HGM608/2010
ID intern unic:  335201
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 608
din  05.07.2010
pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr. 435-XVI
din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
Publicat : 09.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 117-118     art Nr : 686
    MODIFICAT
    HG895 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.941; în vigoare 14.09.18
    HG800 din 08.10.13, MO222-227/11.10.13 art.903
   
HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180    În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, şi art.9 din Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29-31, art.91), precum şi în vederea coordonării şi monitorizării procesului de implementare a descentralizării, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    componenţa Comisiei paritare pentru descentralizare, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Comisiei paritare pentru descentralizare, conform anexei nr.2;
    Regulamentul-model de funcţionare a grupului de lucru pentru descentralizare, conform anexei nr. 3.
    2. Membrii Comisiei paritare pentru descentralizare sînt desemnaţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri după cum urmează:
    reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea – prin consens de către asociaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, constituite în corespundere cu legea;
    reprezentantul Consiliului Naţional pentru Participare – de către consiliul respectiv.
    În cazul survenirii vacanţei funcţiei membrului Comisiei paritare pentru descentralizare, noul membru va fi desemnat de către organele competente în cel mult 30 de zile din momentul vacanţei funcţiei.
    [Pct.2 alineat introdus prin HG800 din 08.10.13, MO222-227/11.10.13 art.903]
    3. Comisia paritară pentru descentralizare va examina şi va aviza Strategia de descentralizare şi Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de descentralizare, care va stabili direcţiile, priorităţile şi etapele distincte de implementare a procesului de descentralizare.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 4 februarie 2008 “Cu privire la aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului Comisiei paritare pentru descentralizare administrativă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.30-31, art.163).

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministru de stat                                                             Victor Bodiu

    Nr. 608. Chişinău, 5 iulie 2010.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.608
din  5 iulie 2010

COMPONENŢA
Comisiei paritare pentru descentralizare
  
    Reprezentanţii autorităţilor publice centrale
    Prim-ministru

preşedinte al Comisiei

    Secretar general al Guvernului

vicepreşedinte al Comisiei

    Ministrul finanţelor

membru al Comisiei

    Ministrul economiei și infrastructurii

membru al Comisiei

    Ministrul sănătății, muncii și protecției sociale

membru al Comisiei

    Ministrul agriculturii, dezvoltării regionale ș mediului

membru al Comisiei

    Ministrul educației, culturii și cercetării

membru al Comisiei

    Ministrul afacerilor interne

membru al Comisiei


    Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale şi societăţii civile
    Reprezentantul autorităţilor
    administraţiei publice locale
    de nivelul întîi                                         - vicepreşedinte al Comisiei
    Reprezentantul autorităţilor
    administraţiei publice
    locale de nivelul întîi                                - membru  al Comisiei
    Reprezentantul autorităţilor
    administraţiei publice
    locale de nivelul întîi                                - membru al Comisiei
    Reprezentantul autorităţilor
    administraţiei publice
    locale de nivelul al doilea                         - membru al Comisiei
    Reprezentantul autorităţilor
    administraţiei publice
    locale de nivelul al doilea                         - membru al Comisiei
    Reprezentantul Unităţii
    teritoriale autonome
    Găgăuzia                                                 - membru al Comisiei
    Reprezentantul
    Consiliului Naţional
    pentru Participare                                    - membru al Comisiei
    Reprezentantul autorităţilor
    administraţiei publice locale,
    preşedintele/vicepreședintele
    Delegaţiei naţionale a
    Republicii Moldova la Congresul
    Puterilor Locale şi Regionale al
    Consiliului Europei                                   - membru al Comisiei
    [Anexa nr.1 modificată prin HG895 din 12.09.18, MO347-357/14.09.18 art.941; în vigoare 14.09.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG800 din 08.10.13, MO222-227/11.10.13 art.903]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.608
din 5 iulie 2010

