HGM610/2010
ID intern unic:  335239
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 610
din  05.07.2010
de depunere, examinare şi înregistrare a indicaţiilor
geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor
tradiţionale garantate
Publicat : 13.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 119-120     art Nr : 691
    MODIFICAT
   
HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547
    HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601    Prezenta hotărîre transpune parțial Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 343 din 14 decembrie 2012, și Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile geografice protejate și specialitățile tradiționale garantate și cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 179 din 19 iunie 2014.
    [Preambulul introdus prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
   În scopul executării prevederilor art.9 alin.(2) și (6), art.14 alin.(3), art.16 alin.(6), art.18 alin.(5), art.19 alin.(5), art. 20 alin. (5), art.21, art.27 alin.(1) şi art.37 alin.(11) și (12) din Legea nr.66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.134-137, art.527), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    [Clauza de emitere în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    Se aprobă Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                         Valeriu Lazar

    Nr. 610. Chişinău, 5 iulie 2010.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 610
din 5 iulie 2010

REGULAMENT
privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a
indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine
şi a specialităţilor
tradiţionale garantate

Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate (în continuare – Regulament) stabileşte normele de procedură şi condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a  unei denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate (în continuare – cerere), modul de completare a formularului cererii, condiţiile în care o persoană fizică sau juridică poate fi asimilată unui grup, normele specifice aplicate documentelor cererii, conţinutul caietului de sarcini, delimitarea ariei geografice, descrierea produsului şi metodei de producere a lui, procedurile de examinare a cererii şi opoziţiei împotriva înregistrării, de înregistrare a indicaţiei geografice, a denumirii de origine sau a specialităţii tradiţionale garantate, datele pentru publicare în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală al Republicii Moldova (în continuare – BOPI), precum şi alte acţiuni aferente procedurilor nominalizate mai sus.
    [Pct.1 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    2. În sensul prezentului Regulament se aplică definiţiile prevăzute în Legea nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (în continuare – Lege).
Capitolul II. Cererea şi documentele anexate
Secţiunea 1. Depunerea cererii şi a documentelor anexate
    3. Cererea se completează, prin dactilografiere sau în format electronic, pe formularul-tip aprobat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (denumită în continuare – AGEPI) (pentru denumiri de origine, indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate în parte) şi se depune în 2 exemplare la AGEPI de către solicitant sau de către reprezentantul acestuia.
    4. Cererea, documentele anexate la ea şi, dacă este cazul, comunicările ulterioare referitoare la cerere se depun în limba de stat.
    5. Cererea prezentată în altă limbă decît cea de stat nu se înregistrează şi se returnează persoanei care a depus-o.
    6. Prin derogare de la prevederile punctului 4 din prezentul Regulament, documentele anexate la cerere pot fi depuse şi în altă limbă. Traducerea în limba de stat a acestor documente se prezintă în termen de 2 luni de la data depunerii cererii.
    [Pct.7 abrogat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    8. Persoana care recepţionează documentele cererii înscrie pe formularul cererii data şi numărul de intrare la AGEPI şi semnează toate exemplarele depuse.
    9. La cererea solicitantului, AGEPI eliberează o recipisă privind recepţionarea cererii, pe care figurează cel puţin numărul dosarului, reproducerea, descrierea sau orice alt mijloc de identificare, după caz, a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate, înscrieri privind natura documentelor şi numărul lor, precum şi data primirii cererii.
    10. În cazul în care documentele cererii sînt depuse prin intermediul reprezentantului, traducerea acestora în limba de stat poate fi asigurată şi confirmată de către reprezentant.
    11. Cererea include:
    1) pentru o denumire de origine sau o indicaţie geografică:
    a) formularul cererii, completat în conformitate cu punctul 15 din prezentul Regulament;
    b) caietul de sarcini vizat în articolul 8 alineatul (2) din Lege, perfectat în conformitate cu punctul 19 din prezentul Regulament şi omologat prin decizia autorităţii competente;
    c) documentul unic specificat în articolul 16 alineatul (1) litera c) din Lege, perfectat în conformitate cu capitolul II secţiunea a 13-a din prezentul Regulament;
    2) pentru o specialitate tradiţională garantată:
    a) formularul cererii, prin care se solicită înregistrarea specialităţii tradiţionale garantate, completat în conformitate cu punctul 15 din prezentul Regulament;
    b) caietul de sarcini vizat în articolul 8 alineatul (3) din Lege, perfectat în conformitate cu punctul 20 din prezentul Regulament şi omologat prin decizia autorităţii competente;
    [Pct.11 subpct.2), lit.c) abrogată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    3) pentru cererea care se referă la o arie geografică situată în afara Republicii Moldova – dovada înregistrării, în ţara de origine, a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau, după caz, a specialităţii tradiţionale garantate.
    12. La cerere se anexează:
    1) dovada de plată a taxelor în cuantumul stabilit conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 „Cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale” (în continuare – Hotărîrea Guvernului nr.774 din 13 august 1997)
    [Pct.12 subpct.1) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    2) procura, în conformitate cu punctul 87 din prezentul Regulament, dacă cererea se depune prin reprezentant;
    3) statutul grupului, perfectat în conformitate cu punctul 21 din prezentul Regulament, aprobat de autoritatea competentă;
    [Pct.12 subpct.4) abrogat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    5) copia deciziei autorităţii competente desemnate în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege privind omologarea caietului de sarcini;
    [Pct.12 subpct.5) modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    6) documentele ce probează specificitatea și caracterul tradițional al produsului, în cazul unei specialități tradiționale garantate;
    [Pct.12 subpct.6) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.12 subpct.7) abrogat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.12 subpct.8) abrogat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.13 abrogat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    14. Documentele anexate la cerere şi comunicările ulterioare se prezintă într-un singur exemplar, dacă prezentul Regulament nu prevede altfel.
    15. La completarea formularului cererii se indică următoarele:
    a) datele de identificare ale solicitantului: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele, adresa completă, denumirea oficială a ţării al cărei cetăţean este (în cazul apatrizilor – ţara în care îşi are domiciliul, iar în lipsa acestuia – ţara în care are o întreprindere industrială sau comercială), telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail; în cazul persoanelor juridice – denumirea oficială (eventual abrevierea folosită în mod curent), sediul, inclusiv adresa şi denumirea oficială a ţării, conform legislaţiei prin care a fost instituită, telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail; în cazul unei autorități competente desemnate în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege – denumirea, adresa completă, telefonul, faxul cu prefixul zonei, adresa de e-mail. Solicitantul indică codul ţării conform normei ST.3 OMPI (OMPI – Organizaţia Mondială de Proprietate Intelectuală). Persoanele fizice sau juridice din Republica Moldova vor indica, de asemenea, numărul de identificare de stat unic (IDNO/IDNP);
    [Pct.15 lit.a) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    b) solicitarea de înregistrare, după caz, a denumirii de origine, a indicației geografice sau a specialității tradiționale garantate, cu indicarea țării de origine a acesteia;
    [Pct.15 lit.b) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    c) numele şi adresa reprezentantului conform literei a) din prezentul punct, dacă solicitantul a desemnat un reprezentant. În cazul în care sînt indicate mai multe adrese ale reprezentantului sau dacă solicitantul a desemnat mai mulţi reprezentanţi cu adrese diferite, în cerere trebuie să se precizeze care adresă se va lua în considerare;
    d) numele, prenumele și adresa persoanei desemnate pentru corespondența cu AGEPI;
    [Pct.15 lit.d) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    e) reproducerea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice solicitate spre înregistrare sau, după caz, denumirea produsului agricol sau alimentar tradiţional, a cărui specificitate se solicită a fi recunoscută prin înregistrare în calitate de specialitate tradiţională garantată, înscrisă într-un pătrat cu dimensiunile 8x8 cm, în limba oficială a ţării de origine; în cazul în care ţara de origine are mai multe limbi oficiale, în una sau mai multe dintre aceste limbi oficiale;
    f) specificarea, dacă este cazul, a limbilor în care este reprodusă denumirea menţionată în litera e) din prezentul punct;
    g) elementele denumirii de origine sau ale indicaţiei geografice asupra cărora nu se solicită extinderea protecţiei, în cazul cererii pentru o denumire de origine sau o indicaţie geografică (de exemplu, termenii descriptivi, generici sau uzuali);
    h) specificarea faptului că denumirea revendicată a fost și este utilizată în mod tradițional pentru a desemna produsul specific sau că aceasta indică caracterul tradițional sau specific al produsului, în cazul cererii pentru o specialitate tradiţională garantată;
    [Pct.15 lit.h) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    i) traducerea în limba de stat, dacă denumirea menţionată în litera e) din prezentul punct constă, în tot sau în parte, din cuvinte într-o altă limbă. Dacă semnul verbal nu are o circulaţie largă în limba de stat (de exemplu, denumiri istorice, cuvinte arhaice, termeni speciali), se va indica semnificaţia lui;
    j) transliterarea cu caractere latine a elementelor verbale ale denumirii menţionate în litera e) din prezentul punct, prezentate în alte caractere decît cele latine;
    k) produsul pentru care se solicită, după caz, înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice ori înregistrarea în calitate de specialitate tradiţională garantată, și clasificarea acestuia, conform punctului 17 din prezentul Regulament;
    [Pct.15 lit.k) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    l) originea geografică a produsului (aria geografică delimitată), conform punctelor 42 şi 43 din prezentul Regulament, în cazul cererii pentru o denumire de origine sau o indicaţie geografică; 
    [Pct.15 lit.m) abrogată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.15 lit.n) abrogată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.15 lit.o) abrogată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    p) autorităţile competente sau organismele abilitate cu verificarea respectării prevederilor caietului de sarcini, în cazul cererii pentru înregistrarea specialităţii tradiţionale garantate;
    q) lista documentelor, inclusiv numărul de exemplare şi numărul de file din fiecare exemplar, depuse la AGEPI de solicitant sau de reprezentant, după caz;
    r) semnătura, numele şi prenumele în clar ale solicitantului, data semnării cererii (dacă solicitantul este persoană juridică sau o autoritate competentă desemnată în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege, cererea se semnează de conducătorul unităţii/autorității și se indică funcţia, numele şi prenumele semnatarului). Dacă este depusă prin intermediul reprezentantului, cererea poate fi semnată de către reprezentant. În cazul prezentării unor date pe file suplimentare, fiecare filă va fi semnată în acelaşi mod.
    [Pct.15 lit.r) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    16. În cazul existenţei în cerere a unor ştersături, corectări sau cuvinte scrise adăugător, locurile modificate se semnează conform punctului 15 litera r) din prezentul Regulament.
    17. Clasificarea produselor pentru care se solicită înregistrarea denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau recunoaşterea ca specialitate tradiţională garantată se realizează în conformitate cu Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revăzut şi modificat (în continuare – Clasificarea de la Nisa).
    Denumirile produselor menţionate în prezentul punct trebuie să fie expuse în termeni precişi, de preferinţă, acceptaţi în Clasificarea de la Nisa, astfel încît să distingă clar natura produselor revendicate şi să nu permită clasificarea unui produs decît într-o singură clasă a Clasificării de la Nisa.
    [Pct.18 abrogat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
Secțiunea 11
    Dobîndirea dreptului de utilizare a unei denumiri de origine protejate sau a unei indicații geografice protejate și eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare a acestora
    181. Pentru a dobîndi dreptul de utilizare a unei denumiri de origine protejate sau a unei indicaţii geografice protejate în sensul articolului 9 alineatul (6) din Lege, persoana fizică sau juridică din aria geografică delimitată corespunzătoare, care produce produse în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru respectiva denumire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
    1) să fie membru al grupului (asociaţiei) de producători din aria geografică delimitată ce corespunde prevederilor articolului 9 alineatul (2) din Lege, care a solicitat înregistrarea denumirii de origine sau a indicaţiei geografice;
    2) să fie atestat de către grupul (asociaţia) de producători din care face parte referitor la corespunderea sa cerinţelor din caietul de sarcini corespunzător indicației geografice protejate sau denumirii de origine protejate pentru care dorește să dobîndească dreptul de utilizare.
    182. Cererea privind acordarea dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate și luarea în evidență în calitate de producător al produsului corespunzător și/sau al materiei prime pentru producerea acestuia, după caz, se adresează autorității competente desemnate în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege și se prezintă grupului (asociaţiei) de producători din aria geografică delimitată.
    Cererea va conține:
    1) solicitarea de acordare a dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau indicației geografice protejate;
    2) denumirea şi adresa juridică a solicitantului;
    3) denumirea de origine protejată sau indicația geografică protejată;
    4) denumirea produsului;
    5) categoria solicitantului (producător al produsului corespunzător și/sau al materiei prime, comerciant etc.);
    6) denumirea şi locul amplasării unităţii de producție a solicitantului.
    183. La cererea specificată în punctul 182 din prezentul Regulament se anexează dosarul, care va conţine informația necesară pentru a aprecia corespunderea condițiilor de producere cerinţelor specifice privind obţinerea produselor vizate stabilite în reglementările tehnice pertinente și/sau în caietul de sarcini și/sau de către autoritatea competentă desemnată în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege, după caz, în funcție de produs.
    184. Grupul (asociaţia) de producători examinează documentele prezentate conform punctele 182 și 183 din prezentul Regulament și efectuează atestarea solicitantului dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.
    185. Atestarea de către grupul (asociaţia) de producători a solicitantului privind corespunderea acestuia cerinţelor din caietul de sarcini pentru denumirea de origine protejată sau indicaţia geografică protejată şi examinarea dosarului de către autoritatea competentă include verificarea veridicității informaţiilor prezentate în cerere şi dosar și corespunderea acestora reglementărilor tehnice pertinente și prevederilor caietului de sarcini.
    186. Verificările menționate la punctul 185 din prezentul Regulament se efectuează, după caz, cu deplasarea la faţa locului, de către o comisie din care fac parte reprezentanții grupului (asociaţiei) de producători şi reprezentantul autorității competente. Solicitantul se anunţă cu 5 zile înainte cu privire la data verificării.
    187. În cazul în care grupul (asociaţia) de producători constată că producătorul întrunește toate condițiile necesare și produce produsele cu respectarea prevederilor caietului de sarcini, acesta (aceasta) emite o referință prin care atestă corespunderea solicitantului cu cerinţele din caietul de sarcini pentru denumirea de origine protejată sau indicaţia geografică protejată pentru care dorește să dobîndească dreptul de utilizare, pe care o transmite autorității competente împreună cu setul de documente.
    188. În cazul în care se constată neconformitatea informaţiei prezentate de către solicitant cu prevederile caietului de sarcini, grupul (asociaţia) de producători întocmeşte un act în care indică abaterile depistate şi îl remite solicitantului pentru înlăturarea acestora, în vederea unei ulterioare verificări.
    189. În cazul în care solicitantul dreptului de utilizare este unicul producător din aria geografică delimitată care a depus cererea de înregistrare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate, cererea şi dosarul specificate la punctele 182 și 183 din prezentul Regulament se prezintă direct autorității competente desemnate în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege.
    1810. Autoritatea competentă înregistrează cererea în data la care a fost prezentat dosarul complet și examinează documentele prezentate în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
    1811. În cazul în care, ca urmare a examinării dosarului depus, se constată îndeplinirea cerințelor stabilite de Lege și prezentul Regulament, precum și corespunderea prevederilor caietelor de sarcini și reglementărilor tehnice pertinente, autoritatea competentă desemnată în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege decide acordarea dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate solicitantului, în caz contrar, emite un aviz de refuz, pe care îl remite solicitantului pentru înlăturarea tuturor neconformităților și prezentarea dosarului spre o nouă examinare.
