HGM760/2010
ID intern unic:  335746
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 760
din  18.08.2010
cu privire la Instituția publică
„Agenția de Guvernare Electronică”
Publicat : 20.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 150-152     art Nr : 832
    MODIFICAT
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
    HG962 din 08.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1046
    HG585 din 24.08.15, MO240/26.08.15 art.666
   
HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371
    HG719 din 16.09.13, MO212/24.09.13 art.833
    EMO160 din MO160-162/07.09.10, pag.65

    Titlul în redacţia HG719 din 16.09.13, MO212/24.09.13 art.833

   
NOTĂ:
   
în titlu, în tot textul hotărîrii și al anexelor, textul „Instituția publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)”, la orice formă gramaticală, și textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474    În scopul executării prevederilor punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.392 din 19 mai 2010 “Cu privire la crearea Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.462) şi punctului 9) alineatul doi al articolului 25 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Statutul Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”, conform anexei nr.1;
    modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2;
    Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, conform anexei nr.3;
    Regulamentul privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale ale Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”, conform anexei nr.4;
    Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate contra plată de Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, conform anexei nr.5.
    [Pct.1 modificat prin HG719 din 16.09.13, MO212/24.09.13 art.833]
   
11. Cancelaria de Stat va exercita în numele Guvernului funcția de fondator al Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică.
    [Pct.11 introdus prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.27 din 6 ianuarie 2006 “Pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de realizare a Planului de acţiuni „Moldova electronică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.9-12, art.59).

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul de stat                                                             Victor Bodiu
    Ministrul tehnologiilor
    informaţionale şi comunicaţiilor                                      Alexandru Oleinic
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 760. Chişinău, 18 august 2010.

 Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.760
din 18 august 2010


STATUTUL
Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”
I. PREVEDERI GENERALE
    1. Prezentul Statut reglementează misiunea, domeniile de competență, funcțiile și organizarea activității Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” (în continuare – Agenție).
    2. Agenția este o instituție publică, a cărei activitate are scopul de îmbunătățire a calității actului de guvernare și a serviciilor publice prin aplicarea intensă a tehnologiilor informaționale şi de comunicații.
    3. Agenția este persoană juridică, care dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumire în limba de stat, activează în baza principiilor de autogestiune, deține conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor.
    4. Denumirea în limba engleză a Agenției este „Moldovan eGovernance Agency” și denumirea abreviată – „MEGA”.
    5. Agenția îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui, ordonanțele, hotărîrile şi dispozițiile Guvernului, alte acte normative, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, prevederile prezentului Statut, precum și cu acordurile, directivele şi standardele donatorilor, în funcție de finanțatorul proiectelor.
II. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE AGENȚIEI
    6. Agenția se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, transparenţei, integrității profesionale și autoadministrării.
    7. În activitatea sa, Agenția va evita apariţia conflictelor de interese.
    8. Activitatea Agenției are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cea privind proiectele este accesibilă tuturor.
III. MISIUNEA, DOMENIILE DE COMPETENȚĂ,
FUNCȚIILE ȘI DREPTURILE AGENȚIEI
    9. Agenția are misiunea de implementare a politicilor de modernizare a serviciilor guvernamentale și de e-Transformare a guvernării în cadrul administrației publice centrale de specialitate, prin oferirea soluțiilor eficiente pentru creșterea calității serviciilor guvernamentale și a actului de guvernare.
    10. Domeniile de competență ale Agenției sînt următoarele:
    1) modernizarea serviciilor guvernamentale;
    2) e-Transformarea guvernării;
    3) interoperabilitatea;
    4) auditul de securitate cibernetică;
    5) alte domenii atribuite în competența Agenției prin actele normative.
    11. Funcţiile de bază ale Agenției sînt:
    1) planificarea strategică a utilizării tehnologiilor informaţionale și de comunicații în sectorul public;
    2) crearea și dezvoltarea continuă a arhitecturii guvernării electronice;
    3) promovarea inovațiilor și produselor de guvernare electronică în sectorul public și societate;
    4) crearea și dezvoltarea cadrului metodologic pentru:
    a) reingineria și digitizarea serviciilor publice;
    b) dezvoltarea, administrarea, menținerea și scoaterea din exploatare a sistemelor informaționale de stat;
    5) facilitarea dezvoltării serviciilor sectoriale și sistemelor informaționale de stat prin oferirea asistenței autorităților administrației publice prin:
    a) acordarea suportului la conceptualizarea sistemelor informaționale;
    b) managementul proiectelor de dezvoltare a sistemelor informaționale (centralizate și sectoriale);
    c) dezvoltarea documentării tehnice, inclusiv a termenelor de referință pentru sistemele informaționale și alte activități aferente dezvoltării și funcționării sistemelor informaționale;
    d) evaluarea și validarea soluțiilor tehnice prin prisma corespunderii acestora documentației tehnice, prevederilor documentelor de politici și ale actelor normative în domeniul guvernării electronice;
    e) acceptarea produselor în contextul dezvoltării sistemelor informaționale de stat;
    f) organizarea instruirilor aferente dezvoltării și implementării serviciilor publice electronice și sistemelor informaționale, parte a instruirii continue în domeniul guvernării electronice;
    6) monitorizarea în comun cu beneficiarii a proiectelor de implementare a serviciilor publice electronice sectoriale, sistemelor informaționale de stat și infrastructurilor guvernamentale centralizate, cu emiterea recomandărilor de eficientizare;
    7) elaborarea, implementarea și dezvoltarea continuă a platformelor tehnologice guvernamentale comune;
    8) implementarea cadrului de interoperabilitate;
