LPA142/2010
ID intern unic:  335818
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 142
din  02.07.2010
cu privire la eficienţa energetică
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 545
    Abrogată prin LP139 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.476    Prezenta lege creează cadrul juridic necesar aplicării Directivei Europene 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienţa energetică la consumatorii finali şi serviciile energetice şi abrogarea Directivei 93/76/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial L 114 din 27 aprilie 2006, modificată prin Regulamentul (CE) nr.1137/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008.
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul legii
    Prezenta lege reglementează activităţile menite să reducă intensitatea energetică în economia naţională şi să diminueze impactul negativ al sectorului energetic asupra mediului.
    Articolul 2. Scopul legii
    Scopul prezentei legi este crearea premiselor îmbunătăţirii eficienţei energetice, inclusiv prin fondarea şi susţinerea activităţii structurilor antrenate în elaborarea şi în realizarea programelor, planurilor, serviciilor energetice, altor măsuri de eficientizare a consumurilor de energie, nominalizate în prezenta lege.
    Articolul 3. Domeniile de aplicare
    Prezenta lege se aplică furnizorilor de servicii energetice prin care se realizează măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, distribuitorilor de energie, operatorilor din sistemul de distribuţie, furnizorilor de energie, consumatorilor finali, precum şi forţelor armate, dar numai în măsura în care aplicarea legii nu determină nici un conflict care să aibă aceeaşi natură şi acelaşi scop principal ca şi activităţile forţelor armate, cu excepţia materialelor utilizate exclusiv în scop militar.
    Articolul 4. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    audit energetic – procedură sistematică de obţinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei activităţi şi/sau al unei instalaţii industriale, sau al unui serviciu privat ori public, de identificare şi de cuantificare a oportunităţilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie şi de raportare a rezultatelor;
    auditor energetic – persoană fizică sau juridică autorizată să efectueze auditul energetic;
    cogenerare – producere simultană, în acelaşi proces, a energiei termice şi a energiei electrice şi/sau mecanice;
    contract de performanţă energetică – contract între beneficiarul şi furnizorul unei măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, conform căruia investiţiile în această măsură sînt proporţionale nivelului, convenit prin contract, de îmbunătăţire a eficienţei energetice;
    distribuitor de energie – persoană fizică sau juridică responsabilă de transportul energiei în vederea livrării consumatorilor finali şi staţiilor de distribuţie care vînd energie consumatorilor finali. Această definiţie nu se referă la operatorii sistemului de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale, menţionaţi în definiţia respectivă;
    economie de energie – cantitate de energie economisită, determinată prin măsurarea şi/sau estimarea consumului înainte şi după punerea în aplicare a uneia sau a mai multor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi/sau economie de energie primară în condiţii verificabile şi măsurabile sau estimabile;
    eficientizarea consumurilor de energie – activitate organizatorică, ştiinţifică, practică, tehnică, economică şi informaţională, care, în consecinţă, se soldează cu obţinerea unor indicatori de eficienţă energetică mai performanţi;
    eficienţă energetică – raport dintre rezultatul constînd în performanţă, servicii, mărfuri sau energie şi energia folosită în acest scop;
    energie – toate formele de energie disponibile pe piaţă, inclusiv energia electrică, gazele naturale (inclusiv gazul natural lichefiat), gazul petrolier lichefiat, orice combustibil destinat încălzirii şi răcirii (inclusiv termoficare şi răcire urbană centralizată), cărbune şi lignit, turbă, carburanţi (mai puţin carburanţi pentru aviaţie şi combustibili pentru navigaţia maritimă) şi biomasă, definite în Directiva 2001/77/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea electricităţii produse din surse de energie regenerabile pe piaţa internă a electricităţii;
    contract de finanţare din partea terţilor – acord contractual ce implică un terţ – în afara furnizorului de energie şi a beneficiarului unei măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice – care finanţează acea măsură şi care percepe de la beneficiar o taxă echivalentă cu o parte din valoarea economiei de energie obţinută ca rezultat al măsurii de îmbunătăţire a eficienţei energetice convenită prin contract;
    instrumente financiare pentru economie de energie – instrumente financiare, precum fonduri, subvenţii, reduceri de taxe, împrumuturi, finanţare din partea terţilor, contracte de performanţă energetică, contracte de garantare a economiilor de energie, contracte de externalizare, alte contracte de aceeaşi natură, care sînt puse la dispoziţia pieţei de către autorităţi publice sau de persoane private pentru a acoperi parţial sau total costul iniţial al proiectului, necesare punerii în aplicare a măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice;
