LPC178/2010
ID intern unic:  335507
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
LEGE Nr. 178
din  15.07.2010
pentru modificarea  anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională
şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de
învăţămînt superior, ciclul I
Publicat : 03.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 135-137     art Nr : 480
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Anexa nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 101–103, art. 476), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    în secţiunea „3. ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI DREPT”, la poziţia „33. Asistenţă socială”, în rubrica 4, textul „Servicii de asistenţă socială” se înlocuieşte cu textul „Asistenţă socială”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Mihai GHIMPU

    Nr. 178. Chişinău, 15 iulie 2010.