LPC124/2010
ID intern unic:  335256
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 124
din  18.06.2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96-XVI
din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice
Publicat : 16.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 121-123     art Nr : 380
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107–111, art. 470), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, după litera c1) se introduce litera c2) cu următorul cuprins:
    „c2) contractelor cu caracter de adeziune, încheiate de către Banca Naţională a Moldovei cu instituţii financiare internaţionale, cu operatori economici nerezidenţi, conform cărora se livrează bunuri, lucrări şi servicii ce asigură deservirea sistemului automatizat de plăţi interbancare, a pieţei valorilor mobiliare de stat şi interbancare, gestionarea rezervelor valutare ale statului, deservirea operaţiunilor valutare ale statului, inclusiv a datoriei externe, auditul extern al dărilor de seamă financiare anuale, conturilor şi registrelor Băncii Naţionale;”.
    2. La articolul 15 alineatul (1), în prima propoziţie, textul „ , în conformitate cu legislaţia, decide de a achiziţiona mărfuri şi servicii indigene” se substituie cu textul „achiziţionează obligatoriu bunuri şi servicii indigene conform listei aprobate anual de către Guvern”, iar propoziţia a doua se exclude.
    3. La articolul 33 alineatul (1), litera k) se abrogă.
    4. Articolul 58 se abrogă.
    Art. II. – Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                         Mihai GHIMPU

    Nr. 124. Chişinău, 18 iunie 2010.