LPM64/2010
ID intern unic:  335145
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 64
din  23.04.2010
cu privire la libertatea de exprimare
Publicat : 09.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 117-118     art Nr : 355     Data intrarii in vigoare : 09.10.2010
    MODIFICAT
   
LP95 din 14.05.15, MO139-143/05.06.15 art.261
    HCC12 din 04.06.13, MO167-172/02.08.13 art.22; în vigoare 04.06.13
    LP192 din 12.07.12, MO190-192/14.09.12 art.646; în vigoare 01.10.12

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul şi sfera de aplicare a legii
    (1) Prezenta lege are scopul de a garanta exercitarea dreptului la libera exprimare, precum şi un echilibru între asigurarea dreptului la libera exprimare şi apărarea onoarei, demnităţii, reputaţiei profesionale şi vieţii private şi de familie ale persoanei.
    (2) Prezenta lege nu reglementează raporturile juridice ce ţin de accesul la informaţii, acordarea dreptului la replică concurenţilor electorali în campania electorală şi apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au următoarele semnificaţii:
    defăimare – răspîndire a informaţiei false care lezează onoarea, demnitatea şi/sau reputaţia profesională a persoanei;
    răspîndire a informaţiei – proces de transmitere a informaţiei către alte persoane (cel puţin către o persoană, exceptînd persoana lezată);
    informaţie – orice expunere de fapt, opinie sau idee sub formă de text, sunet şi/sau imagine;
    fapt – eveniment, proces sau fenomen care a avut sau are loc în condiţii concrete de loc şi timp şi a cărui veridicitate poate fi dovedită;
    judecată de valoare – opinie, comentariu, teorie sau idee care reflectă atitudinea faţă de un fapt, a cărei veridicitate este imposibil de dovedit;
    judecată de valoare fără substrat factologic suficient – judecată de valoare care se bazează pe fapte care nu au avut loc sau pe fapte care au avut loc, dar a căror expunere este denaturată pînă la falsitate;
    injurie – exprimare verbală, scrisă sau nonverbală care ofensează intenţionat persoana şi care contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică;
    cenzură – denaturare nejustificată a materialului jurnalistic sau interzicere nejustificată de a răspîndi anumite informaţii de către conducerea mass-mediei; orice manifestare a autorităţilor publice sau a persoanelor care exercită funcţii publice de ingerinţă în activitatea editorială a mass-mediei sau a angajaţilor acesteia ori de împiedicare a tirajării sau a răspîndirii informaţiei;
    informaţie despre viaţa privată şi de familie – orice informaţie, inclusiv imagine, privind viaţa familială, viaţa la domiciliu, corespondenţa şi conţinutul ei, sănătatea şi defectele fizice, orientarea şi viaţa sexuală, precum şi comportamentul persoanei, în condiţiile în care persoana contează, în mod rezonabil, pe intimitate;
    interes public – interes al societăţii (şi nu simpla curiozitate a indivizilor) faţă de evenimentele ce ţin de exercitarea puterii publice într-un stat democratic sau faţă de alte probleme care, în mod normal, trezesc interesul societăţii sau al unei părţi a ei;
    persoană care exercită funcţii publice – persoană fizică care exercită atribuţiile puterii publice (executive, legislative ori judecătoreşti) sau persoană juridică ce prestează servicii de utilitate publică, sau persoană fizică care administrează persoana juridică ce prestează servicii de utilitate publică ori subdiviziuni ale acesteia;
    persoană publică – persoană care exercită funcţii publice sau o altă persoană care, datorită statutului, poziţiei sociale sau altor circumstanţe, trezeşte interesul public;
    document al autorităţii publice – act emis de o autoritate publică sau de o persoană care exercită atribuţiile puterii publice;
    comunicat al autorităţii publice – relatare făcută publică de o autoritate publică sau, în numele acesteia, de o persoană care exercită atribuţiile puterii publice;
    mass-media – mijloc de informare în masă, tipărit sau electronic, precum şi jurnalistul;
    investigaţie jurnalistică – cercetare rezonabilă a faptelor de către mass-media pentru realizarea unui material jurnalistic;
    rectificare – corectare benevolă, din proprie iniţiativă sau la cerere, a faptelor care au fost prezentate greşit;
    dezminţire – infirmare a relatărilor defăimătoare cu privire la fapte care nu corespund realităţii;
    replică – răspuns al persoanei lezate la opiniile exprimate într-un material răspîndit de mass-media;
    scuze – declaraţie prin care persoana îşi exprimă regretul pentru injurie sau pentru informaţii despre viaţa privată şi de familie;
    discurs care incită la ură – orice formă de exprimare care provoacă, propagă, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranţă.
