LPM113/2010
ID intern unic:  335333
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 113
din  17.06.2010
privind executorii judecătoreşti
Publicat : 23.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 126-128     art Nr : 406
    MODIFICAT
    LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16
    LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16
   
HCC19 din 18.12.12, MO18-21/25.01.13 art.2; în vigoare 18.12.12
   
LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138
    LP184 din 27.08.11, MO146/28.08.11 art.450    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de reglementare
    (1) Prezenta lege stabileşte statutul, sarcinile şi responsabilităţile executorilor judecătoreşti, modul de organizare profesională şi de autoadministrare, relaţiile lor cu autorităţile publice, cu organizaţii publice sau private.
    (2) Sub incidenţa prezentei legi se află executorii judecătoreşti care efectuează acţiuni procedurale pentru executarea documentelor executorii în conformitate cu dispoziţiile Codului de executare, ale Codului de procedură civilă şi ale altor acte legislative şi normative, autorităţile publice şi organizaţiile implicate în activitatea executorului judecătoresc.
    Articolul 2. Activitatea executorului judecătoresc
    (1) Executorul judecătoresc este persoană fizică învestită de stat cu competenţa de a îndeplini activităţi de interes public prevăzute de prezenta lege şi de alte legi. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat. Doar executorul judecătoresc licenţiat şi învestit în condiţiile prezentei legi poate efectua executarea silită.
    (2) Activitatea executorului judecătoresc nu este activitate de întreprinzător.
    (3) Activitatea executorului judecătoresc se desfăşoară în condiţiile legii, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale părţilor în procedura de executare şi ale altor persoane interesate, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de apartenenţă politică, de avere, de origine socială sau de orice alt criteriu.
    (4) Executorul judecătoresc nu poate refuza executarea unui act dat în competenţa sa, decît în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege.
    Articolul 3. Actul executorului judecătoresc
    (1) Actul întocmit de executorul judecătoresc, în limitele competenţelor sale legale, este act procesual de autoritate publică, are forţă probantă, se prezumă a fi legal, iar în cazul cînd este întocmit în cadrul procedurii de executare, poate fi contestat în modul stabilit de Codul de executare.
    (2) Anularea actului executorului judecătoresc poate servi drept temei pentru inițierea procedurii de tragere la răspundere disciplinară a acestuia doar în condițiile art. 21 alin. (2) lit. i).
    [Art.3 al.(2) introdus prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16 alineatul unic devine al.(1)]
Capitolul II
EXECUTORUL JUDECĂTORESC
    Articolul 4. Dreptul la exercitarea activităţii de
                       executor judecătoresc
    (1) Executor judecătoresc poate fi persoana care întruneşte următoarele condiţii:
    a) este cetăţean al Republicii Moldova;
    b) are capacitate deplină de exerciţiu;
    c) este licenţiat în drept;
    d) a efectuat stagiul în condiţiile prezentei legi;
    e) posedă limba de stat;
    f) are o reputaţie ireproşabilă;
    g) a promovat concursul de admitere în profesia de executor judecătoresc;
    h) nu a atins plafonul de vîrstă de 65 de ani;
    [Art.4 al.(1), lit.h) introdusă prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
   
i) corespunde cerințelor de ordin medical pentru exercitarea funcției.
    [Art.3 al.(1), lit.i) introdusă prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (2) Nu se consideră că are reputaţie ireproşabilă persoana care:
    a) a fost condamnată pentru comiterea unor infracţiuni şi nu are stinse antecedentele penale;
    b) a fost concediată din organele de drept din motive compromiţătoare sau a fost eliberată din aceleaşi motive din funcţia de judecător, de notar, de avocat, de consultant juridic sau de funcţionar public;
    c) are un comportament incompatibil sau desfăşoară activitate incompatibilă cu normele deontologice ale profesiei de executor judecătoresc;
    d) anterior i-a fost retrasă licența din motive compromițătoare.
    [Art.4 al.(2), lit.d) introdusă prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    Articolul 5. Incompatibilităţi
    (1) Exercitarea activităţii de executor judecătoresc este incompatibilă cu activitatea remunerată în cadrul unor alte profesii, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice, de creaţie şi activităţii în organele profesionale, precum și de mediator sau arbitru.
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (2) Situaţia de incompatibilitate prevăzută la alin. (1) trebuie să înceteze pe parcursul unei luni din momentul apariţiei acesteia.
    [Art.5 al.(2) introdus prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16 alineatul unic devine al.(1)]
   
