LPC115/2010
ID intern unic:  335184
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 115
din  17.06.2010
pentru modificarea şi completarea articolului 71 din
Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la
Consiliul Superior al Magistraturii
Publicat : 09.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 117-118     art Nr : 365
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 71 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 186–188, art. 752), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la alineatul (2), textul „pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani” se exclude;
    la alineatul (3), cifra „10” se substituie prin cifra „7”, iar textul „prezenţi la şedinţa consiliului” se exclude;
    la alineatul (6), litera b) se completează în final cu textul „ , solicitînd în mod obligatoriu explicaţia scrisă a judecătorului vizat în petiţie”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Mihai GHIMPU

    Nr. 115. Chişinău, 17 iunie 2010.