    Articolul 3. Libertatea de exprimare
    (1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi şi de a comunica fapte şi idei.
    (2) Libertatea de exprimare protejează atît conţinutul, cît şi forma informaţiei exprimate, inclusiv a informaţiei care ofensează, şochează sau deranjează.
    (3) Exercitarea libertăţii de exprimare poate fi supusă unor restrîngeri prevăzute de lege, necesare într-o societate democratică pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, pentru a apăra ordinea şi a preveni infracţiunile, pentru a proteja sănătatea şi morala, reputaţia sau drepturile altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti.
    (4) Restrîngerea libertăţii de exprimare se admite doar pentru protejarea unui interes legitim prevăzut la alin. (3) şi doar în cazul în care restrîngerea este proporţională cu situaţia care a determinat-o, respectîndu-se echilibrul just dintre interesul protejat şi libertatea de exprimare, precum şi libertatea publicului de a fi informat.
    [Art.3 al.(41) abrogat prin LP95 din 14.05.15, MO139-143/05.06.15 art.261]
    [Art.3 al.(41) declarat neconstituţional prin HCC12 din 04.06.13, MO167-172/02.08.13 art.22; în vigoare 04.06.13]
    [Art.3 al.(41) introdus prin LP192 din 12.07.12, MO190-192/14.09.12 art.646; în vigoare 01.10.12]
    (5) Garanţiile privind libertatea de exprimare nu se extind asupra discursurilor care incită la ură sau la violenţă.
    Articolul 4. Libertatea de exprimare a mass-mediei
    (1) Statul garantează libertatea de exprimare a mass-mediei. Nimeni nu poate interzice sau împiedica mass-media să răspîndească informaţii de interes public decît în condiţiile legii.
    (2) Mass-media are sarcina de a informa publicul asupra problemelor de interes public şi de a efectua, în conformitate cu responsabilităţile sale, investigaţii jurnalistice în probleme de interes public.
    (3) Pe lîngă garanţiile prevăzute la art. 3, libertatea de exprimare a mass-mediei admite şi un anumit grad de exagerare sau chiar provocare, cu condiţia să nu se denatureze esenţa faptelor.
    Articolul 5. Interzicerea cenzurii în mass-media
    (1) Independenţa editorială a mass-mediei este recunoscută şi garantată de lege. Cenzura este interzisă.
    (2) Se interzice ingerinţa în activitatea editorială a mass-mediei, cu excepţia cazurilor  prevăzute de lege. În cazul în care ingerinţa este prevăzută de lege, ea urmează a fi interpretată limitativ.
    (3) Nu se admite crearea de autorităţi publice pentru controlul prealabil al informaţiei care urmează a fi răspîndită de mass-media.
    (4) Nu constituie cenzură obligaţia impusă de instanţa de judecată prin hotărîre definitivă de a răspîndi sau de a nu răspîndi o informaţie, precum şi obligaţia impusă prin lege de a răspîndi o anumită informaţie.
    (5) Cenzura în mass-media publică, precum şi împiedicarea ilegală intenţionată a activităţii mass-mediei, atrage răspundere penală.
    Articolul 6. Libertatea publicului de a fi informat
    (1) Orice persoană are libertatea de a primi informaţii de interes public prin intermediul mass-mediei.
    (2) Apărarea onoarei, demnităţii sau reputaţiei profesionale nu poate prevala asupra libertăţii publicului de a primi informaţii de interes public.
    (3) Confiscarea tirajului sau lichidarea mass-mediei scrise poate avea loc, printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă, doar în cazurile în care aceasta este necesară într-o societate democratică pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică ori pentru a împiedica divulgarea informaţiilor ce constituie secret de stat.
    Articolul 7. Dreptul la respectul onoarei, demnităţii
                        şi reputaţiei profesionale
    (1) Orice persoană are dreptul la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale lezate prin răspîndirea relatărilor false cu privire la fapte, a judecăţilor de valoare fără substrat factologic suficient sau prin injurie.
    (2) Persoana lezată prin răspîndirea unor relatări cu privire la fapte poate fi restabilită în drepturi dacă informaţia cumulează următoarele condiţii:
    a) este falsă;
    b) este defăimătoare;
    c) permite identificarea persoanei vizate de informaţie.
    (3) Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin. (2) poate solicita rectificarea sau dezminţirea informaţiei, precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.
