HGC743/2010
ID intern unic:  335783
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 743
din  18.08.2010
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 24.08.2010 în Monitorul Oficial Nr. 153-154     art Nr : 835
    În scopul executării Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                                               Vladimir Hotineanu
    Ministrul finanţelor                                                                             Veaceslav Negruţa

    Nr. 743. Chişinău, 18 august 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 743
din18 august 2010
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.27-28, art.232), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 11, lit. e) va avea următorul cuprins:
    „e) să gestioneze fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi să constituie suplimentar alte fonduri care au atribuţie la medicină şi sănătate;”;
    2) la punctul 12 lit. a) şi lit. c), cuvîntul „asigurate” se exclude;
    3) la punctul 21:
    la lit. f),  cuvintele „al Companiei” se substituie prin cuvintele „al fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală”;
    lit. g) va avea următorul cuprins:
    „g) aprobarea rapoartelor financiare anuale ale Companiei şi rapoartelor anuale privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.
    2. Regulamentul cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 14 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art.691), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 4:
    alineatul unu, după cuvîntul „constituie”, se completează cu cuvintele „şi gestionează”, iar cuvintele „de asigurare” se exclud;
    se introduc în final două alineate noi, cu următorul cuprins:
    „fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale (în continuare – fondul de dezvoltare);
    fondul de administrare al sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală (în continuare – fondul de administrare).”;
    2) la punctul 6 alineatul şase, cuvintele „domiciliu permanent” se substituie prin cuvintele „reşedinţa sau domiciliu”;
    3) la punctul 8, cuvintele „de asigurare” se exclud;
    4) punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Veniturile încasate la contul unic al Companiei pe parcursul anului, exceptînd sumele cu destinaţie specială, se repartizează conform următoarelor normative:
    fondul de bază – nu mai puţin de 94%;
    fondul de rezervă – 2%;
    fondul măsurilor de profilaxie – 1%;
    fondul de dezvoltare – 1%;
    fondul de administrare – pînă la 2%.”;
    5) punctul 10 se exclude;
    6) la punctul 12 cuvîntul „asigurate” se substituie prin cuvintele „în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală”;
    7) la punctul 13 ultimul alineat se exclude;
    8) Punctul 15 va avea următorul cuprins:
    ”15. Mijloacele financiare, acumulate în fondul măsurilor de profilaxie, se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor legate preponderent de:
    realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv prin imunizări şi alte metode de profilaxie primară şi secundară;
    efectuarea examinărilor profilactice (screening) în scopul depistării precoce a îmbolnăvirilor;
    finanţarea manifestărilor şi activităţilor cu menirea de a promova un mod de viaţă sănătos;
    achiziţionarea, în baza hotărîrii de Guvern, a dispozitivelor medicale, echipamentului, medicamentelor şi consumabilelor pentru realizarea măsurilor de reducere a riscului de îmbolnăvire şi de tratament în caz de urgenţe de sănătate publică;
    alte activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, acceptate pentru finanţare în bază de proiecte, conform regulamentului aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Companie.”;
    9) după punctul 15 se introduc două puncte noi, 151 şi 152, cu următorul cuprins:
    „151. Mijloacele financiare acumulate în fondul de dezvoltare sînt destinate sporirii calităţii serviciilor medicale, eficienţei şi randamentului instituţiilor şi se utilizează preponderent pentru:
procurarea utilajului medical performant şi a transportului sanitar specializat;
    implementarea noilor tehnologii de încălzire, de prelucrare a deşeurilor medicale şi de alimentare cu apă;
    modernizarea şi optimizarea clădirilor şi infrastructurii;
    implementarea sistemelor şi tehnologiilor informaţionale.
    152. Mijloacele financiare ale fondului de dezvoltare se alocă pe bază de proiecte, înaintate de Ministerul Sănătăţii şi instituţiile medico-sanitare publice. Criteriile şi modalitatea de selectare şi derulare a proiectelor investiţionale se stabilesc în regulamentul aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Companie.” ;
    10) la punctul 16 alineatul unu, cuvintele „destinate acoperirii cheltuielilor administrative” se substituie prin cuvintele „acumulate în fondul de administrare”.