    1812. Autoritatea competentă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării, transmite solicitantului și grupului (asociaţiei) de producători decizia privind acordarea dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate, iar în termen de 5 zile lucrătoare comunică AGEPI următoarele date:
    a) numele şi adresa persoanei care a dobîndit dreptul de utilizare, conform punctului 15 litera a) din prezentul Regulament;
    b) categoria de producător (în funcție de tipul produsului: producător de struguri, producător de produse vitivinicole etc.);
    c) denumirea de origine/indicaţia geografică protejată;
    d) numărul şi data actului de luare în evidenţă a producătorului de către autoritatea competentă.
    1813. AGEPI înscrie informația cu privire la persoanele care au dobîndit dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate în registrele naţionale corespunzătoare menţionate în punctele 173-174 din prezentul Regulament în termen de 1 lună de la data recepționării informației, conform punctului 1812 din prezentul Regulament. Informația se publică în BOPI și pe pagina web oficială a AGEPI.
    1814. Procedurile conform punctelor 182-1813 din prezentul Regulament se aplică mutatis mutandis oricăror modificări referitoare la dreptul de utilizare a unei denumiri de origine protejate sau a unei indicaţii geografice protejate.
    1815. Cererea pentru eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicației geografice protejate se depune la AGEPI de către persoana care a dobîndit acest drept în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Lege şi punctelor 181-1813 din prezentul Regulament. Cererea se prezintă pe formularul-tip aprobat de AGEPI. Dacă cererea se depune prin intermediul unui reprezentant, aceasta va fi însoţită de procura de reprezentare.
    1816. AGEPI, în termen de 15 zile lucrătoare de la data recepționării cererii conform punctului 1815 din prezentul Regulament, verifică corectitudinea datelor cererii și eliberează certificatul solicitat dacă, în urma verificării, constată că persoana care solicită eliberarea certificatului a dobîndit dreptul de utilizare a acestei denumiri de origine protejate sau indicaţii geografice protejate și este înscrisă în registrul naţional corespunzător menţionat în punctele 173-174 din prezentul Regulament. Dacă se constată că persoana care solicită eliberarea certificatului nu este înscrisă în registru, AGEPI o notifică referitor la acest fapt și-i acordă un termen de 2 luni pentru a îndeplini procedurile privind dobîndirea dreptului de utilizare prevăzute de Lege și prezentul Regulament, în caz contrar, cererea se respinge.
    1817. Informația privind eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate se publică în BOPI și pe pagina web oficială a AGEPI.
    1818. Dispoziţiile punctelor 3-10 din prezentul Regulament se aplică mutatis mutandis şi cererilor pentru eliberarea certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate.
    [Secțiunea 11 introdusă prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
Secţiunea a 2-a. Caietul de sarcini
    19. Caietul de sarcini pentru o indicaţie geografică sau o denumire de origine va conţine:
    a) denumirea solicitantului, conform punctului 15 litera a) din prezentul Regulament;
    b) denumirea solicitată spre înregistrare, în conformitate cu cerinţele specificate în capitolul II secţiunea a 4-a din prezentul Regulament;
    c) denumirea produsului şi clasificarea lui, conform punctului 17 din prezentul Regulament;
    d) descrierea produsului şi a materiei prime, conform cerinţelor prevăzute în capitolul II secţiunile a 5-a şi a 7-a din prezentul Regulament;
    e) delimitarea ariei geografice, conform capitolului II secţiunea a 6-a din prezentul Regulament, cu indicarea, dacă este cazul, a respectării prevederilor articolului 5 alineatul (4) din Lege;
    f) elemente care să ateste provenienţa produsului din aria geografică delimitată, cu respectarea prevederilor capitolului II secţiunea a 8-a din prezentul Regulament;
    g) descrierea metodelor de obţinere a produsului, conform capitolului II secţiunea a 9-a din prezentul Regulament;
    h) elementele care justifică legătura dintre calitatea sau caracteristicile produsului şi originea sa geografică, conform capitolului II secţiunea a 10-a din prezentul Regulament;
    i) descrierea elementelor referitoare la ambalaj, conform capitolului II secţiunea a 11-a din prezentul Regulament;
    j) denumirile şi adresele autorităţilor competente sau ale organismelor abilitate să verifice respectarea prevederilor caietului de sarcini, precum şi precizarea misiunii lor;
    k) regulile specifice de etichetare a produsului, conform capitolului II secţiunea a 12-a din prezentul Regulament;
    l) toate cerinţele stabilite de lege ce trebuie respectate.
    20. Caietul de sarcini pentru o specialitate tradiţională garantată va fi redactat concis, într-un volum ce nu va depăși 5 000 de cuvinte, cu excepția unor cazuri justificate în mod corespunzător, și va conţine:
    [Pct.20 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    a) denumirea specialităţii tradiţionale garantate în versiunile lingvistice corespunzătoare. Dacă se solicită înregistrarea denumirii într-o singură limbă, grupul solicitant poate prevedea ca pe ambalajul/eticheta produsului să figureze menţiunea că acesta a fost obţinut conform tradiţiilor unei regiuni sau ţări din care provine cererea.
    Solicitantul va indica, de asemenea, dacă denumirea a fost utilizată în mod tradiţional pentru a desemna produsul specific ori indică caracterul tradiţional sau specific al produsului.
    În cazul în care denumirea specialităţii tradiţionale garantate solicitată spre înregistrare este utilizată și într-o altă regiune a Republicii Moldova sau într-o altă ţară, pentru a distinge produsele comparabile sau produsele care au o denumire identică ori similară, denumirea specialităţii tradiţionale garantate va fi însoţită de menţiunea „Fabricat potrivit tradiţiilor”, urmată imediat de numele regiunii sau ţării corespunzătoare denumirii solicitate spre înregistrare;
    [Pct.20 lit.a) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    b) denumirea produsului pentru care se solicită înregistrarea în calitate de specialitate tradiţională garantată şi clasificarea acestuia, conform punctului 17 din prezentul Regulament;
    c) descrierea produsului care se solicită a fi înregistrat în calitate de specialitate tradiţională garantată, inclusiv principalele caracteristici fizice, chimice, microbiologice sau organoleptice care demonstrează caracterul specific al acestuia,cu respectarea prevederilor capitolului II secţiunea a 5-a din prezentul Regulament;
    [Pct.20 lit.c) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    d) descrierea metodei de producţie care trebuie respectată de producători, inclusiv natura şi caracteristicile materiilor prime sau ale ingredientelor utilizate, după caz, precum şi metoda prin care este preparat produsul,conform cerinţelor prevăzute, corespunzător, în capitolul II secţiunile a 5-a şi a 9-a din prezentul Regulament; se va pune accent pe informaţiile ce permit diferenţierea produsului respectiv de alte produse de acelaşi tip;
    [Pct.20 lit.d) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    e) descrierea elementelor esenţiale care definesc specificitatea produsului, a caracteristicilor prin care produsul solicitat spre înregistrare în calitate de specialitate tradiţională garantată se distinge de alte produse agricole sau alimentare similare aparţinînd aceleiaşi categorii;
    [Pct.20 lit.e) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
   f) elementele esenţiale care atestă caracterul tradiţional al produsului, în sensul articolului 6 alineatul (1) din Lege și în conformitate cu cerințele prevăzute în capitolul II secțiunea a 5-a din prezentul Regulament. Solicitantul va indica dacă produsul:
    - este obținut în urma unui mod de producție sau de prelucrare ori a unei compoziții care corespunde practicii tradiționale pentru produsul respectiv; sau
    - este produs din materii prime sau ingrediente utilizate în mod tradițional.
    [Pct.20 lit.f) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.20 lit.g) abrogată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    h) regulile specifice de etichetare a produsului, conform capitolului II secţiunea a 12-a din prezentul Regulament.
Secţiunea a 3-a. Reguli specifice aplicate grupului
    21. În sensul articolului 9 alineatul (2) din Lege, un grup ce solicită înregistrarea indicaţiei geografice, a denumirii de origine sau a specialităţii tradiţionale garantate trebuie să activeze în baza statutului său şi trebuie să reprezinte diferite categorii de operatori implicaţi în elaborarea produsului. Statutul grupului trebuie să conţină prevederi referitoare la:
    a) reprezentativitatea grupului în raport cu filiera. Astfel, în cazul produselor transformate, trebuie prezentate sursele de aprovizionare cu materiile prime determinate;
    b) accesibilitatea grupului pentru alţi aderenţi: utilizarea denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau producerea specialităţii tradiţionale garantate trebuie să fie accesibile tuturor producătorilor care respectă prevederile caietului de sarcini;
    c) misiunile grupului în raport cu denumirea de origine, indicaţia geografică sau specialitatea tradiţională garantată, inclusiv elaborarea dosarului în vederea înregistrării internaţionale, modalităţile de protecţie a acesteia şi a operatorilor implicaţi.
    22. Un exemplar al statutului grupului trebuie prezentat la autoritatea competentă odată cu depunerea cererii de omologare a caietului de sarcini.
    [Pct.22 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    23. Grupul trebuie să funcţioneze în strînsă legătură cu autoritatea competentă responsabilă de omologarea caietului de sarcini.
    24. Grupul trebuie să asigure ca respectivul caiet de sarcini să nu conţină formulări care să permită unui producător monopolul asupra produsului.
    25. O persoană fizică sau juridică poate fi considerată drept grup în sensul articolului 9 alineatul (2) din Lege dacă, în momentul depunerii cererii de înregistrare a unei indicaţii geografice sau a unei denumiri de origine, se dovedeşte că sînt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) persoana dată este unicul producător din aria geografică delimitată care doreşte să depună cerere;
    b) aria geografică delimitată prezintă caracteristici esenţial diferite de cele din zonele limitrofe sau caracteristicile produsului diferă de cele ale produselor obţinute în zonele limitrofe.
    251. O autoritate competentă desemnată în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege poate fi asimilată unui grup în sensul articolului 9 alineatul (2) din Lege în cazul în care se constată existența unei denumiri de origine, indicaţii geografice sau specialităţi tradiţionale garantate ce prezintă un interes public deosebit, dar lipsește interesul din partea producătorilor pentru solicitarea procedurii de înregistrare a acesteia. În vederea înregistrării denumirilor de origine și indicaţiilor geografice, autoritatea competentă menționată va acționa în numele producătorilor din aria geografică delimitată, iar dreptul de utilizare va fi dobîndit de către aceștia în condițiile Legii și ale prezentului Regulament.
    [Pct.251 introdus prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    26. Un grup ce solicită înregistrarea unei specialităţi tradiţionale garantate nu este legat de nici un fel de principii teritoriale.
Secţiunea a 4-a. Reguli specifice aplicate unei denumiri
    27. O indicaţie geografică sau o denumire de origine trebuie să conţină, în mod obligatoriu, o denumire geografică. Aceasta poate fi denumirea unei regiuni administrative sau istorice, denumirea unei unităţi administrative, a unui loc determinat sau un adjectiv substantivizat format de la această denumire, care se referă la aria geografică delimitată.
    28. În calitate de indicaţie geografică sau denumire de origine nu poate fi înregistrată o denumire care nu este reprezentativă pentru aria geografică delimitată: trebuie să existe o corespondenţă între denumire şi aria geografică. Înregistrarea unei denumiri de origine sau a unei indicaţii geografice nu protejează împotriva utilizării altei denumiri geografice din aria geografică delimitată.
    29. Denumirea unei ţări poate fi înregistrată în calitate de denumire de origine sau de indicaţie geografică doar în cazul în care aria ţării prezintă caracteristici omogene referitor la acei factori care conferă produsului calităţi particulare.
    30. Pe lîngă denumirea geografică, o indicaţie geografică sau o denumire de origine poate conţine şi unele indicaţii referitoare la produs, cum ar fi denumirea acestuia, tipul, anumite caracteristici esenţiale care furnizează consumatorilor informaţii suplimentare despre produs.
    31. Nu se acceptă indicaţii vizate în punctul 30 din prezentul Regulament ce acoperă o gamă întreagă de produse, cum ar fi „lactate” sau „produse din carne”, pentru aceeaşi indicaţie geografică sau denumire de origine. În asemenea cazuri trebuie depuse cereri separate şi prezentate documentele corespunzătoare pentru fiecare produs în parte.
    [Pct.31 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    32. În cazul în care denumirea solicitată spre înregistrare în calitate de indicaţie geografică sau denumire de origine conţine menţiuni complementare de tipul „clasic”, “tradiţional”, “autentic” etc., care nu pot fi protejate, acestea vor fi excluse de la protecţie.
    [Pct.33 abrogat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    34. Doar o denumire utilizată în comerţ sau în limbajul curent în raport cu produsul în cauză va putea fi înregistrată ca denumire de origine sau indicaţie geografică. Această denumire poate fi înregistrată doar în limbile care sînt sau au fost utilizate în mod tradițional în aria geografică delimitată pentru a descrie produsul în cauză. Grupul solicitant trebuie să demonstreze utilizarea anterioară a denumirii în cauză, în acest scop cererea de înregistrare va fi însoţită de mostre de etichete, exemple de publicitate, articole din presă etc.
    [Pct.34 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    35. La momentul înregistrării trebuie să fie respectată ortografia originală a denumirii. În cazul în care această ortografie utilizează alte caractere decît cele latine, înregistrarea denumirii originale trebuie să fie însoţită de transcrierea cu caractere latine.
    36. Denumirile integral omonime cu denumirile soiurilor de plante sau raselor de animale pentru produse comparabile nu pot fi înregistrate dacă este demonstrat, înainte de expirarea procedurii de opoziţie vizate în articolul 22 din Lege, că denumirea soiului sau a rasei a făcut deja, în afara ariei delimitate şi înainte de data depunerii cererii, obiectul unei produceri comerciale, astfel încît consumatorii riscă să confunde produsele care poartă denumirea înregistrată cu soiul sau rasa.
    37. Denumirile parţial omonime cu denumirile soiurilor de plante sau raselor de animale pot fi înregistrate chiar dacă varietatea sau rasa au făcut obiectul unei produceri comerciale importante în afara ariei delimitate, cu condiţia că nu există riscul pentru consumator să confunde produsele care poartă o denumire înregistrată şi varietatea sau rasa respectivă.
    38. În cazul în care o cerere de înregistrare a unei denumiri sau de aprobare a unei modificări a acesteia conţine, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera b) din Lege, descrierea produsului care se referă la produse distincte din aceeaşi categorie, respectarea criteriilor de înregistrare trebuie demonstrată pentru fiecare produs în parte. În sensul prezentului punct, prin „produse distincte” se înţeleg produsele care sînt diferenţiate la plasarea lor pe piaţă.
    39. În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Lege, anumite denumiri geografice sau negeografice utilizate în mod tradiţional sînt, de asemenea, considerate denumiri de origine sau indicaţii geografice, dacă servesc la identificarea unui produs ca fiind originar din teritoriul unei ţări sau dintr-o regiune ori localitate din teritoriul respectiv, în cazul în care acest produs îndeplineşte condiţiile prevăzute, după caz, în alineatul (1) sau (2) din acelaşi articol.
Secţiunea a 5-a. Reguli specifice privind
descrierea produsului şi a materiilor prime

    40. Caietul de sarcini pentru o denumire de origine, o indicaţie geografică sau o specialitate tradiţională garantată, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera b) sau, după caz, alineatul (3) litera b) din Lege, trebuie să conţină descrierea produsului şi, dacă este cazul, a materiilor prime utilizate pentru producerea lui, inclusiv a caracteristicilor:
    a) fizice (forma, masa, consistenţa, umiditatea, densitatea, culoarea, starea (proaspăt, congelat, conservat, integral, decupat) etc.);
    b) chimice (compoziţia, conţinutul componenţilor de bază şi al ingredientelor, conţinutul de apă, zahăr, alcool, acizi etc.);
    c) biologice (soiul, rasa, specia etc.);
    d) microbiologice (tipul bacteriilor prezente etc.);
    e) organoleptice (culoarea, aspectul, textura, gustul, mirosul, aroma etc.) ale produsului, care permit deosebirea obiectivă a acestuia de alte produse din aceeaşi categorie.