    (4) Persoana lezată prin răspîndirea unor judecăţi de valoare poate fi restabilită în drepturi dacă judecăţile de valoare cumulează următoarele condiţii:
    a) nu se bazează pe un substrat factologic suficient;
    b) au un caracter defăimător;
    c) permit identificarea persoanei vizate de informaţie.
    (5) Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin. (4) poate solicita rectificarea sau dezminţirea informaţiei, sau publicarea unei replici, precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.
    (6) Se consideră injurie exprimarea care cumulează următoarele condiţii:
    a) exprimarea intenţionată verbală, scrisă sau nonverbală nu corespunde normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică;
    b) permite identificarea persoanei vizate.
    (7) Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin. (6) poate solicita exprimarea scuzelor şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.
    (8) Nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru stilul umoristic şi satiric dacă prin folosirea acestuia nu se induce în eroare publicul în privinţa faptelor.
    Articolul  8. Imunitatea în cauzele cu privire
                        la defăimare
    Nu poate fi intentată o acţiune cu privire la defăimare pentru declaraţia făcută:
    a) de către Preşedintele Republicii Moldova şi deputaţii în Parlament în exercitarea mandatului;
    b) de către participanţii la proces, inclusiv martorii, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, în cadrul urmăririi penale sau al unui proces judiciar;
    c) în cererile, scrisorile sau plîngerile cu privire la încălcarea drepturilor şi a intereselor legitime, expediate autorităţilor publice pentru examinare.
    Articolul 9. Libertatea de a critica statul, autorităţile
                       publice şi persoanele care exercită
                       funcţii publice
    (1) Orice persoană are dreptul de a critica statul şi autorităţile publice.
    (2) Statul şi autorităţile publice nu pot intenta acţiuni cu privire la defăimare.
    (3) Statul şi autorităţile executive şi legislative nu sînt protejate de legea penală sau contravenţională împotriva declaraţiilor defăimătoare.
    (4) Persoanele care exercită funcţii publice pot fi supuse criticii, iar acţiunile lor – verificării din partea mass-mediei, în ceea ce priveşte modul în care şi-au exercitat sau îşi exercită atribuţiile, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura transparenţa şi exercitarea responsabilă a atribuţiilor lor.
    Articolul 10. Dreptul la respectul vieţii private
                         şi de familie
    (1) Orice persoană are dreptul la respectul vieţii private şi de familie.
    (2) Dreptul la respectul vieţii private şi de familie nu se extinde asupra informaţiilor despre viaţa privată şi de familie răspîndite cu acordul expres sau tacit al persoanei sau obţinute în locurile publice cînd persoana nu poate conta, în mod rezonabil, pe intimitate.
    (3) Nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru că a făcut publice informaţii despre viaţa privată şi de familie a persoanei dacă interesul public de a le cunoaşte depăşeşte interesul persoanei vizate de a nu răspîndi informaţia.
    (4) În cazul răspîndirii informaţiei despre viaţa privată şi de familie cu încălcarea prevederilor alin. (3), persoana poate solicita exprimarea scuzelor şi compensarea prejudiciului moral şi material cauzat.
    Articolul 11.  Dreptul persoanelor publice şi al
                          persoanelor fizice care exercită funcţii
                          publice la respectul vieţii private
                          şi de familie
    (1) Persoanele publice şi persoanele fizice care exercită funcţii publice au dreptul la respectul vieţii private şi de familie.
    (2) Informaţiile despre viaţa privată şi de familie a persoanelor publice şi a persoanelor fizice care exercită funcţii publice pot fi dezvăluite dacă aceste informaţii prezintă interes public. Răspîndirea informaţiilor respective nu trebuie să ducă la prejudicii nejustificate terţilor.
    (3) Dacă persoanele publice şi persoanele fizice care exercită funcţii publice provoacă ele însele atenţia asupra aspectelor din viaţa lor privată şi de familie, mass-media are dreptul să cerceteze aceste aspecte.
    Articolul 12. Dreptul la prezumţia nevinovăţiei
    (1) Orice persoană acuzată de săvîrşirea unei infracţiuni sau contravenţii este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă.
    (2) Autorităţile publice şi persoanele care le reprezintă sînt obligate să respecte dreptul la prezumţia nevinovăţiei şi să se abţină de la orice comentarii care ar sugera că persoana este vinovată de comiterea infracţiunii sau contravenţiei.
    (3) Organele de urmărire penală nu pot face declaraţii publice cu privire la vinovăţia persoanei puse sub învinuire, cu excepţia susţinerii învinuirii în instanţa de judecată.