    mecanisme de eficienţă energetică – instrumente generale utilizate de Guvern sau de organisme guvernamentale pentru a crea un cadru adecvat sau stimulente pentru actorii pieţei în vederea furnizării şi achiziţionării de servicii energetice, precum şi alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice;
    operator al sistemului de distribuţie – persoană fizică sau juridică responsabilă de exploatarea, de asigurarea întreţinerii şi, în cazul în care este necesar, de dezvoltarea sistemului de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale într-o anumită zonă şi, după caz, a interconexiunilor acestuia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea pe termen lung a capacităţii sistemului de a răspunde cererilor rezonabile de distribuţie a energiei electrice sau a gazelor naturale;
    performanţă energetică (programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice) – activităţi care se concentrează pe grupuri de consumatori finali şi care duc la o îmbunătăţire verificabilă şi măsurabilă sau estimabilă a eficienţei energetice;
    programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice – activităţi care se concentrează pe grupuri de consumatori finali şi care duc la o îmbunătăţire verificabilă şi măsurabilă sau estimabilă a eficienţei energetice;
    resurse energetice secundare – purtători de energie obţinuţi sub formă de produse secundare ale producţiei de bază;
    serviciu energetic – beneficiu fizic, utilitate sau bun obţinut dintr-o combinaţie de energie cu o tehnologie şi/sau o acţiune eficientă din punct de vedere energetic, care poate include activităţile de exploatare, de întreţinere şi de control, necesare pentru prestarea serviciului în baza unui contract, şi care, în condiţii normale, s-a dovedit că duce la o îmbunătăţire a eficienţei energetice şi/sau la economii de energie primară, în condiţii verificabile şi măsurabile sau estimabile;   
    societate de servicii energetice – persoană juridică furnizoare de servicii energetice şi/sau de alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice în instalaţiile sau la sediul unui utilizator şi care acceptă un anumit risc financiar făcînd acest lucru. Plata serviciilor furnizate se bazează (integral sau parţial) pe îmbunătăţirea eficienţei energetice şi pe îndeplinirea celorlalte criterii de performanţă convenite;
    trigenerare – producere combinată a energiei termice, electrice şi încă a unui tip de energie.
    Articolul 5. Principiile de bază ale domeniului eficienţă
                       energetică
    Principiile de bază ale domeniului eficienţă energetică sînt:
    a) promovarea eficienţei energetice prin susţinerea programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, care prevăd implementarea tehnologiilor performante de producere a energiei, cum ar fi cogenerarea şi trigenerarea, de distribuire, transportare şi utilizare a energiei şi a combustibilului, prin introducerea standardelor de eficienţă energetică pentru instalaţii, clădiri, aparate şi echipamente şi prin supravegherea respectării acestor standarde;
    b) promovarea iniţiativei private şi dezvoltarea societăţilor de servicii energetice care să contribuie la optimizarea exploatării sistemelor energetice, în bază de contracte de performanţă energetică;
    c) monitorizarea de către stat, prin intermediul autorităţii abilitate, a evoluţiei consumurilor de energie în ansamblu pe economie, inclusiv la o unitate de produs;
    d) susţinerea cooperării între producători, transportatori, distribuitori, furnizori şi consumatorii de energie în vederea corelării intereselor lor şi atingerii obiectivelor politicii statului în domeniul eficienţei energetice;
    e) cooperarea cu alte ţări în scopul promovării tehnologiilor performante, implementării realizărilor ştiinţei şi a experienţei înaintate în domeniul utilizării energiei;
    f) asigurarea informaţională a activităţilor în domeniul eficienţei energetice, inclusiv informarea publică privind iniţierea, desfăşurarea, beneficiile şi costurile proiectelor de reducere semnificativă a intensităţii energetice, a impactului asupra mediului;
    g) instruirea factorilor de decizie de toate nivelurile în vederea identificării şi îndeplinirii măsurilor de eficientizare a consumurilor de energie;
    h) sensibilizarea şi antrenarea societăţii civile în procesele de adoptare a deciziilor şi de implementare a măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.
    Articolul 6. Colaborarea internaţională în domeniul
                       eficienţei energetice
    Colaborarea, în domeniul eficienţei energetice, a Republicii Moldova şi a agenţilor ei economici cu alte state şi cu structuri similare ale acestora are loc în conformitate cu legislaţia naţională, cu normele dreptului internaţional şi cu tratatele la care Republica Moldova este parte.