    11) după punctul 16 se introduce un punct nou, 161, cu următorul cuprins:
    „161. Transmiterea bunurilor achiziţionate de către Companie din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală la balanţa instituţiilor publice desemnate în modul corespunzător de către Guvern sau Ministerul Sănătăţii se  efectuează cu titlu gratuit, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995.”.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1636 din 18 decembrie 2002 „Cu privire la aprobarea Contractului-tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.178-181, art.1792), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în textul hotărîrii:
    alineatul unic al părţii dispozitive devine punctul 1;
    se introduce un punct nou, 2, cu următorul cuprins:
    „2. Modelul şi numărul anexelor la Contractul-tip vor corespunde tipurilor de asistenţă medicală contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină cu instituţia medicală şi modalităţilor de contractare, stabilite de legislaţie pentru anul respectiv.”;
    2) Contractul – tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin hotărîrea menţionată, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la subpunctul 2.1.:
    cuvintele „persoanelor asigurate din sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală,” se exclud;
    după cuvintele „(în continuare – Program unic)” se introduc cuvintele „ , normele metodologice de aplicare a acestuia”, în continuare după text;
    la subpunctul 2.2. cuvintele „nr.1-nr.5 ale prezentului” se substituie prin cuvîntele „la prezentul”;
    la subpunctul 3.1.:
    din alineatele doi, şase, şapte, opt, nouă şi unsprezece cuvîntul „asigurate” se exclude;
    la alineatul zece, textul „la finele fiecărui trimestru” se substituie prin textul „ , pînă la data de 10 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune,”;
    se introduc în final patru alineate noi, cu următorul cuprins:
    „să respecte prevederile standardelor medicale de diagnostic şi tratament şi ale protocoalelor clinice aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    să utilizeze sistemele informaţionale ale Ministerului Sănătăţii şi Companiei, prezentînd şi preluînd rapoarte şi alte date prevăzute de actele normative în vigoare şi de prezentul contract;
    să asigure veridicitatea datelor incluse în facturile şi dările de seamă prezentate Companiei;
    să acopere, din contul mijloacelor financiare obţinute, conform prezentului contract, doar cheltuielile prevăzute de legislaţie.”;
    la subpunctul 3.2.:
    pe tot parcursul textului, cuvîntul „asigurate” se exclude;
    alineatul doi, după cuvintele „în temeiul”, se completează cu cuvintele „şi în limitele”;
    la subpunctul 4.4., cuvîntul „asigurate” se exclude;
    la subpunctul 4.5., cuvintele „cheltuielile reale” se substituie prin cuvintele „suma calculată în baza dărilor de seamă acceptate”;
    la subpunctul 4.6., cuvintele „în primele 6 luni ale anului respectiv” se exclud;
    la subpunctul 5.1., ultima propoziţie se exclude;
    subpunctul 5.2., după cuvîntul „cazuri” se completează cu cuvintele „prin act de control întocmit de structurile abilitate ale Companiei”;
    la subpunctul 5.3., cuvintele „persoanei asigurate” se substituie prin cuvintele „prevăzute de Contract”;
    după subpunctul 5.5. se introduce un subpunct nou, 5.6., cu următorul cuprins:
    „5.6. Prestatorul este obligat să restituie pacientului cheltuielile suportate de acesta şi justificate documentar care, fiind incluse în costul serviciilor medicale prestate, au fost achitate de Companie conform prezentului Contract.”;
    la subpunctul 6.1., textul „Ministerul Sănătăţii pentru instituţiile medicale republicane sau direcţiile sănătăţii pentru instituţiile medicale teritoriale” se substituie prin cuvîntul „fondatorul”;
    la subpunctul 6.2.:
    după cuvîntul „iniţiată”, se introduc cuvintele „ , de regulă,”;
    sintagma „1 iulie” se substituie prin sintagma „1 octombrie”;
    sintagma „1 septembrie” se substituie prin sintagma „1 decembrie”;
    subpunctul 6.3. se exclude;
    la subpunctul 9.6., sintagma „nr.1-nr.5” se exclude;
    anexele nr. 1- nr. 5 se exclud.