    (4) Persoanele care nu reprezintă autorităţile publice şi nu pot influenţa în niciun fel derularea procesului intentat, inclusiv mass-media, au dreptul să-şi exprime opinia  privind vinovăţia unei persoane cu condiţia ca:
    a) din contextul exprimării să reiasă clar că pînă la momentul dat nu există o hotărîre judecătorească irevocabilă de condamnare a persoanei respective;
    b) din contextul exprimării să reiasă clar că este vorba de opinii, şi nu de fapte confirmate;
    c) faptele pe care se bazează comentariile privind vinovăţia unei persoane şi calitatea procesuală a acesteia să fie expuse cu precizie.
    Articolul 13. Protecţia surselor de informare
    (1) Mass-media şi orice persoană care efectuează o activitate cu caracter jurnalistic de colectare, de primire şi de distribuire a informaţiei către public, precum şi persoana care colaborează cu acestea, care au obţinut informaţii de la o sursă, au dreptul de a nu dezvălui identitatea sursei sau orice informaţii care ar putea duce la identificarea sursei.
    (2) Persoana care a distribuit publicului informaţia obţinută din surse confidenţiale nu poate fi obligată să dezvăluie identitatea sursei în cadrul unui proces civil sau contravenţional.
    (3) Refuzul persoanei de a dezvălui sursa de informare nu îl lipseşte de celelalte garanţii de care beneficiază pîrîtul într-o procedură judiciară.
    (4) În cadrul unui proces penal, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, în condiţiile legii, poate obliga persoana să divulge sursa de informare dacă sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) dosarul penal vizează infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave;
    b) divulgarea sursei este absolut necesară pentru urmărirea penală;
    c) au fost epuizate toate posibilităţile de a identifica sursa de informare prin alte mijloace.
Capitolul II
PROCEDURI DE EXAMINARE
Secţiunea 1
Procedura de examinare a cauzelor
cu privire la defăimare
    Articolul 14. Procedura de examinare a cauzelor
                         cu privire la defăimare
    (1) Cauzele cu privire la defăimare se examinează în procedură contencioasă conform prevederilor prezentului capitol şi ale Codului de procedură civilă.
    (2) Cauzele cu privire la defăimare cînd nu este cunoscută sursa ce a răspîndit informaţia defăimătoare şi nici autorul informaţiei ori cînd persoana juridică ce a răspîndit informaţia a fost lichidată şi nu este cunoscut autorul articolului ori al informaţiei defăimătoare sau acesta a decedat se examinează conform procedurii cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridică.
    Articolul 15. Cererea prealabilă
    (1) Persoana care se consideră defăimată poate solicita, prin cerere prealabilă, autorului informaţiei şi/sau persoanei juridice care a răspîndit-o rectificarea sau dezminţirea informaţiei defăimătoare, acordarea dreptului la replică sau exprimarea scuzelor şi compensarea prejudiciului cauzat. În caz de deces al persoanei defăimate, cererea prealabilă se depune de către persoana interesată.
    (2) Cererea prealabilă se depune în termen de 20 de zile de la data la care persoana a aflat sau trebuia să afle despre informaţia defăimătoare. Acesta este un termen de prescripţie. La împlinirea unui an din ziua defăimării, persoana nu poate solicita repunerea sa în termenul de depunere a cererii prealabile.
    (3) Persoana va indica în cerere informaţia pe care o consideră defăimătoare şi, în cazul răspîndirii unor relatări cu privire la fapte, circumstanţele care demonstrează că informaţia este în esenţă falsă sau, în cazul răspîndirii judecăţilor de valoare, circumstanţele care demonstrează că acestea nu se bazează pe un substrat factologic suficient.
    Articolul 16. Procedura de examinare a cererii
                          prealabile
    (1) Cererea prealabilă se examinează în termen de 5 zile de către autorul informaţiei şi, după caz, de către persoana juridică ce a răspîndit această informaţie.
    (2) Dacă se constată că informaţia la care se referă cererea prealabilă este falsă sau nu se bazează pe un substrat factologic suficient, persoana juridică ce a răspîndit informaţia sau autorul informaţiei satisface cererea prealabilă, fiind obligat să efectueze, după caz, rectificarea sau dezminţirea informaţiei defăimătoare, acordarea dreptului la replică sau exprimarea scuzelor şi compensarea, la cerere, a prejudiciilor cauzate.
    (3) Rectificarea sau dezminţirea informaţiei, acordarea dreptului la replică sau exprimarea scuzelor se efectuează în termen de 15 zile de la data examinării cererii prealabile, iar dacă informaţia a fost răspîndită de mass-media şi publicaţia sau emisiunea care a răspîndit această informaţie apare mai rar decît o dată la 15 zile, în următorul număr sau emisiune.
