*HGC246/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  335419
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 246
din  08.04.2010
cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri,
servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi
vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare,
care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica
Moldova este parte
Publicat : 14.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 52-53     art Nr : 308
    În vederea realizării art.4, alin.(3) art.54, lit.c1) art.104, lit.b) alin.(2) art.124 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, art.31 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, art.7 din Codul vamal al Republicii Moldova  nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor acordurilor şi memorandumurilor la care Republica Moldova este parte, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora, conform anexei nr.1;
    Lista împrumuturilor şi granturilor, acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA, conform anexei nr.2;
    Regulamentul privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională, conform anexei nr.3;
    Regulamentul privind modul de aplicare a impozitului pe venitul persoanelor fizice şi juridice rezidente antrenate în realizarea proiectelor de asistenţă tehnică, conform anexei nr.4;
    Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr.6.
    2. Serviciul Vamal, în conformitate cu legislaţia vamală şi fiscală, va vămui mărfurile importate (inclusiv prin intermediari, în baza licitaţiei), destinate realizării proiectelor respective, fără perceperea taxei pe valoarea adăugată, accizelor, taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale.
    3. Cancelaria de Stat ţine evidenţa asistenţei tehnice externe acordate Republicii Moldova prin înregistrarea proiectelor/programelor în Registrul de evidenţă a asistenţei tehnice externe, în mod cronologic şi sistematic, în baza informaţiei prezentate de către agenţia donatoare sau instituţia-partener.
    Solicitarea de înregistrare a proiectului/programului şi de includere a acestuia în Lista aprobată prin anexa nr.1 la prezenta hotărîre conţine următoarele documente:
fişa de înregistrare a proiectului (completată în ambele limbi), conform anexei nr.5 la prezenta hotărîre, care se prezintă pe suport de hîrtie şi pe suport electronic;
copia extrasului din contractul de prestare a serviciilor şi/sau lucrărilor, care conţine denumirea operatorului de proiect, a donatorului şi termenul de valabilitate a contractului;
termenii de referinţă aprobaţi.
    Toate documentele necesare pentru înregistrarea proiectului/programului sînt prezentate în limba documentelor originale, cu traducere obligatorie în limba de stat.
    4. În cazul intervenirii unor modificări în informaţia prezentată anterior, agenţia donatoare sau instituţia-partener prezintă Cancelariei de Stat fişa proiectului cu modificările corespunzătoare, documentele ce atestă modificările survenite, precum şi materialele care specifică activităţile adiţionale ale proiectului.
    5. Ministerul Finanţelor, în comun cu Cancelaria de Stat, ţine evidenţa proiectelor de asistenţă investiţională.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanţelor şi Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul de stat                                                                               Victor Bodiu
    Ministrul finanţelor                                                                           Veaceslav Negruţa

    Nr. 246. Chişinău, 8 aprilie 2010.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

 Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 246
din 8 aprilie 2010
REGULAMENTUL
privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea
pe teritoriul ţării
a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor
de asistenţă tehnică şi proiectelor
de asistenţă investiţională
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de asistenţă investiţională (în continuare – proiecte), conform prevederilor literei c1) articolul 104 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială).
    2. Cota zero a TVA, conform modului stabilit în prezentul Regulament, se aplică mărfurilor şi serviciilor livrate pe teritoriul ţării, destinate realizării proiectelor incluse în listele aprobate de Guvern, conform anexei nr.1 şi anexei nr.2 la prezenta hotărîre.
    3. Subiecţii impozabili livrează pe teritoriul republicii mărfuri şi servicii agenţiilor donatoare, operatorilor proiectelor, instituţiilor partenere, beneficiarilor proiectelor la cota zero a TVA (cu excepţia celor scutite de TVA), în baza următoarelor documente:
    a) lista proiectelor, aprobată de Guvern, în care este indicat proiectul pentru care se efectuează livrarea cu aplicarea cotei zero a TVA;
    b) scrisoarea agenţiei donatoare sau a instituţiei partenere de asistenţă tehnică sau investiţională, emisă pe blancheta oficială, în care va fi indicat operatorul, instituţia parteneră sau beneficiarul de asistenţă tehnică sau investiţională şi denumirea proiectului de asistenţă tehnică sau investiţională.
    4. Pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate proiectelor, impozitate cu TVA la cota zero, furnizorii autohtoni vor elibera factura fiscală, anexînd la exemplarul lor copia documentului specificat în punctul 3 din prezentul Regulament.
    5. În cazul lucrărilor de construcţie, destinate realizării proiectelor, cota zero a TVA se aplică în modul stabilit în prezentul Regulament la nivel de antreprenori. Furnizorii autohtoni livrează mărfuri şi servicii antreprenorilor cu aplicarea TVA pe principii generale, conform prevederilor Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
    6. Subiecţii impunerii cu TVA ce efectuează livrări de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor, impozitate cu TVA la cota zero, beneficiază de dreptul la restituirea TVA în conformitate cu prevederile articolului 101 alineatul (5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, urmînd să prezinte, la solicitarea funcţionarilor fiscali, următoarele documente şi/sau informaţii:
    a) declaraţiile TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;
    b) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare şi procurare;
    c) copia contractului, în baza căruia au fost efectuate livrări la cota zero a TVA;
    d) în cazul prestării serviciilor şi lucrărilor – actele de executare a lucrărilor;
    e) facturile fiscale pentru livrările impozitate la cota zero a TVA.
    7. Pentru mărfurile şi serviciile destinate realizării proiectelor livrate pe teritoriul ţării agenţiilor donatoare, instituţiilor implementatoare calificate ca misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova, asupra cărora se extind prevederile literei c1) articolul 104 din Codul fiscal, dar, totodată, incluse în lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, aprobată de Guvern, conform anexei nr.1 şi anexei nr. 2 la prezenta hotărîre, cota zero a TVA se va aplica conform modului stabilit în prezentul Regulament.
Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr. 246
din 8 aprilie 2010
REGULAMENTUL
privind modul de aplicare a impozitului pe venitul persoanelor
 fizice şi juridice
rezidente antrenate în realizarea proiectelor
 de asistenţă tehnică

