*HGO888/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  335226
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 888
din  06.08.2007
privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice naturale

Publicat : 17.08.2007 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 933
    În temeiul articolelor 11, 12, 15 - 17 din Legea nr. 149 - XVI din 8 iunie 2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126-131, art. 597), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă:
    Regulamentul privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice naturale, conform anexei nr. 1;
modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

    Prim-ministru                                                                                   Vasile TARLEV  

    Contrasemnează:
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                                      Constantin  Mihailescu

    Nr. 888. Chişinău, 6 august 2007.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.888
din 6 august 2007
 
R e g u l a m e n t
privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice naturale
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice naturale (în continuare - Regulament) stabileşte modul de eliberare a autorizaţiilor pentru pescuitul industrial/comercial, a permiselor de pescuit industrial/comercial, permiselor pentru pescuitul sportiv şi de amator, autorizaţiilor pentru pescuitul în scopuri ştiinţifice şi de control, precum şi modul de determinare a taxelor pentru pescuitul industrial/comercial, sportiv şi de amator în obiectivele acvatice naturale.
II. Autorizarea pescuitului industrial/comercial, sportiv şi de amator
    2. Pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice naturale se efectuează în baza autorizaţiei eliberate de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător (anexa nr.1 la prezentul Regulament) în baza informaţiei privind sectoarele şi cotele pentru pescuitul industrial/comercial în obiectivele acvatice naturale, prezentată de Serviciul Piscicol şi coordonată cu Consiliul ihtiologic.
    3. Autorizaţia pentru pescuitul industrial/comercial se acordă pentru un termen de un an şi este valabilă în perioada stabilită în Contractul încheiat cu Serviciul Piscicol (anexa nr.2 la prezentul Regulament), cu excepţia perioadei de prohibiţie a pescuitului, stabilită prin ordinul autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.
    4. În vederea obţinerii autorizaţiei pentru pescuitul industrial/comercial, solicitanţii prezintă următoarele documente:
    1) cerere;
    2) copia Certificatului de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat - pentru agenţii economici.
    5. Cererile de autorizare a pescuitului industrial/comercial se examinează în termen de 3 zile lucrătoare, cu excepţia cazurilor în care sînt depuse mai multe cereri pentru efectuarea pescuitului industrial/comercial pe un anumit sector, ceea ce va necesita desfăşurarea unui concurs de selectare.
   Concursul se va desfăşura în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de către o comisie creată ad-hoc prin ordinul autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, în baza regulamentului concursului, aprobat în prima şedinţă a acesteia.
    În componenţa comisiei vor fi incluşi reprezentanţi ai autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, instituţiilor ştiinţifice,     Întreprinderii de Stat “Acvacultura - Moldova” şi organizaţiilor neguvernamentale.
    6. Sectoarele pentru pescuitul industrial/comercial şi autorizaţiile cu privire la pescuit se vor atribui numai în cazul în care, pe aceste sectoare, la moment, nu practică pescuitul industrial/comercial alţi agenţi economici.
    7. Deţinătorii autorizaţiilor pentru pescuitul industrial/comercial îşi vor desfăşura activitatea respectînd condiţiile stipulate în contractul încheiat cu Serviciul Piscicol şi numai pe sectorul atribuit.
    8. Pescuitul industrial/comercial se practică de către personalul de pescari, angajat de către titularii autorizaţiilor, în baza permiselor de pescuit (anexa nr.3 la prezentul Regulament), eliberate de către Serviciul Piscicol.
    9. Pescuitul sportiv şi de amator se efectuează în baza permiselor (anexa nr.4 la prezentul Regulament), eliberate de către Serviciul Piscicol la momentul solicitării, cu înscrierea datelor din buletinul de identitate.
III. Autorizarea pescuitului în scopuri ştiinţifice şi de control
    10. Autorizaţia pentru pescuitul în scopuri ştiinţifice (anexa nr.5 la prezentul Regulament) se eliberează de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, la cererea instituţiilor ştiinţifice, în conformitate cu programele/planurile ştiinţifico-tematice coordonate cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul ihtiologic.
    11. Cererile de la organizaţiile ştiinţifice se prezintă, concomitent cu programele/planurile ştiinţifico-tematice, în termen de o lună de la aprobarea lor, cu indicarea obiectivului acvatic (sectorului), termenelor de pescuit, sculelor şi cantităţii de peşte pe specii solicitată pentru pescuit, precum şi a persoanelor responsabile de pescuit.
    12. Pescuitul în scopuri ştiinţifice se efectuează numai în prezenţa reprezentanţilor Serviciului Piscicol, cu întocmirea actelor respective. Peştele şi alte organisme acvatice dobîndite în scopuri ştiinţifice şi de control, după cercetări, precum şi surplusul de peşte se predau unităţilor piscicole sau în reţelele comerciale, cu întocmirea actelor de predare. Mijloacele băneşti de la comercializarea peştelui şi altor organisme acvatice se transferă la contul Serviciului Piscicol şi se folosesc pentru efectuarea lucrărilor ameliorativ-piscicole.
    13. Autorizaţia pentru pescuitul de control se eliberează anual de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător. Pescuitul de control se efectuează de către Serviciul Piscicol pentru observaţii ihtiologice, evaluarea stării resurselor piscicole, determinarea cotelor de pescuit, stabilirea termenelor şi aprecierea eficienţei reproducerii naturale.
    IV. Taxele pentru pescuitul industrial/comercial, sportiv şi de amator  în obiectivele acvatice naturale
    14. Taxele pentru pescuitul industrial/comercial, sportiv şi de amator se stabilesc în baza argumentărilor biologo-economice şi constituie, respectiv:
    1) pentru pescuitul industrial/comercial - 9000 lei pentru 1 (una) tonă;
    2) pentru pescuitul sportiv şi de amator - 300 lei pentru un an şi 30 lei pentru o zi; pentru pensionari - 150 lei pentru un an şi 15 lei pentru o zi.
    Cuantumul taxelor va putea fi actualizat la propunerea autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, în funcţie de rata inflaţiei şi creşterea costurilor pentru reproducerea şi creşterea puietului de peşti.
    15. Plăţile pentru folosirea resurselor piscicole se transferă la contul Serviciului Piscicol şi se utilizează pentru efectuarea măsurilor ameliorativ-piscicole şi reproducerea peştilor, cercetări ştiinţifice, observaţii ihtiologice şi realizarea măsurilor de protecţie a resurselor biologice acvatice.
    16. Mijloacele băneşti nefolosite în anul gestionat rămîn pe contul Serviciului Piscicol şi se folosesc în anul următor în scopurile prevăzute de prezentul Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 888
din  6 august  2007

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La compartimentul “IV. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale” din Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.126-128, art.1047), cu modificările ulterioare, poziţia 15 va avea următorul cuprins:

„15.

Permis de pescuit industrial/ comercial

Un an

Fără plată”

 

    2. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1030 din 3 octombrie 2005 “Cu privire la Registrul actelor oficiale de reglementare a activităţii de întreprinzător” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.132-133, art.1099), cu modificările ulterioare, se completează în final cu poziţia 164, cu următorul cuprins:

164.

Hotărîrea Guvernului nr.888 din 6.0802007 „Privind autorizarea
 pescuitului în obiectivele acvatice naturale”