LPM80/2010
ID intern unic:  335147
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 80
din  07.05.2010
cu privire la statutul personalului din cabinetul
persoanelor cu funcţii de demnitate publică
Publicat : 09.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 117-118     art Nr : 357
    MODIFICAT
   
LP325 din 30.11.18, MO480-485/14.12.18 art.808; în vigoare 01.03.19
    LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18
    LP213 din 21.12.17, MO471-472/30.12.17 art.817; în vigoare 30.12.17
    LP172 din 21.09.17, MO359a/11.10.17 art.602
    LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508
   
LP4 din 15.02.13, MO49-55/08.03.13 art.156
    LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12
    LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167
    LP8 din 10.02.11, MO31/22.02.11 art.46    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul supus reglementării
    Prezenta lege reglementează statutul juridic al personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, stabileşte modul şi temeiurile de încheiere şi încetare a contractului individual de muncă, drepturile, obligaţiile, garanţiile sociale ale acestei categorii de personal.
    Articolul 2. Cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
    (1) Cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică reprezintă o subdiviziune distinctă în cadrul autorităţii publice în care este instituită aceasta, cu personal propriu, avînd statut de serviciu, secţie, direcţie sau de direcţie generală.
   
(2) De un cabinet propriu pot fi asistaţi: Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului, preşedinţii fracţiunilor parlamentare, deputaţii în Parlament, Preşedintele Republicii Moldova, Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul, viceprim-miniştrii, miniştrii, Avocatul Poporului, primarul general al municipiului Chişinău şi directorii generali ai autorităţilor administrative centrale (în continuare – persoane cu funcţii de demnitate publică).
    (2) De un cabinet propriu pot fi asistaţi: Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului, preşedinţii fracţiunilor parlamentare, Preşedintele Republicii Moldova, Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul, viceprim-miniştrii, miniştrii, Avocatul Poporului, primarul general al municipiului Chişinău şi directorii generali ai autorităţilor administrative centrale (în continuare – persoane cu funcţii de demnitate publică).
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP325 din 30.11.18, MO480-485/14.12.18 art.808; în vigoare 01.03.19]
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP213 din 21.12.17, MO471-472/30.12.17 art.817; în vigoare 30.12.17]
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP4 din 15.02.13, MO49-55/08.03.13 art.156]
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP8 din 10.02.11, MO31/22.02.11 art.46; în vigoare 01.01.12]
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167]

    Articolul 3.  Statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii
                        de demnitate publică
    (1) Personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică are statut juridic, prevăzut de prezenta lege, în scop de realizare a prerogativelor constituţionale şi legale de către acestea.
    (2) Personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică este încadrat în cabinet în temeiul încrederii personale acordate de persoana cu funcţie de demnitate publică pe care o asistă.
    (3) Retragerea încrederii personale acordate de persoana cu funcţie de demnitate publică conduce la încetarea contractului individual de muncă al persoanei încadrate în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
Capitolul II
INSTITUIREA ŞI CLASIFICAREA POSTURILOR
DIN CABINETUL PERSOANELOR CU FUNCŢII
DE DEMNITATE PUBLICĂ
    Articolul 4. Instituirea cabinetului persoanelor cu funcţii de demnitate
                       publică
    (1) Cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică se instituie în temeiul actelor Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, ministerelor şi ale altor autorităţi administrative centrale, emise în limitele competenţei lor, stabilite de Constituţie şi de alte legi.
    (2) Numărul maxim de posturi din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică se stabileşte în limita efectivului aprobat pentru autoritatea publică în care este instituit cabinetul, în raport cu volumul, complexitatea şi specificul misiunii şi funcţiilor executate sau care urmează să fie executate.
    (3) Modificarea numărului de posturi din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică poate fi efectuată prin respectarea efectivului-limită aprobat pentru autoritatea publică în care este instituit cabinetul sau, după caz, concomitent cu identificarea surselor de acoperire a mijloacelor necesare pentru modificarea respectivă.
    (4) Atribuţiile şi competenţele cabinetului persoanelor cu funcţii de demnitate publică sînt specificate în regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, aprobat de conducătorul autorităţii publice în care este instituit cabinetul, la propunerea persoanei cu funcţie de demnitate publică.
    Articolul 5. Clasificarea posturilor din cabinetul persoanelor cu funcţii
                       de demnitate publică
    (1) În cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică pot fi instituite următoarele posturi:
    a) şef de cabinet;
    b) consilier;
    c) asistent;
    d) secretar.
    (11) În cabinetul deputatului în Parlament se instituie doar postul de asistent.
   
