HGC570/2010
ID intern unic:  335160
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 570
din  30.06.2010
ce se operează în Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor
şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 4 martie 2008
Publicat : 09.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 117-118     art Nr : 658
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 4 martie 2008 (se anexează).

    Prim-ministru                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 570. Chişinău, 30 iunie 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.570
din 30 iunie 2010

Modificările şi completările
ce se operează în Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor
şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 245 din 4 martie 2008
    Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 4 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 49-50, art. 314), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 12, după cuvintele „operatori economici” se completează cu textul „inclusiv celor incluşi în Lista operatorilor economici calificaţi în funcţie de obiectul achiziţiei”;
    la punctul 19, cuvintele “nu vor fi acceptate” se substituie cu textul „se înregistrează în modul corespunzător şi se returnează ofertanţilor fără a fi luate în considerare la etapa de evaluare”;
    la punctul 24, după cuvintele „În cazul prezentării ofertei” se completează cu cuvintele „şi documentelor de calificare solicitate în invitaţia de participare”, iar cuvintele „solicitate în invitaţia de participare” se exclud;
    la punctul 28, cuvintele “numai două oferte de la doi operatori economici” se substituie cu cuvintele „nu mai puţin de trei oferte”, iar cuvintele “ofertele celor doi” se substituie cu cuvintele „oferta/ofertele respective”;
    la punctul 36, după cuvintele „data încheierii contractului” se completează cu cuvintele „sau acordului adiţional (privind modificarea/rezilierea contractului)”, iar după cuvintele „anexa nr.3” se completează cu cuvintele „şi, respectiv, anexa nr.4”;
    anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri va avea următorul cuprins:
    anexa nr.1

    anexa nr. 3 la Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri va avea următorul cuprins:
    anexa nr.3

    se completează cu anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri cu următorul cuprins:
    anexa nr.4