    41. Descrierea conform punctului 40 din prezentul Regulament trebuie efectuată în termeni precişi, folosind definiții și standarde utilizate în mod obișnuit pentru produsul respectiv, astfel încît să asigure o bună respectare a caietului de sarcini de către producători şi să permită controlul obiectiv privind această respectare din partea organelor de control şi inspecţie.
    [Pct.41 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
   
411. În cazul unei denumiri de origine sau indicaţii geografice, descrierea produsului trebuie să se concentreze asupra caracterului specific al produsului care poartă denumirea ce urmează a fi înregistrată, utilizînd unități de măsură și termeni de comparație comuni sau tehnici, fără a include caracteristicile tehnice inerente tuturor produselor de acel tip și cerințele juridice obligatorii aplicabile tuturor produselor de acel tip.
    [Pct.411 introdus prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    412. În cazul unei specialități tradiționale garantate, descrierea produsului vizează doar caracteristicile necesare pentru identificarea produsului și caracteristicile specifice ale acestuia. Descrierea nu trebuie să includă obligațiile generale și, mai ales, caracteristicile tehnice inerente tuturor produselor de acel tip și cerințele juridice obligatorii aferente.
    [Pct.412 introdus prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    413. Descrierea elementelor esențiale care dovedesc caracterul tradițional al produsului include elementele principale care au rămas neschimbate, atestate de referințe precise și bine stabilite.
    [Pct.413 introdus prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
Secţiunea a 6-a. Reguli specifice privind
delimitarea ariei geografice
    42. Aria geografică cuprinde teritoriul în care este elaborat produsul şi este delimitată în funcţie de legătura vizată în articolul 8 alineatul (2) litera f) din Lege. Aria geografică trebuie să fie definită într-o manieră precisă, detaliată şi univocă.
    [Pct.42 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    43. Aria geografică poate fi definită prin lista unităţilor teritorial-administrative sau prin limitele geografice naturale. Hotarele ariei geografice pot fi desemnate prin intermediul hotarelor unităţii administrative sau în mod topografic, indicînd situarea reciprocă a unor localităţi, obiecte geografice, cum ar fi munţi, rîuri, construcţii etc.
    44. Nu este necesară o corespondenţă între aria de producere şi aria administrativă a cărei denumire este solicitată spre înregistrare.
    45. La delimitarea ariei geografice se va ţine cont de elementele ce trebuie evidenţiate pentru a demonstra legătura produsului cu originea lui geografică.
    [Pct.45 în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    46. Pentru o prezentare adecvată şi completă a ariei geografice, caietul de sarcini pentru o indicaţie geografică sau o denumire de origine trebuie să includă una sau mai multe hărţi geografice care să ilustreze justificarea acestei arii. În cazul unui produs ale cărui calităţi sînt determinate de proprietăţile solului şi de climă, caietul de sarcini va include obligatoriu şi o hartă pedoclimatică.
Secţiunea a 7-a. Reguli specifice privind materiile prime
    47. Orice restricţie privind originea materiilor prime pentru o denumire de origine sau o indicaţie geografică trebuie să fie justificată în raport cu legătura dintre calitatea sau caracteristicile produsului şi mediul geografic, în sensul articolului 5 alineatul (1) litera b) din Lege, sau în raport cu legătura dintre o calitate specifică, reputaţie sau alte caracteristici ale produsului şi originea sa geografică, în sensul articolului 5 alineatul (2) litera b) din Lege.
    48. În sensul articolului 5 alineatul (1) litera c) sau, după caz, alineatul (2) litera c) din Lege, materiile prime pentru vinuri trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) în cazul vinului cu denumire de origine, strugurii din care acesta este produs trebuie să provină exclusiv din aria geografică delimitată, să fie produs în această arie geografică şi să fie obţinut din soiuri de viţă-de-vie aparţinînd speciei Vitis vinifera;
    b) în cazul vinului cu indicaţie geografică, strugurii din care acesta este produs trebuie să provină, în proporţie de cel puţin 85%, din aria geografică delimitată, să fie produs în această arie geografică şi să fie obţinut din soiuri de viţă-de-vie aparţinînd speciei Vitis vinifera sau unei încrucişări între Vitis vinifera şi alte specii din genul Vitis.
    481. În cazul aplicării derogărilor prevăzute la articolul 5 alineatele (6)-8) din Lege, caietul de sarcini trebuie să conţină prevederi referitoare la procesarea strugurilor, transformarea acestora în vin (vinificarea) sau, după caz, la transformarea produsului în afara ariei geografice delimitate, sub supravegherea autorităţii competente desemnate în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din Lege, după cum urmează:
    a) strugurii destinaţi producerii vinurilor cu denumire de origine protejată sau indicație geografică protejată pot fi procesaţi, transformaţi în vin (vinificaţi) în aria limitrofă;
    b) strugurii destinaţi producerii vinurilor cu indicație geografică protejată pot fi procesaţi, transformaţi în vin (vinificaţi) dincolo de aria limitrofă pînă la data de 31 decembrie 2020;
    c) un produs poate fi transformat în vin spumant sau în vin petiant cu denumire de origine protejată dincolo de aria limitrofă în cazul în care această practică era utilizată anterior datei de 25 octombrie 2008.
    În acest sens, în caietul de sarcini se specifică derogarea aplicată și se argumentează necesitatea aplicării acesteia, se indică amplasarea întreprinderii de prelucrare în raport cu aria geografică delimitată, inclusiv distanța de la aceasta, se prezintă dovezi privind practica utilizată anterior datei de 25 octombrie 2008 în ceea ce privește producerea vinului spumant sau a vinului petiant cu denumire de origine protejată, după caz.
    [Pct.481 introdus prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    49. În cazul unui produs de origine animalieră protejat printr-o denumire de origine, caietul de sarcini va conţine reguli detaliate privind originea şi calitatea hranei. Originea hranei pentru animale trebuie să fie stabilită în aria geografică determinată.
Secţiunea a 8-a. Reguli specifice privind
dovada originii
    50. Caietul de sarcini pentru o denumire de origine sau o indicaţie geografică va identifica procedurile concrete ce trebuie aplicate de operatori pentru a asigura dovada originii, conform articolului 8 alineatul (2) litera d) din Lege, referitor la produs, materiile prime, hrana pentru animale şi alte elemente care, potrivit caietului de sarcini, trebuie să provină din aria geografică delimitată.
    51. Operatorii vizaţi în punctul 50 din prezentul Regulament trebuie să fie în stare să identifice:
    a) furnizorul, cantitatea şi originea tuturor loturilor de materii prime şi/sau produse recepţionate;
    b) destinatarul, cantitatea şi destinaţia produselor furnizate;
    c) corelaţia dintre fiecare lot care intră, vizat în litera a), şi fiecare lot care iese, vizat în litera b) din prezentul punct.
    52. Caietul de sarcini poate include descrierea măsurilor menite să asigure trasabilitatea produsului, cum ar fi ţinerea registrelor de evidenţă şi control, precum şi documente ilustrative, cum ar fi fluxul sau tabele care arată toate etapele procesului de producere şi de control.
    53. Caietul de sarcini poate include un tabel ce ilustrează trasabilitatea ascendentă şi descendentă, de la producţie la comercializare, precum şi formularele documentelor utilizate la diferite etape.
Secţiunea a 9-a. Reguli specifice privind
descrierea metodei de producţie
    54. Descrierea metodelor de obţinere a produsului, conform articolului 8 alineatul (2) litera e) sau, după caz, alineatul (3) litera c) din Lege, trebuie să includă descrierea procesului de obţinere a produsului, inclusiv a eventualelor variante existente, a practicilor şi tehnicilor utilizate, precum şi criteriile de calitate ale produsului final, punînd în evidenţă particularităţile acestuia. Descrierea trebuie să cuprindă toate etapele relevante, inclusiv, dacă este cazul, ambalarea.
    55. Pentru produsele animaliere, descrierea conform punctului 54 din prezentul Regulament va include informaţii privind rasa, practicile de creştere (alimentarea, păscutul, alăptarea etc.), vîrsta de abataj, maturizarea, clasificarea carcaselor, pH-ul etc.
    56. Pentru produsele vegetale, descrierea conform punctului 54 din prezentul Regulament va include informaţii privind specia, soiul, data semănării sau plantării şi data recoltării, modalitatea recoltării, producţia maximă la hectar, stocarea, transportarea, rezistenţa, zaharitatea etc.
    57. Pentru produsele transformate, descrierea conform punctului 54 din prezentul Regulament va include informaţii privind materiile prime, ingredientele utilizate, tehnicile de procesare, procesele de fabricare etc.
    58. Descrierea conform punctului 54 din prezentul Regulament nu trebuie să conţină detalii susceptibile de o evoluţie rapidă, decît dacă acestea sînt considerate caracteristici esenţiale ale indicaţiei geografice, ale denumirii de origine sau ale specialităţii tradiţionale în cauză.
    581. Descrierea metodei de producție a unei specialități tradiționale garantate menționată la articolul 8 alineatul (3) litera c) din Lege include doar metoda de producție în vigoare. Practicile tradiționale trebuie incluse doar dacă mai sînt utilizate. Se descrie doar metoda necesară pentru obținerea produsului specific, într-un mod care să permită reproducerea acestuia oriunde.
    [Pct.581 introdus prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
Secţiunea a 10-a. Reguli specifice privind legătura
    59. Elementele de justificare a legăturii vizate în articolul 8 alineatul (2) litera f) din Lege trebuie să explice în ce măsură caracteristicile ariei geografice delimitate influenţează asupra produsului final.
    60. Pentru o denumire de origine, caietul de sarcini trebuie să conţină:
    a) informaţii detaliate referitoare la mediul geografic, care sînt relevante pentru legătură, incluzînd factorii naturali şi umani;
    b) informaţii detaliate privind calitatea sau caracteristicile produselor, datorate esenţial sau exclusiv mediului geografic;
    c) o descriere a interacţiunii cauzale dintre elementele indicate în literele a) şi b) din prezentul punct.
    61. Pentru o indicaţie geografică, caietul de sarcini trebuie să conţină:
    a) informaţii detaliate privind originea geografică, care sînt relevante pentru legătură;
    b) informaţii detaliate privind calitatea specifică, reputaţia sau alte caracteristici ale produsului, ce pot fi atribuite originii geografice;
    c) o descriere a interacţiunii cauzale dintre elementele indicate în literele a) şi b) din prezentul punct;
    d) specificarea acelor particularităţi ale produsului pe care se bazează indicaţia geografică: o calitate specifică, reputaţia sau alte caracteristici ce pot fi atribuite originii geografice.
    62. Dacă o cerere de înregistrare a unei indicaţii geografice se bazează doar pe reputaţia produsului, caietul de sarcini trebuie să includă dovezi clare şi detaliate privind această reputaţie, inclusiv bazate pe literatură relevantă sau sondaje ale consumatorilor.
    63. În sensul articolului 5 alineatul (2) litera b) din Lege, calitatea specifică este o calitate legată de originea geografică, care diferenţiază şi identifică produsul cu indicaţie geografică.
    64. Informaţiile privind reputaţia produsului cu indicaţie geografică trebuie să reflecte istoria acestuia, reputaţia precedentă şi reputaţia actuală la nivel local, naţional şi/sau internaţional.
    65. Informaţiile privind alte caracteristici ale produsului cu indicaţie geografică pot face referinţă la cunoştinţe specifice, care să fie puse în valoare prin compararea lor cu tehnicile uzuale:
    a) metode de creştere a animalelor sau plantelor;
    b) tehnici de cultivare;
    c) procese de fabricare etc.
    66. Informaţiile privind factorii naturali din aria geografică delimitată pot conţine:
    a) caracteristicele mediului care influenţează tehnicile şi practicile de producere sau care conferă materiei prime caracteristici particulare;
    b) tipul subsolului, tipul solului;
    c) geografia zonei (relieful, înclinaţia, altitudinea etc.);
    d) clima, microclima;
    e) vegetaţia, peisajul;
    f) caracteristicile de mediu adaptate tipului de transformare utilizat sau conservării produsului.
    67. Pentru produsele animaliere, informaţiile conform punctului 66 din prezentul Regulament pot să cuprindă:
    a) particularităţile higrometrice ale aerului, care permit uscarea naturală a hranei;
    b) clima specifică, care permite producerea fînului pe bază de floră tipică şi uscarea pe pajişte;
    c) ciclul de creştere a ierburilor, care permite îngrăşarea animalelor în anumite perioade ale anului etc.
    68. Pentru produsele vegetale, informaţiile conform punctului 66 din prezentul Regulament pot să cuprindă factorii climaterici, care vor fi puşi în evidenţă pentru a justifica aria geografică propusă, în cazul în care cultura necesită condiţii specifice de umiditate, căldură etc. la anumite etape de dezvoltare.
    69. Informaţiile privind factorii umani din aria geografică delimitată trebuie să cuprindă practicile locale specifice legate de produs. Ele pot conţine informaţii privind:
    a) alegerea locurilor pentru efectuarea activităţilor, conform condiţiilor de mediu (uscarea fînului la altitudine, plantarea culturilor în zone protejate de vînt);
    b) adaptarea peisajului în corespundere cu exigenţele faţă de creşterea culturilor sau animalelor (terasarea, bazine de acumulare, rotaţia păşunatului etc.);
    c) necesitatea unor construcţii specifice adaptate produsului (uscătorii, mori, şuri pentru fîn etc.);
    d) dezvoltarea unor cunoştinţe specifice (privind tehnicile de prelucrare şi producere, privind metodele de creştere a animalelor sau de cultivare a plantelor, privind adaptarea soiurilor sau raselor la condiţiile de mediu etc.).
Secţiunea a 11-a. Reguli specifice privind ambalarea
în aria geografică delimitată

    70. Dacă grupul solicitant specifică în caietul de sarcini că ambalarea produsului, vizată în articolul 8 alineatul (2) litera e) din Lege, trebuie să fie efectuată în aria geografică delimitată, acest grup trebuie să justifice, pentru produsul respectiv, aceste restricţii ale liberei circulaţii a mărfurilor şi liberei prestări de servicii.
    [Pct.71 abrogat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
Secţiunea a 12-a. Reguli specifice de etichetare
    72. Caietul de sarcini trebuie să conţină toate elementele specifice care vor figura pe eticheta unui produs cu denumire de origine sau cu indicaţie geografică ori pe eticheta unei specialităţi tradiţionale garantate, cu respectarea normelor privind etichetarea produselor.
    73. În condiţiile prevăzute în articolul 35 din Lege, pe eticheta unui produs cu denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată ori pe eticheta unei specialităţi tradiţionale garantate produse în Republica Moldova, denumirea corespunzătoare va fi însoţită, după caz, de menţiunea „Denumire de Origine Protejată”, „Indicaţie Geografică Protejată” sau „Specialitate Tradiţională Garantată” şi/sau de simbolurile naţionale asociate acestora, aprobate prin Legea nr. 101  din  12 iunie 2014 pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate.
    [Pct.73 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    74. Denumirile autorităţilor competente sau ale organismelor abilitate să verifice respectarea prevederilor caietului de sarcini, vizate în articolul 8 alineatul (2) litera g) sau, după caz, în articolul 16 alineatul (2) litera c) din Lege, de asemenea pot figura pe eticheta produsului obţinut pe teritoriul Republicii Moldova, care beneficiază de o denumire de origine sau de o indicaţie geografică protejată ori pe eticheta unei specialităţi tradiţionale garantate.