    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de aplicare a impozitului pe venitul persoanelor fizice şi juridice rezidente antrenate în realizarea proiectelor de asistenţă tehnică conform prevederilor alin.(3) art.54 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială).
    2. Potrivit prevederilor alin.(1) art.4 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau cuprinde norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele specificate în legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional. Totodată, potrivit statuărilor alin.(2) al aceluiaşi articol din Codul fiscal, stipulările alin.(1) art.4 din Codul fiscal nu se aplică în cazurile în care rezidentul statului cu care a fost încheiat tratatul internaţional este folosit pentru obţinerea facilităţilor fiscale de către o altă persoană, care nu este rezident al statului cu care a fost încheiat tratatul internaţional şi care nu are dreptul la facilităţi fiscale.
    Concomitent, în baza alin.(3) art.54 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, venitul angajaţilor rezidenţi care activează în cadrul tratatelor internaţionale privind asistenţa tehnică şi umanitară, la care Republica Moldova este parte, se impozitează în modul general stabilit, dacă tratatul internaţional nu prevede altfel.
    3. Pentru proiectele de asistenţă tehnică care cad sub incidenţa acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, lista proiectelor în derulare prevăzute în anexa nr.1 serveşte drept bază pentru aplicarea scutirilor de impozite pe venitul persoanelor fizice şi juridice rezidente care activează în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică.
    Aceste prevederi se aplică şi în cazul contractării şi subcontractării lucrărilor/serviciilor în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică.
    4. Confirmarea scutirii de impozitul pe venit pentru persoanele fizice rezidente, care activează în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică respective şi obţin plăţi sub formă de salariu sau altele în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, se efectuează de către agenţia donatoare, prin emiterea anuală a certificatului pe blanchetă oficială în adresa instituţiei-partener sau operatorilor proiectelor de asistenţă tehnică.
    Certificatul menţionat va include:
    a) denumirea acordului guvernamental sub incidenţa căruia cade proiectul de asistenţă tehnică respectiv şi prevederile acordului privind impozitarea;
    b) denumirea proiectului de asistenţă tehnică;
    c) numele şi prenumele persoanelor fizice rezidente angajate în proiectul de asistenţă tehnică;
    d) codul fiscal al persoanelor fizice rezidente angajate în proiectul de asistenţă tehnică.
    5. Confirmarea scutirii de impozitul pe venit pentru persoanele juridice rezidente, care sînt antrenate în realizarea proiectelor de asistenţă tehnică respective şi obţin venit în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, se efectuează de către agenţia donatoare prin emiterea anuală a certificatului pe blanchetă oficială în adresa instituţiei-partener, operatorilor proiectelor de asistenţă tehnică sau beneficiarilor proiectelor de asistenţă tehnică.
    Certificatul menţionat urmează să includă:
    a) denumirea acordului guvernamental sub incidenţa căruia cade proiectul de asistenţă tehnică respectiv şi prevederile acordului privind impozitarea;
    b) denumirea proiectului de asistenţă tehnică;
    c) denumirea persoanelor juridice rezidente antrenate în realizarea proiectului de asistenţă tehnică;
    d) codul fiscal al persoanelor juridice rezidente antrenate în realizarea proiectului de asistenţă tehnică;
    e) suma proiectului de asistenţă tehnică.
    6. Confirmarea scutirii de impozitul pe venit pentru persoanele juridice rezidente, care sînt antrenate ca subantreprenor în realizarea proiectelor de asistenţă tehnică respective (sau în cazul în care există mai mulţi parteneri într-un proiect) şi obţin venit din cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, se efectuează de către operatorul proiectului de asistenţă tehnică prin emiterea anuală a certificatului pe blanchetă oficială în adresa subantreprenorului.
    Certificatul menţionat urmează să includă:
    a) denumirea acordului guvernamental sub incidenţa căruia cade proiectul de asistenţă tehnică respectiv şi prevederile acordului privind impozitarea;
    b) denumirea proiectului de asistenţă tehnică;
    c) denumirea persoanelor juridice rezidente antrenate în realizarea proiectului de asistenţă tehnică;
    d) denumirea persoanelor juridice rezidente antrenate ca subantreprenor în realizarea proiectului de asistenţă tehnică;
    e) codul fiscal al persoanelor juridice rezidente antrenate ca subantreprenor în realizarea proiectului de asistenţă tehnică;
    f) suma venitului obţinut.