[Art.5 al.(11) abrogat prin LP325 din 30.11.18, MO480-485/14.12.18 art.808; în vigoare 01.03.19]
    [Art.5 al.(11) introdus prin LP8 din 10.02.11, MO31/22.02.11 art.46; în vigoare 01.01.12]
    (2) Activitatea cabinetului persoanelor cu funcţii de demnitate publică este condusă de şeful de cabinet, care este responsabil în faţa persoanei cu funcţie de demnitate publică.
    (3) În lipsa şefului de cabinet al persoanelor cu funcţii de demnitate publică, conducerea cabinetului poate fi delegată unui consilier din cabinetul respectiv.
    (4) Atribuţiile specifice pentru fiecare persoană încadrată în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică sînt stabilite în fişa postului anexată la contractul individual de muncă încheiat în condiţiile art. 7.
Capitolul III
ÎNCADRAREA ÎN CABINETUL PERSOANELOR
CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ. ÎNCHEIEREA ŞI
ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ
    Articolul 6. Condiţii generale pentru încadrarea în cabinetul persoanelor
                        cu funcţii de demnitate publică
    (1) Pentru încadrarea în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, persoana trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    a) să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
    b) să posede limba de stat;
    c) să dispună de capacitate deplină de exerciţiu;
    d) să aibă studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
    e) să nu aibă antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.
    (2) Suplimentar la condiţiile generale specificate la alin. (1), pentru încadrare în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, persoana trebuie să fie demnă de încrederea persoanei cu funcţie de demnitate publică pe care o va asista.
    Articolul 7. Contractul individual de muncă al personalului încadrat
                        în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
    (1) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică îşi desfăşoară activitatea în baza contractului individual de muncă pe durată determinată, încheiat pe perioada aflării în funcţie a persoanei cu funcţie de demnitate publică.
    (2) Contractul-model individual de muncă al personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică se aprobă de Guver-nul
    (3) Contractul individual de muncă se semnează de conducătorul autorităţii publice în care activează persoana cu funcţie de demnitate publică şi de persoana încadrată în cabinetul acesteia.
    Articolul 8. Numirea personalului în cabinetul persoanelor cu funcţii
                       de demnitate publică
    (1) Numirea personalului în cabinetul Preşedintelui Parlamentului se face prin ordinul Preşedintelui Parlamentului.
    (2) Numirea personalului în cabinetele vicepreşedinţilor Parlamentului, în cele ale preşedinţilor fracţiunilor parlamentare şi ale deputaţilor se face, la propunerea acestora, de către Preşedintele Parlamentului.
    (2) Numirea personalului în cabinetele vicepreşedinţilor Parlamentuluiși în cele ale președinților fracțiunilor parlamentare se face, la propunerea acestora, de către Preşedintele Parlamentului.
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP325 din 30.11.18, MO480-485/14.12.18 art.808; în vigoare 01.03.19]
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP4 din 15.02.13, MO49-55/08.03.13 art.156]
    [Art.8 al.(2) în redacţia LP8 din 10.02.11, MO31/22.02.11 art.46; în vigoare 22.02.11]
    (3) Numirea personalului în cabinetul Preşedintelui Republicii Moldova, cu excepţia asistentului şi a secretarului, se face prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova.
    (4) Numirea personalului în cabinetul Prim-ministrului, cu excepţia asistentului şi a secretarului, se face prin dispoziţia Guvernului.
    (5) Numirea personalului în cabinetul prim-viceprim-ministrului şi în cele ale viceprim-miniştrilor, cu excepţia asistentului şi a secretarului din cadrul acestor cabinete, se face prin dispoziţia Guvernului, la propunerea prim-viceprim-ministrului şi, respectiv, a viceprim-miniştrilor.
    (6) Numirea personalului în cabinetul ministrului şi în cel al directorului general al autorităţii administrative centrale se face prin ordinul ministrului şi, respectiv, prin ordinul directorului general al autorităţii administrative centrale.
    [Art.8 al.(6) modificat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    [Art.8 al.(6) modificat prin LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167]
   
(61) Numirea personalului în cabinetul primarului general al municipiului Chişinău se face prin actul administrativ al primarului general al municipiului Chişinău.
    [Art.8 al.(61) introdus prin LP213 din 21.12.17, MO471-472/30.12.17 art.817; în vigoare 30.12.17]
    (7) Numirea asistenţilor şi a secretarilor din cabinetele Preşedintelui Republicii Moldova, Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului şi viceprim-miniştrilor se face prin actul administrativ al conducătorului aparatului autorităţii publice respective, la propunerea persoanelor cu funcţii de demnitate publică pe care aceştia le vor asista.
    Articolul 9. Eliberarea personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii
                       de demnitate publică
    (1) Contractul individual de muncă al personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică încetează la data expirării mandatului persoanei cu funcţie de demnitate publică.
    (2) Înainte de termenul specificat la alin. (1), contractul individual de muncă al personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică încetează în următoarele cazuri:
    a) demisie, revocare sau eliberare din funcţie a persoanei cu funcţie de demnitate publică;
    b) retragere a încrederii personale acordate de persoana cu funcţie de demnitate publică;
    [Art.9 al.(2), lit.b) în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.9 al.(2), lit.b) modificată prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
   