    [Pct.74 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
Secţiunea a 13-a. Documentul unic
    75. Documentul unic va fi redactat pe formularul-tip aprobat de AGEPI pentru fiecare cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicaţii geografice, în sensul articolului 16 alineatul (1) litera c) din Lege, şi pentru fiecare cerere de modificare, în sensul articolului 37 alineatul (2) din Lege, şi va conţine:
    a) elementele principale ale caietului de sarcini: denumirea a cărei înregistrare se solicită, produsul, o descriere a produsului, inclusiv, dacă este cazul, regulile specifice aplicabile ambalajului sau etichetării acestuia, precum şi o descriere succintă a delimitării ariei geografice (dacă este cazul);
    b) descrierea legăturii produsului cu mediul geografic sau cu originea geografică în sensul articolului 5 alineatele (1) sau (2) din Lege, după caz, inclusiv, dacă este cazul, elementele specifice ale produsului sau ale metodei de producere, care justifică această legătură.
    76. Produsul pentru care se solicită înregistrarea indicaţiei geografice sau a denumirii de origine trebuie să fie specificat în conformitate cu punctul 17 din prezentul Regulament.
    77. Descrierea produsului în documentul unic trebuie să includă date tehnice specifice folosite de obicei pentru descrierea acestei categorii de produse, inclusiv, dacă este cazul, date organoleptice.
Secţiunea a 14-a. Taxele
    78. Conform procedurilor stabilite, vor fi achitate următoarele taxe:
    a) de depunere a cererii, odată cu depunerea cererii;
    b) de examinare a cererii, odată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data de depozit a cererii;
    c) de înregistrare a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate, odată cu depunerea cererii de înregistrare sau în decurs de 3 luni de la data emiterii deciziei de înregistrare;
    [Pct.78 lit.c) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.78 lit.d) abrogată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.78 lit.e) abrogată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    f) de retragere a cererii, odată cu depunerea cererii de retragere;
    g) de modificare sau de corectare a documentelor cererii sau a caietului de sarcini, odată cu depunerea cererii de modificare sau de corectare;
    h) de depunere şi de examinare a opoziţiei, odată cu depunerea cererii de examinare a opoziţiei sau în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare ori, după caz, a modificărilor la caietul de sarcini;
    i) de depunere a contestaţiei, odată cu depunerea contestaţiei sau, în cazul părţilor, în termen de 2 luni de la data primirii avizului de refuz provizoriu ori, după caz, a deciziei contestate;
    j) de eliberare a extraselor legalizate din registre, odată cu depunerea cererii privind eliberarea extrasului;
    [Pct.78 lit.j) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    k) de recepţionare, verificare, examinare şi transmitere a cererii la Biroul Internaţional, odată cu depunerea cererii la AGEPI;
    l) de prelungire a unui termen stabilit pentru executarea unui act de procedură, odată cu depunerea cererii de prelungire a termenului sau pînă la expirarea termenului prescris.
   [Pct.78 lit.m) abrogată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    79. Taxele se achită în cuantumul stabilit conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 şi în termenele stabilite în prevederile Legii și ale prezentului Regulament. Documentele de plată trebuie să conţină datele necesare pentru identificarea cererii depuse sau, după caz, a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate la care se referă, precum şi a procedurii solicitate, în caz contrar taxa se consideră ca nefiind achitată şi se restituie în rezerva solicitantului la AGEPI.
    [Pct.79 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    80. Atunci cînd se constată că taxele stabilite pentru o acţiune de procedură solicitată expres nu au fost achitate, AGEPI informează solicitantul cu privire la aceasta şi precizează că cererea corespunzătoare nu va fi considerată ca fiind depusă, iar procedura respectivă nu va fi efectuată decît dacă taxele stabilite se achită în termenul acordat. În cazul în care taxele stabilite se achită după expirarea termenului stabilit, procedura respectivă nu se efectuează, iar taxele se restituie solicitantului.
    [Pct.81 abrogat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
   82. Dacă taxele care trebuie achitate nu sînt plătite în termenul prevăzut, cererea se consideră retrasă, cu excepţia taxei pentru înregistrarea denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate, care poate fi achitată în termen de 6 luni de la expirarea termenului omis, cu condiţia achitării acesteia cu o majorare de 50%.
    [Pct.82 în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
Secţiunea a 15-a. Reprezentarea
    83. Reprezentarea persoanelor fizice şi juridice în faţa AGEPI poate fi efectuată prin intermediul unui mandatar autorizat, al unui angajat al lor sau al unui reprezentant comun al solicitanţilor, desemnat în formularul cererii sau într-un acord scris încheiat între solicitanţi. La cererea depusă prin reprezentant/mandatar autorizat se anexează procura care confirmă împuternicirile acestuia.
    84. Dacă procura este eliberată pe numele mai multor reprezentanţi/mandatari autorizaţi, gestiunea acţiunilor privind cererea se efectuează de unul dintre ei.
    85. Orice acţiune a reprezentantului pentru care este împuternicit prin procură se consideră ca acţiune a solicitantului sau a titularului, după caz.
    86. Procura poate fi eliberată pentru gestiunea acţiunilor referitoare la una sau la mai multe cereri şi se depune pentru fiecare cerere în parte.
    87. Procura trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie redactată în limba de stat;
    b) să conţină data eliberării, fără de care nu este valabilă;
    c) să stabilească limitele împuternicirilor reprezentantului. Reprezentantul/mandatarul autorizat poate solicita retragerea cererii de înregistrare în temeiul articolului 18 alineatul (1) litera a) din Lege sau să depună o declarație de renunțare la dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate în temeiul articolului 13 alineatul (5) litera c) din Lege, doar dacă procura prin care a fost desemnat indică expres aceste împuterniciri;
    [Pct.87 lit.c) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    d) să fie semnată de persoana care a eliberat-o.
    88. Procura de reprezentare trebuie depusă în termen de 2 luni de la data primirii notificării AGEPI. În caz contrar:
    a) procedura continuă cu persoana reprezentată, dacă aceasta este reprezentată în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Lege. Acţiunile îndeplinite de reprezentant, cu excepţia depunerii cererii, se consideră ca nerealizate dacă persoana reprezentată nu le confirmă;
    b) cererea se consideră retrasă, dacă persoana este reprezentată în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Lege.
    89. Prin derogare de la prevederile punctului 88 litera a) din prezentul Regulament, în cazul cererii semnate de reprezentant, procedura privind depunerea cererii se consideră efectuată dacă persoana reprezentată se prezintă la AGEPI pentru semnarea cererii, conform punctului 15 litera r) din prezentul Regulament, în termen de 2 luni de la data primirii notificării. În caz contrar cererea se consideră retrasă.
    90. AGEPI înscrie, după caz, în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a denumirilor de origine, în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a indicaţiilor geografice, în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a specialităţilor tradiţionale garantate sau în Registrul naţional al denumirilor de origine protejate, în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a indicaţiilor geografice protejate, în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate menţiunea că solicitantul/titularul este reprezentat de un mandatar autorizat, precum şi datele de identificare ale acestuia, dacă solicitantul/titularul desemnează un mandatar autorizat pentru gestiunea acţiunilor referitoare la o cerere sau la o denumire de origine protejată, o indicaţie geografică protejată sau o specialitate tradiţională garantată.
    91. Orice înscriere privind desemnarea unui mandatar autorizat conform punctului 90 din prezentul Regulament este radiată, dacă radierea este cerută printr-o comunicare scrisă semnată de persoana reprezentată sau de mandatar. Solicitarea radierii înscrierii privind desemnarea unui mandatar se depune pentru fiecare cerere în parte, dacă solicitarea se referă la mai multe cereri de înregistrare a denumirilor de origine protejate, a indicaţiilor geografice protejate sau a specialităţilor tradiţionale garantate.
    92. În cazul desemnării unui nou mandatar autorizat, înscrierea anterioară efectuată conform punctului 90 din prezentul Regulament este radiată din oficiu de către AGEPI.
    93. Radierea înscrierii mandatarului autorizat produce efect de la data primirii de către AGEPI a comunicării de solicitare a radierii conform punctului 91 sau, după caz, de la data radierii din oficiu a înscrierii mandatarului autorizat, conform punctului 92 din prezentul Regulament.
    94. Desemnarea, schimbarea şi radierea înscrierii mandatarului autorizat, după caz a reprezentantului, nu este supusă plăţii taxelor.
    95. În cazul formulării unei opoziții comune de către mai multe persoane, dacă nu este desemnat un reprezentant comun, prima persoană menționată în cererea de examinare a opoziției se consideră reprezentantul ce va gestiona acțiunile privind opoziția. Această dispoziţie se aplică mutatis mutandis terţilor care acţionează în comun pentru formularea unei opoziţii sau contestaţii.
    [Pct.95 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
Secţiunea a 16-a. Transmiterea comunicărilor
    96. Prin comunicare se înţelege orice document transmis la AGEPI. Cererea, documentele anexate la ea şi toate celelalte comunicări adresate AGEPI pot fi transmise în modurile următoare:
    a) prin poştă;
    b) prin depunere directă la AGEPI;
    [Pct.96 lit.b) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    c) prin transmiterea unui original semnat al documentului în cauză prin fax, în conformitate cu punctele 98 şi 99 din prezentul Regulament;
    d) prin transmiterea conţinutului comunicării prin mijloace electronice (e-mail), în conformitate cu punctele 101 şi 102 din prezentul Regulament;
    e) prin depunere online prin intermediul serviciului e-AGEPI.
    [Pct.96 lit.b) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    97. În cazurile prevăzute în punctul 96 literele c) şi d) din prezentul Regulament, cererea sau orice altă comunicare se consideră depusă la data primirii faxului sau e-mailului, dacă AGEPI primeşte originalul cererii sau comunicării prin poştă sau prin depunere directă la AGEPI în termen de o lună de la data primirii faxului sau e-mailului, cu excepţia documentului electronic semnat cu semnătură digitală. Dacă AGEPI primeşte originalul cererii sau comunicării după expirarea acestui termen, cererea sau comunicarea se consideră depusă la data primirii originalului acesteia.
    98. AGEPI poate solicita transmiterea repetată a comunicării într-un termen de 2 luni, în oricare dintre modurile menţionate în punctul 96 din prezentul Regulament, dacă comunicarea primită prin fax este incompletă sau ilizibilă sau dacă există îndoieli în ceea ce priveşte integritatea datelor transmise. Data primirii documentului se consideră a fi data recepţionării comunicării iniţiale, dacă a fost respectat termenul acordat de AGEPI, sub rezerva că, în cazul iregularităţilor ce se referă la acordarea datei de depozit, se aplică dispoziţiile care reglementează data de depozit. În cazul în care expeditorul nu se încadrează în termenul acordat, comunicarea iniţială este considerată ca nefiind primită.
    99. Orice comunicare transmisă la AGEPI prin fax se consideră a fi semnată, dacă semnătura este lizibilă pe documentul imprimat.
    100. În cazul în care comunicarea se referă la acţiuni ce pot conduce la pierderea drepturilor, este necesară prezentarea originalului comunicării în termen de o lună de la data transmiterii comunicării prin fax. Dacă AGEPI primeşte originalul comunicării după expirarea acestui termen, se consideră că respectiva comunicare este depusă la data primirii documentelor în cauză.
    101. Dispoziţiile punctului 98 din prezentul Regulament se aplică mutatis mutandis comunicărilor transmise prin mijloace electronice.
    102. Prin derogare de la prevederile punctului 101 din prezentul Regulament, indicarea numelui expeditorului unei comunicări prin e-mail este suficientă pentru primirea comunicării, fără a fi obligatorie semnătura.
    103. Persoana care a primit documentele cererii sau orice altă comunicare înscrie lizibil data şi numărul de intrare la AGEPI şi semnează toate exemplarele documentelor recepţionate.
    104. Comunicările expediate după depunerea cererii trebuie să conţină o referinţă la numărul de intrare a cererii, la data depunerii ei şi trebuie să fie semnate de solicitant sau de reprezentantul acestuia, în caz contrar se returnează expeditorului fără a fi examinate.
    105. Materialele solicitate de AGEPI în procesul gestiunii cererii se prezintă în termenele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament.
Secţiunea a 17-a. Introducerea modificărilor
    [Secţiunea 17 titlul în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    106. Modificarea datelor de identificare ale solicitanţilor/deținătorilor dreptului de utilizare/producătorilor, modificarea adresei pentru corespondenţă şi a altor date se efectuează prin introducerea modificărilor în cererea de înregistrare, după caz, în certificatul privind dreptul de utilizare.
    Nu se acceptă modificările care afectează în mod substanţial denumirea solicitată spre înregistrare sau înregistrată şi modificările care extind lista de produse.
    [Pct.106 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.106 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    107. În cazul modificării caietului de sarcini se aplică prevederile secţiunii a 18-a din prezentul capitol.
    [Pct.107 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    108.  Solicitarea introducerii modificărilor specificate la punctul 106 din prezentul Regulament se efectuează prin depunerea unei cereri de introducere a modificărilor pe formularul-tip, aprobat de AGEPI. Cererea de introducere a modificărilor depusă în termen de o lună de la data de depozit a cererii de înregistrare, precum şi modificarea adresei pentru corespondenţă nu sînt supuse plăţii taxei de introducere a modificărilor.
    [Pct.108 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    109. Cererea de introducere a modificărilor trebuie să se refere la o singură modificare şi trebuie să conţină următoarele date:
    a) numărul şi data de depozit ale cererii de înregistrare a unei denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialități tradiționale garantate (dacă cererea nu are încă număr de depozit ori dacă acesta nu este cunoscut de solicitant sau reprezentant, se indică numărul de intrare atribuit), numărul înregistrării sau numărul certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate;
    [Pct.109 lit.a) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    b) datele de identificare ale solicitantului/deținătorului dreptului de utilizare/producătorului;
    [Pct.109 lit.b) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    c) numele şi adresa reprezentantului, după caz;
    d) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    e) indicarea elementului a cărui modificare este solicitată şi modificarea propusă;
    f) solicitarea privind eliberarea adeverinţei de confirmare a modificării datelor, în cazul în care nu se solicită eliberarea unui nou certificat privind dreptul de utilizare;
    g) semnătura solicitantului/deținătorului dreptului de utilizare/producătorului sau, după caz, a reprezentantului, conform pct. 15 lit. r) din prezentul Regulament.
    [Pct.109 lit.g) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.109 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    110. Modificarea datelor de identificare ale solicitantului/deținătorului dreptului de utilizare/producătorului vizează: în cazul persoanelor fizice – numele, prenumele şi/sau adresa, în cazul persoanelor juridice – denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică.
    [Pct.110 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.110 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    111. La cererea de introducere a modificărilor se anexează următoarele documente:
    a) procura semnată de solicitant/deținătorul dreptului de utilizare/producător, dacă cererea de introducere a modificărilor se depune prin intermediul reprezentantului;
    [Pct.111 lit.a) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    b) documentul care confirmă modificarea, în cazul în care modificarea privind denumirea şi/sau sediul şi/sau forma juridică a solicitantului/deținătorului dreptului de utilizare/producătorului are ca temei reorganizarea persoanei juridice;
    [Pct.111 lit.b) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    c) actul normativ prin care solicitantul/deținătorul dreptului de utilizare/producătorul (persoană juridică) şi-a modificat denumirea şi/sau adresa şi/sau forma juridică, în cazul în care modificarea datelor de identificare ale solicitantului/titularului dreptului de utilizare/producătorului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    [Pct.111 lit.c) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    d) actul normativ prin care solicitantul/deținătorul/producătorul (persoană fizică) şi-a modificat adresa, în cazul în care modificarea adresei solicitantului/titularului dreptului de utilizare/producătorului se efectuează în temeiul unor prevederi normative;
    [Pct.111 lit.d) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    e) copia buletinului de identitate, în cazul în care modificarea solicitată se referă la  numele şi/sau adresa solicitantului/deținătorului dreptului de utilizare/producătorului (persoană fizică);
    [Pct.111 lit.e) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    f) hotărîrea instanţei de judecată, în cazul în care modificarea se efectuează în temeiul unei hotărîri judecătoreşti;
    g) dovada de plată a taxei de introducere a modificărilor, după caz.  