(3) Dacă executorul judecătoresc nu a eliminat situaţia de incompatibilitate în condiţiile stabilite la alin. (2), activitatea în calitate de executor încetează.
    [Art.5 al.(3) introdus prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    Articolul 6. Independenţa executorului judecătoresc
    (1) Executorul judecătoresc este independent în activitatea sa şi se supune numai legii.
    (2) Orice imixtiune în activitatea de executare a documentelor executorii este inadmisibilă şi atrage răspundere în condiţiile legii.
    (3) În timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, executorul judecătoresc nu poate fi reţinut şi percheziţionat, lui nu îi pot fi ridicate actele şi bunurile legate de realizarea procedurii de executare, decît în cazul în care săvîrşeşte infracţiuni flagrante.
    (4) În cazul reţinerii executorului judecătoresc sau al pornirii urmăririi lui penale, organul care a efectuat aceste măsuri este obligat să informeze Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti în decursul a 6 ore.
    (5) Ridicarea de la executorul judecătoresc a actelor şi a bunurilor ce ţin de procedura de executare se efectuează doar cu autorizarea judecătorului de instrucţie.
    [Art.6 al.(6) abrogat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
    Articolul 7. Drepturile executorului judecătoresc
    Executorul judecătoresc are dreptul:
    a) să emită acte procedurale în limitele competenţei;
    b) să citeze, la sediul biroului său şi la locul efectuării actelor de executare, debitorul şi alţi participanţi la procesul de executare;
    c) să comunice, la solicitarea persoanelor interesate, actele judiciare şi cele extrajudiciare;
    d) să solicite şi să primească gratuit pe suport de hîrtie şi în regim on-line din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a instituţiilor (inclusiv financiare) şi din partea altor organizaţii (indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare) deţinătoare de registre de stat şi de informaţii relevante pentru procedura de executare orice informaţie care ar permite identificarea debitorului, a patrimoniului său şi a locului aflării lor. Condiţiile tehnice de accesare a informaţiilor menţionate vor fi reglementate prin acorduri încheiate între Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi deţinătorul de informaţii;
    e) să sesizeze autorităţile şi persoanele competente referitor la faptele, constatate, de neconformare cerinţelor înaintate legal de executorul judecătoresc;
    f) să prezinte cerinţe legale persoanelor fizice şi juridice părţi în procedura de executare în vederea întreprinderii anumitelor acţiuni de executare;
    g) să intre, cu acordul debitorului sau al membrilor adulţi ai familiei lui (iar în lipsa acordului, cu concursul organelor de drept), în încăperile şi în depozitele ce aparţin debitorului, precum şi în cele aflate în folosinţa acestuia, şi să le cerceteze;
    h) să calculeze, la cererea creditorului, dobînzi, penalităţi, alte sume rezultate din întîrzierea executării unei obligaţii ce decurge dintr-un document executoriu;
    i) să acorde asistenţă părţilor în procedura de executare şi altor solicitanţi, explicîndu-le consecinţele juridice ale actelor de procedură;
    j) să concilieze părţile în faza prejudiciară şi în procedura de executare;
    k) să constate, la cererea persoanei interesate, stările de fapt, actul constatator avînd forţă probantă;
    l) să sechestreze bunuri, să ridice, să depoziteze, să administreze şi să vîndă bunurile sechestrate în procesul de executare, precum şi bunurile gajate;
    m) să aplice on-line măsuri asigurătorii;
    n) să folosească, în exerciţiul funcţiunii, mijloace de înregistrare audio, foto şi/sau video;
    o) să recupereze datoriile pe cale amiabilă;
    p) să elibereze copii de pe actele din procedura de executare către terţi neimplicaţi în această procedură doar în condiţiile legii şi în baza unei solicitări scrise;
    q) să primească, în condiţiile legii, onorarii şi taxe pentru activităţile desfăşurate;
    r) să negocieze cu creditorul condiţiile şi termenul de achitare a onorariului;
    s) să beneficieze de concediu de odihnă anual;
    t) să beneficieze de asigurare socială de stat şi de pensie pe baza contribuţiilor de asigurări sociale de stat;
    u) să exercite alte drepturi stabilite de lege.
    Articolul 8. Obligaţiile executorului judecătoresc
    Executorul judecătoresc este obligat:
    a) să aibă un rol activ pe parcursul întregului proces de executare, depunînd efort pentru realizarea prin mijloace legale a obligaţiei prevăzute în documentul executoriu, respectînd drepturile părţilor în procedura de executare şi ale altor persoane interesate;
    b) să accepte toate cererile de punere în executare a documentelor executorii, pentru care este competent teritorial, conform prevederilor legii;
    c) să ofere părţilor în procedura de executare şi reprezentanţilor acestora posibilitatea de a lua cunoştinţă de materialele procedurii de executare;
    d) să examineze cererile părţilor privitor la procedura de executare, explicînd modul şi termenele de atac al actelor de executare;
    e) să păstreze secretul comercial, fiscal şi cel bancar, să nu divulge informaţiile şi faptele care i-au devenit cunoscute în procedura de executare;
    [Art.8 lit.e) modificată prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    f) să ţină registrul procedurilor de executare în forma stabilită de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti;
    f) să întocmească, să emită și să înregistreze toate documentele executorii în registrul electronic al procedurilor de executare, conform regulamentului de ţinere a acestuia, aprobat de Ministerul Justiţiei. Toate plățile încasate/facturate se emit exclusiv prin sistemul operațional e-executor;
    [Art.8 lit.f) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.10.17]
    g) să dea dovadă de o înaltă cultură în activitatea profesională şi să fie imparţial;
    h) să-şi adeverească identitatea prin prezentarea legitimaţiei de serviciu în timpul efectuării acţiunilor procedurale de executare a documentelor executorii;
    i) să asigure activitatea sa profesională la o societate de asigurări;
    j) să achite regulat contribuţiile obligatorii la bugetul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti în cuantumul stabilit de aceasta;
    k) să participe anual la cursuri de instruire şi de perfecţionare profesională cu o durată totală de cel puţin 18 ore academice;
    k1) să prezinte, la solicitarea scrisă a Ministerului Justiţiei, Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti sau Colegiului disciplinar, copia de pe dosarul de executare, autentificată de către executorul judecătoresc, și/sau alte informaţii privitor la activitatea sa profesională, iar în cazul prevăzut la art. 33 alin. (3) – originalele;
    [Art.8 lit.k1) introdus prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    l) să îndeplinească alte obligaţii stabilite de lege.
    Articolul 9. Executorul judecătoresc stagiar
    (1) Executor judecătoresc stagiar poate fi persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)–c), e), f), h) şi i) şi care nu desfăşoară alte activităţi remunerate, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice, de creaţie, de mediere și arbitraj.
    (2) Pentru a fi admisă în calitate de executor judecătoresc stagiar, persoana va susţine un concurs organizat de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi va achita în contul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti taxa de participare la concurs în mărimea stabilită de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    (3) Condiţiile de efectuare a stagiului profesional se stabilesc printr-un regulament aprobat de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    Prevederile art.9 se pun în aplicare după organizarea concursului de selectare a executorilor judecătoreşti stagiari conform prevederilor prezentei legi
    [Art.9 în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    Articolul 91. Stagiul profesional al executorului
                           judecătoresc stagiar
    (1) Stagiul profesional durează cel puțin 18 luni şi cuprinde formarea iniţială şi stagiul practic sub controlul executorului judecătoresc.
    Prevederile art.91 al.(1) se pun în aplicare după organizarea concursului de selectare a executorilor judecătoreşti stagiari conform prevederilor prezentei legi
    (2) Formarea iniţială a executorului judecătoresc stagiar durează o lună și este organizată de Institutul Naţional al Justiţiei, la cererea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, în bază de contract.
    Prevederile art.91 al.(2) se pun în aplicare după organizarea concursului de selectare a executorilor judecătoreşti stagiari conform prevederilor prezentei legi
    (3) După încheierea cursurilor de formare iniţială, executorii judecătoreşti stagiari sînt repartizaţi executorilor judecătoreşti, pentru efectuarea stagiului practic, de către Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti în funcţie de teritoriul solicitat. Executorul judecătoresc care asigură desfăşurarea stagiului practic nu poate avea concomitent mai mult de doi executori judecătoreşti stagiari.
    Prevederile art.91 al.(3) se pun în aplicare după organizarea concursului de selectare a executorilor judecătoreşti stagiari conform prevederilor prezentei legi
    (4) Stagiul practic se desfăşoară în baza contractului încheiat între executorul judecătoresc stagiar şi executorul judecătoresc care asigură efectuarea stagiului. În cazul în care executorul judecătoresc stagiar are un regim de muncă redus, termenul de efectuare a stagiului practic va fi extins proporţional.
    (5) Executorul judecătoresc stagiar asistă executorul judecătoresc la exercitarea de către acesta a funcţiilor sale, fiind în drept să semneze citații/înștiințări și acte constatatoare referitoare la situația patrimonială a debitorului și la locul aflării lui.
    (6) Pe perioada stagiului profesional, executorul judecătoresc stagiar beneficiază de o remunerare, achitată acestuia de către executorul judecătoresc, în mărime ce nu poate fi mai mică decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.
    Prevederile art.91 al.(6) se pun în aplicare după organizarea concursului de selectare a executorilor judecătoreşti stagiari conform prevederilor prezentei legi
    [Art.91 introdus prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
Capitolul III
ADMITEREA ÎN PROFESIA DE EXECUTOR JUDECĂTORESC
    Articolul 10. Concursul de admitere
    (1) Persoana care doreşte să devină executor judecătoresc urmează să susţină un concurs în faţa Comisiei de licenţiere.
    (2) La concurs sînt admise persoanele care întrunesc condiţiile art. 4 alin. (1) lit. a) – f), h) și i), au depus la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti o cerere în acest sens şi au achitat la contul ei bancar taxa iniţială obligatorie în mărimea stabilită.
    [Art.10 al.(2) modificat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (3) Procedura de desfăşurare a concursului de admitere în profesia de executor judecătoresc şi criteriile de selectare a candidaţilor se stabilesc printr-un regulament, aprobat de Ministerul Justiţiei după consultarea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    [Art.10 al.(3) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (4) Rezultatele concursului sînt valabile timp de un an.
    Articolul 11. Comisia de licenţiere
    (1) Comisia de licenţiere a executorilor judecătoreşti se formează prin ordinul ministrului justiţiei şi se compune din 7 membri: 3 membri desemnaţi de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, doi membri desemnaţi de Ministerul Justiţiei, un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului şi un reprezentant al societăţii civile. Reprezentantul mediului academic şi cel al societăţii civile sînt selectaţi în comun de Ministerul Justiţiei și Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, prin concurs.
    (2) Prin ordinul ministrului justiţiei de constituire a Comisiei de licenţiere sînt desemnaţi şi 7 membri supleanţi în modul stabilit la alin. (1).
    (3) Baza tehnico-materială şi lucrările de secretariat ale Comisiei de licenţiere se asigură de către Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti. Secretarul Comisiei de licențiere şi supleantul acestuia se desemnează din rîndul angajaților Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (4) Comisia de licenţiere adoptă hotărîri privind admiterea la concursul pentru admiterea în profesia de executor, privind aprobarea rezultatelor concursului pentru admiterea în profesia de executor şi privind eliberarea licenţei pentru activitatea de executor judecătoresc.
    (5) Activitatea Comisiei de licenţiere este reglementată de prezenta lege şi de Regulamentul de activitate al Comisiei de licenţiere, aprobat de Ministerul Justiţiei după consultarea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    [Art.11 în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
   
Articolul 111. Mandatul de membru al Comisiei
                           de licenţiere
    (1) Mandatul membrului Comisiei de licenţiere este de 4 ani, nu poate fi reînnoit şi este incompatibil cu calitatea de membru al Colegiului disciplinar, al Comisiei de cenzori și al Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (2) Mandatul membrului Comisiei de licenţiere încetează în caz de:
    a) expirare a termenului mandatului;
    b) renunţare benevolă la calitatea de membru;
    c) revocare a mandatului de către organul care a desemnat membrul respectiv, în condiţiile alin. (3);
    d) condamnare de către instanţa de judecată printr-o hotărîre irevocabilă pentru săvîrşirea unei infracţiuni;
    e) deces.
    (3) Revocarea mandatului membrului Comisiei de licențiere intervine în cazul:
    a) neîndeplinirii, din motive neîntemeiate, a obligaţiilor stabilite în prezenta lege sau al imposibilității temporare de exercitare a atribuţiilor;
    b) participării la luarea unei decizii în condiţiile existenței unui conflict de interese;
    c) apariţiei unei situaţii de incompatibilitate prevăzute la alin. (1);
    d) altor temeiuri stabilite de Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti – pentru membrii desemnați de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    (4) Mandatul membrului Comisiei de licenţiere se suspendă în caz de începere a urmăririi penale împotriva acestuia, dacă au fost aplicate măsuri procesuale de constrîngere ce împiedică exercitarea mandatului.
    (5) Suspendarea calităţii de membru al Comisiei nu întrerupe/suspendă curgerea duratei mandatului respectiv.
    (6) În cazul suspendării sau încetării mandatului unui membru al Comisiei de licenţiere, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (2) lit. a), locul acestuia este preluat de către membrul supleant.
    (7) În cazul încetării mandatului de membru al Comisiei de licenţiere, desemnarea unui membru supleant al comisiei în locul celui vacant se efectuează în termen de o lună de la data survenirii vacanţei, în modul stabilit la art. 11 alin. (1). Membrul supleant îşi va exercita atribuţiile pe durata rămasă a mandatului.
    (8) Cu cel puţin două luni înainte de expirarea mandatului membrilor Comisiei de licenţiere, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi Ministerul Justiţiei vor desemna noii membri, inclusiv membrii supleanţi ai Comisiei.
   