    4. Hotărîrea Guvernului nr.1015 din 5 septembrie 2006 “Cu privire la aprobarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.153-156, art.1163), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr.1:
    pe tot parcursul textului, cuvintele „notar privat” se substituie prin cuvintele „notar public”, la cazul respectiv;
    la punctul 5 lit. a), cuvintele „sau prin contracte pentru desfăşurarea unor activităţi sau prestarea unor servicii permise de legislaţie” se exclud;
    la punctul 6 alineatul trei, cuvîntul „agricole” se substituie prin cuvintele „cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură”;
    pct. 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Angajatorul va prezenta Agenţiei listele de evidenţă nominală a persoanelor  asigurate angajate şi modificările la aceste liste, pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările (angajări, concedieri, decese, suspendării, în temei legal, a activităţii unităţii, încorporării în serviciul militar în termen, acordării concediului neplătit cu o durată mai mare de 60 de zile calendaristice pe parcursul unui an calendaristic, şomajului tehnic, suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului, cu excepţia cazurilor de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani şi concediului pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la un an, conform certificatului medical etc.), inclusiv în variantă electronică.”;
    la punctul 13:
    la lit. c), cuvintele „înregistraţi oficial”  se substituie prin cuvintele „ce beneficiază de ajutor de şomaj”;
    lit. d) se completează în final cu cuvintele „şi doctoranzii la cursurile de zi”;
    la lit. e), textul „copil invalid cu severitate I ţintuit la pat cu vîrsta de la 16 pînă la 18 ani” se substituie prin textul „invalid din copilărie de gradul I ţintuit la pat cu vîrsta de la 16 ani”, iar cuvîntul „şapte” se substituie prin cuvîntul „patru”;
    la lit. f), cuvîntul „publici” se exclude;
    la pct.19 lit.g):
    la poziţia şapte, cuvintele „înregistraţi oficial”se substituie prin cuvintele „ce beneficiază de ajutor de şomaj”;
    poziţia unsprezece se completează în final cu cuvintele „şi doctoranzii la cursurile de zi”;
    la poziţia paisprezece, cuvintele „ cu vîrsta de pînă la 18 ani” se exclud;
    la poziţia cincisprezece cuvîntul „şapte” se substituie prin cuvîntul „patru”.
    la punctul 20 lit. a):
    la alineatul 4), cuvintele „înregistraţi oficial” se substituie cu cuvintele „ce beneficiază de ajutor de şomaj”;
    alineatul 5), după cuvintul „obligatoriu”, se completează cu cuvintele „şi doctoranzii la cursurile de zi”;
    la alineatul 61), cuvintele „cu vîrsta de pînă la 18 ani- pînă la atingerea de către invalidul din copilărie a vîrstei de 18 ani” se substituie prin cuvintele „cu vîrsta de la 16 ani - pe termenul valabilităţii actului ce confirmă apartenenţa acestora la categoria respectivă de persoane asigurate”;
    la alineatul 62), cuvîntul „şapte” se substituie prin cuvîntul „patru”;
    2) în anexa nr. 2 punctul 3:
    la lit.a), sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”;
    lit. c) va avea următorul cuprins:
    „c) organele cadastrale şi primăriile locale - pentru proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract; proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă constituiţi în asociaţii de prelucrare colectivă a pămîntului, indiferent de forma juridică de organizare, persoanele fizice care arendează în bază de contract terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură.”;
    se introduce punctul 11, cu următorul cuprins:
    „11. În caz de necesitate, la solicitarea (verbală sau scrisă) a persoanei agenţiile vor elibera, în termen de pînă la 3 zile, confirmări prin care se va atesta statutul acesteia în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, inclusiv despre absenţa restanţelor la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.”.