    9) prestarea serviciilor în vederea exercitării funcțiilor prevăzute de prezentul Statut şi/sau alte acte normative;
    10) colaborarea cu entități similare din alte țări şi organizații internaţionale;
    11) efectuarea auditului de securitate cibernetică a infrastructurilor de tehnologie a informației și a Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administrației publice, precum și a altor infrastructuri cibernetice de interes naţional, în vederea identificării disfuncţiilor şi vulnerabilităţilor şi a furnizării unor soluţii de remediere a acestora;
    12) efectuarea și evaluarea conformității auditului de securitate cibernetică efectuate în autoritățile publice cu cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate de Guvern, și informarea autorităților interesate conform domeniilor de competență;
    13) monitorizarea implementării rezultatelor auditului de securitate cibernetică efectuate în autoritățile publice în conformitate cu cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate de Guvern;
    14) efectuarea studiilor și cercetărilor în domeniul securității cibernetice;
    15) participarea la elaborarea propunerilor de modificare a legislației în domeniul securității cibernetice;
    16) organizarea cursurilor de instruire privind implementarea cerințelor minime de securitate cibernetică și sporirea competențelor în securitate cibernetică pentru coordonatorii de securitate cibernetică din autoritățile publice;
    17) organizarea și participarea la conferinţe, seminare, ateliere de lucru, ședințe și alte întruniri naţionale şi internaţionale în domeniile de competență ale Agenției, inclusiv participarea la cooperarea pe plan internațional în domeniul securității cibernetice.
    12. În vederea realizării funcțiilor sale, Agenția are dreptul:
    1) să înainteze propuneri de modificare și completare a cadrului normativ în domeniu;
    2) să solicite, conform legislației, şi să primească documente şi informații de la organele centrale de specialitate ale administrației publice, de la autoritățile administrației publice locale, de la întreprinderi, organizații şi instituții;
    3) să colaboreze cu autoritățile publice, organele abilitate cu funcții de control, organizațiile necomerciale, organizațiile internaționale;
    4) să acceseze resursele şi sistemele informaționale de stat deținute de alte autorități publice sau structuri organizaționale din sfera lor de competență în conformitate cu cadrul normativ;
    5) să posede, să utilizeze şi să administreze patrimoniul în conformitate cu scopurile sale de activitate şi prevederile actelor normative;
    6) să administreze fonduri de asistență financiară și tehnică externă;
    7) să încheie acorduri sau, după caz, contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, cu donatori internaționali, cu furnizori şi beneficiari de bunuri şi servicii, precum și contracte cu persoane fizice;
    8) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile prezentului Statut şi actelor normative.
IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENȚIEI
    13. Organele de conducere ale Agenției sînt:
    1) Consiliul;
    2) directorul – organ executiv.
    14. Consiliul este organul colegial superior al Agenției, care conduce și supraveghează funcționarea acesteia și adoptă decizii.
    15. Consiliul exercită următoarele atribuții:
    1) adoptă decizii și supraveghează activitatea Agenției;
    2) aprobă planurile și rapoartele de activitate ale Agenției;
    3) aprobă structura și efectivul-limită ale Agenției;
    4) examinează și aprobă situațiile financiare ale Agenției;
    5) aprobă contractarea creditelor pentru asigurarea activității Agenției;
    6) ia decizii privind asigurarea transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate atît acoperirii necesităților, cît și asigurării bazei tehnico-materiale a Agenției;
    7) examinează și aprobă raportul cu privire la activitatea economico-financiară a Agenției, examinează raportul auditorului, rapoartele de audit intern şi le prezintă spre informare fondatorului;
    8) stabilește condițiile de salarizare a personalului Agenției, inclusiv a directorului, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”;
    9) examinează și aprobă bugetul anual al Agenției;
    10) decide asupra altor subiecte de importanță pentru Agenție, înaintate de director.