[Art.111 în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    Articolul 12. Licenţa pentru activitatea de executor
                         judecătoresc
    (1) Licenţa pentru activitatea de executor judecătoresc se eliberează de ministrul justiţiei pe un termen nelimitat, la cererea persoanei, conform hotărîrii Comisiei de licenţiere. Licenţa se eliberează în termen de 10 zile de la adoptarea hotărîrii Comisiei de licenţiere. Datele despre licenţa eliberată se includ în Registrul executorilor judecătoreşti.
    (2) Licenţa pentru activitatea de executor judecătoresc conţine:
    a) denumirea organului care a eliberat licenţa;
    b) seria şi numărul licenţei, data eliberării;
    c) numele şi prenumele titularului;
    d) codul de identificare al titularului;
    e) semnătura ministrului justiţiei, certificată prin ştampilă.
    (3) Formularul licenţei este un document de strictă evidenţă.
    (4) Forma licenţei este aprobată de Ministerul Justiţiei.
    (5) Licenţa pentru activitatea de executor judecătoresc se eliberează contra plată a 450 de lei, care se transferă la contul trezorerial al Ministerului Justiţiei.
    [Art.12 al.(5) modificat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    Articolul 13. Jurămîntul executorului judecătoresc
    La primirea licenţei, executorul judecătoresc depune în faţa Comisiei de licenţiere şi a ministrului justiţiei următorul jurămînt:
    „Jur să îndeplinesc funcţia de executor judecătoresc în conformitate cu legea, să respect Constituţia Republicii Moldova, să păstrez secretul profesional, iar în activitatea mea să mă bazez pe principii de profesionalism şi imparţialitate.”
    Articolul 14. Admiterea în profesia de executor
                         judecătoresc
    (1) În profesia de executor judecătoresc se admit, în ordinea mediei descrescînde, persoanele care au promovat concursul, ţinîndu-se cont de opţiunea lor teritorială.
    [Art.14 al.(1) modificat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (2) Persoana este învestită, la cerere, cu împuterniciri de exercitare a activităţii de executare prin ordin al ministrului justiţiei, emis în termen de 10 zile de la data depunerii cererii, dacă:
    a) a obţinut licenţa de executor judecătoresc şi a depus jurămîntul;
    b) a depus la Ministerul Justiţiei specimenul semnăturii şi amprenta sigiliului;
    c) a înregistrat la Ministerul Justiţiei sediul biroului;
    d) a încheiat contract de asigurare de răspundere civilă;
    e) a prezentat dovada achitării la contul bancar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti a taxei iniţiale obligatorii în mărimea stabilită de aceasta.
    (3) Condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. b)–e) urmează să fie îndeplinite în termen de 60 de zile de la data primirii licenţei pentru activitatea de executor judecătoresc.
    (4) Nerespectarea nemotivată a termenului prevăzut la alin. (3) duce la retragerea licenţei. În acest caz, următorul candidat din lista persoanelor care au promovat concursul intră sub incidenţa prevederilor art. 12, 13 şi ale prezentului articol. Dacă nici acesta nu se conformează cerinţelor stabilite la alin. (3), se va anunţa un nou concurs pentru locul vacant respectiv.
    (5) Ordinul ministrului justiţiei privind învestirea cu împuterniciri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă instanţei de judecată în a cărei circumscripţie executorul judecătoresc îşi are biroul, precum şi Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (6) Învestirea cu împuterniciri în cazul transferului executorului judecătoresc, la cererea acestuia, în circumscripţia unei alte instanţe de judecată se face la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, cu respectarea prevederilor alin. (2) lit. a)–d)
    Articolul 15. Registrul executorilor judecătoreşti
    (1) Ministerul Justiţiei deţine Registrul executorilor judecătoreşti, care face parte componentă a Registrului de stat al unităţilor de drept.
    (2) Registrul executorilor judecătoreşti este ţinut în limba de stat, în formă electronică şi manuală, şi cuprinde:
    a) datele de identitate ale executorului judecătoresc;
    b) denumirea, forma de organizare a biroului executorului judecătoresc şi adresa sediului;
    [Art.15 al.(2), lit.b) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    c) seria şi numărul licenţei, data eliberării;
    d) date privind suspendarea activităţii;
    e) date privind încetarea activităţii;
    f) alte date.
    (3) În cazul în care este radiat din Registrul executorilor judecătoreşti, executorul judecătoresc este obligat să restituie părţii interesate documentele şi taxele plătite pentru acţiunile de procedură pe care nu le-a întreprins.
    (4) Persoana înscrisă în Registrul executorilor judecătoreşti este obligată să informeze Ministerul Justiţiei, în cel mult 5 zile lucrătoare, despre schimbările intervenite în datele indicate la alin. (2).
    (5) Birourile individuale și birourile asociate ale executorilor judecătorești se înregistrează la Ministerul Justiției.
    [Art.15 al.(5) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    Articolul 16. Stabilirea numărului necesar de
                         executori judecătoreşti
    În baza datelor incluse în Registrul executorilor judecătoreşti, Ministerul Justiţiei, conform propunerilor prezentate de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, stabileşte şi actualizează anual numărul executorilor judecătoreşti în funcţie de teritoriu, de volumul de activitate şi de numărul locuitorilor (pornind de la proporţia: o unitate de executor judecătoresc la 22 de mii de locuitori), precum şi de numărul locurilor vacante de executori judecătoreşti. Numărul executorilor judecătoreşti din circumscripţia unei instanţe judecătoreşti nu este mai mic de 2.
    [Art.16 modificat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    Articolul 17. Dosarul personal al executorului judecătoresc
    Dosarul personal al executorului judecătoresc se păstrează la Ministerul Justiţiei. Dosarul personal conţine: copia de pe licenţa pentru activitatea de executor judecătoresc, textul jurămîntului, copiile de pe hotărîrile emise de Comisia de licenţiere şi deciziile emise de Colegiul disciplinar, alte materiale ce ţin de exercitarea şi încetarea activităţii executorului judecătoresc.
    [Art.17 modificat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
Capitolul IV
SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII
EXECUTORULUI JUDECĂTORESC
    Articolul 18. Suspendarea activităţii executorului judecătoresc.
                         Consecinţele suspendării
    (1) Activitatea executorului judecătoresc se suspendă în cazul:
    a) deţinerii unei funcţii elective sau a funcţiei de secretar general al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti – pe durata mandatului;
    b) depunerii unei cereri pe motiv de concediu de maternitate şi de concediu pentru îngrijirea copilului cu vîrstă de pînă la 3 ani;
    c) incapacităţii temporare de muncă cu o durată mai mare de 4 luni consecutive, dar care nu poate depăşi un an; 
    [Art.18 al.(1), lit.c1) abrogată prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    [Art.18 al.(1), lit.c1) declarată neconstituţională prin HCC19 din 18.12.12, MO18-21/25.01.13 art.2; în vigoare 18.12.12]
    [Art.18 al.(1), lit.c1) în redacţia LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138]
    [Art.18 al.(1), lit.c1) introdusă prin LP184 din 27.08.11, MO146/28.08.11 art.450]
    d) aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 24 lit. d);
    [Art.18 al.(1), lit.d) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    e) nevărsării plăţilor obligatorii la contul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti timp de 3 luni de la scadenţă – pînă la achitarea lor integrală, dar nu mai mult de 3 luni;
    [Art.18 al.(1), lit.e) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
   
e1) neîndeplinirii obligaţiei de participare anuală la cursuri de instruire şi perfecţionare profesională – pînă la acumularea numărului de ore stabilit la art. 8 lit. k), dar nu mai mult de 3 luni;
    [Art.18 al.(1), lit.e1) introdusă prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    f) lipsei contractului de asigurare de răspundere civilă – pe o perioadă ce nu poate depăşi 3 luni;
    g) aplicării de către instanţa de judecată a unei măsuri preventive sub formă de arest preventiv sau de arest la domiciliu sau, în cazul în care s-a pronunţat o hotărîre judecătorească de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate în prima instanţă – pînă la terminarea procesului penal, în conformitate cu legislaţia procesuală penală;
    [Art.18 al.(1), lit.g) modificată prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
   
h) necorespunderii biroului executorului judecătoresc cu cerinţele stabilite de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti – pînă la îndeplinirea acestor cerinţe, dar nu mai mult de 3 luni;
    [Art.18 al.(1), lit.h) introdusă prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
   
i) neachitării amenzii în termen de 30 de zile de la data publicării, conform art. 231 alin. (6), a deciziei de aplicare a amenzii – pînă la achitarea integrală a acesteia.
    [Art.18 al.(1), lit.i) introdusă prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (2) Executorul judecătoresc a cărui activitate a fost suspendată nu este autorizat să întreprindă acte oficiale în numele unei alte persoane. În timpul suspendării activităţii, executorului judecătoresc nu i se permite să-şi folosească titlul ori să menţioneze acest titlu în nici o activitate.
    (3) Întreprinderea de către executorul judecătoresc, în perioada suspendării activităţii, a acţiunilor menţionate la alin.(2) serveşte drept temei pentru retragerea licenţei.
    (4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), suspendarea se dispune prin ordin al ministrului justiţiei din oficiu sau la cererea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    [Art.18 al.(4) modificată prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (5) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit. b) şi c), suspendarea se dispune prin ordin al ministrului justiţiei după prezentarea avizului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (51) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), suspendarea se dispune prin decizia Colegiului disciplinar.
    [Art.18 al.(51) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    [Art.18 al.(51) declarat neconstituţional prin HCC19 din 18.12.12, MO18-21/25.01.13 art.2; în vigoare 18.12.12]
    [Art.18 al.(51) în redacţia LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138]
    [Art.18 al.(51) introdus prin LP184 din 27.08.11, MO146/28.08.11 art.450]
   
