HGC737/2010
ID intern unic:  335705
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 737
din  11.08.2010
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în anexele nr. 3-5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1083
din 26 octombrie 2000
Publicat : 17.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 148-149     art Nr : 820
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexele nr. 3-5 la Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                              Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                          Veaceslav Negruţa

    Nr. 737. Chişinău, 11 august 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 737
din 11 august 2010
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în anexele nr. 3-5 la Hotărîrea Guvernului
nr.1083 din 26 octombrie 2000
    Anexele nr. 3-5 la Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.1192), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    în anexele nr. 3 şi nr. 4, sintagma “secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei” se substituie cu sintagma “direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei”, la cazul gramatical respectiv;
    la anexa nr. 4 punctul 18, sintagma “direcţiilor teritoriale control administrativ ale Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale” se substituie cu sintagma “oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat”;
    anexa nr.5:
    la poziţia unu, sintagma “Bucinschi Iurii” se substituie cu sintagma “Pistrinciuc Vadim”;
    la poziţia doi, după cuvîntul “Direcţiei” se introduc cuvintele “politici de” şi în continuare după text;
    la poziţia cinci, sintagma “Cojocaru Angela – şef adjunct al Direcţiei finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţie socială” se substituie cu sintagma “Panurco Elena – şef al Secţiei  finanţele în asigurări şi asistenţă socială”;
    la poziţia şase, după cuvintele “familiei şi” se completează cu cuvîntul “drepturilor” şi în continuare după text;
    poziţia unsprezece va deveni poziţia zece şi va avea următorul cuprins: “Nicoară Rodica – şef adjunct al Direcţiei analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, Ministerul Economiei”;
    poziţia zece va deveni, respectiv, poziţia unsprezece.