LPC98/2010
ID intern unic:  335149
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 98
din  28.05.2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008
 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
Publicat : 09.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 117-118     art Nr : 359
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (1), literele d)–f) se exclud.
    2. Articolul 29:
    la alineatul (2) litera c), textul „de comun acord cu Guvernul,” se exclude;
    la alineatul (3), textul „în Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se substituie cu textul „într-o publicaţie periodică”.
    3. La articolul 32 alineatul (2), textul „la intrarea în funcţia publică,” se exclude.
    4. Articolul 33:
    la alineatul (2), după cuvîntul „iar” se introduce textul „persoanei care anterior a deţinut funcţie publică, însă nu deţine grad de calificare,”;
    la alineatul (6), cuvintele „sau retrogradării” se exclud.
    5. Articolul 34 alineatul (7):
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) cu privire la avansarea sau menţinerea în trepte de salarizare;”
    la litera d), cuvintele „eliberarea sau” se exclud.
    6. Articolul 36 alineatul (2):
    la litera e), textul „pentru vicepreşedintele raionului şi” se exclude;
    la litera f), cuvintele „viceprimar şi” se exclud.
    7. Articolul 42:
    la alineatul (3) ultima propoziţie, după textul „la încetarea raporturilor de serviciu” se introduce textul „sau în cazul pensionării în timpul exercitării funcţiei publice”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) În caz de lichidare a autorităţii publice, de reducere a efectivului de personal sau de modificare a statului de personal, funcţionarii publici care nu pot fi transferaţi vor fi eliberaţi din funcţie cu plata unei indemnizaţii unice egale cu 6 salarii medii lunare dacă vechimea în serviciul public este de cel puţin 2 ani, precum şi a unei indemnizaţii de şomer egale cu un salariu mediu lunar, în modul stabilit de lege. Indemnizaţiile respective nu se acordă în cazul în care funcţionarii publici beneficiază de pensie pentru vechime în muncă în conformitate cu actele legislative speciale, de pensie pentru limită de vîrstă sau în cazul celor care au dreptul la pensie anticipată conform Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat, cărora li se plăteşte o indemnizaţie de eliberare din serviciu calculată în conformitate cu prevederile art. 186 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, dar nu mai mică decît un salariu mediu lunar şi nu mai mare decît 6 salarii medii lunare.”
    8. Articolul 44:
    la alineatul (2) litera b), cuvintele „sau retrogradare” se exclud;
    la alineatul (3) litera a), cuvintele „sau retrogradare” se exclud.
    9. La articolul 45 alineatul (4), textul „ultimele 2 evaluări” se substituie cu textul „ultima evaluare”, iar cifra „3” se substituie cu cifra „2”.
    10. Articolul 46:
    în titlul articolului, cuvintele „sau retrogradarea” se exclud;
    alineatul (4) se exclude.
    11. Articolul 48:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Transferul între autorităţile publice se efectuează prin acceptarea transferului de către conducătorul autorităţii publice în care activează funcţionarul public şi prin numirea acestuia în funcţie de către conducătorul autorităţii publice în interesul căreia se efectuează transferul. Acceptarea transferului de către conducătorul autorităţii publice în care activează funcţionarul public se dispune ca urmare a solicitării în scris din partea autorităţii publice în interesul căreia se efectuează transferul.”
    la alineatul (5) prima propoziţie, textul „ , cu excepţia cazului specificat la art. 58 lit. f)” se exclude.
    12. La articolul 49 alineatul (4), textul „ , a termenului detaşării lui sau a stingerii sancţiunii disciplinare aplicate prevăzută la art. 58 lit. f)” se substituie cu textul „sau a termenului detaşării lui”.
    13. La articolul 51, alineatul (4) se completează în final cu textul „ , cu excepţia situaţiilor specificate la art. 52 lit. c) şi d), precum şi la art. 54 alin. (1)   lit. d)”.
    14. La articolul 55, alineatul (1) se completează în final cu textul „sau într-o funcţie publică echivalentă vacantă dacă cea anterioară nu mai există, cu excepţia situaţiei în care autoritatea publică a fost lichidată. Dacă în cadrul autorităţii publice nu există funcţie publică echivalentă vacantă, cu acordul în scris al funcţionarului public, acesta poate fi reîncadrat într-o funcţie publică de nivel inferior, iar în caz de lichidare a autorităţii sau dacă funcţionarul nu acceptă transferul, acesta este eliberat din funcţie în condiţiile art. 63.”
    15. La articolul 58, litera f) se exclude.
    16. La articolul 62 alineatul (2), ultima propoziţie se exclude.
    17. La articolul 64 litera d), textul „2 evaluări consecutive ale” se substituie cu textul „evaluarea anuală a”.
    18. La articolul 67 alineatul (2), cuvîntul „Guvernului” se substituie cu textul „în modul stabilit de Guvern”.
    19. După articolul 69 se introduce articolul 691 cu următorul cuprins:
    „Articolul 691
    Persoana care a deţinut statutul de funcţionar public, dar nu s-a folosit de dreptul la indemnizaţia unică specificată la art. 42 alin. (3) din motivul că funcţia deţinută, pe parcursul exercitării acesteia, a devenit funcţie de demnitate publică, beneficiază de indemnizaţia unică menţionată la încetarea mandatului sau la pensionare în perioada exercitării mandatului. Indemnizaţia respectivă se acordă la cererea în scris a persoanei ce exercită funcţie de demnitate publică şi se consemnează în carnetul de muncă.”
    20. Anexa nr. 2:
    la compartimentul I, după poziţia „Primar al satului (comunei), sectorului, oraşului” se introduc următoarele poziţii:
    „Vicepreşedinte al raionului
    Viceprimar al municipiului
    Viceprimar al satului (comunei), sectorului, oraşului”;
    la compartimentul II:
    la poziţia „Şef al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat”, după cuvîntul „Şef” se introduc cuvintele „şi şef adjunct”;
    compartimentul se completează în final cu următoarele poziţii:
    „Director şi director adjunct al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
    Director şi director adjunct al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor de Caracter Personal
    Şef al Centrului Serviciului Civil
    Preşedinte, vicepreşedinte şi secretar ştiinţific al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare
    Şef al Serviciului de Stat de Curieri Speciali
    Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar
    Reprezentant permanent sau delegat pe lîngă un organism internaţional
    Consul general
    Preşedinte, membru al Consiliului Suprem al Magistraturii cu activitatea de bază în Consiliu
    Director general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
    Preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale
    Agent guvernamental – reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Mihai GHIMPU

    Nr. 98. Chişinău, 28 mai 2010.