Capitolul II
ADMINISTRAREA DE STAT A ACTIVITĂŢII
ÎN DOMENIUL EFICIENŢEI ENERGETICE
    Articolul 7. Atribuţiile Guvernului
    Guvernul:
    a) stabileşte direcţiile prioritare ale politicii de stat în domeniul eficienţei energetice;
    b) aprobă programele şi planurile naţionale de acţiune privind eficienţa energetică;
    c) elaborează şi aplică mecanisme de eficienţă energetică, precum şi instrumente financiare pentru realizarea economiilor de energie;
    d) stabileşte modul de organizare, structura şi direcţiile principale de activitate ale autorităţii publice în domeniul eficienţei energetice.
    Articolul 8.  Autoritatea publică în domeniul eficienţei
                        energetice
    (1) Agenţia pentru Eficienţă Energetică, denumită în continuare Agenţie, este un organ administrativ în domeniul eficienţei energetice, subordonat organului central de specialitate în domeniul energetic, cu statut de persoană juridică distinctă şi cu buget separat.
    (2) Activitatea Agenţiei se finanţează de la bugetul de stat. Bugetul Agenţiei se formează anual, coordonat cu organul central de specialitate în domeniul energetic.
    (3) Agenţia este administrată de un director general, numit în funcţie în condiţiile legii prin ordin al conducătorului organului central de specialitate în domeniul energetic.
    (4) Directorul general al Agenţiei are în subordinea sa un director general adjunct, numit şi eliberat din funcţie de conducătorul organului central de specialitate în domeniul energetic, în condiţiile legii.
    (5) Agenţia îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prezenta lege şi cu regulamentul său.
    (6) Regulamentul, structura şi efectivul-limită al Agenţiei sînt aprobate prin hotărîre de Guvern.
    Articolul 9. Atribuţiile Agenţiei
    Agenţia exercită următoarele atribuţii de bază:
    a) implementează politica statului în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;
    b) participă la elaborarea proiectelor de acte normative, inclusiv a proiectelor reglementărilor tehnice şi a standardelor în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;
    c) elaborează şi prezintă organului central de specialitate în domeniul energetic spre aprobare cerinţe minime de performanţă energetică pentru utilajele şi echipamentele produse sau importate în Republica Moldova;
    d) participă la elaborarea proiectelor de programe şi de planuri naţionale de acţiune în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;
    e) elaborează proiecte-pilot în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;
    f) acordă asistenţă autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi valorificarea surselor regenerabile de energie;   
    g) acordă asistenţă consultativă şi informaţională societăţilor de servicii energetice, managerilor energetici, agenţilor economici, precum şi persoanelor fizice care activează în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie;
    h) autorizează persoanele fizice şi juridice să efectueze audite energetice;
    i) avizează proiecte în domeniul eficienţei energetice şi al valorificării surselor regenerabile de energie, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
    j) coordonează programele de eficienţă energetică finanţate de instituţii sau de organizaţii internaţionale, în baza unor acorduri guvernamentale;
    k) coordonează programele şi planurile de acţiune elaborate de autorităţile administraţiei publice locale;
    l) asigură evidenţa, prin ţinerea de registre, a auditorilor energetici şi a auditelor energetice efectuate, a proiectelor naţionale coordonate şi a proiectelor implementate de autorităţile administraţiei publice locale;
    m) aprobă programele de formare a experţilor şi auditorilor în domeniul energeticii, a managerilor energetici, elaborate de instituţii de învăţămînt specializate şi acreditate;
    n) evaluează potenţialul de sporire a eficienţei energetice în ansamblu pe economie;
    o) cooperează cu instituţiile şi cu organismele internaţionale în vederea utilizării eficiente a energiei şi valorificării surselor regenerabile de energie, în limitele competenţei stabilită de Guvern;
    p) creează o bază informaţională în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie, prezintă solicitanţilor informaţii;
    q) asigură diseminarea informaţiei referitoare la eficienţa energetică, inclusiv la mecanismele de eficienţă energetică, la cadrul financiar şi legal adoptat în scopul îndeplinirii obiectivului indicativ naţional, precum şi diseminarea informaţiei referitoare la utilizarea surselor regenerabile de energie;
    r) organizează seminare, conferinţe şi expoziţii pentru promovarea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie;
    s) prezintă organului central de specialitate în domeniul energetic rapoarte anuale privind activitatea sa şi dispune publicarea lor.
    Articolul 10. Corespunderea reglementărilor tehnice
                          aplicabile
    Utilajele şi echipamentele produse sau importate în Republica Moldova trebuie să corespundă reglementărilor tehnice aplicabile.