    [Pct.111 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    112. Este suficientă depunerea unei singure cereri de introducere a modificărilor care să indice numărul şi data cererilor de înregistrare/certificatelor privind dreptul de utilizare/înscrierilor în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate la care se referă, dacă se solicită modificarea aceluiaşi element în mai multe cereri de înregistrare depuse de acelaşi solicitant/certificate privind dreptul de utilizare care aparţin aceluiaşi deținător/înscrieri în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate pe numele aceluiaşi producător, cu condiţia achitării taxei de introducere a modificărilor pentru fiecare denumire de origine/indicaţie geografică/specialitate tradiţională garantată în parte. Cererea de  introducere a modificărilor şi documentele anexate la aceasta se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele denumirilor de origine, indicaţiilor geografice, specialităţilor tradiţionale garantate pentru care se solicită modificarea.
    [Pct.112 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.112 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    113. Sub rezerva prevederilor punctului 108 din prezentul Regulament, cererea de introducere a modificărilor se consideră depusă doar după achitarea taxei de introducere a modificărilor în cuantumul stabilit în Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 13 august 1997, în caz contrar, aceasta se consideră nedepusă, ceea ce se notifică solicitantului/deținătorului dreptului de utilizare/producătorului.
    [Pct.113 în redacţia HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.113 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
1131. Examinarea cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia.
    [Pct.1131 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    1132. În procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate la aceasta se verifică:
    a) prezenţa datelor prevăzute la punctul 109 din prezentul Regulament;
    b) prezenţa altor documente necesare pentru introducerea modificărilor solicitate, specificate la punctul 111 şi conformitatea acestora cu prevederile prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare;
    c) conformitatea datelor indicate în cererea de introducere a modificărilor şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul naţional corespunzător, prevăzut la punctul 229 din prezentul Regulament;
    d) dacă documentele prezentate confirmă modificarea solicitată;
    e) dacă modificarea solicitată constituie în mod efectiv o modificare reglementată de prezenta secţiune;
    f) existenţa dovezii de plată a taxei de introducere a modificărilor, dacă cererea de introducere a modificărilor nu a fost depusă în termen de 1 lună de la data de depozit a cererii de înregistrare sau nu vizează modificarea adresei pentru corespondență.
    [Pct.1132 lit.f) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.1132 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    1133. Dacă în procesul examinării se constată:
    a) neregularităţi în cererea de introducere a modificărilor sau în documentele anexate;
    b) lipsa unor documente specificate la punctul 111 din prezentul Regulament;
    c) neachitarea taxei de introducere a modificărilor sau achitarea acesteia într-un cuantum mai mic decît cel stabilit,
    AGEPI notifică solicitantul/deținătorul dreptului de utilizare/producătorul sau reprezentantul său şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului sau, în lipsa acestuia, pentru o perioadă egală cu termenul acordat pentru remedierea neregularităților.
    [Pct.1133 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.1133 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    1134. În funcţie de rezultatul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    a) de acceptare a modificărilor, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    b) de neacceptare a modificărilor, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la punctul 1135 din prezentul Regulament.
    [Pct.1134 lit.b) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.1134 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    1135. AGEPI emite decizia de respingere a modificărilor dacă:
    a) neregularităţile menţionate la punctul 1133 din prezentul Regulament, constatate în procesul examinării cererii de introducere a modificărilor şi a documentelor anexate, şi comunicate solicitantului/titularului dreptului de utilizare/producătorului sau reprezentantului acestuia, nu au fost remediate în termenul acordat şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen;
    [Pct.1135 lit.a) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    b) documentul anexat cererii de introducere a modificărilor nu confirmă modificarea datelor solicitantului/deținătorului dreptului de utilizare/producătorului sau conţine prevederi ce contravin legislaţiei în vigoare şi/sau prevederi ce se exclud reciproc;
    c) modificarea propusă constituie o modificare a caietului de sarcini reglementată de secţiunea a 18-a din prezentul capitol;
    d) modificarea propusă constituie o rectificare a erorii reglementată de secţiunea a 19-a din prezentul capitol;
    e) cererea de introducere a modificărilor nu este semnată de solicitantul/deținătorul dreptului de utilizare/producătorul care solicită modificarea datelor sale de identificare sau  cererea de introducere a modificărilor nu este semnată de fiecare solicitant/titular al dreptului de utilizare/producător în parte, în cazul în care modificarea vizează toţi solicitanţii/titularii dreptului de utilizare/producătorii, cu excepţia cazului cînd cererea de introducere a modificărilor este semnată de reprezentantul desemnat de aceştia.
    [Pct.1135 lit.e) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.1135 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    1136. Modificările acceptate se publică în BOPI, cu excepţia modificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate şi a modificărilor privind adresele pentru corespondenţă, şi se înscriu în Registrul naţional corespunzător, prevăzut la punctul 229 din prezentul Regulament.
    [Pct.1136 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    1137. Publicarea datelor privind modificările acceptate cuprinde următoarele informaţii:
    a) obiectul de proprietate industrială;
    [Pct.1137 lit.a) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    b) numărul depozitului/numărul de înregistrare al obiectului de proprietate industrială/numărul certificatului privind dreptul de utilizare;
    [Pct.1137 lit.b) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    c) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea de înregistrare/înregistrarea/certificatul privind dreptul de utilizare; în cazul în care modificarea se referă la deținătorul dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate sau la producătorul specialităţii tradiţionale garantate – numărul BOPI în care au fost publicate datele referitor la înscrierea acestuia;
    [Pct.1137 lit.c) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    d) datele iniţiale anterioare modificării;
    e) datele modificate.
    [Pct.1137 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    1138. Modificarea adresei pentru corespondenţă se realizează prin introducerea datelor actualizate în materialele cererii, fără a fi emisă decizia AGEPI.
    [Pct.1138  modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.1138 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
Secţiunea a 18-a. Modificarea caietului de sarcini
    114. Cererea de modificare a caietului de sarcini pentru o denumire de origine, o indicaţie geografică sau o specialitate tradiţională garantată va fi depusă pe formularul-tip aprobat de AGEPI, cu condiţia achitării taxei în cuantumul stabilit.
    115. Cererea de modificare a caietului de sarcini în conformitate cu articolul 37 alineatele (1) sau (10) din Lege va fi însoțită de:
    a) decizia autorităţii competente desemnate în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege privind aprobarea modificărilor, dacă aria geografică delimitată se află pe teritoriul Republicii Moldova (în cazul denumirilor de origine sau indicațiilor geografice) ori dacă produsul solicitat spre înregistrare sau înregistrat ca specialitate tradiţională garantată este originar din Republica Moldova;
    b) dovada operării modificărilor respective în ţara de origine, dacă aria geografică delimitată se află în afara teritoriului Republicii Moldova (în cazul denumirilor de origine sau indicațiilor geografice) ori dacă produsul solicitat spre înregistrare sau înregistrat ca specialitate tradiţională garantată este originar din afara Republicii Moldova;
    c) documentul unic modificat, în cazul în care modificarea solicitată atrage după sine una sau mai multe modificări ale documentului unic menţionat la articolul 16 alineatul (1) litera c) din Lege;
    d) elementele justificative ale modificărilor solicitate, o descriere exhaustivă a fiecărei modificări și motivele specifice aferente acestora. În descriere se va compara în detaliu, pentru fiecare modificare, prevederea corespunzătoare din caietul de sarcini inițial și, după caz, din documentul unic inițial cu versiunea modificată propusă. În cazul unor modificări minore în sensul articolului 37 alineatul (6) sau (7) din Lege, cererea va conține o indicație a faptului că modificările propuse sînt considerate minore și o descriere succintă a motivelor pentru care este necesară modificarea
    [Pct.115 în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    116. Cererea de modificare vizată în punctul 115 din prezentul Regulament este supusă procedurilor prevăzute în articolele 19, 21 şi 22 din Lege. Totuşi, în cazul în care modificările solicitate sînt considerate minore, AGEPI acceptă sau respinge modificările respective fără a recurge la procedura de opoziţie.
    117. O modificare este considerată minoră dacă:
    1) nu se referă la caracteristicile esenţiale ale produsului;
    2) nu afectează legătura dintre:
    a) calitatea sau caracteristicile produsului şi mediul geografic, în sensul articolului 5 alineatul (1) litera b) din Lege sau
    b) o calitate specifică, reputaţia sau alte caracteristici ale produsului şi originea sa geografică, în sensul articolului 5 alineatul (2) litera b) din Lege;
    3) nu conţine o schimbare a denumirii sau a unei părţi a denumirii solicitate spre înregistrare;
    4) nu afectează aria geografică delimitată;
    5) nu atrage restricţii suplimentare în ceea ce priveşte comercializarea produsului sau a materiilor prime.
    1171. Cererea de înscriere a modificărilor depuse de solicitanţii autohtoni din sectorul vitivinicol, precum și opozițiile referitoare la aceste cereri se prezintă de către un grup, în sensul prevederilor articolului 9 alineatul (2) din Lege, sau de către opozant, după caz, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi se examinează conform procedurii aprobate de către acesta. În cazul aprobării modificărilor solicitate, autoritatea menţionată transmite către AGEPI, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestora, informaţia respectivă pentru publicare în BOPI şi pentru înscriere în registrele specificate în punctul 229 din prezentul Regulament.
    [Pct.1171 introdus prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    118. Dacă AGEPI decide să accepte o modificare a caietului de sarcini care conţine o modificare a informaţiilor înscrise în Registrul naţional corespunzător, prevăzut în punctul 229 din prezentul Regulament, datele iniţiale din Registru vor fi suprimate, iar datele noi vor fi înscrise avînd efect din data intrării în vigoare a deciziei menţionate.
    119. Informaţiile prevăzute în punctul 115 din prezentul Regulament vor fi prezentate la AGEPI într-un singur exemplar, pe suport de hîrtie şi în format electronic. Data depunerii unei cereri de modificare a caietului de sarcini se consideră data depunerii la AGEPI a cererii completate pe formularul-tip, a documentelor prevăzute în punctul 115 din prezentul Regulament şi a dovezii de plată a taxelor stabilite.
Secţiunea a 19-a. Rectificarea erorii
    120. Cererea de rectificare a unei erori comise în cerere/certificatul privind dreptul de utilizare sau în alte documente depuse la AGEPI se prezintă de solicitant/deținătorul dreptului de utilizare/producător sau, după caz, de reprezentat, pe formularul-tip aprobat de AGEPI.
    [Pct.120 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.120 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    121. În cererea de rectificare a unei erori se indică următoarele:
    a) numărul şi data de depozit a cererii/certificatul privind dreptul de utilizare la care se referă cererea de rectificare a erorii;    
    [Pct.121 lit.a) modificată prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    b) numele (denumirea) şi adresa solicitantului/deținătorului dreptului de utilizare/producătorului;
    [Pct.121 lit.b) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.121 lit.b) modificată prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    c) numele şi adresa reprezentantului, după caz;
    d) adresa pentru corespondenţă, după caz;
    e) indicarea erorii a cărei rectificare este solicitată şi rectificarea propusă;
    [Pct.121 lit.f) exclusă prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.121 lit.f) în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
g) semnătura solicitantului/deținătorului dreptului de utilizare/ producătorului sau, după caz, a reprezentantului, conform punctului 15 litera r) din prezentul Regulament.
    [Pct.121 lit.g) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.121 lit.g) introdusă prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
1211. La cererea de rectificare a erorii se anexează următoarele documente:
    a) procura semnată de solicitant/deținătorul dreptului de utilizare/producător, dacă cererea de rectificare a erorii se depune prin intermediul reprezentantului;
    [Pct.1211 lit.a) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    b) actul care confirmă corectitudinea datelor a căror rectificare se solicită conform cererii de rectificare a erorii;
    c) dovada de plată a taxei de rectificare a erorii, dacă rectificarea erorii a fost solicitată după expirarea termenului de 1 lună  de la data de depozit.
    [Pct.1211 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    122. Cererea de rectificare a erorii se consideră depusă doar după achitarea taxei în cuantumul stabilit conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 13 august 1997. Taxa nu se achită dacă rectificarea erorii este solicitată în termen de o lună de la data de depozit a cererii.
    123.Este suficientă depunerea unei singure cereri de rectificare a erorii care să indice numărul şi data cererilor de înregistrare/certificatelor privind dreptul de utilizare/înscrierilor în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate la care se referă, dacă se solicită rectificarea aceleiaşi erori în mai multe cereri de înregistrare depuse de acelaşi solicitant/ certificate privind dreptul de utilizare care aparţin aceluiaşi deținător/înscrieri în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate pe numele aceluiaşi producător, cu condiţia achitării taxei de rectificare a erorii pentru fiecare denumire de origine/indicaţie geografică/specialitate tradiţională garantată în parte. Dacă o cerere nu are încă număr de depozit sau dacă acesta nu este cunoscut de solicitant/deținătorul dreptului de utilizare/producător sau de reprezentant, după caz, în cererea de rectificare a erorii se indică numărul de intrare atribuit cererii la care se referă rectificarea solicitată. Cererea de rectificare a erorii şi documentele anexate acesteia se depun într-un număr suficient de copii necesare pentru anexarea la toate dosarele indicaţiilor geografice, denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate pentru care se solicită rectificarea erorii.
    [Pct.123 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.123 în redacţia HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
1231. Examinarea cererii de rectificare a erorii se efectuează în termen de 2 luni de la data depunerii acesteia. În procesul examinării se verifică:
    a) prezenţa datelor prevăzute la punctul 121 din prezentul Regulament;
    b) conformitatea datelor indicate în cererea de rectificare a erorii şi a datelor conţinute în documentele anexate cu datele înscrise în Registrul naţional corespunzător, prevăzut la punctul 229 din prezentul Regulament;     c) dacă rectificarea propusă nu constituie o modificare reglementată de secţiunea a 17-a din prezentul capitol;
    d) existenţa dovezii de plată a taxei de rectificare a erorii, după caz.
    [Pct.1231 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    1232. Dacă în procesul examinării se constată neregularităţi în cererea de rectificare a erorii sau dacă taxa de rectificare a erorii nu a fost achitată sau aceasta a fost  achitată  într-un cuantum mai mic decît cel stabilit, AGEPI notifică solicitantul/deținătorul dreptului de utilizare/producătorul sau reprezentantul acestuia, desemnat prin procură, şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii notificării pentru remedierea neregularităţilor constatate.
    Orice notificare a AGEPI, trimisă în cadrul efectuării procedurii de examinare a cererii de rectificare a erorii, prelungeşte termenul de examinare pentru o perioadă egală cu termenul ce s-a scurs de la data expedierii notificării pînă la data primirii răspunsului.
    [Pct.1232 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.1232 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    1233. În funcţie de rezultatul examinării cererii de rectificare a erorii, AGEPI emite una din următoarele decizii:
    a) de acceptare a rectificării erorii, în cazul în care sînt respectate toate cerinţele stabilite de Lege şi de prezentul Regulament;
    b) de respingere a rectificării erorii, în cazul în care în procesul examinării s-a constatat existenţa cel puţin a unui motiv specificat la punctul 1234 din prezentul Regulament.