    16. Componenţa nominală și numărul membrilor Consiliului se stabilesc prin ordin al secretarului general al Guvernului. Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 5 şi nici mai mare de 7 persoane. Angajații Agenției nu pot fi membri ai Consiliului.
    17. Membrii Consiliului participă la şedinţele acestuia personal.
    18. Activitatea în calitate de membru al Consiliului Agenției nu se remunerează.
    19. Membrii Consiliului:
    1) au dreptul de acces la informaţia Agenției, cu respectarea principiului confidenţialităţii stabilit de prezentul Statut;
    2) au obligaţia să respecte Statutul Agenției, să contribuie la realizarea funcţiilor Agenției;
    3) au obligaţia să participe activ la stabilirea direcţiilor strategice ale Agenției, la evaluarea rapoartelor şi la revizuirea performanţelor Agenției;
    4) au obligația să declare și să evite conflictele de interese.
    20. Consiliul se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în semestru, la inițiativa fondatorului, preşedintelui Consiliului sau a directorului.
    21. Şedinţa Consiliului este deliberativă în prezenţa majorităţii membrilor săi. Informaţia în scris despre ţinerea şedinţei Consiliului, în care se indică timpul şi locul desfăşurării ei, agenda de lucru, inclusiv materialele aferente, se expediază, prin scrisoare, remisă în original sau prin e-mail, de secretarul acestuia tuturor membrilor Consiliului, cu cel puţin 3 zile calendaristice pînă la ziua şedinţei. Şedinţele se ţin în ziua, la ora şi în locul stabilit în invitaţia la şedinţă, emisă de director sau fondator, în funcție de inițiatorul şedinţei.
    22. În lipsă de cvorum, în cel mult 5 zile calendaristice se convoacă şedinţa repetată a Consiliului. Membrii Consiliului vor fi informaţi despre şedinţa repetată cu cel puţin 2 zile pînă la data şedinţei.
    23. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor acestuia.
    24. Şedinţele Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, care reflectă în mod obligatoriu chestiunile examinate în cadrul şedinţei şi informaţia privind înştiinţarea membrilor Consiliului, lista participanţilor şi a celor absenţi, luările de cuvînt, rezultatul votării fiecărui subiect din ordinea de zi.
    Procesele-verbale sînt semnate de către președintele Consiliului și sînt contrasemnate de către secretarul acestuia.
    25. Deciziile Consiliului, în termen de 14 zile de la adoptare, vor fi publicate pe pagina web a Agenției, cu excepţia celor confidențiale, stabilite de Consiliu.
    26. Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt executate de secretarul Consiliului, care este numit din cadrul personalului subdiviziunii juridice a Agenției.
    27. Secretarul Consiliului este responsabil pentru păstrarea documentelor Consiliului, informarea membrilor Consiliului despre şedinţele acestuia, participarea la şedinţe şi perfectarea proceselor-verbale ale ședințelor.
    28. Activitatea executivă a Agenției este condusă de către director, care este numit în și eliberat din funcție de către secretarul general al Guvernului, în temeiul deciziei Consiliului.
    29. Directorul:
    1) conduce activitatea Agenției;
    2) este responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite Agenției;
    3) înaintează propuneri de politici publice și de modificare a cadrului normativ necesar realizării misiunii Agenției;
    4) reprezintă Agenția în relaţiile cu autoritățile publice, organizațiile și instituțiile naționale și internaționale, instituțiile donatoare care asigură suport Agenției, instanțele judecătoreşti, instituțiile financiare, cu alte persoane juridice și cu persoanele fizice;
    5) coordonează elaborarea proiectului de buget al Agenției şi îl prezintă Consiliului spre aprobare;
    6) elaborează şi prezintă Consiliului spre aprobare structura şi efectivul-limită de personal ale Agenției;
    7) asigură executarea deciziilor Consiliului;
    8) poartă răspundere personală pentru utilizarea rațională a mijloacelor financiare ale Agenției și autenticitatea indicilor economici generali;
    9) aprobă statul de personal al Agenției, regulamentele subdiviziunilor din cadrul acesteia, precum și fișele postului ale personalului Agenției;
    10) numește în funcții, modifică, suspendă și încetează raporturile de muncă cu personalul Agenției, în condițiile legislației muncii;