b1) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    [Art.9 al.(2), lit.b1) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    b2) incompatibilitate, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;
    [Art.9 al.(2), lit.b2) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    b3) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    [Art.9 al.(2), lit.b3) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    b4) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;
    [Art.9 al.(2), lit.b4) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    c) deces al persoanei cu funcţie de demnitate publică;
    d) alte cazuri stabilite de lege.
    (3) Eliberarea personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică se dispune prin actul administrativ al persoanei cu competenţă legală de numire în funcţie, specificată la art. 8.
Capitolul IV
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII. INCOMPATIBILITĂŢI
    Articolul 10. Drepturi generale
    (1) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică are următoarele drepturi generale:
    a) să examineze probleme şi să consulte persoana cu funcţie de demnitate publică în limitele competenţei sale;
    b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, informaţia necesară de la subdiviziunile autorităţii publice, de la alte autorităţi publice, precum şi de la persoane fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma lor juridică de organizare;
    c) să cunoască drepturile, obligaţiile şi atribuţiile sale stipulate în contractul individual de muncă şi în fişa postului;
    d) să beneficieze de condiţii normale de muncă şi de igienă de natură să-i ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică.
    (2) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică are şi alte drepturi stipulate în contractul individual de muncă.
    Articolul 11. Legitimaţia de serviciu
    (1) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică are legitimaţie de serviciu, eliberată de autoritatea publică în care activează.
    (2) La eliberarea din funcţie din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, legitimaţia de serviciu se retrage.
    Articolul 12. Accesul la informaţia de ordin personal
    (1) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea prezentei legi şi care îl vizează în mod direct.
    (2) La cererea scrisă sau verbală a personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, autoritatea publică în care activează eliberează gratuit documente care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea totală în muncă în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, alte date necesare.
    Articolul 13. Timpul de muncă
    (1) Durata normală a timpului de muncă pentru personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică este de  8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămînă.
    (2) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică poate fi atras în muncă suplimentară, în muncă în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare în condiţiile legislaţiei muncii în vigoare.
    Articolul 14. Protecţia juridică
    (1) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică în exerciţiul atribuţiilor este protejat de lege.
    (2) Autoritatea publică este obligată să asigure protecţia personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi a membrilor familiilor acestora în caz de ameninţare, violenţă sau de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exerciţiul funcţiei sau în legătură cu acesta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea publică va solicita sprijinul organelor abilitate, conform legii.
    Articolul 15. Obligaţii generale
    (1) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică are următoarele obligaţii generale:
    a) să respecte Constituţia, legislaţia în vigoare, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    b) să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
    c) să fie loial persoanei cu funcţie de demnitate publică pe care o asistă;
    d) să păstreze, în conformitate cu legea, secretul de stat, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiei, cu excepţia informaţiilor de interes public;
    e) să respecte stipulările contractului individual de muncă.
    (2) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică poate avea şi alte obligaţii, stipulate în contractul individual de muncă.
    Articolul 16. Declarația de avere și interese personale
    [Art.16 titlul în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (1) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică este obligat să prezinte, în condiţiile legii, declarația de avere și interese personale.
    [Art.16 al.(1) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (2) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică este obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese.
    Articolul 17. Prezentarea raportului de activitate
    Şefii de cabinet şi consilierii din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică au obligaţia să prezinte, la solicitarea persoanei pe care o asistă, un raport de activitate care să cuprindă informaţiile ce decurg din acţiunile întreprinse.
    Articolul 18. Incompatibilităţi
    (1) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nu poate exercita funcţii publice sau deţine posturi de natură contractuală în cadrul autorităţilor publice.
    (2) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nu poate exercita alte activităţi remunerate prin contract individual de muncă sau prin alt contract de caracter civil în cadrul societăţilor comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privinţe este de competenţa autorităţii în care el este angajat, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie.
    (3) Situaţia de incompatibilitate va înceta în 30 de zile calendaristice din momentul apariţiei acesteia.
    (4) În cazul în care, după expirarea termenului specificat la alin. (3), persoana încadrată în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nu abandonează funcţia sau activitatea incompatibilă ori starea de incompatibilitate este constatată prin actul de constatare rămas definitiv, aceasta se eliberează din funcţie prin actul administrativ al persoanei cu competenţă legală de numire, specificată la art. 8.
    [Art.18 al.(4) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
Capitolul V
REMUNERAREA MUNCII ŞI GARANŢII SOCIALE
    Articolul 19. Salarizarea
    Salarizarea personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    [Art.19 modificat prin LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18]
    Articolul 20. Stimulări
    (1) Personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică i se acordă anual un ajutor material în mărime prevăzută de legislaţia în vigoare. 
    (2) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică poate beneficia de premii acordate cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii, alocate pe anul respectiv autorităţii publice în care activează.
    (3) Pentru succese în muncă, personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică poate să beneficieze de stimulări în formă de:
    a) mulţumiri;
    b) premii băneşti;
    c) diplome de onoare.
    (4) Pentru succese deosebite în activitate, merite faţă de societate şi faţă de stat, personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică poate fi decorat cu distincţii de stat.
    Articolul 21. Garanţii sociale în legătură cu încetarea contractului individual
                         de muncă
    (1) La expirarea mandatului, în caz de demisie, revocare, eliberare din funcţie a persoanei cu funcţie de demnitate publică sau în caz de deces al acesteia, personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică căruia i-a încetat contractul individual de muncă şi care nu a fost încadrat în noul cabinet al persoanelor cu funcţii de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie unică în mărime de 2 salarii de funcţie.
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP172 din 21.09.17, MO359a/11.10.17 art.602]
    (2) La expirarea mandatului, în caz de demisie, revocare, eliberare din funcţie a persoanei cu funcţie de demnitate publică sau în caz de deces al acesteia, personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică căruia i-a încetat contractul individual de muncă şi care nu este încadrat în cîmpul muncii beneficiază de o indemnizaţie în mărime de un salariu de funcţie.
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP172 din 21.09.17, MO359a/11.10.17 art.602]
   
