HGC720/2010
ID intern unic:  335697
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 720
din  10.08.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
 în Hotărîrea Guvernului nr.603 din 2 iulie 1997
Publicat : 17.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 148-149     art Nr : 812
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 2 iulie 1997 “Despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente, articole de uz medical şi alte produse farmaceutice” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                     Valeriu Lazar
    Ministrul sănătăţii                                                        Vladimir Hotineanu
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 720. Chişinău, 10 august 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.720
din 10 august 2010
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 2 iulie 1997
    Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 2 iulie 1997 “Despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente, articole de uz medical şi alte produse farmaceutice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 51-52, art. 562), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) denumirea Hotărîrii va avea următorul cuprins: „Despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice”;
    2) pe parcursul textului Hotărîrii şi în anexă sintagma „Regulamentul privind formarea preţurilor la medicamente, articole de uz medical şi alte produse farmaceutice” se substituie cu sintagma „Regulamentul privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice”, la cazul gramatical corespunzător;
    3) preambulul Hotărîrii va avea următorul cuprins:
    „În vederea executării Legii nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la  medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.52 – 53, art.368) şi Legii nr. 1456-XII din  25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59 -61, art.200), Guvernul”;
    4) în anexă:
    la punctul 1, textul „Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1072-XIII din 27 decembrie 1996 "Cu privire la reglementarea preţurilor la medicamente şi articole de uz medical" (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 4-5,  art.38)” se substituie cu textul “Legea nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la  medicamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.52 – 53, art.368), Legea nr. 1456-XII din  25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59- 61, art.200)”;
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    preţ cu ridicata – preţ care se aplică la nivelul comercializării angro de la unităţile distribuitoare la unităţile farmaceutice din reţeaua comerţului cu amănuntul, inclusiv la instituţiile medicale;
    preţ cu amănuntul – preţ care se aplică la nivelul comercializării cu amănuntul către consumatorul final de către farmacii;
    preţ de achiziţie – preţul efectiv achitat sau care urmează să fie achitat producătorului / reprezentantului oficial al acestuia, cu deducerea rabatului comercial (discount) obţinut, recalculat în lei, conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei, stabilit la ziua efectuării operaţiunilor de vămuire, menţionat în proforma (invoice) / factura fiscală a producătorului sau a reprezentantului oficial al acestuia, dar nu mai mare decît cel înregistrat în Catalogul Naţional de Preţuri;
    rabat comercial (discount) – reducere din preţul de achiziţie a mărfii, convenit anterior între furnizor şi beneficiar, conform clauzelor prevăzute în contract.”;
    punctul 3:
    la alineatul trei, textul „cu ridicata ale producătorului autohton” se substituie cu textul „de livrare a producătorului autohton, în calculul căruia a fost prevăzut normativul de rentabilitate de pînă la 15 %”;
    alineatul patru, după sintagma „la preţurile de achiziţie”, se completează cu sintagma „cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate, cheltuielilor de transport şi plăţilor pentru controlul calităţii medicamentelor efectiv suportate,”, în continuare după text;
    se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „Rabaturile comerciale acordate de furnizor se scad pentru a determina preţul de achiziţie, conform prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.88-91, art.182).”;
    punctul 4:
    alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „La comercializarea medicamentelor se admite aplicarea unui adaos comercial de pînă la 40 la sută la preţul de livrare la producătorul autohton, cu includerea taxei pe valoarea adăugată, sau la preţul de achiziţie la producătorul/reprezentantul oficial al acestuia de peste hotare, cu includerea cheltuielilor specificate la punctul 3 al prezentului Regulament, din care:”;
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „pînă la 15 % pentru agenţii economici care importă şi distribuie cu ridicata medicamente, atît de import, cît şi autohtone”;
    punctele 5 şi 6 se exclud;
    punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. La comercializarea medicamentelor, persoanele fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător, şi cele juridice indică în facturile de expediţie şi transport preţul cu ridicata al producătorului autohton sau preţul de achiziţie al producţiei de import, mărimea adaosului comercial aplicat, numărul de serie al produsului, numărul şi data documentului ce-i atestă calitatea, eliberat de Agenţia Medicamentului.”
    capitolele III şi IV vor avea următorul cuprins:
„III. MODUL DE CALCUL AL PREŢURILOR LA
COMERCIALIZAREA MEDICAMENTELOR, ALTOR
PRODUSE FARMACEUTICE ŞI PARAFARMACEUTICE

