HGM683/2010
ID intern unic:  335559
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 683
din  02.08.2010
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr.747 din 24 noiembrie 2009
Publicat : 06.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 138-140     art Nr : 764
    MODIFICAT
    HG134 din 09.03.17, MO85-91/24.03.17 art.223


    Pentru asigurarea executării Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare, precum  şi pentru fortificarea capacităţilor Agenţiei Achiziţii Publice în procesul executării angajamentelor internaţionale pe acest segment, pentru monitorizarea şi supravegherea  corectitudinii realizării achiziţiilor publice, inclusiv a achiziţiilor electronice, în mod eficient şi calitativ, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Pct.1 abrogat prin HG134 din 09.03.17, MO85-91/24.03.17 art.223]
    2. Ministerul Finanţelor va asigura alocarea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea modificărilor prevăzute de prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 683. Chişinău, 2 august 2010.