(52) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. g), suspendarea se dispune prin ordin al ministrului justiţiei din oficiu, la demersul motivat al procurorului sau la cererea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    [Art.18 al.(52) introdus prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (6) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit. e), e1), f), h) şi i), suspendarea se dispune prin ordin al ministrului justiţiei, la cererea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    [Art.18 al.(6) modificat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (7) Reluarea activităţii suspendate a executorului judecătoresc se face în termen de cel mult 45 de zile de la decăderea motivelor care au cauzat suspendarea, în baza unei cereri adresate ministrului justiţiei. În decursul a 7 zile de la depunerea cererii, ministrul justiţiei va emite un ordin privind reînvestirea executorului judecătoresc cu împuterniciri.
    (8) Ordinul ministrului justiţiei privind suspendarea activităţii executorului judecătoresc sau reînvestirea acestuia cu împuterniciri se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă instanţei de judecată în a cărei circumscripţie executorul judecătoresc îşi are biroul, precum şi Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (9) Ordinul privind suspendarea activităţii poate fi contestat în modul prevăzut de lege, fără a fi necesară o procedură prealabilă.
    (10) În cazul în care reluarea activităţii executorului judecătoresc nu este solicitată în termenul stabilit la alin. (7), ministrul justiţiei dispune din oficiu sau la cererea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti retragerea licenţei.
    Articolul 19. Încetarea activităţii executorului judecătoresc
    (1) Activitatea executorului judecătoresc încetează:
    a) la cerere;
    a1) în caz de neeliminare a situaţiei de incompatibilitate în condiţiile art. 5 alin. (2);
    [Art.19 al.(1), lit.a1) introdusă prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    b) la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani;
    c) la neîntrunirea condiţiilor prevăzute la art. 4;
    c1) la expirarea termenului indicat la art. 18 alin. (1) lit. e), e1) și f);
    [Art.19 al.(1), lit.c1) introdusă prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    d) la data rămînerii irevocabile a deciziei Colegiului disciplinar privind retragerea licenței;
    [Art.19 al.(1), lit.d) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    e) în caz de deces;
    f) în cazul neîndeplinirii în termenul stabilit a cerinţelor indicate la art. 18 alin. (1) lit. h);
    [Art.19 al.(1), lit.f) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]   
    g) în cazul neexercitării profesiei din cauza unei boli sau absenţelor frecvente;
    h) în cazul condamnării executorului judecătoresc de către instanţa de judecată printr-o hotărîre irevocabilă pentru săvîrşirea unei infracţiuni cu intenție.
    [Art.19 al.(1), lit.h) introdusă prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (2) Încetarea activităţii executorului judecătoresc se dispune prin ordin al ministrului justiţiei din oficiu, la cererea executorului judecătoresc sau la cererea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. Ordinul privind încetarea activităţii poate fi atacat în instanţă de judecată fără a fi necesară o procedură prealabilă.
    (21) În cazul încetării activității urmare a aplicării sancțiunii disciplinare, ordinul ministrului justiției privind încetarea activității executorului judecătoresc se emite după rămînerea irevocabilă a deciziei Colegiului disciplinar și nu poate fi contestat.
    [Art.19 al.(21) introdus prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (3) Ordinul ministrului justiţiei privind încetarea activităţii executorului judecătoresc se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă instanţei de judecată în a cărei circumscripţie executorul judecătoresc îşi are biroul, precum şi la cunoştinţă Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. Ordinul ministrului justiției și decizia irevocabilă a Colegiului disciplinar privind încetarea activității executorului judecătoresc servesc drept temei pentru radierea executorului judecătoresc din registrul prevăzut la art. 15 și pentru nimicirea sigiliului executorului judecătoresc.
    [Art.19 al.(3) modificat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (4) În cazul indicat la alin. (1) lit. b), ministrul justiţiei poate permite, la cererea executorului judecătoresc, prelungirea activităţii acestuia pînă la finalizarea procedurilor de executare aflate în lucru la data emiterii ordinului de încetare a activităţii, însă pe un termen de cel mult un an.
    Articolul 20. Acțiunile executorului judecătoresc în caz
                          de suspendare sau de încetare a activității
    (1) Din momentul emiterii ordinului ministrului justiţiei privind suspendarea sau încetarea activităţii executorului judecătoresc sau a deciziei Colegiului disciplinar de aplicare a sancțiunii de suspendare sau încetare a activității, executorul judecătoresc pierde dreptul de a gestiona contul curent special și de a întreprinde acțiuni specifice funcției de executor judecătoresc, cu excepția celor aferente realizării acțiunilor indicate la alin. (2).
    (2) În caz de suspendare sau de încetare a activităţii sale, executorul judecătoresc depune, în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a actului corespunzător, sigiliul, licența, legitimaţia, documentele pentru procedurile de executare, precum şi arhiva, la camera teritorială a executorilor judecătoreşti în a cărei circumscripţie îşi are biroul. În cazul în care depunerea celor indicate nu a avut loc, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti va desemna executorul judecătoresc/executorii judecătorești care vor asigura continuarea lucrărilor neexecutate pe procedurile nefinalizate, va transmite dreptul de gestionare a contului curent special şi va stabili condiţiile de păstrare a arhivei.
    [Art.20 în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
Capitolul V
RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
    Articolul 21. Răspunderea disciplinară
    (1) Executorul judecătoresc răspunde disciplinar pentru săvîrşirea unei abateri disciplinare.
    [Art.21 al.(1) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (2) Constituie abatere disciplinară:
    [Art.21 al.(2) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    a) nerespectarea secretului profesional;
    [Art.21 al.(2), lit.b) abrogată prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    b1) încălcare gravă sau sistematică a obligaţiilor profesionale stabilite de lege;
    [Art.21 al.(2), lit.b1) în redacţia LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    [Art.21 al.(2), lit.b1) în redacţia LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138]
    [Art.21 al.(2), lit.b1) introdusă prin LP184 din 27.08.11, MO146/28.08.11 art.450]
   
b2) încălcarea modului şi a termenelor de comunicare a actelor întocmite de executorul judecătoresc părţilor în procedura de executare şi/sau reprezentanţilor acestora, neacordarea posibilităţii de a lua cunoştinţă sau de a efectua copii de pe materialele din dosarul de executare;
    [Art.21 al.(2), lit.b2) introdus prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    c) săvîrşirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probităţii profesionale ori bunelor moravuri;
    d) tergiversarea sistematică sau neglijența gravă în efectuarea lucrărilor legate de procedura de executare;
    [Art.21 al.(2), lit.d) modificată prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    e) încălcarea, din motive imputabile executorului judecătoresc, a termenului de îndeplinire a acţiunilor procedurale sau refuzul nemotivat de a efectua acte de executare;
    [Art.21 al.(2), lit.e) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
   
e1) încălcarea modului de evidenţă, pregătire şi păstrare a arhivei;
    [Art.21 al.(2), lit.e1) introdus prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    f) încălcarea gravă a Codului deontologic;
    [Art.21 al.(2), lit.f) modificată prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    g) nerespectarea hotărîrilor organelor profesionale ale executorilor judecătoreşti;
    h) absenţa nejustificată de la birou mai mult de două zile lucrătoare consecutive;
    i) constatarea incapacităţii profesionale, exprimată şi prin anularea irevocabilă de către instanţa de judecată a unui număr de executări silite reprezentînd 10% din dosarele de executare sau a unor acte de executare, întocmite în cel mult 20% din dosarele de executare, instrumentate într-un an calendaristic;
    j) neprezentarea materialelor solicitate de către Ministerul Justiţiei, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti sau Colegiul disciplinar în vederea exercitării de către acestea a atribuțiilor lor legale/statutare;
    [Art.21 al.(2), lit.j) introdusă prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    k) obstrucţionarea în orice mod a exercitării atribuţiilor controlorilor de supraveghere a activităţii executorului judecătoresc;
    [Art.21 al.(2), lit.k) introdusă prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    l) exercitarea calităţii de executor judecătoresc pe durata suspendării activităţii sau exercitarea activităţii de executor judecătoresc contrar prevederilor legale privind competenţa teritorială.
    [Art.21 al.(2), lit.l) introdusă prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (3) În caz de suspendare sau de încetare a activităţii, executorul judecătoresc rămîne subiectul răspunderii disciplinare în ceea ce priveşte acţiunile sau omisiunile prevăzute la alin. (1), săvîrşite în perioada în care activa în calitate de executor judecătoresc.
    Articolul 211. Termenul de prescripţie pentru tragerea
                             la răspundere disciplinară a executorului
                             judecătoresc
    (1) Executorul judecătoresc poate fi tras la răspundere disciplinară în termen de un an de la data cînd săvîrşirea abaterii disciplinare a devenit sau trebuia să devină cunoscută, dar nu mai tîrziu de doi ani de la săvîrşirea acesteia.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care dintr-o hotărîre a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau internaţionale rezultă săvîrşirea unei abateri disciplinare de către executorul judecătoresc, sancţiunea disciplinară se aplică în termen de un an de la data devenirii irevocabile a hotărîrii instanţei judecătoreşti naţionale sau internaţionale.
    (3) Curgerea termenului de prescripţie pentru tragerea la răspundere disciplinară se suspendă pentru perioada aflării executorului judecătoresc în concediul de odihnă anual, concediul medical, concediul pentru îngrijirea copilului sau pe durata procedurii penale. Termenul continuă să curgă după încetarea împrejurărilor care au determinat suspendarea termenului.
    [Art.211 introdus prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
   
Articolul 22. Colegiul disciplinar
    (1) Colegiul disciplinar se constituie pe lîngă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești şi are drept scop examinarea cazurilor privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc.
    (2) Colegiul disciplinar este format din 7 membri:
    3 membri desemnaţi de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, doi membri desemnați de Ministerul Justiţiei, un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului şi un reprezentant al societăţii civile. Reprezentantul mediului academic şi cel al societăţii civile sînt selectaţi în comun de Ministerul Justiţiei și Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, prin concurs. Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti și Ministerul Justiției vor desemna în același mod supleanți pentru fiecare membru al Colegiului disciplinar. Secretarul Colegiului disciplinar va fi desemnat din rîndul angajaților Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (3) Prin ordinul ministrului justiției privind constituirea Colegiului disciplinar se desemnează și membrii supleanți în modul stabilit la alin. (2).
    (4) Mandatul membrului Colegiului disciplinar este de doi ani de la desemnare. Un membru al Colegiului disciplinar poate fi desemnat cel mult pentru două mandate consecutive. Mandatul de membru al Colegiului disciplinar nu este compatibil cu calitatea de membru al Comisiei de licențiere, al comisiei de cenzori și al Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (5) Membrii Colegiului disciplinar reprezentanţi ai mediului academic și ai societăţii civile beneficiază de o indemnizaţie al cărei mod de calcul este stabilit de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    (6) Executorii judecătoreşti cărora le-au fost aplicate sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani nu pot fi membri ai Colegiului disciplinar. Dacă unul dintre membrii colegiului este subiect al procedurii disciplinare, acesta va fi înlocuit de membrul supleant.
    (7) Ședințele Colegiului disciplinar sînt deliberative dacă sînt prezenți 5 membri ai acestuia. Sub sancțiunea nulității, deciziile colegiului se adoptă cu cel puțin 4 voturi.
    (8) Membrii Colegiului disciplinar sînt obligaţi să păstreze secretul deliberărilor, să nu divulge informaţia aflată în cursul procedurilor disciplinare şi să nu dezvăluie nicio opinie exprimată pe parcursul procedurii disciplinare, cu excepțiile prevăzute de lege.
    (9) Regulamentul de activitate al Colegiului disciplinar este aprobat de Ministerul Justiției, după consultarea cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    [Art.22 în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    [Art.22 modificat prin LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138]
    [Art.22 modificat prin LP184 din 27.08.11, MO146/28.08.11 art.450]
   