    (4) Plata compensaţiilor în temeiul cererii prealabile se efectuează în termen de 15 zile de la data examinării cererii prealabile sau într-un alt termen convenit de părţi.
    (5) În cazul refuzului de a satisface, integral sau parţial, cererea prealabilă, persoana lezată poate depune  cerere de chemare în judecată.
    (6) În cazul refuzului de satisfacere a cererii prealabile pe motivul omiterii termenului de prescripţie, persoana lezată poate solicita, concomitent cu depunerea cererii de chemare în judecată, repunerea în termenul de depunere a cererii prealabile.
    Articolul 17.  Termenul de adresare în instanţa
                          de judecată
    (1) Cererea de chemare în judecată cu privire la defăimare poate fi depusă în termen de 30 de zile. Acest termen curge de la:
    a) data primirii răspunsului la cererea prealabilă;
    b) data expirării termenului pentru examinarea cererii prealabile.
    (2) Termenul specificat la alin. (1) este termen de prescripţie.
    (3) Persoana poate fi repusă în termenul de prescripţie dacă a omis acest termen din motive justificate şi a înaintat cererea de chemare în judecată în termen de 30 de zile de la data dispariţiei motivelor care justifică repunerea în termen.
    (4) În cazul în care, concomitent cu depunerea cererii principale, nu au fost înaintate pretenţii cu privire la compensarea prejudiciilor, instanţa de judecată va respinge cererea pentru compensarea prejudiciilor depusă ulterior.
    Articolul 18.  Forma şi conţinutul cererii de chemare
                          în judecată
    (1) Cererea de chemare în judecată se întocmeşte cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 166 şi 167 din Codul de procedură civilă.
    (2) Invocînd circumstanţele de fapt şi de drept pe care îşi întemeiază pretenţiile, reclamantul va mai indica:
    a) dacă informaţia îl vizează;
    b) dacă informaţia a fost răspîndită de pîrît;
    c) dacă informaţia comportă caracter defăimător;
    d) dacă informaţia se bazează pe fapte în esenţă false;
    e) dacă este sau nu persoană publică în sensul prezentei legi şi dacă informaţia se referă la calitatea lui de persoană publică;
    f) dacă informaţia se referă la o chestiune de interes public;
    g) dacă a fost respectată procedura prealabilă;
    h) dacă informaţia defăimătoare a cauzat prejudicii morale şi materiale şi care este întinderea reală a acestor prejudicii;
    i) alte circumstanţe relevante pentru examinarea cauzei.
    (3) În cererea de chemare în judecată, reclamantul va indica exact relatările cu privire la fapte a căror dezminţire se solicită şi textul dezminţirii sau judecăţile de valoare fără substrat factologic suficient.
    (4) La cererea de chemare în judecată se anexează:
    a) publicaţia ce conţine informaţia contestată sau înregistrarea emisiunii, sau, dacă prezentarea înregistrării nu este posibilă, se va indica postul, emisiunea, data şi ora difuzării;
    b) copia de pe cererea prealabilă cu dovada expedierii sau înmînării acesteia pîrîtului;
    c) răspunsul la cererea prealabilă.
    Articolul 19. Taxa de stat
    (1) Pentru cererea de chemare în judecată în care se solicită dezminţirea, acordarea dreptului la replică sau exprimarea scuzelor se achită o taxă de stat în mărime de 5 unităţi convenţionale.
    (2) Pentru pretenţiile cu privire la repararea prejudiciului moral şi material cauzat prin defăimare se achită o taxă de stat în mărimea prevăzută la art. 3 pct. 1) lit. a) din Legea taxei de stat.
    Articolul 20. Părţile şi alţi participanţi la proces
    (1) Reclamant în cauzele cu privire la defăimare poate fi:
    a) orice persoană fizică a cărei onoare, demnitate sau reputaţie profesională a fost lezată prin răspîndirea unei informaţii;
    b) în numele persoanei decedate, dacă aceasta nu a înaintat o acţiune cu privire la defăimare – persoana interesată, însă fără dreptul de a cere compensarea prejudiciului moral;
    c) orice persoană juridică a cărei reputaţie profesională a fost lezată prin răspîndirea unei informaţii.
    (2) Pîrît în cauzele cu privire la defăimare poate fi persoana care a răspîndit informaţia, autorul informaţiei şi, după caz, persoana de la care a fost preluată informaţia.