    Articolul 11. Auditul energetic
    (1) Auditul energetic se efectuează de către auditori energetici autorizaţi, în conformitate cu Regulamentul privind auditul energetic, aprobat de Guvern.
    (2) Auditul energetic este obligatoriu în cazul:
    a) proiectelor de eficienţă energetică realizate cu sprijinul financiar al Fondului pentru Eficienţă Energetică;
    b) măsurilor de eficienţă energetică implementate în cadrul programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, cu sprijinul financiar al bugetului de stat sau al bugetelor autorităţilor publice locale.
    (3) Auditul energetic se efectuează din mijloacele prevăzute în programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi în Regulamentul Fondului pentru Eficienţă Energetică, aprobat de Guvern, în bază de contract, încheiat între beneficiar şi auditor.
    (4) Persoana fizică sau juridică, beneficiar al auditului, este obligată să asigure accesul auditorului la obiectele supuse auditului energetic, să prezinte, la solicitarea acestuia, documentaţia tehnică şi de exploatare, altă informaţie, orală sau scrisă, necesară determinării indicilor şi măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice.
    (5) Auditorul energetic este obligat:
    a) să efectueze auditul energetic cu imparţialitate, calitativ şi în termen, conform Regulamentului privind auditul energetic;
    b) să informeze agentul economic despre imposibilitatea continuării auditului energetic în cazul în care acesta refuză să prezinte informaţii relevante, creează impedimente şi/sau nu le înlătură;
    c) să renunţe la efectuarea auditului dacă este interesat în activitatea agentului economic;
    d) să asigure confidenţialitatea informaţiei referitoare la activitatea agentului economic, legată de concurenţa de piaţă.
    (6) Costul auditului energetic îl determină Agenţia în baza Metodologiei de calculare a costului auditului energetic, aprobată prin hotărîre de Guvern.
    (7) Auditul energetic se înregistrează de către Agenţie în Registrul auditelor energetice.
    (8) Auditorul energetic poartă răspundere faţă de agentul economic, beneficiar al auditului, în conformitate cu clauzele contractului încheiat între ei, pentru prejudiciul cauzat prin audit, prin servicii de consultanţă necalitative şi/sau prin divulgare a informaţiei confidenţiale.
    Articolul 12. Autorizarea auditorului energetic
    (1) Calitatea de auditor energetic autorizat se atribuie persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea auditorilor energetici, aprobat de Guvern.
    (2) Orice persoană fizică sau juridică poate depune cerere pentru obţinerea calităţii de auditor energetic dacă întruneşte următoarele condiţii:
    a) persoana fizică:
    – să aibă studiile tehnice corespunzătoare, adică să fie absolvent al unei facultăţi tehnice cu profil energetic sau asimilat acestuia; absolvent al unei facultăţi tehnice cu profil diferit de cel energetic sau asimilat acestuia şi totodată absolvent al unor cursuri de perfecţionare în domeniul energetic; absolvent al unui colegiu cu profil electric, termic sau de instalaţii (tehnicieni) şi totodată absolvent al unor cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;
    – să fie titular al certificatului de absolvire a cursului de instruire în domeniul elaborării auditului energetic, organizat de Agenţie, sau de absolvire a unei universităţi de profil, acreditată în acest sens. Cursul se desfăşoară după un ghid de pregătire şi de examinare a specialiştilor în domeniul elaborării auditului energetic, elaborat de Agenţie cu participarea instituţiilor de profil;
    – să aibă experienţă de cel puţin 4 ani în domeniu, dobîndită prin activitate neîntreruptă în învăţămînt, cercetare, proiectare, execuţie sau în exploatare, în următoarele domenii tehnice: energetică industrială, instalaţii, mecanică, alte domenii tehnice cu conotaţie energetică;
    b) persoana juridică:
    – să prezinte certificatul de înregistrare, eliberat în condiţiile legii;
    – să se asigure că angajaţii săi în bază de contract care au calitatea de auditor energetic autorizat, precum şi reprezentantul delegat în relaţia cu autoritatea de autorizare, au capacitate deplină de exerciţiu;
    – să deţină minimum 3 auditori energetici autorizaţi, cu statut de angajat permanent în bază de contract;
    – să demonstreze că dispune de echipamentele de măsurare necesare pentru executarea auditului energetic şi/sau că a încheiat contract cu un alt agent economic care dispune de asemenea dotări;
    – să demonstreze capacitatea financiară proprie prin prezentarea celui mai recent bilanţ contabil, vizat de organele competente.