    [Pct.1233 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    1234. AGEPI emite decizia de respingere a rectificării erorii  dacă:
    a) rectificarea propusă constituie o modificare reglementată de secţiunea a 17-a din prezentul capitol;
    b) cererea de rectificare a erorii nu este semnată de solicitantul/deținătorul dreptului de utilizare/producătorul care solicită rectificarea erorii, cu excepţia cazului în care aceasta este semnată de reprezentantul desemnat;
    [Pct.1234 lit.b) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    c) neregularităţile constatate nu au fost remediate în termenul acordat conform punctului 1232 din prezentul Regulament şi nu a fost depusă o cerere de prelungire a acestui termen.
    [Pct.1234 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    124. Rectificarea unei erori comise de AGEPI referitor la datele incluse în Registrul naţional corespunzător, prevăzut în punctul 229 din prezentul Regulament, se operează din oficiu sau la cererea solicitantului, fără achitarea taxei.
    125. AGEPI va solicita prezentarea dovezilor suplimentare dacă există dubii rezonabile referitor la faptul că eroarea semnalată este în mod efectiv o eroare.
    126. Rectificările erorilor se publică în BOPI, cu excepţia rectificărilor privind cererile ale căror date nu au fost publicate, şi se înscriu în Registrul naţional corespunzător, prevăzut în punctul 229 din prezentul Regulament.
    Publicarea datelor privind erorile rectificate cuprinde următoarele informaţii:
    a) tipul obiectului de proprietate industrială;
    b) numărul depozitului/certificatului privind dreptul de utilizare;
    c) numărul BOPI în care au fost publicate datele privind cererea/certificatul privind dreptul de utilizare;
    d) datele iniţiale anterioare rectificării;
    e) datele rectificate.
    [Pct.126 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
1261. Modificările şi rectificările acceptate, realizate pînă la înregistrarea denumirii de origine, indicaţiei geografice, specialităţii tradiţionale garantate, se includ în decizia de înregistrare. În cazul modificărilor/rectificărilor realizate după înregistrarea dreptului de utilizare, la solicitarea deținătorului dreptului de utilizare, se eliberează o adeverinţă de confirmare a modificării/rectificării datelor sau se eliberează un nou certificat privind dreptul de utilizare care să conţină modificările/rectificările acceptate, cu condiţia returnării exemplarului anterior al certificatului sau a duplicatului acestuia.
    [Pct.1261 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.1261 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    1262. Taxa de introducere a modificărilor şi taxa de rectificare a erorii nu se restituie, cu excepţia cazurilor cînd cererea de introducere a modificărilor sau cererea de rectificare a erorii a fost retrasă pînă la iniţierea procedurii de examinare a acesteia.
    [Pct.1262 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
Secţiunea a 20-a. Retragerea cererii
    127. Cererea de înregistrare a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate sau de eliberare a certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine sau a indicaţiei geografice protejate poate fi retrasă de către solicitant, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera a) din Lege, la orice etapă de examinare.
    [Pct.127 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    128. Cererea privind retragerea se perfectează pe formularul-tip aprobat de AGEPI şi este însoţită de dovada plăţii taxelor stabilite.
    129. Cererea se consideră retrasă din data adoptării deciziei privind retragerea cererii. În termen de 10 zile, AGEPI notifică solicitantului decizia adoptată.
    130. Cererea retrasă nu comportă urmări juridice şi nu se ia în considerare în procesul examinării altor cereri.
    131. Cererea retrasă nu poate fi restabilită.
    132. Prevederile punctului 130 din prezentul Regulament se extind şi asupra cererilor considerate retrase. În acest caz data de la care cererea se consideră retrasă este data adoptării deciziei corespunzătoare.
Capitolul III. Examinarea şi publicarea cererii
Secţiunea 1. Examinarea respectării condiţiilor
de depunere a cererii
    133. Examinarea respectării condiţiilor pentru atribuirea datei de depozit se efectuează de AGEPI, în termen de o lună de la data depunerii cererii. În cazul notificării solicitantului, intervalul de timp cuprins între expedierea notificării şi primirea răspunsului la notificare nu se ia în calcul.
    134. În procesul de examinare a respectării condiţiilor pentru atribuirea datei de depozit se verifică:
    a) conformitatea documentelor cererii depuse cu prevederile articolului 16 alineatul (1) sau, după caz, alineatele (2) ori (3) din Lege şi ale punctului 11 din prezentul Regulament;
    b) dovada de plată a taxei stabilite pentru depunerea cererii.
    135. În cazul depistării unor iregularităţi, solicitantul sau reprezentantul acestuia, care a prezentat procura conform cerinţelor prezentului Regulament, este invitat să le remedieze în termen de 2 luni de la data depunerii cererii.
    136. În funcţie de rezultatul examinării respectării condiţiilor pentru atribuirea datei de depozit conform punctului 134 din prezentul Regulament, AGEPI:
    a) atribuie cererii număr şi dată de depozit şi înscrie datele referitoare la cerere în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a denumirilor de origine, în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a indicaţiilor geografice sau în Registrul naţional al cererilor de înregistrare a specialităţilor tradiţionale garantate, după caz, sau
    b) emite decizia privind considerarea cererii ca fiind nedepusă.
    AGEPI expediază solicitantului sau reprezentantului care a prezentat procura conform cerinţelor prezentului Regulament un exemplar al cererii drept confirmare a constituirii depozitului sau, după caz, decizia privind considerarea cererii ca fiind nedepusă.
    Data de depozit este data la care solicitantul a prezentat ultimul dintre documentele prevăzute în articolul 16 alineatul (1) sau, după caz, alineatele (2) ori (3), precum şi alineatul (4) din Lege.
    137. La examinarea celorlalte condiţii de depunere a cererii se verifică:
    1) conformitatea datelor cererii cu cerinţele faţă de conţinutul şi întocmirea cererii prevăzute în Lege şi în prezentul Regulament;
    2) conformitatea caietului de sarcini cu prevederile articolului 8 din Lege şi capitolul II secţiunea a 2-a din prezentul Regulament;
    3) respectarea de către solicitant a cerinţelor articolului 9 alineatul (2) din Lege;
    4) existenţa statutului grupului şi conformitatea acestuia cu prevederile capitolului II secţiunea a 3-a din prezentul Regulament;
    5) conformitatea documentelor prezentate drept dovadă a înregistrării, în ţara de origine, a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate, în cazul unei cereri care se referă la o arie geografică situată în afara Republicii Moldova;
    6) conformitatea documentului unic cu prevederile capitolului II secţiunea a 13-a din prezentul Regulament;
    7) corectitudinea indicării autorităţilor competente sau organismelor abilitate cu verificarea respectării prevederii caietului de sarcini, precum şi a misiunii acestora;
     8) conformitatea documentelor ce probează specificitatea și caracterul tradițional al produsului, în cazul unei specialități tradiționale garantate
    [Pct.137 subpct.8) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    9) corectitudinea clasificării produsului conform Clasificării de la Nisa;
    10) procura eliberată reprezentantului, dacă acesta a fost desemnat;
    11) existenţa dovezii de achitare a taxei de examinare a cererii;
    12) existenţa traducerii documentelor anexate la cerere, depuse într-o altă limbă decît cea de stat;
    13) existenţa şi conformitatea deciziei autorităţii competente specificate în articolul 34 alineatul (1) din Lege privind omologarea caietului de sarcini;
    [Pct.137 subpct.14) abrogat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.137 subpct.15) abrogat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.137 subpct.16) abrogat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    138. În cazul constatării unor iregularităţi în documentele cererii sau al lipsei unora dintre documentele enumerate în punctul 137 din prezentul Regulament, cu excepţia celui indicat în subpunctul 11) al aceluiaşi punct, solicitantul dispune de un termen de 2 luni de la data primirii notificării AGEPI pentru remedierea iregularităţilor constatate sau pentru prezentarea documentelor lipsă. Dacă solicitantul nu remediază iregularităţile constatate în termenele prescrise sau nu depune o cerere de prelungire a termenului respectiv în conformitate cu prevederile capitolului V secţiunea a 2-a din prezentul Regulament, cererea se consideră retrasă, fapt care este notificat solicitantului.
    139. În cazul în care solicitantul prezintă materialele suplimentare conform notificării, AGEPI verifică respectarea termenului stabilit pentru prezentarea acestora.
    140. Dacă solicitantul a încălcat termenul stabilit sau a ignorat notificarea, lăsînd-o fără răspuns, cererea se consideră retrasă, fapt care se notifică solicitantului.
    141. Dacă solicitantul a prezentat materialele suplimentare din proprie iniţiativă sau conform notificării AGEPI, iar acestea au fost acceptate spre examinare, se verifică dacă ele nu modifică esenţa cererii.
    142. Se consideră că materialele suplimentare modifică esenţa cererii dacă ele, printre altele:
    a) indică nişte calităţi ale produsului pe care acesta, conform avizului organului competent, nu le posedă;
    b) indică un produs diferit de cel a cărui denumire este parte componentă a denumirii de origine sau a indicaţiei geografice ce face obiectul cererii.
    143. În cazul în care se constată că materialele suplimentare modifică esenţa cererii, pînă la emiterea deciziei de înregistrare sau de respingere a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate, solicitantului i se notifică care date din materialele suplimentare au servit drept temei pentru o asemenea concluzie a examinării. Celelalte date se iau în considerare la examinare.
    144. AGEPI acceptă cererea în vederea publicării dacă se constată că aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute în punctul 137 din prezentul Regulament, fapt care se notifică solicitantului.
Secţiunea a 2-a. Publicarea cererii
    145. AGEPI publică în BOPI datele privind cererea de înregistrare a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate dacă, în urma examinării respectării condiţiilor de depunere a cererii, se constată că aceasta corespunde cerinţelor Legii şi ale prezentului Regulament.
    AGEPI publică BOPI pe suport de hîrtie, precum şi în format electronic pe pagina www.agepi.md. Informaţia integrală pe suport de hîrtie se editează lunar, în ultima zi a lunii.
    Informaţia plasată pe site-ul www.agepi.md referitoare la cererile de înregistrare a denumirilor de origine, a indicaţiilor geografice şi a specialităţilor tradiţionale garantate depuse şi denumirile de origine, indicaţiile geografice şi specialităţile tradiţionale garantate înregistrate se consideră oficială şi poate fi utilizată de către orice persoană interesată, în scopul iniţierii procedurilor prevăzute de Lege.
    146. În BOPI se publică următoarele elemente ale cererii, după caz:
    a) numărul de depozit;
    b) data de depozit;
    c) numele sau denumirea şi adresa solicitantului (solicitanţilor), codul ţării conform normei ST. 3 OMPI;
    d) reproducerea denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a denumirii specialităţii tradiţionale garantate, în una sau mai multe limbi, cu indicarea acestora;
    e) denumirea produsului precedată de numărul clasei conform Clasificării de la Nisa;
    f) elementele denumirii de origine sau ale indicaţiei geografice care sînt excluse de la protecţie;
    g) descrierea calităţilor deosebite ale produsului şi a legăturii acestora cu provenienţa geografică, în cazul denumirii de origine sau a indicaţiei geografice;
    h) aria geografică delimitată;
    i) documentul unic, în cazul solicitării înregistrării denumirii de origine sau a indicaţiei geografice;
    j) lista autorităţilor competente sau a organismelor abilitate să verifice respectarea prevederilor caietului de sarcini;
   [Pct.146 lit.k) abrogată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    l) referinţa la adresa electronică unde va fi publicat integral caietul de sarcini.
Secţiunea a 3-a. Opoziţia
    147. Opoziţia împotriva înregistrării unei denumiri de origine, a unei indicaţii geografice sau a unei specialităţi tradiţionale garantate poate fi depusă la AGEPI de orice persoană interesată în termen de 3 luni de la data publicării cererii.
    148. Cererea de examinare a opoziţiei se prezintă pe formularul-tip aprobat de AGEPI şi trebuie să conţină:
    a) datele de identificare ale opozantului, conform punctului 15 litera a) din prezentul Regulament;
    b) dacă este cazul, datele de identificare ale reprezentantului, conform punctului 15 litera c) din prezentul Regulament;
    c) dacă este cazul, datele de identificare ale persoanei desemnate pentru corespondenţă, conform punctului 15 litera d) din prezentul Regulament;
    d) datele referitoare la cererea de înregistrare a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate împotriva căreia este înaintată opoziţia: numărul de depozit, data de depozit, solicitantul şi numărul BOPI în care a fost publicată cererea;
    e) lista documentelor, inclusiv numărul de exemplare şi numărul de file din fiecare exemplar, depuse la AGEPI de opozant sau de reprezentant, după caz;
    f) semnătura opozantului sau a reprezentantului, după caz, conform punctului 15 litera r) din prezentul Regulament.
    149. La cererea de examinare a opoziţiei se anexează:
    a) dovada de plată a taxei pentru depunerea opoziţiei;
    b) procura, în conformitate cu punctul 87 din prezentul Regulament, dacă este desemnat un reprezentant.
    150. Opoziţia trebuie să cuprindă:
    1) informaţii referitoare la cererea de înregistrare a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate împotriva căreia este formulată opoziţia:
    a) numărul şi data de depozit a cererii;
    b) numele sau denumirea solicitantului;
    2) informaţii referitoare la motivele pe care se fondează opoziţia şi argumentarea acestora;
    3) informaţii referitoare la oponent, conform punctului 15 litera a) din prezentul Regulament.
    151. În termen de 10 zile de la depunere, AGEPI examinează dacă opoziţia este admisibilă spre examinare în sensul articolului 22 alineatul (3) din Lege.
    152. Opoziţia se consideră nedepusă dacă taxa pentru depunerea opoziţiei nu a fost achitată în termenul prevăzut în articolul 22 alineatul (1) din Lege.
    153. Opoziţia nu este admisibilă spre examinare dacă:
    a) nu corespunde condiţiilor prevăzute în articolul 22 alineatele (1)-(3) din Lege sau nu indică în mod evident motivul pe baza căruia a fost formulată opoziţia şi oponentul nu a remediat aceste nereguli înainte de expirarea termenului de opoziţie;
    b) nu corespunde altor dispoziţii din Lege sau din prezentul Regulament, cu excepţia celor prevăzute în litera a) din prezentul punct, şi oponentul nu a remediat aceste nereguli în termen de 2 luni de la data primirii notificării AGEPI privind constatarea respectivelor iregularităţi.
    154. AGEPI notifică oponentului motivele neadmiterii opoziţiei spre examinare conform punctului 153 din prezentul Regulament.
    155. Dacă opoziţia este admisă spre examinare, în termen de o lună de la data recepţionării acesteia, AGEPI informează solicitantul despre opoziţia depusă, invitîndu-l să-şi expună punctul de vedere în termen de 2 luni de la data primirii notificării.
    156. AGEPI prezintă oponentului argumentele solicitantului şi îi oferă posibilitatea de a răspunde într-un termen de 2 luni sau, după caz, informează oponentul privind retragerea sau modificarea cererii de către solicitant. Orice document transmis de către oponent este comunicat solicitantului, care dispune de posibilitatea de a răspunde într-un termen de 2 luni de la data primirii notificării.
    1561. Prevederile punctelor 147-156 din prezentul Regulament se aplică mutatis mutandis și opoziţiilor formulate împotriva modificărilor caietului de sarcini care nu sînt minore vizate la articolul 37 alineatul 3 din Lege.
    [Pct.1561 introdus prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    1562. Opoziţiile formulate împotriva modificărilor caietului de sarcini, admise spre examinare sînt comunicate de AGEPI autorității competente desemnate în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Lege, care, în termen de 2 luni de la data primirii notificării, își va prezenta punctul de vedere referitor la opoziția formulată.
    [Pct.1562 introdus prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    1563. Prin derogare de la punctul 1561, opoziţiile referitoare la cererile de înscriere a modificărilor depuse de solicitanţii autohtoni din sectorul vitivinicol vizate la articolul 37 alineatul 3 din Lege se prezintă de către opozant Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi se examinează conform procedurii aprobate de către acesta.