Articolul 221. Încetarea şi suspendarea mandatului
                             de membru al Colegiului disciplinar
    (1) Mandatul membrului Colegiului disciplinar încetează în caz de:
    a) expirare a termenului mandatului;
    b) renunţare benevolă la calitatea de membru;
    c) revocare a mandatului de către organul care a desemnat membrul respectiv, în condiţiile alin. (2);
    d) aplicare a unei sancţiuni disciplinare pentru abaterile comise în cadrul exercitării atribuţiilor profesionale;
    e) condamnare de către instanţa de judecată printr-o hotărîre irevocabilă pentru săvîrşirea unei infracţiuni;
    f) deces.
    (2) Revocarea mandatului membrului Colegiului disciplinar intervine în cazul:
    a) absenței nemotivate la trei şedinţe consecutive ale colegiului sau al neîndeplinirii, din motive neîntemeiate, a obligaţiilor de membru stabilite în prezenta lege sau în Regulamentul de activitate al Colegiului disciplinar;
    b) participării la examinarea sesizării în condițiile existenței unui conflict de interese;
    c) apariţiei situaţiei de incompatibilitate prevăzute la art. 22 alin. (6);
    d) altor temeiuri stabilite de Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti – pentru membrii desemnați de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    (3) Calitatea de membru al Colegiului disciplinar se suspendă în caz de începere a urmăririi penale împotriva membrului colegiului, dacă au fost aplicate măsuri procesuale de constrîngere ce împiedică exercitarea mandatului.
    (4) Suspendarea calităţii de membru al Colegiului disciplinar nu suspendă curgerea duratei mandatului respectiv.
    (5) În cazul încetării sau suspendării mandatului de membru al Colegiului disciplinar, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1) lit. a), locul acestuia este preluat de către membrul supleant.
    (6) În cazul încetării mandatului de membru al Colegiului disciplinar, desemnarea unui membru supleant al colegiului în locul celui vacant se efectuează în termen de o lună de la data survenirii vacanţei, în modul stabilit la art. 22 alin. (2). Membrul supleant îşi va exercita atribuţiile pentru durata rămasă a mandatului.
    (7) Cu cel puţin două luni înainte de expirarea mandatului membrilor Colegiului disciplinar, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi Ministerul Justiţiei vor desemna noii membri, inclusiv membrii supleanţi ai colegiului.
    [Art.221 introdus prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    Articolul 222. Sesizarea Colegiului disciplinar
    (1) Sesizarea privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc se înaintează Colegiului disciplinar de către ministrul justiţiei, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi persoanele care invocă lezarea drepturilor sau intereselor lor legitime în procedura de executare, în formă scrisă, indicîndu-se motivele care au stat la baza sesizării.
    (2) Dacă, în procesul de examinare a sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc, Colegiul disciplinar identifică semnele altor abateri disciplinare decît cele invocate în sesizare, colegiul va informa ministrul justiției și Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (3) În cazul în care sînt mai multe sesizări care privesc aceeaşi faptă şi acelaşi executor judecătoresc, acestea se conexează.
    [Art.222 introdus prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    Articolul 23. Procedura disciplinară
    (1) În termen de cel mult 30 de zile de la înregistrarea sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc va fi numită data examinării ei, care va fi comunicată autorului sesizării, executorului judecătoresc şi membrilor Colegiului disciplinar. În acelaşi termen, copia de pe sesizare este remisă executorului judecătoresc prin una dintre modalitățile stabilite de Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești sau prin orice mijloc ce permite confirmarea recepționării.
    (2) În termenul indicat la alin. (1), copia de pe sesizare este remisă membrilor Colegiului disciplinar.
    (3) Şedinţele Colegiului disciplinar sînt publice, cu excepţia cazurilor în care Colegiul disciplinar decide, din oficiu sau în baza cererii scrise a executorului judecătoresc ori a autorului sesizării, examinarea cauzei în şedinţă închisă pentru a preveni divulgarea unor informaţii confidenţiale din cadrul procedurii de executare sau pentru protecţia vieţii private.
    (4) Secretarul Colegiului disciplinar asigură accesul executorului judecătoresc şi al autorului sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc, precum şi al reprezentanţilor acestora, la sesizare şi la materialele care o însoţesc.
    (5) Executorul judecătoresc este obligat să prezinte Colegiului disciplinar copia autentificată de pe materialele din dosarul de executare care este obiect al sesizării şi orice alte acte relevante pentru pretenţiile invocate în sesizare în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii copiei de pe sesizare.
    (6) Membrii Colegiului disciplinar sînt în drept să solicite executorului judecătoresc prezentarea opiniei şi a altor probe necesare pentru elucidarea faptelor invocate în sesizarea privind tragerea la răspundere disciplinară.
    (7) În timpul examinării sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc, prezenţa la şedinţă a executorului judecătoresc vizat este obligatorie. Dacă executorul judecătoresc lipseşte în mod nejustificat, Colegiul disciplinar poate examina sesizarea în lipsa acestuia.
    (8) În cadrul şedinţelor Colegiului disciplinar, executorul judecătoresc şi autorul sesizării pot fi asistaţi de avocat sau un reprezentant. Executorul judecătoresc, avocatul acestuia sau reprezentantul au dreptul să dea explicaţii, să prezinte probe şi să formuleze în orice moment demersuri.
    (9) La decizia Colegiului disciplinar pot fi audiate şi alte persoane, invitate la propunerea executorului judecătoresc sau a Colegiului disciplinar, pot fi studiate documente şi alte materiale atît  din dosarul de executare, cît şi prezentate suplimentar de participanţii în cadrul procedurii disciplinare.
    (10) În cazul în care, pe parcursul examinării sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc, se constată că actele executorului judecătoresc care constituie obiect al sesizării sînt în acelaşi timp obiect al unui litigiu în instanţa de judecată, Colegiul disciplinar, după caz, suspendă examinarea sesizării pînă la pronunţarea unei decizii irevocabile a instanţei judecătoreşti.
    (11) Retragerea sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc poate constitui temei de încetare a procedurii disciplinare doar în cazul în care în procesul examinări sesizării nu sînt constatate fapte care au dus la lezarea drepturilor altor persoane interesate sau a altor interese ocrotite de lege.
    [Art.23 în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
   
