LPC144/2010
ID intern unic:  335231
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 144
din  02.07.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 119-120     art Nr : 373
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126 BIS), cu modificările ulterioare,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), cuvintele „autonomă a administraţiei publice centrale” se substituie prin cuvintele „publică autonomă”.
    2. Articolul 6:
    la alineatul (3), cuvintele „trezorerial special” se substituie prin cuvintele „de decontare”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Structura şi statele de personal ale Comisiei Naţionale, formele şi modul de retribuţie a membrilor şi a angajaţilor se stabilesc de Consiliul de administraţie, în limitele bugetului aprobat de Parlament. Salariul preşedintelui Comisiei Naţionale este stabilit de Consiliul de administraţie în mărime ce variază între 3 şi 5 salarii medii lunare ale angajaţilor Comisiei Naţionale, cu excepţia personalului tehnic, calculat în raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia. Salariul membrilor Comisiei Naţionale este stabilit de Consiliul de administraţie în mărime ce variază între 3 şi 4 salarii medii lunare ale angajaţilor Comisiei Naţionale, cu excepţia  personalului  tehnic, calculat în raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia.”
    3. La articolul 10:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Consiliul de administraţie este un organ colegial compus din 5 membri, inclusiv preşedintele şi doi vicepreşedinţi ai Consiliului de administraţie, care sînt, respectiv, preşedinte şi vicepreşedinţi ai Comisiei Naţionale.”
    alineatul (3) se abrogă.
    4. La articolul 11, după cuvintele „de Parlament” se introduce textul  „pentru un mandat de 5 ani”, iar propoziţia a doua se  exclude.
    5. La articolul 18 alineatul (1), după cuvintele „preşedintele Comisiei Naţionale” se introduce textul „sau de vicepreşedintele care a prezidat şedinţa”.
    6. Articolul 19:
    la alineatul (1), cuvîntul „vicepreşedinte” se substituie prin cuvintele „vicepreşedintele împuternicit”;
    la alineatul (2), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Membrii Consiliului de administraţie absenţi pot vota în scris.”
    7. La articolul 20 alineatul (1), cuvîntul „vicepreşedinte” se substituie prin cuvintele „vicepreşedintele împuternicit”.
    8. Articolul 25:
    la alineatul (1) litera d), după cuvîntul „împuterniciri” se introduc cuvintele „vicepreşedinţilor şi”;
    la alineatul (2), cuvintele „vicepreşedintele acesteia” se substituie prin cuvintele „vicepreşedintele împuternicit”.
    Art. II. – La articolul 1 alineatul (2) litera a) din Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183–185, art.655), cu modificările ulterioare,  cuvintele „autonomă a administraţiei publice centrale” se substituie prin cuvintele „publică autonomă”.
    Art. III. –  Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art.148), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (3), textul „ , cu funcţii de control în domeniul muncii şi în domeniul pieţei financiare nebancare” se substituie prin  textul „şi de control în domeniul muncii”.
    2. La anexa nr. 3, compartimentul „Comisia Naţională a Pieţei Financiare” se abrogă.
    3. La anexa nr.5, compartimentul „Comisia Naţională a Pieţei Financiare” se abrogă.
    Art. IV. – La anexa nr. 1 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare,  sintagma „Aparatul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare” se exclude.
    Art. V. – Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII  din  23 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193–196, art. 619)  se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul (2), textul „şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare” se exclude.
    2. La anexa nr. 2, compartimentul „156. Comisia Naţională a Pieţei Financiare” se abrogă.
    Art. VI. – (1) Modificarea duratei mandatului pentru membrii Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, prevăzută la articolul I punctul 4 din prezenta lege, nu atrage modificarea termenului de valabilitate a mandatelor membrilor Consiliului de administraţie în exerciţiu.
    (2) Comisia Naţională a Pieţei Financiare,  în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Mihai GHIMPU

    Nr. 144. Chişinău, 2 iulie 2010.