    (3) Corespunderea sau necorespunderea persoanelor fizice şi juridice calităţii de auditor se constată de Comisia de autorizare a auditorilor energetici, instituită de Agenţie din specialişti cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul energetic şi cu studii superioare de profil.
    (4) Comisia de autorizare a auditorilor energetici are următoarele atribuţii:
    a) înregistrarea cererilor de autorizare, respectiv a contestaţiilor;
    b) primirea şi verificarea documentelor depuse de persoanele fizice şi juridice care doresc sa fie autorizate în calitate de auditor energetic, în conformitate cu regulamentul nominalizat la alin. (1);
    c) încheierea de procese-verbale cu concluziile verificării documentelor depuse de solicitanţi;
    d) monitorizarea activităţii de autorizare a auditorilor energetici prin înfiinţarea şi actualizarea continuă a Registrului auditorilor energetici;
    e) monitorizarea realizării auditelor energetice prin elaborarea unui raport naţional anual privind auditul energetic, în baza rapoartelor primite de la auditorii energetici;
    f) redactarea şi transmiterea înştiinţării de anulare a deciziei de retragere a autorizaţiei de auditor energetic, scrierea răspunsurilor şi remiterea lor persoanelor interesate;
    g) radierea din Registrul auditorilor energetici a persoanelor cărora le-a expirat termenul de autorizare sau cărora li s-a retras autorizaţia de auditor energetic;
    h) întocmirea notei de fundamentare a tarifelor pentru autorizarea auditorilor energetici, înaintată anual Guvernului spre aprobare.
    (5) Calitatea de auditor energetic autorizat se confirmă prin autorizaţie de auditor energetic, ştampilă şi legitimaţie. Perioada de valabilitate a autorizaţiei este de 3 ani.
    (6) Auditorii energetici autorizaţi se înregistrează de către Agenţie în Registrul auditorilor energetici.
    (7) Lista auditorilor energetici autorizaţi se publică pe pagina web oficială a Agenţiei.
    Articolul 13. Retragerea autorizaţiei de auditor
                         energetic
    (1) Autorizaţia de auditor energetic poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea Comisiei de autorizare a auditorilor energetici, cu excepţia retragerii autorizaţiei conform temeiurilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi c), care se efectuează direct de comisie.
    (2) Drept temei pentru retragerea autorizaţiei de auditor energetic servesc:
    a) cererea titularului;
    b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului, sistarea activităţii lui, radierea acestuia din Registrul comercial de stat sau insolvabilitatea lui;
    c) decesul titularului sau pierderea capacităţii sale fizice de a presta serviciile corespunzătoare;
    d) nerespectarea Codului de conduită al auditorului energetic, aprobat de Agenţie;
    e) nerespectarea reglementărilor tehnice privind elaborarea auditelor energetice şi/sau neprecizarea în cadrul auditului energetic elaborat a măsurilor de exploatare optimă a utilajelor şi a echipamentelor din dotarea agentului economic angajator, în scopul creşterii eficienţei energetice;
    f) necompletarea la zi a propriului Registru al auditelor energetice elaborate sau completarea acestuia cu date false;
    g) lipsa de solicitare din partea auditorului energetic a prelungirii valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic;
    h) prezentarea incompletă a documentelor pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic;
    i) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Comisiei de autorizare a auditorilor energetici, dacă ele nu au fost remediate sau nu pot fi remediate în termen.
    (3) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii judecătoreşti, Comisia de autorizare a auditorilor energetici adoptă o decizie privind retragerea autorizaţiei şi, în cel mult 3 zile lucrătoare de la adoptare, o aduce la cunoştinţă titularului de autorizaţie, indicînd temeiurile retragerii.
    (4) În cazul retragerii autorizaţiei de auditor energetic, taxa de eliberare a acesteia nu se restituie.
    (5) Titularul căruia i s-a retras autorizaţia de auditor energetic poate să depună o nouă cerere de acordare a autorizaţiei pentru acelaşi gen de activitate doar după expirarea a 6 luni de la data adoptării deciziei Agenţiei cu privire la retragere.