    (3) În cazul în care acţiunea este intentată unei persoane care a preluat informaţia de la o terţă persoană a cărei identitate este dezvăluită, ultima poate interveni în proces în condiţiile Codului de procedură civilă.
    Articolul 21. Competenţa jurisdicţională
    Litigiile cu privire la defăimare se examinează în primă instanţă de judecătorii, ca instanţe de drept comun.
    Articolul 22. Asigurarea acţiunii
    (1) Concomitent cu depunerea cererii prealabile către mass-media, în scopul prevenirii unei pagube iminente, reclamantul poate solicita instanţei de judecată aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii.
    (2) Cererea de asigurare a acţiunii prevăzută la alin. (1) se examinează la prezentarea actelor care confirmă expedierea sau înmînarea cererii prealabile.
    (3) La cererea reclamantului, instanţa de judecată poate aplica următoarele măsuri de asigurare a acţiunii:
    a) interdicţia de a răspîndi informaţia contestată;
    b) aplicarea sechestrului pe tirajul care conţine informaţia contestată;
    c) interdicţia de a distruge înregistrările audio şi video.
    (4) Instanţa de judecată poate aplica măsurile de asigurare stipulate la alin. (3) lit. a) şi b) doar dacă reclamantul demonstrează că ar putea suporta prejudicii care nu ar putea fi compensate prin despăgubirile ulterioare şi că măsura de asigurare a acţiunii depăşeşte interesul public de a cunoaşte această informaţie.
    (5) Nu se admite aplicarea sechestrului pe bunurile pîrîtului, inclusiv pe contul bancar, pentru asigurarea pretenţiilor privind compensarea prejudiciului moral.
    (6) Dacă persoana nu a depus cerere de chemare în judecată în termenul stabilit la art. 17 alin. (1), măsura de asigurare a acţiunii îşi pierde efectele.
    Articolul 23. Succesiunea în drepturi
    (1) Dacă reclamantul a decedat după depunerea cererii de chemare în judecată, însă înainte de pronunţarea hotărîrii, se admite succesiunea în drepturi, cu excepţia pretenţiilor privind compensarea prejudiciului moral.
    (2) Dacă reclamantul a decedat după pronunţarea hotărîrii în primă instanţă, iar prin hotărîre s-a dispus compensarea prejudiciului moral, succesiunea în drepturi se admite şi în partea compensaţiilor morale acordate de prima instanţă.
    Articolul 24. Sarcina probaţiunii
    (1) Reclamantul trebuie să dovedească următoarele:
    a) pîrîtul a răspîndit informaţia;
    b) informaţia îl vizează şi este defăimătoare;
    c) informaţia constituie o relatare cu privire la fapte şi este în esenţă falsă; sau
    d) judecata de valoare nu se bazează pe un substrat factologic suficient;
    e) existenţa şi cuantumul prejudiciului cauzat.
    (2) Pîrîtul trebuie să dovedească următoarele:
    a) informaţia nu este defăimătoare şi/sau nu îl vizează pe reclamant;
    b) informaţia constituie o judecată de valoare care se bazează pe un substrat factologic suficient;
    c) la momentul răspîndirii informaţiei, deşi a luat toate măsurile de diligenţă, nu putea şti că prin acţiunile sale contribuie la răspîndirea relatărilor false cu privire la fapte sau a judecăţilor de valoare fără substrat factologic suficient;
    d) informaţia răspîndită este de interes public.
    (3) În cazurile ce vizează restrîngerea libertăţii de exprimare, refuzul pîrîtului de a dezvălui un secret profesional sau sursa de informare nu constituie temei suficient pentru admiterea acţiunii.
    Articolul 25.  Prezumţii în cauzele cu privire
                          la defăimare
    (1) Orice dubiu rezonabil cu privire la acordarea statutului de persoană privată sau publică se interpretează în favoarea acordării statutului de persoană publică.
    (2) Orice dubiu rezonabil cu privire la acordarea statutului de interes public sau curiozitate se interpretează în folosul acordării statutului de interes public.
    (3) Orice dubiu rezonabil cu privire la acordarea statutului de judecată de valoare sau relatare cu privire la fapte se interpretează în favoarea acordării statutului de judecată de valoare.
    (4) Orice dubiu rezonabil cu privire la existenţa şi cuantumul prejudiciului moral se interpretează în favoarea acordării unei compensaţii de 1 leu.
    (5) Orice dubiu rezonabil cu privire la buna-credinţă a persoanei care a efectuat o investigaţie jurnalistică se interpretează în favoarea bunei-credinţe.
    (6) Orice alt dubiu care nu este demonstrat conform regulilor prescrise de lege se interpretează împotriva restricţionării libertăţii de exprimare.