    11) încheie contracte cu persoane fizice şi juridice de drept privat şi public, contracte cu consultanţii locali şi străini, executorii de lucrări, furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii, pentru asigurarea realizării sarcinilor Agenției;
    12) asigură integritatea, menţinerea şi administrarea eficientă a patrimoniului Agenției, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    13) exercită alte sarcini delegate de către fondator și de către Consiliu, legate de activitatea Agenției.
    30. Directorul este coordonator principal pentru e-Transformare (Government Chief Information Officer – „Government CIO”) şi are statut similar cu cel de consilier al Prim-ministrului, exercitînd următoarele atribuţii specifice:
    1) consiliază Prim-ministrul pe probleme din domeniul guvernării electronice;
    2) asigură asistenţa informaţională a activităţii Prim-ministrului în domeniul guvernării electronice şi îl informează, la solicitare, despre rezultatele implementării agendei de e-Transformare a Guvernării;
    3) înaintează propuneri de elaborare a proiectelor de acte normative necesare implementării agendei de e-Transformare a Guvernării, ţinînd cont de priorităţile strategice prevăzute în Programul de activitate şi Planul de acţiuni ale Guvernului, precum şi de cele mai bune practici europene şi internaţionale în domeniu; prezintă recomandări pentru finanţarea procesului de e-Transformare a Guvernării;
    4) participă, cu suportul personalului și consultanţilor Agenției, la expertizarea proiectelor de acte normative în domeniul guvernării electronice şi tehnologiilor informaţionale aferente acesteia, elaborate de ministere şi alte autorităţi administrative centrale;
    5) îndeplineşte alte sarcini în domeniul guvernării electronice, la indicaţia directă a Prim-ministrului.
    31. Directorul este în drept să solicite de la ministere şi alte autorităţi administrative centrale documente şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor respective, precum şi să monitorizeze realizarea dispoziţiilor Guvernului şi deciziilor Prim-ministrului.
    32. În absenţa directorului, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de către directorul adjunct, conform ordinului emis de director.
    33. Directorul adjunct este numit în și eliberat din funcție de către secretarul general al Guvernului, la propunerea directorului.
V. FINANȚAREA ȘI PATRIMONIUL AGENȚIEI
    34. Finanțarea activității Agenției se va efectua din:
    1) veniturile obținute din prestarea serviciilor;
    2) subsidiile/subvențiile primite de la bugetul de stat pentru finanţarea activităţii Agenției şi implementarea proiectelor finanțate din surse externe, primite prin intermediul Cancelariei de Stat;
    3) resursele acordate de donatori străini şi autohtoni;
    4) alte surse legale.
    35. Mijloacele financiare, cu excepţia celor alocate de fondator, neutilizate pe parcursul anului curent se transferă spre utilizare în anul următor, conform bugetului Agenției aprobat pentru anul respectiv.
    36. Înstrăinarea și casarea mijloacelor fixe ale Agenției se vor efectua cu acordul scris al fondatorului, conform legislației.
VI. EVIDENȚA ȘI DĂRILE DE SEAMĂ
    37. Agenția ține evidența contabilă şi prezintă rapoarte statistice, în conformitate cu prevederile normative în vigoare.
    38. Agenția ține evidența cheltuielilor aferente implementării proiectelor finanțate din surse externe, întocmește rapoarte trimestriale și anuale sau la solicitare privind procesul implementării proiectelor finanțate din surse externe şi utilizarea fondurilor destinate proiectelor şi prezintă rapoartele de rigoare, în conformitate cu legislația.
    39. Activitatea Agenției este supusă controlului financiar public intern și auditului extern, în conformitate cu actele normative în domeniu și acordurile de finanțare a proiectelor implementate sau cu alte documente ale donatorilor.
VII. REORGANIZAREA ȘI DIZOLVAREA AGENȚIEI
    40. Reorganizarea şi dizolvarea Agenției se efectuează prin hotărîre de Guvern, la propunerea Consiliului şi după coordonare cu donatorii care finanţează proiectele în derulare.
    [Anexa nr.1 în redacția HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG585 din 24.08.15, MO240/26.08.15 art.666]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG719 din 16.09.13, MO212/24.09.13 art.833]
    [Anexa nr.1 modificată prin EMO160 din MO160-162/07.09.10, pag.65]

