LPC114/2010
ID intern unic:  335254
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 114
din  17.06.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 16.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 121-123     art Nr : 378
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Din anexa nr. 2 la Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie  2007), cu modificările ulterioare, poziţiile 12, 14, 15 şi 20 se abrogă.
    Art. II. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1:
    la punctul 21), cuvintele „examinarea evidenţelor financiar-contabile” se substituie cu cuvintele „controlul ulterior al declaraţiei vamale”;
    din punctul 26), textul „taxa pentru eliberarea de autorizaţie,” se exclude.
    2.  La articolul 20, alineatul (8) se abrogă.
    3. Articolul 30:
    a alineatul (1), textul „ , contra plată, a” se exclude;
    alineatul (5) se completează cu o nouă propoziţie cu următorul cuprins: „Condiţiile şi procedura transferului succesiv al regimului vamal cu impact economic se stabilesc de către Serviciul Vamal.”
    4. La articolul 41 alineatul (3), cuvintele „în cazuri excepţionale, temeinic justificate” se substituie cu cuvintele „în cazuri justificate”.
    5. După articolul 48 se introduce articolul 481 cu următorul cuprins:
    „Articolul 481. Utilizarea declaraţiei de tranzit în format
                             electronic
     (1) Formatul electronic al declaraţiilor de tranzit constă în schimbul de mesaje electronice între birourile vamale implicate în operaţiunea de tranzit (biroul de plecare şi cel de destinaţie).
    (2) Declaraţia de tranzit se completează de către declarant în format electronic şi se transmite electronic biroului vamal de plecare.
    (3) Orice operaţiune de tranzit se identifică printr-un număr unic de înregistrare atribuit de sistemul informaţional.
    (4) Procedura utilizării declaraţiei de tranzit în format electronic este stabilită de Serviciul Vamal.”
    6. La articolul 117, litera e) se abrogă.
    7. Articolul 164 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    „(4) Brokerul vamal poartă răspundere, în condiţiile prezentului cod, pentru încălcarea legislaţiei în vigoare în cazul în care nu va demonstra că încălcarea se datorează culpei persoanei pe care o reprezintă.”
    8. La articolul 185 alineatul (1), după litera e) se introduce litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) „controlul ulterior al declaraţiei vamale;”.
    9. La articolul 187 alineatul (5), cifra „3” se substituie cu cifra „4”.
    10. La articolul 231:
    punctul 6) va avea următorul cuprins:
    „6) depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor însoţitoare ce conţin date eronate despre regimul vamal, valoarea facturată, valoarea în vamă, tipul, codul, cantitatea sau originea mărfurilor transportate, dacă acest fapt conduce la exonerarea totală sau parţială de drepturi de import.”
    articolul se completează cu punctul 24) avînd următorul cuprins:
    „24) exercitarea activităţii de broker vamal fără deţinerea licenţei corespunzătoare.”
    11. Articolul 232:
    la litera a), cifra „ , 6)” se exclude.
    articolul se completează cu literele b1) şi j) cu următorul cuprins:
     „b1) art. 231 pct. 6) sînt sancţionate cu amendă de la 40% la 100% din valoarea obiectului contravenţiei sau cu confiscarea mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei;”
    „j) art. 231 pct. 24) sînt sancţionate cu amendă de la 0,1% la 0,5% din suma stabilită la art. 163 alin. (2) lit. c).”
    Art. III. – La articolul 6 din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările ulterioare, alineatul (4) se abrogă.
    Art. IV. – Articolul 7 din Codul transporturilor auto, aprobat prin Legea nr. 116-XIV din 29 iulie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 90–91, art. 581), cu modificările ulterioare, se completează în final cu textul: „Se interzice modificarea tipului de autovehicul din varianta camion în autovehicul destinat transportului de persoane.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Mihai GHIMPU

    Nr. 114. Chişinău, 17 iunie 2010.