Articolul 231. Deciziile Colegiului disciplinar
    (1) Colegiul disciplinar emite una dintre următoarele decizii privind:
    a) constatarea abaterii disciplinare şi aplicarea unei sancţiuni disciplinare;
    b) respingerea sesizării privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc, în cazul în care s-a constatat lipsa temeiurilor pentru tragerea la răspundere disciplinară;
    c) încetarea procedurii disciplinare, în cazul în care Colegiul disciplinar constată expirarea termenelor de tragere la răspundere disciplinară prevăzute la art. 211.
    (2) În cazul în care Colegiul disciplinar s-a pronunțat anterior asupra unei sesizări avînd aceleași temeiuri, aceleași persoane vizate și acte, acesta dispune încetarea examinării sesizării cu elemente identice.
    (3) Dacă Colegiul disciplinar constată că faptele invocate în sesizarea privind tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc nu ţin de competenţa colegiului, acesta dispune respingerea sesizării și transmite materialele autorităţilor competente.
    (4) Dispozitivul deciziei privind examinarea sesizării pentru tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc se pronunţă în mod public de preşedintele şedinţei Colegiului disciplinar. Dacă un membru al Colegiului disciplinar are o opinie separată faţă de decizia colegiului, acesta o expune în scris, cu indicarea motivelor. Opinia separată nu se citeşte şi se anexează la dosar.
    (5) În termen de pînă la 15 zile lucrătoare de la pronunţarea dispozitivului, Colegiul disciplinar întocmeşte decizia motivată, care se semnează de către preşedintele şedinţei şi membrii Colegiului disciplinar care au participat la şedinţă. Acelaşi termen se aplică şi pentru întocmirea opiniei separate.
    (6) În termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii deciziei motivate, decizia depersonalizată a Colegiului disciplinar, însoţită, dacă e cazul, de opinia separată depersonalizată, se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei şi a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti în compartimentul dedicat Colegiului disciplinar, fără a mai fi necesară comunicarea ei prin alte metode executorului judecătoresc vizat și autorului sesizării. Textul deplin al deciziei va putea fi primit de partea interesată, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare, de la secretariatul colegiului. În cazul anulării prin hotărîre judecătorească definitivă a deciziei Colegiului disciplinar, această informație va fi reflectată pe pagina web oficială a Ministerului Justiției și a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.
    [Art.231 introdus prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    Articolul 24. Sancţiunile disciplinare
    (1) Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea faptei şi constau în:
    a) avertisment, cu obligația de a se instrui, pe cheltuială proprie, pe o durată de la 4 pînă la 8 ore academice;
    [Art.24 al.(1), lit.a) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    b) mustrare, cu obligația de a se instrui, pe cheltuială proprie, pe o durată de la 8 pînă la 24 de ore academice;
    [Art.24 al.(1), lit.b) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    c) amendă;
    d) suspendarea activităţii executorului judecătoresc pe un termen de la o lună pînă la 6 luni;
    [Art.24 al.(1), lit.d) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    [Art.24 al.(1), lit.d) în redacţia LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138]
    [Art.24 al.(1), lit.d) în redacţia LP184 din 27.08.11, MO146/28.08.11 art.450]
    e) retragere a licenţei.
    (11) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se execută în termen de cel mult 30 de zile de la data rămînerii definitive a deciziei Colegiului disciplinar. În cazul neexecutării acestora în termenul indicat, se vor aplica prevederile art. 18 alin. (1) lit. e1)
    [Art.24 al.(11) introdus prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (2) Mărimea amenzii prevăzută la alin. (1) lit. c) este de la 30 la 600 de unităţi convenţionale. Ea se depune la contul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. Neachitarea acestei amenzi în termen de 30 de zile atrage suspendarea de drept a activităţii executorului judecătoresc în condiţiile art. 18. Decizia definitivă a Colegiului disciplinar este un document executoriu.
    [Art.24 al.(2) modificat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    [Art.24 al.(3) abrogat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    [Art.24 al.(3) în redacţia LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138]
    [Art.24 al.(3) modificat prin LP184 din 27.08.11, MO146/28.08.11 art.450]
    (4) Sancțiunea disciplinară se aplică prin decizie a Colegiului disciplinar.
    [Art.24 al.(4) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    [Art.24 al.(5) abrogat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    [Art.24 al.(6) abrogat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (7) Decizia Colegiului disciplinar poate fi contestată, fără a fi necesară procedura prealabilă, în instanţa de judecată în a cărei jurisdicție își are sediul Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, în modul prevăzut la art. 231 alin. (6). Hotărîrea judecătorească se contestă cu apel în condițiile Codului de procedură civilă. Deciziile instanței de apel nu se supun recursului, fiind definitive și irevocabile de la pronunțare.
    [Art.24 al.(7) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
Capitolul VI
ACTIVITATEA EXECUTORULUI JUDECĂTORESC
    Articolul 25. Organizarea activităţii executorului judecătoresc
    (1) Activitatea executorului judecătoresc se desfăşoară în cadrul unui birou, în care pot activa unul sau mai mulţi executori judecătoreşti asociaţi. Drepturile şi obligaţiile executorilor judecătoreşti în vederea deţinerii biroului asociat se stabilesc prin contract. În cadrul biroului asociat, fiecare executor judecătoresc îşi desfăşoară activitatea în mod individual şi răspunde personal pentru activitatea sa.
    (2) Executorul judecătoresc îşi are biroul în circumscripţia judecătoriei pentru care a fost învestit în funcţie, cu excepţia executorilor judecătoreşti din municipiul Chişinău care îşi pot organiza birourile în circumscripţia oricărei judecătorii din raza municipiului.
    (3) În circumscripţia unei judecătorii pot activa unul sau mai multe birouri ale executorilor judecătoreşti.
    (4) Este interzisă amplasarea birourilor executorilor judecătoreşti în sediile aflate în gestiunea instanţelor de judecată.
    (5) Biroul executorului judecătoresc trebuie să corespundă tuturor cerinţelor care permit desfăşurarea activităţii şi păstrarea arhivei. Cerinţele referitoare la biroul executorului judecătoresc şi la programul de activitate al biroului se stabilesc de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    Articolul 26. Competenţa teritorială
    (1) Executorul judecătoresc poate întreprinde acţiuni de executare silită doar în circumscripţia camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti în interiorul căreia îşi are sediul biroul său, dacă legea nu stabileşte altfel.
    (2) Solicitarea de executare va fi depusă la executorul judecătoresc mandatat de partea interesată, dacă legea nu stabileşte altfel.
    (3) Executorul judecătoresc nu poate refuza primirea documentelor executorii date prin lege în competenţa sa teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, decît în condiţiile stabilite de lege.
    (4) În cazul în care, în circumscripţia unei judecătorii, numărul executorilor judecătoreşti este insuficient, camera teritorială a executorilor judecătoreşti va extinde temporar competenţa teritorială a unui sau a mai multor executori judecătoreşti din circumscripţia aceleiaşi camere în privinţa categoriilor de documente pentru a căror punere în executare există reglementări legale imperative referitor la teritorialitate.
    Articolul 27. Sigiliul executorului judecătoresc şi documentele
                        de identificare
    (1) Executorul judecătoresc dispune de un sigiliu cu imaginea Stemei de Stat, cu inscripţiile „Republica Moldova” şi „Executor judecătoresc”, cu numele şi prenumele, cu seria şi numărul licenţei. Sigiliul se aplică pe toate actele ce ţin de activitatea executorului judecătoresc, dacă legea nu stabileşte altfel.
    (2) Sigiliul se confecţionează după un model unic, aprobat de Ministerul Justiţiei.
    (3) Executorul judecătoresc are legitimaţie şi insignă, forma şi conţinutul cărora se aprobă de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    Articolul 28. Contul bancar al executorului judecătoresc
    (1) Executorul judecătoresc este obligat să dispună de următoarele conturi bancare:
    a) cont curent special, pe care se depun cauţiunile şi sumele rezultate din executarea silită şi din alte activităţi procesuale, precum şi spezele de executare şi taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc;
    b) cont pentru încasarea onorariilor.
    (2) Mijloacele băneşti din contul bancar indicat la alin. (1) lit. a) nu pot fi urmărite în baza pretenţiilor creditorilor executorului judecătoresc, iar operaţiunile în acest cont nu pot fi sistate. În caz de lichidare silită a instituţiei financiare unde îşi are deschis cont executorul judecătoresc, mijloacele financiare de pe contul indicat vor fi achitate prioritar onorării altor categorii de creanţe.
    (3) Executorul judecătoresc este unica persoană autorizată să administreze şi să dispună de cont special. El poate delega prin procură unei alte persoane împuternicirile sale ce ţin de administrarea şi dispunerea de un cont special, dar rămîne responsabil pentru consecințele acțiunilor acesteia.
    [Art.28 al.(3) modificat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
   
(4) La încetarea activităţii, contul curent special al executorului judecătoresc se transmite în administrarea executorului judecătoresc desemnat de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.
    [Art.28 al.(4) modificat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    Articolul 29. Evidenţa financiar-contabilă
    Executorul judecătoresc este obligat să ţină evidenţa financiar-contabilă a activităţii sale în condiţiile stabilite de lege.
    Articolul 30. Asigurarea riscurilor activităţii executorului
                         judecătoresc
    (1) Executorul judecătoresc este obligat să încheie contract de asigurare de răspundere civilă pentru posibilele riscuri de activitate profesională. Contractul de asigurare urmează a fi încheiat de executorul judecătoresc înaintea începerii activităţii şi se înregistrează la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    (2) Suma minimă asigurată pentru acoperirea riscurilor profesionale ale activităţii de executor judecătoresc este stabilită de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    Articolul 31. Arhiva executorilor judecătoreşti
    (1) Arhiva executorilor judecătoreşti este proprietate a statului.
    (2) Modul de evidenţă, de pregătire, de păstrare şi de predare a arhivei se stabileşte printr-un regulament, coordonat cu Serviciul de Stat de Arhivă şi aprobat de Ministerul Justiţiei.
    Articolul 32. Personalul auxiliar al biroului executorului judecătoresc
    (1) Pentru asigurarea funcţionării biroului şi activităţilor efectuate de executorul judecătoresc pot fi atraşi specialişti şi lucrători auxiliari.
    (2) Persoanele atrase în activităţile biroului executorului judecătoresc sînt obligate să asigure confidenţialitatea datelor ce ţin de procedura de executare, de care au luat cunoştinţă. Divulgarea informaţiei confidenţiale atrage răspundere în condiţiile legii.
    (3) Condiţiile de activitate şi modul de remunerare a persoanelor atrase în activităţile biroului executorului judecătoresc se stabilesc în baza contractului încheiat cu ele.
    Articolul 33. Supravegherea activităţii executorului
                         judecătoresc
    (1) Supravegherea activităţii executorului judecătoresc este exercitată de Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti.
    [Art.33 al.(1) în redacţia LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138]
    [Art.33 al.(1) modificat prin LP184 din 27.08.11, MO146/28.08.11 art.450]
    (2) Supravegherea constă în efectuarea controalelor asupra activităţii executorului judecătoresc prin verificarea dosarelor de executare, ţinerii registrelor procedurii de executare, modului de calculare a cheltuielilor de executare, păstrării documentelor şi arhivei, utilizării legăturii electronice cu registrele prin intermediul reţelei computerizate, respectării orelor de program. Controlul activităţii executorului judecătoresc se efectuează o dată la 2 ani. Activitatea executorului judecătoresc nou-numit este supusă primului control la expirarea primului an de activitate. Pot fi efectuate controale suplimentare numai dacă au devenit cunoscute date a căror verificare este necesară.
    [Art.33 al.(2) modificat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    [Art.33 al.(2) în redacţia LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138]
    [Art.33 al.(2) modificat prin LP184 din 27.08.11, MO146/28.08.11 art.450]
    (3) La solicitarea persoanei care efectuează controlul, executorul judecătoresc este obligat să prezinte pentru verificare dosarele de executare, arhiva, registrele de evidenţă contabilă ce ţin de contul curent special şi alte documente ce ţin de activitatea executorului judecătoresc.
    [Art.33 al.(3) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (4) Persoanele care exercită controlul nu vor da apreciere acţiunilor procedurale ale executorului judecătoresc.
Capitolul VII
INTERACŢIUNEA EXECUTORULUI JUDECĂTORESC
CU TERŢII ŞI CU PĂRŢILE ÎN PROCEDURA
DE EXECUTARE
    Articolul 34. Interacţiunea executorului judecătoresc
                         cu solicitanţii de servicii
    Acţiunile executorului judecătoresc încep la cererea solicitantului, dacă legea nu prevede altfel.
    Articolul 35. Validitatea actelor şi acţiunilor procedurale
    În cazul preluării procedurii de executare de către un alt executor judecătoresc, actele îndeplinite de executorul judecătoresc înainte de momentul preluării au efect juridic deplin, iar acţiunile ulterioare de executare încep de la actul de procedură în curs.
    Articolul 36. Interacţiunea executorului judecătoresc
                          cu debitorul şi cu terţii
    (1) Debitorul este obligat să permită executorului judecătoresc să efectueze toate actele necesare prevăzute de lege privind executarea silită. Pe parcursul procedurii de executare, debitorul, la cererea executorului judecătoresc, este obligat să-şi declare pe propria răspundere toate bunurile, veniturile şi creanţele faţă de terţi.
    (2) La cererea executorului judecătoresc, cei care datorează sume de bani debitorului ori deţin alte bunuri ale acestuia supuse urmăririi potrivit legii au obligaţia de a prezenta informaţia solicitată.
    Articolul 37. Interacţiunea executorilor judecătoreşti
                          cu alte autorităţi
    (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile (inclusiv financiare), organizaţiile (indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare) deţinătoare de registre de stat şi de informaţii relevante pentru procedura de executare sînt obligate ca, în termen de cel mult o lună de la data solicitării de către Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, să încheie contracte de furnizare on-line a informaţiilor relevante pentru identificarea debitorului, a patrimoniului său şi a locului aflării acestora.
    (2) Instituţiile financiare sînt obligate să furnizeze informaţia solicitată de executorul judecătoresc, să îi permită verificarea rulajului sumelor în conturile bancare ale debitorului, cu eliberarea imediată şi necondiţionată a extrasului din contul bancar.
    (3) Colaboratorii de poliţie şi reprezentanţii administraţiei publice locale sînt obligaţi, la prima solicitare, scrisă sau verbală, a executorului judecătoresc, să asigure ordinea publică şi să participe la realizarea unor măsuri procesuale prevăzute de legislaţie.
Capitolul VIII
CHELTUIELILE DE EXECUTARE
    Articolul 38. Taxele pentru efectuarea actelor executorului
                          judecătoresc şi spezele procedurii de executare
    (1) Executorul judecătoresc are dreptul la remunerarea lucrului său şi la rambursarea cheltuielilor legate de activitatea sa.
    (2) Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare sînt achitate în avans, în temeiul unui borderou întocmit de executorul judecătoresc, de către creditor sau de persoana care solicită efectuarea acţiunilor respective.
    (3) Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare vor fi considerate cost al acestei proceduri.
    (4) Executorul judecătoresc este în drept, la solicitarea creditorului persoană fizică, să accepte eşalonarea avansării taxelor pentru efectuarea actelor de executare.
    [Art.38 al.(4) modificat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (5) Mărimea taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare se stabileşte de Guvern.
    Articolul 39. Onorariul executorului judecătoresc
    (1) Onorariul executorului judecătoresc se achită în cazul stingerii totale sau parţiale a obligaţiei stabilite în documentul executoriu. Mărimea onorariului executorului judecătoresc se stabileşte de Codul de executare.
    (2) Executorii judecătoreşti pot negocia cu creditorul avansarea totală sau parţială a onorariului, însă nu sînt în drept să condiţioneze punerea în executare a documentelor executorii de achitarea anticipată a onorariului.
Capitolul IX
ORGANELE PROFESIONALE ALE EXECUTORILOR
JUDECĂTOREŞTI