    (6) Decizia Comisiei de autorizare a auditorilor energetici poate fi contestată în instanţa de judecată în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    Articolul 14. Asigurarea ştiinţifică şi informaţională
                         a activităţilor în domeniul eficienţei
                         energetice
    (1) Anual, pînă la 31 martie, Agenţia, în comun cu instituţiile şi organizaţiile din domeniu, prezintă propuneri la tematica cercetărilor ştiinţifice şi lucrărilor experimentale în domeniul eficienţei energetice, necesare pentru:
    a) elaborarea de programe naţionale, locale şi de ramură, precum şi de proiecte privind eficienţa energetică;
    b) implementarea realizărilor ştiinţifice şi inovaţionale în domeniul eficienţei energetice;
    c) crearea de noi materiale, tehnici şi tehnologii în domeniul eficienţei energetice;
    d) reducerea cheltuielilor în procesul de utilizare a resurselor energetice.
    (2) Distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distribuţie a energiei, precum şi furnizorii de energie pun la dispoziţia asociaţiilor consumatorilor, autorităţilor publice şi altor solicitanţi date de contact, inclusiv adrese electronice, de unde pot obţine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi a calităţii serviciilor energetice, profilurile comparative ale consumatorilor finali, specificaţiile tehnice obiective pentru echipamentele de utilizare a energiei.
Capitolul III
PROGRAME, PLANURI DE ACŢIUNE ŞI DE MĂSURI
CE VIZEAZĂ EFICIENŢA ENERGETICĂ

    Articolul 15. Programele şi planurile de acţiune
                          pentru îmbunătăţirea eficienţei
                          energetice
    Programele şi planurile de acţiune pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice vor viza:
    a) folosirea celor mai eficiente tehnologii energetice şi de producţie care să reducă intensitatea energetică şi impactul asupra mediului;
    b) aplicarea prevederilor prezentei legi, strategiei energetice a statului, reglementărilor tehnice şi standardelor naţionale pentru creşterea eficienţei consumurilor de energie şi de combustibil;
    c) motivarea investitorilor de a investi în implementarea proiectelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice;
    d) crearea unor capacităţi specializate în domeniul eficienţei energetice;
    e) evaluarea impactului utilizării surselor de energie asupra mediului;
    f) criteriile de evaluare a rezultatelor implementării măsurilor nominalizate în programele şi în planurile respective.
    Articolul 16. Programul naţional de îmbunătăţire
                         a eficienţei energetice
    (1) Programul naţional de îmbunătăţire a eficienţei energetice (denumit în continuare program naţional) determină politicile statului de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi se aprobă, prin hotărîre de Guvern, în calitate de document de planificare pentru o perioadă de 10 ani.
    (2) Programul naţional se elaborează de către organul central de specialitate în domeniul energetic cu participarea Agenţiei. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale acordă asistenţa informaţională şi organizatorică necesară la elaborarea programului naţional, în limitele competenţei lor funcţionale.
    Articolul 17.  Planul naţional de acţiune în domeniul
                          eficienţei energetice
    (1) Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (denumit în continuare plan naţional) prevede implementarea politicilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, în conformitate cu programul naţional, şi se aprobă, prin hotărîre de Guvern, în calitate de document de planificare pentru o perioadă de 3 ani.
    (2) Planul naţional se elaborează de către Agenţie în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, care acordă asistenţa necesară în limitele competenţei funcţionale.
    Articolul 18. Programele şi planurile locale de
                         îmbunătăţire a eficienţei energetice
    (1) Consiliile raionale şi consiliile municipale, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia au obligaţia să asigure elaborarea, coordonarea şi aprobarea propriilor programe şi planuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice.
    (2) Programul local de îmbunătăţire a eficienţei energetice (denumit în continuare program local) stabileşte politicile de îmbunătăţire a eficienţei energetice la consumatorii finali pe teritoriul din jurisdicţia administraţiei locale, în concordanţă cu programul naţional. Programul local se elaborează în calitate de document de planificare pentru o perioadă de 3 ani.
    (3) Planul local de acţiune în domeniul eficienţei energetice (denumit în continuare plan local) prevede implementarea politicilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice pe teritoriul aflat în jurisdicţia autorităţii publice locale. Planul local se elaborează în calitate de document de planificare pentru un an, în conformitate cu programul local.
    (4) Programele şi planurile locale se aprobă de către consiliile raionale şi consiliile municipale, de Adunarea Populară a UTA Găgăuzia după ce au fost coordonate cu Agenţia.
    (5) Termenul de aprobare a programului şi a planului local este stabilit cel tîrziu pentru sfîrşitul lunii septembrie a anului precedent celui de demarare a implementării lor.
    Articolul 19. Rapoartele privind implementarea
                         programelor şi planurilor în domeniul
                         eficienţei energetice
    (1) Raportul privind îndeplinirea programului naţional şi planului naţional se elaborează de către Agenţie în colaborare cu alte autorităţi publice centrale şi locale şi se prezintă Guvernului spre examinare pînă la 1 martie al anului ce urmează după anul gestionar.
