interne;
    14) anulează ordinele, instrucţiunile şi dispoziţiile conducătorilor organelor afacerilor interne din subordine, ce contravin legislaţiei în vigoare, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Guvernului, precum şi ordinelor şi instrucţiunilor MAI.
    12. În cazul în care ministrul este absent, funcţiile lui sînt exercitate de către   viceministrul desemnat prin ordinul ministrului.
    13. Viceminiştrii afacerilor interne sînt numiţi în şi demişi din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului.
    14. În conformitate cu atribuţiile lor, viceminiştrii exercită conducerea sectoarelor concrete de activitate ale MAI.
    15. În scopul examinării în comun a problemelor de importanţă majoră, în cadrul MAI se creează Colegiul MAI, compus din: ministru (preşedintele Colegiului), viceminiştri şi alţi angajaţi ai MAI. Componenţa nominală a Colegiului se aprobă de Guvern, la propunerea ministrului.
    16. În activitatea sa Colegiul se conduce de regulamentul intern şi programul de activitate aprobat prin ordinul ministrului. Hotărîrile Colegiului se pun în aplicare prin ordinele ministrului afacerilor interne.
    17. În cazul unor divergenţe între ministru şi membrii Colegiului, ministrul aprobă decizia sa, raportînd Guvernului despre disensiunile apărute.
    18. Hotărîrile adoptate la şedinţele comune ale Colegului MAI cu alte autorităţi sînt aduse la cunoştinţă prin ordinele comune ale MAI şi ale conducătorilor autorităţilor respective.
    19. Dreptul de primă semnătură pe actele MAI îl are ministrul afacerilor interne.
    20. În lipsa ministrului, dreptul de primă semnătură revine unuia dintre viceminiştri. În conformitate cu actele normative în vigoare, unele acte ale MAI pot fi semnate de alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul MAI.
    21. Viceminiştrii şi conducătorii de subdiviziuni au dreptul de a semna actele MAI în temeiul ordinului ministrului sau avînd împuternicire specială.
    22. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    23. Semnătura pe actele MAI este în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, poate avea alte forme.
    24. Pentru elaborarea unor proiecte de acte normative sau pentru exercitarea unor funcţii speciale, MAI, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, organizează şi coordonează activitatea consiliilor, comisiilor şi grupurilor de lucru constituite la nivel naţional în domeniile de activitate a organelor afacerilor interne.
IV. Dispoziţii speciale
    25. Finanţarea activităţii MAI se efectuează din contul bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia.
    26. Unităţile specializate aflate în subordinea şi coordonarea MAI funcţionează în baza actelor normative de înfiinţare şi a regulamentelor interne de organizare şi funcţionare.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.778
din  27 noiembrie 2009
STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
    Conducerea
    Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie)
    Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Direcţia generală resurse umane
    Direcţia generală economie şi finanţe
    Direcţia audit intern
    Direcţia juridică
    Direcţia investigaţii şi securitate internă
    Direcţia informare şi relaţii cu publicul
    Direcţia cooperare internaţională şi integrare europeană
    Secretariat
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.778
din  27 noiembrie 2009
LISTA
subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne
    Departamentul poliţie
    Departamentul trupelor de carabinieri
    Departamentul urmărire penală
    Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
    Brigada de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”
    Academia „Ştefan cel Mare”
    Direcţia generală logistică
    Biroul migraţie şi azil
    Centrul pentru combaterea traficului de persoane
    Direcţia protecţia martorilor
    Direcţia informaţii şi evidenţe operative
    Serviciul de gardă (cu statut de direcţie)
    Direcţia medicală
    Direcţia evidenţă contabilă şi asistenţă socială
    Biroul Naţional Central „Interpol”
    Centrul Virtual Naţional SECI/GUAM
    Punctul Naţional de Contact „Europol”
    Clubul sportiv central „Dinamo”
    Serviciul poliţiei judecătoreşti
Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.778
din  27 noiembrie 2009
LISTA
categoriilor de funcţii ale Ministerului Afacerilor Interne
subrogate de generali
    Ministru
    Viceminiştru
    Şef al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
    Şef al Direcţiei afacerilor interne a U.T.A. Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
    Comandant al Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”
    Comisar al Comisariatului general de poliţie al municipiului Chişinău
          Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.778
din  27 noiembrie 2009
LISTA
întreprinderilor de stat monitorizate de Ministerul Afacerilor Interne
    Întreprinderea de Stat „Cartuş”
    Întreprinderea de Stat „Pulbere”
    Întreprinderea de Stat „Tehnosec”
    Întreprinderea de Stat „Direcţia specializată montare şi exploatare a mijloacelor tehnice de reglementare a circulaţiei auto a poliţiei rutiere”
    Întreprinderea de Stat Magazinul specializat de arme „Dinamo-MA”.
Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.778
din  27 noiembrie 2009
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.844  din 30 iulie 1998 „Cu privire la structura organizatorică, limita efectivului şi Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.75-76, art. 756).
    2. Punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.112  din  2 februarie 1999 „Cu privire la Ministerul Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.19-21, art.131).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.90 din 2 februarie 2000 „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.14-16, art.170).
    4. Punctul 1 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.398 din 6 iunie 2001 „Cu privire la Departamentul Tehnologii Informaţionale” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.59-61, art.424).
    5.  Hotărîrea Guvernului nr.177 din 15 februarie 2002 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 27-28, art.249).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.438 din 11 aprilie 2002 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.53, art.526).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.1627 din 17 decembrie 2002 „Pentru completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.177, art.1774).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.449 din 17 aprilie 2003 „Despre modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.77-79, art.479).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.952 din 4 august 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.177-181, art.1000).
    10. Punctul 5 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.363 din 8 aprilie 2004 „Privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.61-63, art.499).
    11. Punctul 1 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 646 din 9 iunie 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.91-95, art.769).
    12. Hotărîrea Guvernului nr.539 din 6 iunie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.80-82, art.567).
    13. Hotărîrea Guvernului nr.1087 din 25 octombrie 2005 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.142-144, art.1165).
    14. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.222 din 28 februarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.39-42, art.263).
    15. Hotărîrea Guvernului nr.279 din 17 martie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.47-50, art.315).
    16. Punctul l din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.825 din 19 iulie 2006 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.112-115, art.873).
    17. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.154 din 13 februarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.171).
    18. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.534 din 15 mai 2007  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.568).
    19. Hotărîrea Guvernului nr.1085 din 4 octombrie 2007 „Cu privire la completarea anexei nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.161-164, art.1131).
    20. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin  Hotărîrea Guvernului nr.1199 din 6 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.175-177, art.1243).
    21. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1213 din 29 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 195-196, art.1210).
    22. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.113 din 10 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 34-36, art.146).
    23. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.383 din 24 iunie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 107-109, art.447).