    [Pct.1563 introdus prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
Secţiunea a 4-a. Examinarea de fond
    157. Examinarea de fond a cererii, în conformitate cu articolul 23 din Lege, se efectuează de AGEPI în termen de 6 luni de la data publicării datelor privind cererea.
    158. Examinarea de fond include:
    a) examinarea opoziţiilor terţilor, dacă este cazul;
    b) examinarea privind motivele de refuz specificate în articolul 7 din Lege.
    159. În cazul depunerii mai multor opoziţii împotriva aceleiaşi cereri, AGEPI poate uni procedurile de examinare ale opoziţiilor multiple sau, după caz, poate separa din nou procedurile respective.
    160. Examinarea cererii privind motivele de refuz include:
    a) verificarea suplimentară a conformităţii materialelor cererii cu cerinţele faţă de conţinutul şi întocmirea cererii şi a documentelor anexate;
    b) verificarea conformităţii denumirii solicitate cu condiţiile specificate în articolul 5 alineatul (1) sau, după caz, alineatele (3) ori (4) din Lege, pentru o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine;
    c) verificarea conformităţii denumirii solicitate cu condiţiile specificate în articolul 5 alineatul (2), sau, după caz, alineatul (3) din Lege, pentru o cerere de înregistrare a unei indicaţii geografice;
    d) verificarea conformităţii denumirii solicitate cu condiţiile specificate în articolul 6 din Lege, pentru o cerere de înregistrare a unei specialităţi tradiţionale garantate;
    e) verificarea faptului dacă denumirea ce face obiectul cererii nu este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri;
    f) verificarea faptului dacă denumirea ce face obiectul cererii de înregistrare a denumirii de origine sau a indicaţiei geografice nu este o denumire devenită generică în sensul articolului 7 alineatul (6) din Lege;
    g) verificarea faptului dacă specificitatea produsului nu constă în provenienţa sau în originea lui geografică, în sensul articolului 7 alineatul (4) din Lege, pentru o cerere de înregistrare a unei specialităţi tradiţionale garantate;
    h) verificarea faptului dacă denumirea specialităţii tradiţionale garantate nu cade sub incidenţa articolului 7alineatul (5) din Lege;
    i) verificarea faptului dacă denumirea revendicată nu cade sub incidenţa articolului 7 alineatele (2) sau (3) din Lege, pentru o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicaţii geografice.
    [Pct.160 lit.j) abrogată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    161. Pentru determinarea conformităţii denumirii solicitate cu condiţiile pe care trebuie să le întrunească o denumire de origine sau o indicaţie geografică, se verifică:
    a) conformitatea denumirii solicitate cu denumirea oficială actuală sau istorică a obiectului geografic;
    b) prezenţa datelor care confirmă situarea ariei geografice, a cărei denumire se solicită în calitate de denumire de origine sau de indicaţie geografică, în hotarele indicate în cerere;
    c) existenţa dovezii de folosire, la data depunerii cererii, a denumirii de origine sau a indicaţiei geografice în calitate de indicaţie pentru individualizarea produsului revendicat;
    d) existenţa specificării produsului pentru a cărui individualizare se solicită înregistrarea denumirii, precum şi a ariei geografice delimitate;
    e) prezenţa descrierii calităţilor deosebite ale produsului şi a legăturii acestora cu originea sa geografică.
    162. Dacă denumirea ariei geografice a fost utilizată anterior pentru individualizarea produsului ce posedă calităţi deosebite, determinate de factorii naturali şi/sau umani caracteristici ariei geografice date, dar în momentul depunerii cererii şi-a pierdut capacitatea iniţială de a fi o indicaţie a locului adevărat de origine al produsului şi al calităţilor lui deosebite, atunci ea se consideră indicaţie devenită generică în Republica Moldova ca denumire a unui produs de un anumit fel, ce nu se referă la locul de fabricare.
    163. Dacă denumirea unui soi de plante sau a unei rase de animale a fost folosită anterior depunerii cererii de înregistrare a unei specialităţi tradiţionale garantate, iar înregistrarea acesteia ar putea genera un risc de confuzie în rîndurile consumatorilor, cererea de înregistrare va fi refuzată.
    164. În cazul în care în procesul examinării de fond se constată că:
    a) denumirea nu poate fi înregistrată în temeiul articolului 7 din Lege şi/sau
    b) opoziţia depusă împotriva înregistrării este considerată întemeiată, AGEPI emite un aviz de refuz provizoriu de înregistrare a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate, notifică solicitantului motivele refuzului şi îi acordă un termen de 2 luni de la data primirii avizului pentru retragerea sau modificarea cererii ori pentru prezentarea contestaţiei la avizul de refuz provizoriu.
    165. În cazul în care contestaţia, în conformitate cu punctul 164 din prezentul Regulament, nu a fost prezentată sau cea prezentată a fost considerată nefondată, AGEPI emite decizia de respingere a cererii.
    166. În cazul în care contestaţia a fost considerată întemeiată, AGEPI adoptă decizia de înregistrare a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate.
    167. Solicitantului i se notifică decizia adoptată în termen de 10 zile de la data emiterii acesteia.
    168. În funcţie de rezultatul examinării de fond, AGEPI adoptă una dintre următoarele decizii:
    a) de înregistrare a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate;
    b) de respingere a cererii de înregistrare a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate.
    1681. În conformitate cu articolul 25 alineatul (4) din Lege, cererea de înregistrare a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate nu va fi respinsă înainte ca solicitantului să i se comunice, printr-un aviz de refuz provizoriu, motivele în baza cărora înregistrarea ar putea fi refuzată în totalitate sau în parte. În termen de 2 luni de la data primirii comunicării, solicitantul este în drept să depună o contestaţie la avizul de refuz provizoriu, cu prezentarea argumentelor în favoarea înregistrării, să retragă cererea ori să solicite introducerea modificărilor, cu condiţia achitării taxelor pentru acţiunile menţionate în termenele şi cuantumurile stabilite.
    [Pct.1681 introdus prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
Secţiunea a 5-a. Înregistrarea denumirii de origine, a indicaţiei
geografice, a specialităţii tradiţionale garantate şi înscrierea în
Registru

    169. În termen de 3 luni de la data emiterii deciziei de înregistrare, solicitantul trebuie să achite taxa de înregistrare, după caz, a denumirii de origine, a indicației geografice sau a specialității tradiționale garantate. Taxele menţionate care nu au fost plătite în termenul stabilit pot fi achitate ulterior, în decursul a 6 luni de la data termenului omis, cu o majorare de 50%.
    [Pct.169 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    170. În cazul în care taxa de înregistrare nu a fost achitată conform punctului 169 din prezentul Regulament, cererea de înregistrare a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate se consideră retrasă de la data expirării a 3 luni de la emiterea deciziei de înregistrare.
    [Pct.170 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    171. La expirarea a 30 de zile de la data emiterii deciziei de înregistrare, în cazul în care au fost achitate taxele stabilite şi nu au fost depuse contestaţii împotriva înregistrării conform articolului 29 alineatul (1) din Lege, AGEPI, în termen de o lună, înscrie datele referitor la înregistrarea:
    a) denumirii de origine – în Registrul naţional al denumirilor de origine protejate;
    b) indicaţiei geografice – în Registrul naţional al indicaţiilor geografice protejate;
    c) specialităţii tradiţionale garantate – în Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate.
    172. În cazul în care taxele menţionate în punctul 169 din prezentul Regulament au fost plătite în decursul a 6 luni de la data termenului omis, cu o majorare de 50%, AGEPI, în termen de o lună de la data achitării taxei, efectuează procedurile prevăzute în punctul 171 din prezentul Regulament.
    173. În Registrul naţional al denumirilor de origine protejate se introduc următoarele date privind denumirea de origine protejată:
    a) numărul de ordine al înregistrării;
    b) data înregistrării;
    c) numărul de depozit;
    d) data de depozit;
    e) reproducerea denumirii de origine;
    f) denumirea produsului, clasificat conform Clasificării de la Nisa;
    g) elementele denumirii de origine excluse de la protecţie;
    h) aria geografică delimitată;
    i) descrierea calităţilor specifice ale produsului datorate în exclusivitate provenienţei sale geografice şi evidenţierea legăturii dintre însuşirile deosebite şi provenienţa geografică a produsului;
    j) denumirile şi adresele autorităţilor competente sau ale organismelor abilitate să verifice respectarea prevederilor caietului de sarcini, precum şi precizarea misiunii lor;
    k) numele sau denumirea şi adresa deținătorului (deținătorilor) dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI.
    [Pct.173 lit.k) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    174. În Registrul naţional al indicaţiilor geografice protejate se introduc următoarele date privind indicaţia geografică protejată:
    a) numărul de ordine al înregistrării;
    b) data înregistrării;
    c) numărul de depozit;
    d) data de depozit;
    e) reproducerea indicaţiei geografice;
    f) denumirea produsului clasificat conform Clasificării de la Nisa;
    g) elementele indicaţiei geografice excluse de la protecţie;
    h) aria geografică delimitată;
    i) descrierea caracteristicilor/reputației produsului ce pot fi atribuite originii geografice şi evidenţierea legăturii dintre însuşirile/reputația produsului şi provenienţa sa geografică;
    [Pct.174 lit.i) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    j) denumirile şi adresele autorităţilor competente sau ale organismelor abilitate să verifice respectarea prevederilor caietului de sarcini, precum şi precizarea misiunii lor;
    k) numele sau denumirea şi adresa titularului (titularilor) dreptului de utilizare a indicaţiei geografice protejate, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI.
    175. În Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate se introduc următoarele date privind specialitatea tradiţională garantată:
    a) numărul de ordine al înregistrării;
    b) data înregistrării;
    c) numărul de depozit;
    d) data de depozit;
    e) reproducerea denumirii specialităţii tradiţionale garantate;
    f) denumirea produsului clasificat conform Clasificării de la Nisa;
    [Pct.175 lit.g) abrogată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    h) descrierea calităţilor specifice şi tradiţionale ale produsului;
    i) denumirile şi adresele autorităţilor competente sau ale organismelor abilitate să verifice respectarea prevederilor caietului de sarcini, precum şi precizarea misiunii lor;
    j) numele sau denumirea şi adresa producătorilor produsului recunoscut şi înregistrat în calitate de specialitate tradiţională garantată, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI.
    176. În Registrele naţionale menţionate în punctele 173-175 din prezentul Regulament se introduc modificările ulterioare ale acestor date, precum şi informaţiile referitoare la înscrierea unor noi deținători ai dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate şi a noilor producători ai specialităţii tradiţionale garantate.
    [Pct.176 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    177. În cazul înregistrării unui drept de utilizare pentru o denumire de origine protejată sau o indicaţie geografică protejată ori înscrierii unui nou producător al specialităţii tradiţionale garantate, datele din Registrul naţional respectiv care se referă la înregistrarea acestora se vor completa, după caz, cu:
    a) numărul certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate, eliberat de AGEPI;
    b) data eliberării certificatului;
    c) numărul actului care confirmă înscrierea unui nou deținător al dreptului de utilizare, expediat de autoritatea competentă;
    [Pct.177 lit.c) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    d) data recepționării actului ce confirmă înscrierea unui nou deținător al dreptului de utilizare, expediat de autoritatea competentă
    [Pct.177 lit.d) în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    e) numele sau denumirea şi adresa deținătorului dreptului de utilizare, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI;
    [Pct.177 lit.e) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.177 lit.f) abrogată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    g) data înscrierii unui nou producător al specialităţii tradiţionale garantate;
    h) numele sau denumirea şi adresa producătorului specialităţii tradiţionale garantate, codul ţării conform normei ST. 3 OMPI;
    i) alte date, după caz.
    178. AGEPI, de asemenea, va înscrie în Registrele naţionale menţionate în punctele 173-175 din prezentul Regulament următoarele modificări, după caz:
    a) datele despre anularea înregistrării denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate;
    b) datele despre revocarea protecţiei denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate;
    c) alte date referitoare la statutul juridic al denumirii de origine, al indicaţiei geografice sau al specialităţii tradiţionale garantate;
    d) datele referitoare la anularea sau revocarea dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate;
    e) datele referitoare la încetarea valabilităţii certificatului privind dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate;
    [Pct.178 lit.f) abrogată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    g) datele privind modificarea numelui, denumirii, adresei sau altor date referitoare la titularul dreptului de utilizare sau la producătorul specialităţii tradiţionale garantate;
    h) datele despre eliberarea duplicatului la certificat;
    i) datele referitoare la rectificarea erorilor în înscrierile din Registre etc.
    179. Deținătorul dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate poate solicita eliberarea unor copii neautentificate sau autentificate ale certificatului privind dreptul de utilizare.
    [Pct.179 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    180. Dreptul de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate se dobîndeşte şi se menţine doar pentru perioada în care se respectă condiţiile prevăzute în caietul de sarcini pentru produsul respectiv.
    [Pct.180 în redacția HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    181. Datele referitoare la înregistrarea denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau a specialităţii tradiţionale garantate, precum şi datele referitoare la deţinătorii dreptului de utilizare a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei geografice protejate şi cele referitoare la producătorii specialităţii tradiţionale garantate se publică în BOPI.
    [Secțiunea 6 abrogată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
Capitolul IV. Cererea internaţională
Secţiunea 1. Depunerea cererii de înregistrare internaţională
    193. Cererea internaţională se depune în conformitate cu cerinţele prevăzute în Aranjamentul de la Lisabona şi în Regulamentul de aplicare a Aranjamentului de la Lisabona. Cererea se completează pe formularul-tip elaborat de Biroul Internaţional al OMPI (în continuare – Birou Internaţional).
    [Pct.193 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    194. Cererea internaţională se depune, în conformitate cu articolul 41 din Lege, prin intermediul AGEPI, în calitate de autoritate competentă a Republicii Moldova în cadrul Uniunii Speciale a Ţărilor Membre la Aranjamentul de la Lisabona, în limba franceză sau engleză, în 3 exemplare ce vor permite multiplicarea directă, iar primul exemplar, care se transmite Biroului Internaţional, trebuie să permită multiplicarea într-un număr nelimitat de copii.
    195. Cererea de înregistrare internaţională trebuie să se refere la o singură denumire de origine.
    196. În conformitate cu articolul 41 alineatul (1) din Lege, pînă la depunerea cererii internaţionale denumirea de origine trebuie să fie înregistrată în Registrul naţional al denumirilor de origine protejate.
    197. Toate datele conţinute în cererea de înregistrare internaţională trebuie să corespundă pe deplin datelor cuprinse în Registrul naţional al denumirilor de origine protejate.
    198. Taxa de înregistrare internaţională, conform articolului 7 al Aranjamentului de la Lisabona, poate fi achitată în contul Biroului Internaţional direct sau prin intermediul AGEPI. Taxa pentru recepţionarea, verificarea şi transmiterea cererii de înregistrare internaţională, precum şi taxa pentru întocmirea unei astfel de cereri, dacă este cazul, trebuie achitate în contul AGEPI.
    199. Dacă taxa prevăzută în articolul 7 al Aranjamentului de la Lisabona este achitată în contul Biroului Internaţional prin intermediul AGEPI, solicitantul depune sau transferă în contul AGEPI echivalentul taxei stabilite în lei moldoveneşti, conform cursului oficial anunţat de Banca Naţională a Moldovei în raport cu francul elveţian la data plăţii.
    200. Formularele actualizate ale cererii internaţionale, precum şi alte formulare oficiale sînt disponibile la Biroul Internaţional şi la AGEPI, precum şi pe site-ul OMPI http://www.wipo.int/lisbon/fr/forms/ şi se completează prin dactilografiere sau în format electronic.