REGULAMENTUL
Comisiei paritare pentru descentralizare
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Comisia paritară pentru descentralizare se constituie în scopul studierii, promovării şi monitorizării procesului de descentralizare.
    2. Comisia este un organ consultativ de monitorizare şi coordonare a procesului de descentralizare ce activează pe lîngă Guver-nul
    3. În activitatea sa Comisia se conduce de prevederile Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, de alte acte legislative şi normative în domeniu, precum şi de prezentul Regulament.
II. ATRIBUŢIILE COMISIEI
    4. Comisia are următoarele atribuţii:
    a) examinează şi avizează Strategia de descentralizare şi Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de descentralizare, strategiile  sectoriale de descentralizare, precum şi proiectul raportului anual privind stadiul descentralizării;
    b) monitorizează procesul implementării Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
    c) promovează procesul de descentralizare administrativă, financiară şi patrimonială;
    d) aprobă, inclusiv la propunerea Cancelariei de Stat şi/sau a ministerelor, autorităţilor administraţiei publice centrale, crearea grupurilor de lucru pentru descentralizare, inclusiv mixte;
    e) asigură coordonarea procesului de descentralizare cu alte reforme şi politici ale statului;
    f) examinează şi înaintează spre aprobare în modul stabilit, la propunerea grupurilor de lucru pentru descentralizare, transferul progresiv al competenţelor în cadrul  proiectelor-pilot, în vederea testării şi evaluării impactului soluţiilor propuse de descentralizare a unor anumite competenţe;
    g) examinează şi promovează proiecte de modificări ale legislaţiei privind transferul sau delegarea de competenţe ori privind iniţierea cooperării în anumite domenii dintre autorităţile publice locale şi centrale;
    h) elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, cu avizul Cancelariei de Stat, standardele de cost şi de calitate pentru prestarea serviciilor publice descentralizate;
    i) examinează aspecte privind capacitatea administrativă a unităţilor administrativ-teritoriale şi se expune asupra propunerilor ce ţin de soluţiile de consolidare a capacităţilor administrative ale acestora;
    j) asigura integrarea abordării drepturilor omului, nediscriminării si egalităţii de gen în toate politicile şi măsurile legate de procesul descentralizării;
    k) asigură activităţile ce ţin de promovarea si comunicarea privind obiectivele si consecinţele descentralizării;
    l) asigură coordonarea procesului de descentralizare cu alte reforme şi politici ale statului.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI
    5. Şedinţele Comisiei sînt conduse de către Preşedintele acesteia sau, în lipsa acestuia, de către unul din vicepreşedinţi.
    6. În funcţie de chestiunile de pe ordinea de zi, Comisia poate invita la şedinţele sale, cu statut de consultant ori observator, reprezentanţi ai partenerilor de dezvoltare, grupurilor de lucru, asociaţiilor autorităţilor administraţiei publice locale, corpurilor profesionale, societăţii civile, precum şi alţi experţi.
    7. Comisia se întruneşte în şedinţe trimestrial sau ori de cîte ori este nevoie, la propunerea a cel puţin unui membru, aprobată de preşedinte.  Convocarea se face prin dispoziţie a preşedintelui Comisiei.
    8. Şedinţele Comisiei sînt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor.
    9. În exercitarea atribuţiilor, Comisia adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă. Deciziile Comisiei sînt executorii pentru autorităţile implicate în procesul de descentralizare.
    10. Lucrările de secretariat ale Comisiei sînt asigurate de către Cancelaria de Stat.
IV. MECANISMUL DE ELABORARE SI IMPLEMENTARE
A POLITICILOR ÎN DOMENIUL DESCENTRALIZĂRII

    11. Procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul descentralizării va cuprinde următoarele:
    a) grupul de lucru pentru descentralizare realizează studii privind stadiul descentralizării şi repartizarea competenţelor pe diverse niveluri şi structuri ale administraţiei publice;
    b) grupul de lucru pentru descentralizare identifică soluţii de descentralizare şi înaintează Comisiei, cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă, un dosar cu soluţiile identificate, precum şi studii care să releve impactul presupus al acestor soluţii;
    c) Comisia analizează soluţiile propuse de grupurile de lucru pentru descentralizare şi o alege pe cea care va fi supusă dezbaterii publice;
    d) dezbaterea este realizată pentru asigurarea transparenţei procesului de descentralizare şi este organizată de către autoritatea administraţiei publice centrale, care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare sau de către Cancelaria de Stat.
    12. Implementarea politicilor publice în domeniul descentralizării se realizează după cum urmează:
    a) după aprobarea Strategiei de descentralizare şi Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de descentralizare, Cancelaria de Stat de comun cu autorităţile administraţiei publice centrale, care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare, poate iniţia implementarea unor proiecte-pilot;
    b) Comisia examinează iniţiativele Cancelariei de Stat privind implementarea proiectelor–pilot în domeniile supuse descentralizării şi, după informarea prealabilă şi consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, aprobă lista unităţilor administrativ-teritoriale de ambele niveluri în care pot fi derulate proiectele respective;
    c) Comisia selectează din lista propusă unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi de nivelul al doilea în care se pot desfăşura proiectele-pilot, înaintînd lista finală Cancelariei de Stat;
    d) Cancelaria de Stat:
    în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale, care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare, elaborează proiecte-pilot şi le înaintează autorităţilor administraţiei publice locale respective;
    în comun cu autorităţile administraţiei publice centrale, care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare şi autorităţile administraţiei publice locale, elaborează programele de implementare, întocmind un plan de lucru;
    asigură implementarea programelor de descentralizare;
    e) autorităţile administraţiei publice locale fac propuneri autorităţilor administraţiei publice centrale implicate, inclusiv grupurilor de lucru pentru descentralizare, privind transferul de competenţe şi resurse aferente de la autorităţile administraţiei publice centrale autorităţilor administraţiei publice locale sau sectorului privat.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.608
din 5 iulie 2010

REGULAMENTUL-MODEL
de funcţionare a grupului de lucru pentru descentralizare
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul-model de funcţionare a grupului de lucru pentru descentralizare serveşte ca bază juridică pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a grupului de lucru pentru descentralizare, inclusiv mixt (în continuare grup de lucru), constituit de către Comisia paritară pentru descentralizare (în continuare – Comisia) în temeiul Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă şi alte acte normative.
    2. În organizarea şi activitatea sa grupul de lucru se conduce de prevederile Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, de prezentul Regulament şi alte acte normative.
II. ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE GRUPULUI
DE LUCRU