    Articolul 26. Dezminţirea
    (1) Orice persoană este în drept să ceară în instanţa de judecată dezminţirea relatărilor false şi defăimătoare cu privire la fapte.
    (2) În cazul în care instanţa de judecată va stabili că acţiunea cu privire la răspîndirea informaţiei false şi defăimătoare este întemeiată, iar reclamantul solicită publicarea unei dezminţiri, instanţa va dispune dezminţirea relatărilor false şi defăimătoare, indicînd în dispozitivul hotărîrii textul dezminţirii.
    (3) Instanţa de judecată va dispune efectuarea dezminţirii în cel mai potrivit mod pentru restabilirea drepturilor reclamantului. Dacă informaţia falsă şi defăimătoare a fost răspîndită prin intermediul mass-mediei, instanţa va obliga mass-media care a răspîndit această informaţie să publice şi/sau să răspîndească dezminţirea la aceeaşi rubrică, pagină, în acelaşi program, la aceeaşi oră sau în acelaşi ciclu de emisiuni. În cazul în care informaţia falsă şi defăimătoare a fost răspîndită prin alte mijloace decît mass-media, instanţa va stabili aceeaşi modalitate de dezminţire sau, după caz, alta adecvată situaţiei.
    (4) Dacă mass-media sau, după caz, autorul informaţiei se află în imposibilitatea de a publica dezminţirea, instanţa de judecată va obliga mass-media sau, după caz, autorul informaţiei să publice dezminţirea în alt mijloc de informare în masă cu o rază similară de acoperire sau difuzare. Dacă ultimul va refuza publicarea dezminţirii, persoana obligată să publice dezminţirea va plăti reclamantului o compensaţie în mărime de la 50 la 5000 de unităţi convenţionale.
    (5) Mass-media scrisă va insera dezminţirea sub titlul „Dezminţire”. Textul dezminţirii va fi scris cu aceleaşi caractere ca şi informaţia dezminţită.
    (6) Mass-media va publica dezminţirea în termenul stabilit de instanţa de judecată. În cazul în care publicaţia sau emisiunea urmează să apară cu depăşirea termenului stabilit de instanţă, dezminţirea va fi făcută în următorul număr sau emisiune.
    Articolul 27. Dreptul la replică
    (1) Orice persoană ale cărei drepturi sau interese au fost lezate prin răspîndirea unor judecăţi de valoare fără substrat factologic suficient are dreptul la replică.
    (2) Replica se va referi numai la informaţia defăimătoare contestată, va fi expusă în termeni decenţi şi nu va conţine ameninţări sau comentarii marginale.
    (3) Publicarea sau difuzarea replicii se face în modul şi în condiţiile prevăzute pentru publicarea sau difuzarea dezminţirii.
    Articolul 28. Exonerarea de răspundere a mass-mediei
    pentru preluarea informaţiilor
    (1) Responsabilitatea mass-mediei pentru preluarea relatărilor false cu privire la fapte şi/sau a judecăţilor de valoare fără substrat factologic suficient nu survine în cazul în care aceste informaţii au fost răspîndite:
    a) în documentele sau comunicatele autorităţilor publice;
    b) în cadrul şedinţelor autorităţilor publice, de către persoanele care exercită funcţii publice sau persoanele invitate pentru a participa la aceste şedinţe;
    c) în cadrul urmăririi penale sau al unui proces judiciar, de către participanţii la proces, inclusiv martorii, de organul de urmărire penală sau instanţa de judecată;
    d) în cererile, scrisorile sau plîngerile cu privire la încălcarea drepturilor şi intereselor legitime, expediate autorităţilor publice pentru examinare.
    (2) Mass-media nu poartă răspundere materială pentru preluarea cu bună-credinţă a relatărilor false cu privire la fapte şi/sau a judecăţilor de valoare fără substrat factologic suficient, care vizează chestiuni de interes public, dacă acestea:
    a) se conţin în comunicatele de presă ale altor persoane decît autorităţile publice;
    b) se conţin în creaţiile de autor, care nu pot fi redactate, sau în emisiunile difuzate în direct;
    c) se conţin în declaraţiile, scrise sau verbale, ale altor persoane;
    d) au fost răspîndite anterior de alte mass-media;
    e) cad sub incidenţa altor cazuri stabilite de lege.
    (3) În cazul exonerării de răspundere în temeiul alin. (2), mass-media poate fi obligată să dezmintă relatările false cu privire la fapte sau să acorde dreptul la replică.
    (4) Mass-media nu este exonerată de răspundere dacă subscrie informaţiei.
    Articolul 29. Compensarea prejudiciului moral
    (1) Instanţa de judecată va acorda o compensaţie de natură să aducă satisfacţie persoanei lezate. La stabilirea cuantumului compensaţiei pentru prejudiciul moral, acordată persoanei fizice, instanţa de judecată va lua în consideraţie caracterul şi gravitatea suferinţelor fizice şi psihice cauzate reclamantului, caracterul informaţiei răspîndite, gradul de răspîndire a informaţiei, personalitatea reclamantului, reputaţia pîrîtului, gradul de vinovăţie a pîrîtului, consecinţele răspîndirii informaţiei defăimătoare, starea materială a reclamantului şi cea a pîrîtului, publicarea rectificării, dezminţirii sau acordarea dreptului la replică pînă la depunerea cererii de chemare în judecată şi alte circumstanţe importante pentru examinarea cauzei.
    (2) Se acordă compensaţie pentru prejudiciul moral cauzat persoanei publice doar în cazul în care persoana publică a fost defăimată cu rea-credinţă.
    (3) Compensaţia pentru prejudiciul moral se acordă persoanei juridice doar dacă răspîndirea informaţiei i-a periclitat managementul.
    (4) Nu se acordă compensaţie pentru prejudiciul moral cauzat prin defăimarea persoanei juridice care nu mai are denumirea avută la momentul defăimării.
    (5) Compensarea prejudiciilor morale cauzate de mass-media prin răspîndirea unor informaţii de interes public care s-au dovedit a fi false sau fără un substrat factologic suficient se efectuează doar în cazul în care mass-media a acţionat cu rea-credinţă sau cu încălcarea altor obligaţii profesionale.
Secţiunea a 2-a
Procedura de examinare a cauzelor cu privire
la apărarea vieţii private şi de familie

    Articolul 30. Procedura de examinare a cauzelor
                         cu privire la apărarea vieţii private şi de
                         familie
    Cauzele cu privire la apărarea vieţii private şi de familie se examinează în ordinea şi termenele stabilite în secţiunea 1, cu excepţiile specificate în prezenta secţiune.
    Articolul 31. Cererea prealabilă
    În cererea prealabilă persoana lezată va indica informaţia care îi lezează dreptul la respectul vieţii private şi de familie şi circumstanţele care demonstrează încălcarea acestui drept, solicitînd exprimarea scuzelor şi, după caz, compensarea prejudiciilor cauzate.
    Articolul 32. Forma şi conţinutul cererii de chemare
                         în judecată
    (1) În cererea de chemare în judecată reclamantul va indica:
    a) informaţia care îi lezează dreptul la respectul vieţii private şi de familie;
    b) dacă informaţia îl vizează;
    c) dacă informaţia a fost răspîndită de pîrît;
    d) dacă este sau nu este persoană publică;
    e) dacă informaţia se referă la o chestiune de interes public;
    f) circumstanţele care demonstrează încălcarea dreptului la respectul vieţii private şi de familie;
    g) mărimea prejudiciului cauzat.
    (2) Pentru cererea de chemare în judecată cu privire la apărarea vieţii private şi de familie se achită o taxă de stat în mărimea stabilită la art. 19.
    Articolul 33. Examinarea cererii cu privire la apărarea
                          vieţii private şi de familie
    (1) La examinarea cererii de chemare în judecată cu privire la apărarea vieţii private şi de familie, instanţa de judecată va stabili dacă interesul public de a cunoaşte această informaţie depăşeşte interesul persoanei vizate de a nu răspîndi informaţia.
    (2) Dacă se constată că cererea de chemare în judecată este întemeiată, la cererea reclamantului, instanţa de judecată, prin hotărîre judecătorească, obligă pîrîtul să îşi ceară scuze şi, după caz, să compenseze prejudiciile cauzate.
Capitolul III
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 34
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după 3 luni de la data publicării.
    (2) Cauzele aflate pe rol în instanţa de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor examina conform procedurii stabilite prin prezenta lege, cu excepţia art. 15–18 şi a art. 31–33.
    (3) Persoana care nu a sesizat instanţa de judecată pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi poate înainta o acţiune în judecată în ordinea prevăzută de prezenta lege. Termenul de prescripţie curge din ziua intrării în vigoare a prezentei legi.
    (4) Actele legislative şi alte acte normative în vigoare ce reglementează raporturi conexe se vor aplica în măsura în care nu contravin prezentei legi.
    (5) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării:
    a) va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 64. Chişinău, 23 aprilie 2010