Anexa nr.2
 la Hotărîrea Guvernului nr.760
din 18 august  2010
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.632 din 8 iunie 2004 “Despre aprobarea Politicii de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.96-99, art.789), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în tot textul hotărîrii şi al anexei nr.3, sintagma „Comisia Naţională pentru Edificarea Societăţii Informaţionale în Republica Moldova” se substituie prin sintagma “Comisia Naţională pentru e-Transformare”, la cazul gramatical respectiv;
    2) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
 „Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.632 din 8 iunie  2004
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei Naţionale pentru e-Transformare
    FILAT Vladimir               -    Prim-ministru, preşedinte al Comisiei
    BODIU Victor                 -    ministru de stat, vicepreşedinte al Comisiei
    OLEINIC Alexandru        -    ministru al tehnologiilor informaţionale şi
                                                 comunicaţiilor, vicepreşedinte al Comisiei
    ŞCOLA Dona                 -    viceministru al tehnologiilor informaţionale şi
                                                 comunicaţiilor, secretar al Comisiei
    LAZAR Valeriu                -    viceprim-ministru, ministru al economiei
    NEGRUŢA Veaceslav     -    ministru al finanţelor
    TĂNASE Alexandru         -    ministru al justiţiei
    HOTINEANU Vladimir    -    ministru al sănătăţii
    BUJOR Leonid                 -    ministru al educaţiei
    BULIGA Valentina           -    ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    SPOIALĂ Lucia               -    director general al Biroului Naţional de Statistică
    GRAMA Vasile                -    director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi
                                                  Cadastru
    MIHAI Gheorghe             -    director al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    CUNEV Veaceslav           -    preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Companiilor
                                                  Private din domeniul TIC
    MARLETT Melanie          -    reprezentant al Băncii Mondiale în Moldova
    IMMONEN Kaarina         -    reprezentant al Programului Naţiunilor Unite
                                                   pentru Dezvoltare în Moldova
    TSITSOS Dianne              -    reprezentant al Agenţiei Statelor Unite pentru
                                                   Dezvoltare în Moldova”;
    3) anexa nr.3:
    la punctul 5, alineatul trei se exclude;
    la punctul 7, cuvintele „şi cei din domeniul ştiinţei” se exclud;
    la punctul 15, sintagma „Departamentul Tehnologii Informaţionale” se substituie prin sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”;
    la punctul 24, cuvintele „de recomandare” se substituie prin cuvîntul „consultativ”.
    [Pct.1 subpct.3) modificat prin HG962 din 08.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1046]
    2. În anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.724), cu modificările ulterioare:
    titlul, după cuvîntul „organizaţiilor”, se completează cu cuvîntul „ , instituţiilor”;
    după poziţia „1. Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova” se introduce poziţia 11, cu următorul cuprins:
    „11. Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)”.
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului
nr. 760 din 18 august 2010