    (2) Raportul menţionat la alin. (1) include analiza rezultatelor obţinute în anul de gestiune, relevă gradul de îndeplinire a obiectivului indicativ naţional de economisire a energiei şi, în cazul unor devieri semnificative de la obiectivele planificate, proiectul amendamentelor la programul naţional.
    (3) Raportul anual privind implementarea programelor locale se analizează şi se aprobă de către consiliul raional/municipal şi de Adunarea Populară a UTA Găgăuzia. După aprobare, raportul se prezintă Agenţiei pînă la sfîrşitul lunii ianuarie a anului ce urmează după anul gestionar.
    (4) Raportul menţionat la alin. (3) se elaborează după un model stabilit de Agenţie. Raportul va conţine analiza rezultatelor obţinute în anul de gestiune, inclusiv a celor referitoare la atingerea obiectivului indicativ de economisire a energiei pe teritoriul aflat în jurisdicţia autorităţii publice locale respective.
Capitolul IV
SUSŢINEREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢILOR
ÎN DOMENIUL EFICIENŢEI ENERGETICE
    Articolul 20. Instrumentele financiare ale economiei
                         de energie
    (1) Agenţii economici care implementează măsuri şi proiecte de îmbunătăţire a eficienţei energetice pot beneficia de împrumuturi sau de garanţii ale investiţiilor din mijloacele financiare ale Fondului pentru Eficienţă Energetică în conformitate cu Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 şi potrivit Regulamentului Fondului pentru Eficienţă Energetică, aprobat prin hotărîre de Guvern.
    (2) Pentru realizarea programelor şi a proiectelor de eficienţă energetică importante pot fi alocate mijloace financiare de la bugetul de stat.
    Articolul 21. Finanţarea măsurilor de eficienţă
                         energetică de către terţi
    (1) Măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice pot fi finanţate de terţi în baza unui acord scris, în conformitate cu prevederile Legii nr. 179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat şi potrivit Regulamentului privind activitatea societăţilor de servicii energetice, aprobat prin hotărîre de Guvern.
    (2) Societăţile de servicii energetice, precum şi terţii care participă la finanţarea proiectelor de eficienţă energetică pot beneficia de facilităţi fiscale în conformitate cu prevederile Codului fiscal.
Capitolul V
OBLIGAŢIILE, SUPRAVEGHEREA ŞI MONITORIZAREA
ÎN DOMENIUL EFICIENŢEI ENERGETICE
    Articolul 22. Managerul energetic
    (1) Consiliile raionale şi consiliile municipale, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia au obligaţia să numească manageri energetici atestaţi din rîndul persoanelor cu studii superioare în domeniul energetic, care să fie responsabili de planificarea şi de monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, inclusiv a celor incluse în programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice, de evidenţă a economiilor de energie.
    (2) Managerii energetici efectuează, cel puţin o dată în an, analiza consumului de energie în vederea determinării eventualelor intervenţii pentru eficientizarea consumurilor de energie, în conformitate cu formularele standard elaborate de Agenţie.
    (3) Formularele standard se completează şi se anexează la raportul anual privind implementarea programelor locale şi se transmit Agenţiei.
    Articolul 23. Obligaţiile consumatorilor finali
                         de energie
    (1) Distribuitorii şi furnizorii de energie prezintă Agenţiei, o dată la 3 ani, pentru elaborarea planului naţional, date referitoare la consumurile de energie, după un formular standard elaborat de Agenţie.
    (2) Administratorii clădirilor aflate în proprietate publică sînt obligaţi să ia măsuri pentru:
    a) utilizarea eficientă a sistemelor de încălzire şi de climatizare;
    b) utilizarea raţională a sistemelor de iluminat;
    c) utilizarea aparatelor de măsurat şi de reglare a consumurilor de energie;
    d) utilizarea elementelor şi a materialelor de construcţie care majorează eficienţa energetică;
    e) îndeplinirea cerinţelor din reglementările tehnice privind eficienţa energetică.
    Articolul 24. Prestarea serviciilor energetice
    (1) Societăţile de servicii energetice prestează servicii energetice în baza contractelor de performanţă energetică, în care sînt stipulate:
    a) consumul principal de energie pînă la prestarea serviciilor care constituie obiectul contractului respectiv;
    b) valoarea economiilor de energie garantate şi procedurile de atingere a lor;
    c) modalităţile de finanţare a lucrărilor;
    d) modul de recuperare a investiţiilor efectuate de compania de management respectivă sau, după caz, de terţi.