    Articolul 40. Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti
    (1) Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti este o asociaţie profesională necomercială din care fac parte toţi executorii judecătoreşti. Uniunea îşi are sediul în municipiul Chişinău. Executorii judecătoreşti devin membri ai Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti în momentul învestirii în funcţie.
    (2) Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti este persoană juridică şi activează în bază de statut.
    (3) Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti are următoarele atribuţii:
    a) supraveghează activitatea executorilor judecătoreşti vizînd îndeplinirea obligaţiilor profesionale ce le revin şi respectarea eticii profesionale;
    b) generalizează practica de executare silită a hotărîrilor judecătoreşti;
    c) prezintă din oficiu Colegiului disciplinar opinia vizînd sesizările privind tragerea la răspundere disciplinară a executorilor judecătoreşti;
    d) organizează concursul de admitere în calitatea de executor judecătoresc stagiar;
    e) organizează cursuri de instruire şi perfecţionare profesională a executorilor judecătoreşti şi cursuri de formare iniţială a executorilor judecătoreşti stagiari;
    f) ţine evidenţa cursurilor de instruire şi perfecţionare profesională la care au participat anual executorii judecătoreşti, cu informarea Ministerului Justiţiei;
    g) verifică modul în care se respectă condiţiile de efectuare a stagiului profesional de către executorii judecătoreşti stagiari;
    h) verifică modul în care sînt exercitate atribuţiile camerelor teritoriale ale executorilor judecătoreşti;
    i) adoptă acte cu caracter obligatoriu pentru toţi membrii Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti în limitele competenţei prevăzute de lege și statut;
    j) organizează, promovează și îndeplinește activități de susținere a măsurilor alternative executării silite;
    k) îndeplinește alte atribuţii prevăzute de lege şi de statut.
    [Art.40 al.(3) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (4) Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti participă în mod obligatoriu şi nemijlocit la soluţionarea problemelor ce ţin de reglementarea activităţii executorilor judecătoreşti.
    (5) La elaborarea oricăror acte de dispoziție, acte normative sau legislative legate de activitatea de executare silită, autoritățile vor solicita opinia și propunerile Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.
    [Art.40 al.(5) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    (6)  Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti asigură organizarea activităţii Comisiei de licenţiere.
    [Art.40 al.(6) în redacţia LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138]
    (7) Organele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti sînt:
    [Art.40 al.(7) modificat prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    a) congresul;
    b) Consiliul;
    c) preşedintele;
    d) secretarul general;
    e) comisia de cenzori.
    Articolul 41. Congresul
    (1) Organul suprem al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti este congresul, constituit din toţi membrii săi.
    (2) Congresul se convoacă în şedinţe ordinare cel puţin o dată în an.
    (3) În caz de necesitate, congresul se convoacă în şedinţe extraordinare:
    a) la iniţiativa Consiliului;
    b) la propunerea ministrului justiţiei;
    c) la solicitarea a cel puţin 1/5 din numărul total al membrilor Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (4) Congresul se convoacă de către Consiliu, anunţîndu-se executorii judecătoreşti în prealabil cu cel puţin o lună despre data, ora şi locul desfăşurării şedinţei, despre ordinea de zi şi raportorii, fiind informat în acest sens şi Ministerul Justiţiei. Participarea la congres este obligatorie.
    (5) Congresul are următoarele atribuţii:
    a) adoptarea şi modificarea statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;
    b) alegerea membrilor Consiliului;
    c) alegerea preşedintelui Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din membrii Consiliului;
    d) alegerea executorilor judecătoreşti ce urmează a fi desemnaţi în componenţa Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar;
    e) alegerea membrilor comisiei de cenzori;
    f) aprobarea sumei minime de asigurare de răspundere civilă a executorilor judecătoreşti;
    g) aprobarea mărimii contribuţiilor obligatorii ale executorilor judecătoreşti la bugetul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;
    h) aprobarea taxei ce urmează a fi achitată de executorul judecătoresc stagiar Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti pentru efectuarea stagiului;
    i) aprobarea raportului anual al Consiliului, al secretarului general şi cel al comisiei de cenzori;
    j) aprobarea programului de activitate şi a bugetului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti pentru următorul an;
    k) adoptarea şi modificarea Codului deontologic al executorului judecătoresc;
    l) adoptarea regulamentului de activitate al camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti;
    m) desemnarea auditorului;
    n) alte atribuţii stabilite de lege şi de statut.
    (6) Hotărîrile congresului se adoptă cu votul majorităţii celor prezenţi.
    Articolul 42. Consiliul
    (1) Organul executiv al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti este Consiliul, constituit din 7 membri, aleşi pe un termen de 4 ani. Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti este de drept şi preşedinte al Consiliului.
    (2) Consiliul se convoacă în şedinţe ori de cîte ori este necesar, dar nu mai puţin de o dată în trimestru. Deciziile Сonsiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (3) Сonsiliul are următoarele atribuţii:
    a) propune ministrului justiţiei spre aprobare numărul necesar de executori judecătoreşti şi teritoriul de activitate;
    b) alege din rîndul membrilor săi vicepreşedintele;
    c) repartizează executorilor judecătoreşti care vor asigura efectuarea stagiului persoanele care au promovat concursul pentru admiterea la stagiere;
    d) stabileşte circumscripţiile camerelor teritoriale ale executorilor judecătoreşti;
    e) prezintă anual ministrului justiţiei informaţii despre înregistrarea contractelor de asigurare de răspundere civilă a executorilor judecătoreşti;
    f) aprobă statele de personal şi condiţiile desfăşurării concursului pentru angajarea personalului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, mărimea fondului de salarizare;
    [Art.42 al.(3), lit.f) modificată prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    g) aprobă recomandări de generalizare a practicii de executare şi le remite pentru informare Ministerului Justiţiei;
    [Art.42 al.(3), lit.g) modificată prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    h) asigură convocarea congresului;
    h1) examinează contestațiile la actele de dispoziție emise de camerele teritoriale ale executorilor judecătorești;
    [Art.42 al.(3), lit.h1) introdusă prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    i) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de prezenta lege şi de statut.
    Articolul 43. Preşedintele
    (1) Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti este ales prin vot secret pe un termen de 4 ani. Poate fi aleasă preşedinte persoana care are o vechime în domeniul executării de cel puţin 5 ani. Un executor judecătoresc nu poate fi ales în funcţia de preşedinte mai mult de două mandate consecutive.
    (2) Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti în relaţiile cu persoanele fizice şi persoanele juridice din ţară şi din străinătate;
    b) prezidează şedinţele Consiliului;
    c) semnează actele Consiliului;
    d) supraveghează relaţiile dintre Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi camerele teritoriale ale executorilor judecătoreşti, precum şi relaţiile dintre camerele teritoriale ale executorilor judecătoreşti;
    e) acordă sprijin camerelor teritoriale ale executorilor judecătoreşti în relaţiile lor cu autorităţile publice centrale şi locale;
    f) exercită alte atribuţii prevăzute de prezenta lege şi de statut.
    (3) În lipsa preşedintelui Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, funcţiile acestuia sînt exercitate de vicepreşedintele Consiliului.
    Articolul 44. Secretarul general
    (1) Activitatea organizatorică administrativă şi economică financiară a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti se asigură de către secretarul general.
    (2) Secretarul general este angajat în funcţie de Consiliu, în bază de concurs, pe un termen de 5 ani, care poate fi prelungit o singură dată.
    (3) Poate fi angajată în funcţia de secretar general persoana care are studii economice sau juridice superioare şi o vechime în activitate de cel puţin 5 ani.
    (4) Secretarul general are următoarele atribuţii:
    a) răspunde pentru gestiunea economico-financiară a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;
    b) încheie acorduri şi contracte în numele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;
    c) gestionează mijloacele bugetare ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;
    d) organizează elaborarea, fundamentarea şi prezentarea la congres a proiectului bugetului anual al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;
    e) prezintă congresului raportul privind execuţia anuală a bugetului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;
    f) participă la şedinţele congresului şi ale Consiliului fără drept de vot;
    g) elaborează proiectul agendei şi pregăteşte materialele de lucru ale congresului şi ale Consiliului după consultarea cu ultimul;
    h) angajează personalul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi conduce activitatea acestuia;
    i) organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietatea sau din administrarea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, a celorlalte bunuri aflate în gestiunea acesteia;
    j) îndeplineşte alte atribuţii la indicaţia congresului şi a Consiliului.
    (5) Funcţia de secretar general este remunerată. Mărimea remunerării este stabilită de Consiliu.