(3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) nu se acordă persoanei încadrate în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică care are raportul precedent de muncă/serviciu suspendat şi dispune de dreptul de reîncadrare la locul de muncă/serviciu respectiv, care beneficiază de pensie pentru vechime în muncă în conformitate cu actele legislative speciale, de pensie pentru limită de vîrstă sau de dreptul la pensie anticipată, conform Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii.
    [Art.21 al.(3) modificat prin LP172 din 21.09.17, MO359a/11.10.17 art.602]
    Articolul 22. Concedii
    (1) Personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică i se acordă un concediu de odihnă anual plătit, cu o durată de 35 de zile calendaristice, fără a se lua în calcul zilele de sărbătoare nelucrătoare. Concediul poate fi acordat integral sau parţial, cu condiţia ca una din părţi să nu fie mai mică de 14 zile calendaristice.
    (2) Înlocuirea concediului de odihnă anual nefolosit prin compensaţie în bani nu se admite, cu excepţia cazului de încetare a contractului individual de muncă, cînd personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică are dreptul la compensarea concediilor de odihnă anuale nefolosite.
    (3) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică poate beneficia şi de alte tipuri de concedii conform legislaţiei muncii în vigoare.
    (4) Concediul personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică se acordă prin actul administrativ al persoanei cu competenţă legală de numire în funcţie, specificată la art. 8.
    Articolul 23. Vechimea în muncă
    Perioada de activitate în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică se asimilează stagiului de cotizare în serviciul public.
    Articolul 24. Dreptul la pensie
    Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică beneficiază de pensie în condiţiile Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.
    Articolul 25. Dreptul la asistenţă medicală şi tratament gratuit
    Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică beneficiază de dreptul la asistenţă medicală şi tratament gratuit la nivelul minim necesar.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 26
    (1) La aprobarea sau modificarea statelor de personal şi a schemelor de încadrare, autorităţile publice nu pot institui funcţii publice sau posturi de natură contractuală care ar fi denumite identic cu posturile din cabinetele persoanelor cu funcţii de demnitate publică, specificate la art. 5 alin. (1) lit. a)–c).
    (2) Autorităţile publice pentru care prezenta lege nu prevede existenţa unui cabinet al persoanelor cu funcţii de demnitate publică sînt obligate, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să modifice statele de personal excluzînd posturile care sînt denumite identic cu posturile din cabinetele persoanelor cu funcţii de demnitate publică, specificate la art. 5 alin. (1) lit. a)–c).
    Articolul 27
    Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legislaţiei muncii, cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei speciale ce reglementează activitatea personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
    Articolul 28
    De la data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul 70 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840), cu modificările ulterioare, se abrogă.
    Articolul 29
    Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    va elabora şi va adopta actele normative prevăzute de prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                     Mihai GHIMPU

    Nr. 80. Chişinău, 7 mai 2010.