    (2) Distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distribuţie a energiei, precum şi furnizorii de energie nu vor întreprinde nici o activitate care ar împiedica dezvoltarea pieţei de servicii energetice şi efectuarea altor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice.
    (3) Distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distribuţie a energiei, precum şi furnizorii de energie au obligaţia, în condiţiile legii, să ofere direct şi/sau indirect, prin alţi furnizori de servicii energetice, la solicitare, servicii energetice consumatorilor finali la preţuri competitive, să efectueze audite energetice la preţuri competitive în mod independent şi/sau măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, să promoveze aceste audite şi măsuri.
    Articolul 25. Evidenţa energiei
    (1) Asigurarea obligatorie a evidenţei metrologice pentru întregul volum de resurse energetice extras, transformat, transportat, depozitat, distribuit şi consumat urmează a se efectua cu mijloace de măsurare aprobate ca model, verificate metrologic şi incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova.
    (2) Consumatorii finali de energie electrică, de gaze naturale, de apă caldă menajeră urbană, de servicii de încălzire şi/sau de răcire trebuie să utilizeze contoare, omologate în Republica Moldova, care să reflecte consumul real de energie.
    (3) În cazul în care dotarea cu contoare este în sarcina furnizorului, a distribuitorului de energie sau, după caz, a instalatorului specializat, aceştia pun la dispoziţie contoare achiziţionate prin proceduri concurenţiale pentru a se asigura o precizie înaltă înregistrărilor consumurilor şi fiabilitate în exploatare. Excepţie fac cazurile în care această condiţie nu poate fi îndeplinită din punct de vedere tehnic sau nu este rentabilă în raport cu economiile de energie estimate pe termen lung.
    (4) Prin intermediul facturilor, chitanţelor, contractelor, distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distribuţie şi furnizorii de energie informează corect şi clar consumatorii finali în privinţa consumului efectiv şi tarifului real la energie. Concomitent, se prezintă o comparaţie între consumul curent de energie şi consumul din aceeaşi perioadă a anului precedent, preferabil în formă grafică, atunci cînd comparaţia este posibilă şi relevantă. Ori de cîte ori este posibil şi relevant, consumatorilor finali de energie li se prezintă comparaţia consumului lor cu cel al unui utilizator mediu nominalizat sau etalonat, care desfăşoară acelaşi gen de activitate.
    (5) Economiile de energie pe ţară se calculează în baza unei metodologii aprobată prin hotărîre de Guvern.
    (6) Datele privind indicii, structura şi eficienţa consumurilor de energie urmează a fi reflectate în informaţii statistice oficiale.
    (7) Distribuitorii de energie, operatorii din sistemul de distribuţie a energiei şi/sau furnizorii de energie prezintă, la cererea Agenţiei, cel mult o dată în an, informaţii statistice agregate despre consumatorii lor finali.
    (8) Furnizorii de informaţii şi Agenţia au obligaţia de a păstra integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor cu caracter privat sau confidenţial din punct de vedere comercial.
    Articolul 26. Supravegherea şi monitorizarea în domeniul
                          eficienţei energetice
    (1) Agenţia efectuează supravegherea şi monitorizarea programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice naţionale şi locale şi a planurilor de acţiuni pentru implementarea acestora.
    (2) Agenţia supraveghează şi monitorizează programele internaţionale de eficienţă energetică şi de valorificare a surselor energetice regenerabile la care Guvernul a aderat.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 27
    Guvernul, de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) în termen de o lună, va elabora Regulamentul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi Programul naţional de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru anii 2010–2020;
    b) în termen de 3 luni, va elabora Planul naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2010–2013;
    c) în termen de 6 luni:
    – va aduce actele normative necesare în concordanţă cu prezenta lege;
    – va elabora:
    actele normative nominalizate în prezenta lege;
    proiectul de Lege privind performanţa energetică a clădirilor;
    Regulamentul privind cerinţele minimale de performanţă energetică pentru clădiri;
    cadrul legal pentru etichetarea energetică a produselor cu impact energetic;
    – va stabili cerinţele pentru proiectarea ecologică.
    Articolul 28
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.1136-XIV din 13 iulie 2000 privind conservarea energiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 157–159, art. 1183), cu modificările şi completările ulterioare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Mihai GHIMPU

    Nr. 142. Chişinău, 2 iulie 2010.