    201. Data depunerii cererii internaţionale la AGEPI se consideră data la care a fost depusă cererea perfectată în conformitate cu prevederile Aranjamentului de la Lisabona şi Regulamentului de aplicare a Aranjamentului de la Lisabona şi dovada de plată a taxelor în cuantumul stabilit.
    202. AGEPI ţine un dosar al cererii internaţionale, în care se păstrează materialele cererii depuse la AGEPI, un exemplar al cererii internaţionale trimisе la Biroul Internaţional, copiile notificărilor trimise titularului de către AGEPI şi de către Biroul Internaţional, inclusiv declaraţiile de refuz din partea autorităţilor competente ale statelor contractante şi, după caz, deciziile finale de retragere a declaraţiilor, notificările privind renunţarea la protecţie în anumite state, deciziile privind nulitatea sau radierea înregistrării din Registrul internaţional, precum şi copiile răspunsurilor titularului parvenite la AGEPI şi ale răspunsurilor expediate de AGEPI la Biroul Internaţional.
Secţiunea a 2-a. Verificarea cererii internaţionale
    203. AGEPI verifică, în termen de o lună de la data recepţionării, corectitudinea întocmirii cererii internaţionale, existenţa dovezii de plată a taxelor în cuantumul stabilit şi conformitatea datelor indicate în cererea internaţională cu datele înscrise în Registrul naţional al denumirilor de origine protejate.
    204. În cazul în care în cererea internaţională sînt depistate greşeli sau inexactităţi, a căror corectare nu depăşeşte competenţele AGEPI şi nu necesită acordul solicitantului, AGEPI corectează din oficiu aceste greşeli sau inexactităţi.
    205. AGEPI notifică solicitantului greşelile sau inexactităţile a căror corectare necesită acordul acestuia, propunîndu-i să le remedieze într-un termen rezonabil.
    206. Dacă cererea internaţională îndeplineşte condiţiile prevăzute, AGEPI expediază un exemplar al cererii internaţionale la Biroul Internaţional, iar un exemplar – solicitantului, drept confirmare a depunerii cererii internaţionale la Biroul Internaţional, indicînd data expedierii.
    207. Dacă Biroul Internaţional notifică existenţa unor iregularităţi, acordînd un anumit termen pentru remedierea acestora, AGEPI:
    a) remediază în termenul acordat neregularităţile ce ţin de competenţa sa;
    b) notifică solicitantului neregularităţile a căror remediere este de competenţa acestuia şi îl invită să-şi expună propunerile de remediere într-un anumit termen, comunicîndu-i care vor fi consecinţele dacă remedierile nu vor fi efectuate în termenele prescrise de Biroul Internaţional, precum şi faptul că în acest caz solicitantului îi revine responsabilitatea pentru depăşirea termenului acordat.
Secţiunea a 3-a. Introducerea modificărilor
în înregistrarea internaţională
    208. Cererea de introducere a modificării la o înregistrare internaţională se poate referi la:
    a) schimbarea deținătorului dreptului de utilizare a denumirii de origine;
    [Pct.208 lit.a) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    b) modificarea numelui/denumirii sau a adresei deținătorului (deținătorilor) dreptului de utilizare;
    [Pct.208 lit.b) modificată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    c) modificarea limitelor ariei geografice de producere a produsului căruia i se aplică denumirea de origine;
    d) modificarea actului legislativ sau administrativ sau a deciziei judiciare potrivit căreia denumirea este protejată în ţara de origine;
    e) modificarea referitoare la ţara de origine, care nu va afecta aria geografică de producere a produsului căruia i se aplică denumirea de origine.
    209. Cererea de introducere a modificării la o înregistrare internaţională care are ca ţară de origine Republica Moldova se examinează de AGEPI şi se expediază la Biroul Internaţional în acelaşi mod ca şi cererea de înregistrare internaţională. Cererea de introducere a modificării se perfectează pe formularul-standard elaborat de Biroul Internaţional şi este supusă taxelor.
    210. Cererea de introducere a modificării la o înregistrare internaţională poate fi expediată Biroului Internaţional numai după introducerea modificării propuse în Registrul naţional al denumirilor de origine protejate.
Secţiunea a 4-a
Examinarea cererilor internaţionale
cu efecte pentru Republica Moldova
    2101. Dispozițiile Legii și ale prezentului Regulament se aplică mutatis mutandis şi înregistrărilor internaţionale care îşi extind efectele în Republica Moldova, conform Aranjamentului de la Lisabona, cu excepţia cazurilor în care Aranjamentul prevede altfel.
    2102. Orice înregistrare internaţională care își extinde efectele în Republica Moldova notificată de Biroul Internaţional, este publicată în BOPI conform articolului 21 din Lege, fiind supusă procedurii de opoziţie, conform articolului 22, şi examinării de fond, conform articolul 23 din Lege, în aceleaşi condiţii ca şi cererea depusă direct la AGEPI.
    2103. În cazul în care înregistrarea internaţională supusă examinării de fond nu întruneşte condiţiile de protecţie prevăzute de lege sau în cazul în care a fost formulată o opoziţie împotriva acestei înregistrări internaţionale, AGEPI emite o declarație de refuz pentru toate sau, după caz, pentru o parte din produsele solicitate, pe care o notifică Biroului Internaţional.
    2104. Orice procedură prevăzută de legea ulterioară declarației de refuz va fi efectuată direct între AGEPI şi solicitantul reprezentat de un mandatar autorizat.
    2105. Dacă, ca urmare a măsurilor întreprinse de solicitant, motivele de refuz au decăzut total sau în parte, AGEPI notifică Biroului Internaţional, după caz:
    a) declarația de accept total sau parțial; sau
     b) retragerea declarației de refuz, și publică informația respectivă în BOPI.
    2106. În cazul în care înregistrarea internaţională supusă examinării de fond întruneşte condiţiile de protecţie prevăzute de lege, AGEPI emite o declarație de accept, pe care o notifică Biroului Internaţional, și publică informația respectivă în BOPI.
    [Secțiunea 4 introdusă prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
Secțiunea a 5-a
Efectele înregistrării internaţionale
în Republica Moldova
    2107. Orice înregistrare internaţională care își extinde efectele în Republica Moldova începînd cu data înregistrării internaţionale are aceleaşi efecte ca şi în cazul în care denumirea de origine ar fi fost depusă spre înregistrare direct la AGEPI.
    2108. În cazul în care AGEPI nu a notificat Biroului Internaţional nici o declarație de refuz sau în cazul în care această declarație a fost retrasă, în tot sau în parte, protecţia denumirii de origine în Republica Moldova va fi aceeaşi ca şi în cazul în care denumirea de origine ar fi fost înregistrată direct la AGEPI.
    2109. În cazul în care protecţia denumirii de origine a fost refuzată, iar declarația de refuz nu a fost ulterior retrasă sau anulată prin emiterea unei declarații de accept total sau în parte, se consideră că înregistrarea internaţională corespunzătoare nu a produs efecte în Republica Moldova.
    [Secțiunea 5 introdusă prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
Capitolul V. Dispoziţii comune
Secţiunea 1. Formularele, notificările, deciziile şi hotărîrile
AGEPI

    211. Formularele de procedură şi ghidurile de completare a formularelor respective se elaborează de AGEPI.
    212. AGEPI poate, de asemenea, să furnizeze formularele într-o formă percepută de mijloace electronice (formă electronică). Formularele se pun la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul AGEPI, pe adresa http://www.agepi.gov.md/ro/formulare/gi-ao-tsg.
    [Pct.212 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    213. Prin notificare se înţelege acţiunea prin care AGEPI comunică orice document de procedură, inclusiv deciziile şi hotărîrile Comisiei de contestaţii. Notificările pe care le face AGEPI se efectuează fie sub forma documentului original, fie sub forma unei copii certificate pentru conformitate a documentului original sau care poartă ştampila AGEPI, fie prin imprimarea unui text realizat pe calculator care să poarte ştampila respectivă. Certificarea nu este necesară pentru copiile documentelor care provin de la părţi.
    214. În cadrul examinării cererilor, AGEPI emite următoarele decizii, după caz:
    a) de nedepunere a cererii;
    b) de retragere a cererii;
    c) de înregistrare a denumirii de origine, a indicaţiei geografice sau specialităţii tradiţionale garantate;  
    [Pct.214 lit.d) abrogată prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    e) de respingere a cererii.
    215. Deciziile AGEPI pot fi contestate la Comisia de contestaţii a AGEPI în conformitate cu articolul 29 din Lege.
    216. Notificarea poate fi făcută prin:
    a) poştă, în conformitate cu punctele 217 şi 218 din prezentul Regulament;
    b) înmînare directă, în conformitate cu punctul 219 din prezentul Regulament;
    c) fax sau orice alt mijloc electronic de comunicaţie, în conformitate cu punctul 220 din prezentul Regulament;
    d) publicare în BOPI în conformitate cu punctul 221 din prezentul Regulament.
    217. Notificarea deciziilor şi hotărîrilor prin care se stabileşte un termen pentru înaintarea eventualelor recursuri, precum şi a convocărilor şi altor documente de importanţă majoră se efectuează prin poştă pe adresa de corespondenţă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Celelalte notificări se efectuează prin corespondenţă simplă.
    218. Notificarea prin scrisoare recomandată, cu sau fără confirmare de primire, se consideră efectuată chiar dacă destinatarul refuză să primească scrisoarea.
    219. În cazul în care notificarea este înmînată destinatarului în sediul AGEPI, destinatarul confirmă în scris primirea pe exemplarul doi, care se va anexa la dosar, sau prin semnătura aplicată în registrul de evidenţă a corespondenţei.
    220. Notificarea prin fax sau orice alt mijloc tehnic de comunicaţie se efectuează prin transmiterea originalului sau a unei copii a documentului notificat, care corespunde prevederilor punctului 168 din prezentul Regulament, pe numărul de fax sau pe adresa electronică indicată de destinatar şi este considerată ca fiind făcută la data transmiterii. Confirmarea privind transmiterea documentului se ataşează la documentul notificat, care se va anexa la dosar.
    221. În cazul în care nu se cunoaşte adresa destinatarului sau în cazul în care notificarea prevăzută în punctul 217 din prezentul Regulament nu poate fi efectuată, chiar după o a doua încercare a AGEPI, şi acest fapt poate conduce la pierderea unui drept, notificarea se face prin publicare în BOPI. La expirarea termenului de o lună după apariţia publicaţiei, documentul este considerat ca fiind notificat.
    222. În cazul în care este desemnat un reprezentant sau dacă solicitantul înscris primul pe o cerere cu mai mulţi solicitanţi este considerat reprezentant comun, notificările sînt adresate reprezentantului desemnat sau reprezentantului comun. Dacă mai multe părţi au desemnat un reprezentant comun, este suficient ca notificarea să fie adresată într-un singur exemplar reprezentantului respectiv.
    223. În cazul în care în procedurile realizate de către AGEPI sînt implicate mai multe părţi, documentele depuse de către una dintre părţi sînt notificate de AGEPI celeilalte părţi. Notificarea este opţională dacă documentul în cauză nu conţine nici un element nou şi dacă stadiul în care se află dosarul permite luarea unei decizii.
    [Pct.223 modificat prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
    224. În cuprinsul deciziilor AGEPI pot fi rectificate doar greşeli lingvistice, greşeli de transcriere şi erori evidente. Acestea se rectifică de către AGEPI, din oficiu sau la cererea uneia dintre părţile interesate.
    2241. AGEPI poate solicita în cursul examinării prezentarea unor dovezi, dacă există dubii privind veridicitatea oricăror informaţii ce figurează în cererea solicitantului/deținătorului dreptului de utilizare cu referire la oricare procedură, precum şi în documentele anexate la aceasta sau în comunicările ulterioare.
    [Pct.2241 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    [Pct.2241 introdus prin HG548 din 26.07.12, MO160-164/03.08.12 art.601]
   
Secţiunea a 2-a. Prelungirea termenelor
    225. Solicitantul sau, după caz, deținătorul dreptului de utilizare a unei denumiri de origine ori a unei indicaţii geografice protejate sau orice altă parte la o procedură în faţa AGEPI referitoare la o cerere, la o denumire de origine protejată, la o indicaţie geografică protejată sau la o specialitate tradiţională garantată poate solicita prelungirea unui termen, prevăzut pentru executarea unui act de procedură, printr-o cerere depusă la AGEPI pînă la expirarea termenului prescris.
    [Pct.225 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
    226. Perioada de prelungire a termenului conform punctului 225 din prezentul Regulament nu poate depăşi 6 luni de la data expirării termenului prescris.
    227. Cererea specificată în punctul 225 din prezentul Regulament se consideră depusă numai după achitarea taxei stabilite conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 13 august 1997.
    228. Dispoziţiile prezentei secţiuni nu se aplică termenului prevăzut în punctul 225 din prezentul Regulament, precum şi termenelor prevăzute pentru stabilirea datei de depozit, formularea opoziţiei, depunerea contestaţiei.
    [Pct.228 modificat prin HG456 din 21.06.17, MO216-228/30.06.17 art.547]
Secţiunea a 3-a. Registrele AGEPI
    229. AGEPI ţine:
    a) Registrul naţional al cererilor de înregistrare a denumirilor de origine;
    b) Registrul naţional al cererilor de înregistrare a indicaţiilor geografice;
    c) Registrul naţional al cererilor de înregistrare a specialităţilor tradiţionale garantate;
    d) Registrul naţional al denumirilor de origine protejate;
    e) Registrul naţional al indicaţiilor geografice protejate;
    f) Registrul naţional al specialităţilor tradiţionale garantate.
    230. Registrul internaţional al denumirilor de origine cu efecte în Republica Moldova se ţine sub forma unei baze de date electronice.
    231. Ţinerea registrelor este realizată conform prevederilor legislaţiei în vigoare, atît în formă electronică, cît şi pe suport de hîrtie.
    232. AGEPI eliberează, la cerere şi contra unei taxe, extrase din registrele menţionate în punctul 229 din prezentul Regulament.
Secţiunea a 4-a. Termene
    233. Termenul stabilit în ani, luni sau zile începe să curgă în ziua imediat următoare datei calendaristice în care a avut loc evenimentul care determină curgerea termenului, fie că este vorba de un act de procedură sau de expirarea unui termen anterior. Cu excepţia unor dispoziţii contrare, atunci cînd actul de procedură este o notificare, recepţia documentului notificat constituie evenimentul care determină curgerea termenului.
    234. Orice termen exprimat în ani expiră în ultimul an al termenului, în luna cu acelaşi nume şi în ziua cu aceeaşi dată cu cele în care a avut loc evenimentul de la care începe calcularea termenului.
    235. Orice termen exprimat în luni expiră în ultima lună a termenului, în ziua cu aceeaşi dată cu cea în care a avut loc evenimentul de la care începe calcularea termenului; dacă luna respectivă nu are o zi cu aceeaşi dată, termenul expiră în ultima zi a acestei luni.
    236. Orice termen exprimat în zile începe din ziua următoare evenimentului respectiv şi expiră în ultima zi a termenului.
    237. Dacă ultima zi a termenului este o sărbătoare legală sau o zi în care AGEPI nu este deschisă publicului pentru efectuarea operaţiilor oficiale, termenul va fi prelungit pînă la sfîrşitul primei zile lucrătoare care urmează.
    238. Data de primire a corespondenţei se consideră data indicată pe ştampila poştală aplicată la primire. Data de expediere a cores­pondenţei se consideră data indicată pe ştampila poştală aplicată la expediere.
    239. Actele de procedură trimise la AGEPI prin poştă sau prin alte mijloace de comunicaţie se consideră îndeplinite în termen dacă au fost predate la oficiul poştal sau prin mijloacele de comunicaţie înainte de ora 24 din ultima zi a termenului.