    3. În termen de 15 zile de la aprobarea deciziei Comisiei privind crearea grupului de lucru, conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale, în cadrul cărora sînt constituite grupurile respective, asigură printr-un ordin aprobarea Regulamentului de funcţionare a grupului de lucru, convocarea şi regimul de activitate a grupului de lucru.
    4. Ordinul prevăzut în pct.3 al prezentului Regulament se transmite Cancelariei de Stat în termen de 5 zile de la data emiterii, pentru a fi prezentat Comisiei.
    5. Grupul de lucru are următoarele atribuţii:
    a) contribuie la elaborarea strategiilor şi planurilor de acţiuni sectoriale (efectuează evaluări sectoriale sau analize de impact) şi formulează propuneri cu privire la  serviciile pasibile descentralizării;
    b) elaborează sistemul de monitorizare a implementării strategiilor sectoriale cu privire la descentralizare, inclusiv mecanismul de raportare;
    c) examinează proiecte de acte normative şi coordonează procesul de actualizare a legislaţiei necesare implementării strategiilor şi planurilor de acţiuni sectoriale cu privire la descentralizare (inclusiv privind transferul sau delegarea de competenţe ori privind iniţierea cooperării în anumite domenii dintre autorităţile administraţiei publice locale şi centrale), pe care le înaintează Comisiei;
    d) participă la activităţile privind iniţierea, modificarea şi completarea legislaţiei necesare implementării strategiilor şi planurilor sectoriale cu privire la descentralizare;
    e) efectuează testări şi evaluări de impact a soluţiilor propuse privind descentralizarea unor competenţe în cadrul proiectelor-pilot lansate de ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale în colaborare cu Cancelaria de Stat şi cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;
    f) examinează rapoarte periodice referitoare la stadiul descentralizării şi la activitatea proprie, pe care le înaintează ministerului/autorităţii administraţiei publice centrale şi Comisiei.
    6. Grupul de lucru este constituit din cel puţin un specialist din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale, care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare şi cîte cel puţin un reprezentant al autorităţilor administraţiei publice locale, Cancelariei de Stat şi al Ministerului Finanţelor, care sînt desemnaţi prin ordinele conducătorilor autorităţilor respective. Pe perioada activităţii grupului membrii grupului pot fi degrevaţi total sau parţial de la îndeplinirea funcţiilor de serviciu de bază.
III. ACTIVITATEA GRUPULUI DE LUCRU
    7. Grupul de lucru identifică soluţii de descentralizare şi înaintează Comisiei, cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă, un raport cu soluţiile identificate, precum şi studii care să releve impactul presupus (analiza ex-ante) al acestor soluţii.
    8. Comisia analizează soluţiile propuse de grupul de lucru şi o alege pe cea care va fi supusă dezbaterii publice.
    9. Grupul de lucru examinează rapoarte de evaluare a implementării etapelor prevăzute în planul de acţiuni şi formulează recomandări de ajustare a prevederilor legislaţiei, precum şi creare a mecanismelor necesare. Aceste recomandări pot include: rezultatele proiectului-pilot, comentariile societăţii civile şi ale altor beneficiari relevanţi, ca urmare a publicării şi implementării planului de acţiuni.
    10. Grupul de lucru este condus de către preşedintele grupului, care este ajutat de un vicepreşedinte. Preşedintele şi vicepreşedintele sînt aleşi la prima şedinţă, cu votul majorităţii membrilor grupului de lucru, cu respectarea următoarelor cerinţe:
    a) preşedintele şi vicepreşedintele grupului este, fie reprezentant al autorităţilor administraţiei publice centrale, fie reprezentant al autorităţilor administraţiei publice locale; şi
    b) în cazul în care preşedintele grupului este reprezentant al autorităţilor administraţiei publice centrale, atunci vicepreşedintele este reprezentant al autorităţilor administraţiei publice locale şi viceversa.
    11. În procesul exercitării atribuţiilor în domeniul descentralizării, grupul de lucru poate atrage experţi din partea societăţii civile, mediului ştiinţific şi academic.
    12. Deciziile în cadrul grupurilor de lucru se iau cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi la şedinţe. Şedinţele sînt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor grupului de lucru. Membrul care nu este de acord cu decizia adoptată de grupul de lucru poate anexa la decizie o opinie separată.
    13. Comisia şi grupul de lucru sînt asistaţi de secretariat.  Secretariatul este constituit din consultanţi (experţi) din sectorul public sau privat şi funcţionari publici ai Cancelariei de Stat.
    14. Consultanţii (experţii) acordă asistenţă Comisiei şi grupului de lucru în baza principiilor de independenţă şi imparţialitate. Opiniile consultanţilor (experţilor) au caracter consultativ şi sînt elaborate în baza principiilor prevăzute de Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă.