LPC106/2010
ID intern unic:  335151
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 106
din  04.06.2010
pentru modificarea şi completarea Codului de executare
al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004
Publicat : 09.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 117-118     art Nr : 361
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 34–35, art. 112), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 175:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) În cadrul controlului asupra modului de punere în executare a hotărîrilor cu caracter penal, Departamentul instituţiilor penitenciare poate anula actele şi deciziile prevăzute de prezentul cod, emise de administraţia instituţiei penitenciare cu încălcarea prevederilor legale.”
    2. Articolul 177 se abrogă.
    3. La articolul 178 alineatul (1), litera j) se abrogă.
    4. La articolul 229 alineatul (2), cuvintele „cu Comitetul pentru Plîngeri,” se înlocuiesc cu cuvintele „cu avocatul parlamentar,”.
    5. La articolul 248 alineatul (2), cuvintele „şi Comitetului pentru Plîngeri” se exclud.
    6. La articolul 266 alineatul (9), textul „ , şi poate fi contestată de acesta în modul stabilit în art. 268 din prezentul cod” se exclude.
    7. Articolul 267:
    la alineatul (6), cuvintele „Comitetului pentru Plîngeri” se înlocuiesc cu textul „Departamentului instituţiilor penitenciare, emisă în cadrul controlului departamental realizat în conformitate cu prevederile art. 175 din prezentul cod”;
    articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61) Plîngerea  împotriva deciziei privind aplicarea sancţiunii disciplinare se examinează în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală. Plîngerea depusă nu suspendă executarea sancţiunii disciplinare, cu excepţia încarcerării.”
    8. Articolul 268 se abrogă.
    9. La articolul 342, litera a) se abrogă.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Mihai GHIMPU

    Nr. 106. Chişinău, 4 iunie 2010.