    anexa nr.5
Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.246
din 8 aprilie 2010

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003 “Cu privire la aprobarea Listei împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii  Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele  financiare internaţionale (inclusiv din cota parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor  respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata taxei pe valoarea adăugată, accizelor, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2003, nr.60-61, art.375).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1284 din 27 octombrie 2003 “Despre aprobarea Completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.221-222, art.1334).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.387 din 15 aprilie 2004 “Despre aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.64-66, art.523).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.585 din 31 mai 2004 “Despre aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.91-95, art.735).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.237 din 25 februarie 2005 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi сompletărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2005, nr.36-38, art.282).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.373 din 28 aprilie 2005 “Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.67-68, art.426).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.832 din 8 august 2005 “Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.110-112, art.902).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.122 din 3 februarie 2006 “Cu privire la aprobarea completărilor şi modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003”, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.25-27, art.160).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.736 din 29 iunie 2006 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.102-105, art.774).
    10. Hotărîrea Guvernului nr. 985 din 25 august 2006 “Cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1078).
    11. Hotărîrea Guvernului nr.22 din 10 ianuarie 2007 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.6-9, art.37).
    12. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.219 din 27 februarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.39-42, art.288).
    13. Hotărîrea Guvernului nr.543 din 17 mai 2007 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2007, nr.70-73, art.574).
    14. Hotărîrea Guvernului nr. 890 din 7 august 2007 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2007, nr.127-130, art.934).
    15. Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007 “Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică externă în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2007, nr.194-197, art.1410).
    16. Hotărîrea Guvernului nr.1487 din  26 decembrie 2007 “Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2007, nr.203-206, art.1508).
    17. Hotărîrea Guvernului nr.1510 din 29 decembrie 2007 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2008, nr.1-4, art.21).
    18. Punctul 1 al modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1532 din 29 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.13, art.73).
    19. Hotărîrea Guvernului nr.538 din 23 aprilie 2008 “Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.82, art.520).
    20. Hotărîrea Guvernului nr.574 din 7 mai 2008 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2008, nr.86-87, art.562).
    21. Hotărîrea Guvernului nr.1106 din 30 septembrie 2008 “Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2008, nr.183-185, art.1121).
    22. Hotărîrea Guvernului nr.1280 din 14 noiembrie 2008 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2008, nr.210, art.1301).
    23. Hotărîrea Guvernului nr.1487 din 26 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.7-9, art.22).
    24. Hotărîrea Guvernului nr.135 din 10 februarie 2009 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2009, nr.41-44, art.184).
    25. Hotărîrea Guvernului nr.254 din 1 aprilie 2009 “Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.68, art.305).
    26. Hotărîrea Guvernului nr.270 din 10 aprilie 2009 “Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2009, nr.75-77, art.323).
    27. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.483 din  10 august 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.127-130, art.548).
    28. Hotărîrea Guvernului nr.554 din 10 septembrie 2009 “Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2009, nr.148, art.635).
    29. Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 22 octombrie 2009 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2009, nr.158, art.667).
    30. Hotărîrea Guvernului nr.654 din 6 noiembrie 2009 “Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 6 decembrie 2007” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.163-164, art.726).