Nomenclatorul și tarifele la serviciile prestate
de către Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”
  
Nr. crt.

Denumirea serviciului

Costul curent al serviciului
(în lei ori ad valorem)
1.
Serviciul MPay* cu următoarele componente:
 
1.1.

Achitarea serviciului cu utilizarea serviciilor de plată și a instrumentelor de plată, cu excepția cardurilor de plată**

1) În cazul plăților în favoarea bugetului public național, 1% pentru fiecare factură achitată, nu mai puțin de 1 leu și nu mai mult de 2,5 lei moldovenești – în cazul plăților în numerar și celor realizate prin internet banking;

2) în cazul plăților în favoarea altor beneficiari decît bugetul public național, comisioane stabilite pe bază de acord (contract)

1.2.

Achitarea serviciului cu utilizarea cardurilor de plată emise în Republica Moldova **

1) În cazul plăților în favoarea bugetului public național, 1,5% din suma tranzacției;

2) în cazul plăților în favoarea altor beneficiari decît bugetul public național, comisioane stabilite pe bază de acord (contract)

1.3.

Achitarea serviciului cu utilizarea cardurilor de plată emise în afara Republicii Moldova**

1) În cazul plăților în favoarea bugetului public național, 2,2% din suma tranzacției;

2) în cazul plăților în favoarea altor beneficiari decît bugetul public național, comisioane stabilite pe bază de acord (contract)

3.

Serviciul electronic guvernamentalintegrat de semnătură electronică (MSign)

Pe bază de acord (contract)
4.

Serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass)

Pe bază de acord (contract)
5.
Platforma de interoperabilitate (MConnect)
Pe bază de acord (contract)

   
Notă:
    1) *În cazul plăților efectuate de o persoană fizică, destinate bugetului public național, cheltuielile menționate sînt achitate din contul bugetului de stat.
    2) ** Comisioanele se vor aplica pînă la stabilirea unor noi comisioane în baza legii.
    [Anexa nr.3 în redacția HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]

    [Anexa nr.3 în redacţia HG329 din 02.06.15, MO139-143/05.06.15 art.371]
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG719 din 16.09.2013, MO212/24.09.13 art.833]

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului
nr. 760 din 18 august 2010

REGULAMENT
privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor
speciale ale Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”
    1. Mijloacele speciale ale Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”(în continuare – Centru) se formează de la prestarea serviciilor cu plată, inclusiv pentru utilizarea platformei tehnologice guvernamentale comune, precum şi din alte venituri prevăzute de legislaţia în vigoare.
    2. Serviciile cu plată se prestează la cererea persoanelor juridice şi fizice, precum şi conform angajamentelor contractuale.
    3. Veniturile încasate pe parcursul anului suplimentar la sumele prevăzute în devizul de cheltuieli şi planurile de finanţare pot fi utilizate numai după operarea, în modul stabilit, a modificărilor corespunzătoare în devizul de cheltuieli şi în planul de finanţare pentru perioada respectivă.
    4. Plata pentru serviciile prestate se încasează, inclusiv în mod electronic, în baza bonului de încasare (notei de plată), a dispoziţiilor de plată ori prin casieria Centrului şi se depun zilnic la conturile trezoreriale ale acestuia.
    5. Directorul executiv al Centrului dispune efectuarea cheltuielilor de pe conturile respective pentru măsurile prevăzute de devizul de venituri şi cheltuieli aprobat.
    6. Gestionarea mijloacelor speciale se efectuează prin intermediul conturilor trezoreriale, în baza devizelor de venituri şi cheltuieli elaborate şi aprobate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    7. Mijloacele speciale acumulate sînt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor aferente prestării serviciilor respective (cum ar fi Serviciul MPay etc.), retribuirea muncii, cu achitarea plăţilor şi contribuţiilor obligatorii, precum şi altor necesităţi curente ale Centrului, în conformitate cu devizul de venituri şi cheltuieli aprobat.
    8. Serviciile se prestează, dacă actele normative nu prevăd altceva, numai după achitarea costului acestora şi prezentarea de către beneficiar a bonului (chitanţei, notei) sau a copiei dispoziţiei de plată privind intrarea sumei în cont, confirmată de subdiviziunea competentă a Centrului.
    9. Evidenţa prestării serviciilor este ţinută într-un registru special, unde se înscrie, în modul stabilit, beneficiarul Centrului, denumirea serviciilor conform nomenclatorului, suma achitată, numărul chitanţei de încasare ori a dispoziţiei de plată.
    10. Subdiviziunea contabilitate şi/sau finanţe a Centrului este responsabilă pentru evidenţa şi controlul încasării şi utilizării mijloacelor speciale, conform cerinţelor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi ale altor acte normative în domeniu.
    11. Dările de seamă privind executarea devizului pe mijloacele speciale se prezintă Ministerului Finanţelor, în termenele şi în modul stabilit de acesta.
    12. Mijloacele financiare provenite de la prestarea serviciilor cu plată au destinaţie specială şi nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de devizul de venituri şi cheltuieli aprobat.
    13. Directorul executiv al Centrului este responsabil pentru modul de gestionare a mijloacelor speciale şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG719 din 16.09.13, MO212/24.09.13 art.833]

Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului
nr. 760 din 18 august 2010

METODOLOGIA
de calculare a tarifelor la serviciile prestate contra plată
de Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate contra plată de Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” (în continuare – Metodologia) este elaborată în baza prevederilor art.12 al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi alte acte normative privind modernizarea tehnologică a guvernării (e-Transformare), în scopul stabilirii unor principii unice de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” (în continuare – tarife).
    2. Prezenta Metodologie stabileşte:
    1) structura cheltuielilor incluse în cost pentru calcularea tarifelor;
    2) modul de calculare a tarifelor.
    3. La calcularea tarifelor se asigură respectarea următoarelor cerinţe:
    a) acoperirea cheltuielilor directe şi a celor indirecte aferente acordării tuturor serviciilor;
    b) determinarea tarifelor în baza analizei detaliate a cheltuielilor efective suportate de către Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” (în continuare – Centru) în perioada de activitate precedentă şi a modificării componentelor;
    c) ajustarea la legislaţia în vigoare.
II.  CHELTUIELILE INCLUSE ÎN COSTUL
 SERVICIILOR

    4. Structura cheltuielilor directe incluse în costul serviciilor prestate cuprinde:
    1) retribuirea muncii;
    2) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii;
    3) primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, sub formă de contribuţie procentuală din salariu;
    4) costul întreţinerii infrastructurii tehnologice aferente serviciului respectiv.
    Cheltuielile directe pentru perioadele concrete de gestiune se determină conform formulei stabilite în punctul 11 al prezentei Metodologii.
    5. Cheltuielile privind retribuirea muncii reprezintă retribuţia calculată în mediul personalului implicat direct în procesul de acordare a serviciilor.
    6. Cuantumurile contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat şi ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabilesc prin legile anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    7. Costul întreţinerii infrastructurii tehnologice aferente serviciului respectiv reprezintă cheltuielile pentru menţinerea şi îmbunătăţirea funcţionalităţii infrastructurii respective, pentru a asigura prestarea unui serviciu electronic adecvat necesităţilor clientului.
    8. Cheltuielile indirecte incluse în costul serviciilor cuprind cheltuielile efectiv suportate privind întreţinerea capacităţii necesare a Centrului pentru prestarea serviciilor, cu excepţia cheltuielilor directe şi a cheltuielilor pentru investiţiile capitale.
    Cheltuielile indirecte pentru perioadele concrete de gestiune se determină conform calculului-model stabilit în punctul 12 al prezentei Metodologii.
III. MODUL DE CALCULARE A TARIFELOR
    9. Tarifele se stabilesc în baza rezultatelor analizei detaliate a veniturilor şi cheltuielilor suportate de Centru pe parcursul ultimilor trei ani.
    10. Cuantumurile tarifelor se deduc aplicîndu-se formula:
    T = Cdirecte + Cindirecte
    unde:
    T– tariful;
    Cdirecte – cheltuielile directe;
    Cindirecte – cheltuielile indirecte.
    11. Ţinînd cont de specificul fiecărui serviciu, cheltuielile directe (Cdirecte) se determină conform formulei:
    Cdirecte = Cmuncă + Suma. a.s. + Suma. a.m. + Cmateriale
    unde:
    Cmuncă – costul cheltuielilor legate de retribuirea muncii personalului implicat direct în acordarea serviciului corespunzător, determinate conform formulei:
    Cmuncă = C1 min. x Nt
    unde:
    C1 min. – costul unui minut al timpului lucrativ, determinat prin raportarea salariului mediu lunar al personalului implicat în acordarea serviciului corespunzător la volumul mediu de minute lucrătoare pe lună, reieşind din media de 22 de zile lucrătoare pe lună;
    Nt– norma de timp pentru acordarea serviciului;
    Suma. a.s. – suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator, determinată prin aplicarea tarifului aprobat la cheltuielile de muncă (Cmuncă);
    Suma. a.m. – suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajator, determinată prin aplicarea tarifului aprobat la cheltuielile de muncă (Cmuncă).
    Cmateriale– cheltuielile pentru întreţinerea infrastructurii tehnologice aferente serviciului respectiv.
    12. Cheltuielile indirecte (Cindirecte) incluse în tarif se determină prin înmulţirea normei de timp pentru acordarea serviciului corespunzător cu costul unei ore de lucru, determinat conform următorului calcul model:
Model

Calculul costului unei ore de lucru pentru determinarea
cheltuielilor indirecte (în baza cheltuielilor pe anul ____)
    Costul unei ore de lucru pentru determinarea cheltuielilor indirecte (Cost ch.ind.1 oră/ lucru) se calculează aplicîndu-se formula:
    Cost ch.ind.1 oră / lucru = (Suma.c.t. – (Fond. r.m.+ Suma. a.s.+ Suma. a.m.+ Cmateriale)) / Fond. t.a.o.
    unde:
    Fond. r.m. – fondul de retribuire a muncii personalului implicat direct în procesul de prestare a serviciilor;
    Suma. a.s. – contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator pentru personalul implicat direct în procesul de prestare a serviciilor;
    Suma. a.m. – primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajator pentru personalul implicat direct în procesul de prestare a serviciilor;
    Cmateriale – cheltuielile pentru întreţinerea infrastructurii tehnologice aferente serviciului respectiv;
    Suma.c.t. – cheltuielile efectiv suportate pentru întreţinerea Centrului, cu excepţia cheltuielilor pentru investiţiile capitale;
    Fond. t.a.o. – fondul anual de timp lucrativ, determinat reieşind din numărul personalului conform schemei de încadrare, zilele calendaristice lucrătoare pe an şi numărul de ore lucrătoare pe zi conform legislaţiei (ore lucrătoare).
    13. Pentru serviciile oferite în afara programului de lucru şi în zilele de repaus/zilele de sărbătoare nelucrătoare, în tarif se include costul dublu al cheltuielilor.
    14. Pentru urgentarea sau îndeplinirea unor cerinţe specifice la prestarea serviciilor, la tarifele de bază se aplică coeficienţi. Coeficienţii se determină pentru fiecare serviciu separat, în funcţie de prevederile normative în domeniul modernizării tehnologice a guvernării (e-Transformare) şi de termenele  solicitate pentru prestarea serviciilor. Din veniturile acumulate de la prestarea serviciilor este asigurată întreţinerea capacităţii necesare a Centrului pentru acordarea utilizatorilor a întregului volum de servicii solicitate.
    15. Tarifele se actualizează, în caz de necesitate, în temeiul modificărilor din legislaţie, ca urmare a schimbării preţurilor, a salariilor, a nivelului inflaţiei sau a altor factori.
    [Anexa nr.5 introdusă prin HG719 din 16.09.13, MO212/24.09.13 art.833]