    8. Preţurile la medicamente se stabilesc de către întreprinderile şi instituţiile farmaceutice din Republica Moldova (producători, depozite, farmacii) în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 22 iunie 2010.
    9. Plata pentru controlul calităţii medicamentelor este calculată în conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele pentru serviciile prestate contra plată de către Institutul Naţional de Farmacie, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1135 din 18 septembrie 2003 „Despre aprobarea plăţilor pentru autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi pentru modificările efectuate după înregistrare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art.1186).
    10. Preţul de achiziţie a medicamentelor procurate nu se modifică pe toată perioada de distribuire şi livrare a medicamentului în reţeaua farmaceutică.
    11. Baza iniţială de calcul pentru aplicarea adaosului comercial de către agenţii economici care comercializează medicamente de import este preţul de achiziţie de la producătorul  de peste hotare / reprezentantul oficial al acestuia.
    Baza iniţială de calcul pentru aplicarea adaosului comercial de către agenţii economici care comercializează medicamente autohtone este preţul de achiziţie de la producătorul autohton.
    Preţurile de producător, atît la medicamentele de import, cît şi la cele autohtone, sunt aprobate de către Ministerul Sănătăţii conform procedurilor stabilite de legislaţie.
    12. Modul de determinare a preţului cu ridicata va fi unitar pentru toate medicamentele, conform următoarei formule:

    în care:
    Prd – preţul cu ridicata
    Pac – preţul de achiziţie
    Kacd – coeficientul adaosului comercial al deţinătorului CÎM 
    Ktva – coeficientul taxei pe valoarea adăugată
    Coeficientul adaosului comercial al deţinătorului CÎM este o expresie matematică a mărimii adaosului comercial al distribuitorului pentru a fi folosit în formula de calcul a preţului cu ridicata. Modul de determinare al coeficientului adaosului comercial al deţinătorului CÎM va fi conform următoarei formule:

    în care:
    Acd – adaosul comercial al deţinătorului CÎM.
    Coeficientul taxei pe valoarea adăugată este o expresie matematică a mărimii taxei pe valoarea adăugată pentru a fi folosit în formula de calcul a preţului. Modul de determinare al coeficientului taxei pe valoarea adăugată va fi conform următoarei formule:

    în care:
    TVA – taxa pe valoarea adăugată

    13. Modul de determinare al preţului cu amănuntul va fi unitar pentru toate produsele farmaceutice şi parafarmaceutice conform următoarei formule:

    în care:
    Pam – preţul cu amănuntul
    Pac – preţul de achiziţie
    Kacd – coeficientul adaosului comercial al deţinătorului CÎM
    Kacf – coeficientul adaosului comercial al farmaciei
    Ktva – coeficientul taxei pe valoarea adăugată
    Coeficientul adaosului comercial al farmaciei este o expresie matematică a mărimii adaosului comercial al farmaciei pentru a fi folosit în formula de calcul a preţului cu amănuntul. Modul de determinare al coeficientului adaosului comercial al farmaciei va fi unitar conform următoarei formule:

    în care:
    Acf – mărimea maximală a adaosului comercial al farmaciei

    14. Preţul pentru formele medicamentoase preparate (ambalate) în farmacie include preţul cu amănuntul determinat conform pct.13 pentru ingrediente, substanţe auxiliare şi ambalaj, precum şi taxa laborum. Taxa laborum este calculată de farmacii şi este aprobată de către Agenţia Medicamentului.
    15. În cazul procurării de către farmacii a medicamentelor în ambalaje mari, preţul cu amănuntul (fără TVA) al produselor preambalate se determină prin împărţirea proporţională a costului medicamentelor achiziţionate la numărul ambalajelor de consum al medicamentelor pentru comercializarea acestora cu amănuntul, majorat cu costul materialului de preambalare şi taxa laborum.
IV. CONTROLUL ASUPRA PREŢURILOR
    16. Ministerul Sănătăţii, prin intermediul Agenţiei Medicamentului, Ministerul Finanţelor, prin intermediul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Control Financiar şi Revizie şi Serviciului Vamal, precum şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei vor asigura controlul asupra respectării modalităţii de formare a preţurilor la medicamentele comercializate şi plasate pe piaţa internă.
    17. În cazul încălcării modului de formare şi aplicare a preţurilor la medicamente, persoanele juridice şi fizice poartă răspundere  în conformitate cu articolul 10 al Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare.”;
    5) anexa la Regulamentul cu privire la formarea preţurilor la medicamente, articole de uz medical şi alte produse farmaceutice se exclude.