    (6) Secretarul general nu este în drept să cumuleze alte funcţii sau activităţi remunerate, cu excepţia celor didactice, ştiinţifice şi de creaţie.
    [Art.44 al.(6) modificată prin LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    Articolul 45. Comisia de cenzori
    (1) Comisia de cenzori este formată din 3 membri, aleşi pe un termen de 2 ani. Membrul comisiei de cenzori nu poate fi membru al unor alte organe colegiale ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (2) Comisia de cenzori este creată pentru verificarea activităţii economico-financiare a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. Controlul ordinar se efectuează o dată în an. În caz de necesitate, controlul poate fi efectuat la cererea a 1/5 din componenţa executorilor judecătoreşti sau la cererea preşedintelui Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
    (3) Controlul efectuat de comisia de cenzori finalizează cu întocmirea unui act ce va reflecta perioada verificată, corelaţia bugetului cu cheltuielile efectuate, temeinicia cheltuielilor efectuate, concluziile şi recomandările comisiei. Actul este semnat de toţi membrii comisiei de cenzori. Membrul comisiei de cenzori poate exprima opinie separată, care se anexează la act.
    (4) Actul comisiei de cenzori se aduce la cunoştinţă congresului.
    Articolul 46. Asigurarea materială a Uniunii Naţionale
                          a Executorilor Judecătoreşti
    Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti îşi desfăşoară activitatea în baza mijloacelor acumulate din:
    a) contribuțiile obligatorii achitate lunar de executorii judecătorești, care nu pot fi mai mici de 3% din sumele încasate cu titlu de onorariu;
    [Art.46 lit.a) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    b) sumele plătite ca amenzi şi taxe în condiţiile prezentei legi;
    c) alte surse neinterzise de lege.
    Articolul 47. Camera teritorială a executorilor judecătoreşti
    (1) Camera teritorială a executorilor judecătoreşti activează în circumscripţia stabilită de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti. În Republica Moldova activează trei camere teritoriale ale executorilor judecătoreşti.
    (2) Din componenţa camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti fac parte toţi executorii judecătoreşti care îşi au biroul în circumscripţia respectivă.
    Articolul 48. Atribuţiile camerei teritoriale a executorilor
                          judecătoreşti
    Camera teritorială a executorilor judecătoreşti are următoarele atribuţii:
    a) duce la îndeplinire hotărîrile Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;
    b) întocmeşte, modifică şi publică anual lista executorilor judecătoreşti membri ai camerei;
    c) stabileşte competenţa teritorială a executorilor judecătoreşti în interiorul circumscripţiei instanţei de judecată în privinţa categoriilor de documente executorii, pentru a căror punere în executare există reglementări legale imperative referitor la teritorialitate;
    d) examinează petiţiile referitoare la activitatea şi etica profesională a executorilor judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială şi informează Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti despre abaterile depistate în vederea deciderii necesităţii sesizării Colegiului disciplinar;
    [Art.48 lit.d) în redacția LP86 din 28.04.16, MO184-192/01.07.16 art.389; în vigoare 01.07.16]
    e) informează Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti asupra activităţii birourilor executorilor judecătoreşti şi necesarului de executori judecătoreşti;
    f) în caz de suspendare sau de încetare a activităţii executorului judecătoresc, asigură preluarea şi transmiterea arhivei şi a procedurilor de executare deţinute de acesta;
    g) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de prezenta lege şi de regulamentul de activitate.
Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 49
    (1) Persoanelor care activează la data intrării în vigoare a prezentei legi în calitate de director, vicedirector, şef şi colaborator al direcţiei de executare a documentelor civile şi administrative, al serviciului juridic, de şef (şef adjunct) al oficiului de executare, de colaborator al secţiei civile a oficiului de executare al Departamentului de Executare şi care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)–c) şi e)–f) (cu excepţia celor care deţin temporar funcţiile) li se vor elibera, la cerere, licenţe pentru activitatea de executori judecătoreşti în localitatea în care activează la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, fără a susţine concurs.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se adresează ministrului justiţiei şi se depune prin intermediul Departamentului de Executare în termen de 15 zile din data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (3) În termen de 15 zile de la data-limită de depunere a cererii prevăzute la alin. (1), ministrul justiţiei eliberează licenţă pentru activitatea de executor judecătoresc.
    (4) Angajaţii aparatului central al Departamentului de Executare şi şefii oficiilor de executare învestiţi cu împuterniciri pentru activitatea de executor judecătoresc pot continua activitatea în cadrul acestora pînă la încetarea activităţii instituţiilor menţionate.
    (5) Numărul executorilor judecătoreşti învestiţi în funcţie nu va fi majorat timp de cel puţin 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (6) Condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. b)–d) urmează să fie îndeplinite în termen de 30 de zile de executorii judecătoreşti care au primit licenţă în condiţiile prezentului articol.
    (7) Pînă la învestirea în funcţie, executorii judecătoreşti care au primit licenţă în condiţiile alin. (1) vor continua să-şi exercite atribuţiile funcţionale în cadrul oficiilor de executare ale Departamentului de Executare.
    Articolul 50
    Departamentul de Executare:
    a) va organiza transmiterea procedurilor de executare şi a mijloacelor băneşti din contul de depozit al oficiilor de executare la executorii judecătoreşti învestiţi în funcţie;
    b) va exercita funcţiile Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti pînă la crearea acesteia;
    c) va organiza deschiderea unui cont provizoriu pentru stocarea mijloacelor băneşti destinate Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, conform prevederilor prezentei legi, şi va adopta un regulament provizoriu de utilizare a acestor mijloace pînă la constituirea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;
    d) va convoca primul congres al executorilor judecătoreşti la învestirea în funcţie a cel puţin 1/3 din numărul executorilor judecătoreşti, dar nu mai tîrziu de 2 luni din data intrării în vigoare a prezentei legi;
    e) va asigura eliberarea, în conformitate cu legislaţia muncii, a persoanelor indicate la art. 49, care nu au solicitat eliberarea licenţei în condiţiile prezentei legi.
    Articolul 51
    Ministerul Justiţiei:
    a) va asigura încetarea activităţii secţiilor civile ale oficiilor de executare pe măsura învestirii în funcţie a 1/2 din numărul executorilor judecătoreşti stabilit pentru circumscripţia dată;
    b) va asigura instruirea profesional-managerială iniţială a persoanelor care au primit licenţă pentru activitatea de executor judecătoresc;
    c) va stabili, în coordonare cu Departamentul de Executare, modul de utilizare a mijloacelor materiale aflate în gestiunea acestui departament;
    d) va asigura încetarea activităţii Departamentului de Executare pînă la data de 15 septembrie 2010, dar nu mai devreme de data adoptării actului legislativ ce reglementează activitatea procedurală a executorilor judecătoreşti.
    Articolul 52
    (1) Arhiva secţiilor civile ale oficiilor de executare, la momentul încetării activităţii acestora, va fi transmisă executorilor judecătoreşti învestiţi în funcţie.
    (2) Departamentul de Executare, în coordonare cu Ministerul Justiţiei, va stabili procedura şi condiţiile de transmitere a arhivei menţionate la alin.(1).
    Articolul 53
    La preluarea procedurilor de executare de la oficiile de executare ale Departamentului de Executare, executorul judecătoresc va continua să efectueze toate acţiunile de executare necesare. Actele de executare efectuate de executorul judecătoresc precedent au efecte juridice pentru executorul judecătoresc nou- desemnat, acesta nefiind responsabil de prejudiciile cauzate sau care pot fi cauzate în viitor ca rezultat al activităţii executorului judecătoresc precedent.
    Articolul 54
    (1) Sub incidenţa prezentei legi nu se află executorii judecătoreşti care continuă să activeze în cadrul oficiilor de executare ale Departamentului de Executare, activitatea lor fiind reglementată de prevederile Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 şi ale Legii nr. 204-XVI din 6 iulie 2006 cu privire la sistemul de executare silită.
    (2) Dacă în privinţa aceluiaşi debitor sînt intentate mai multe proceduri executorii, dintre care cel puţin una este în lucru la un executor judecătoresc din oficiile indicate la alin. (1), aceste proceduri vor fi preluate de executorul judecătoresc învestit în condiţiile prezentei legi, aflat la o etapă mai avansată a procedurii de executare sau cel dintîi sesizat.
    (3) Pînă la constituirea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, taxa iniţială obligatorie va fi de 150 de unităţi convenţionale (o unitate convenţională constituind echivalentul a 20 de lei) şi va fi achitată de persoanele indicate la art. 49 alin. (1) odată cu depunerea cererii de eliberare a licenţei.
    Articolul 55
    (1) În termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    b) va adopta actele normative necesare implementării prezentei legi;
    c) va crea în cadrul Ministerul Justiţiei o subdiviziune care să asigure coordonarea activităţii executorilor judecătoreşti.
    (2) În termen de 2 luni de la data publicării prezentei legi, Ministerul Justiţiei va elabora şi va aproba actele normative necesare organizării şi funcţionării sistemului de executare silită.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                    MIHAI GHIMPU

   
Nr. 113. Chişinău, 17 iunie 2010.