LPC152/2010
ID intern unic:  335821
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 152
din  08.07.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 547
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului  (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 117–119, art. 946), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 21, alineatul (2) se abrogă.
    2. La articolul 22 alineatul (1):
    litera f­­­­­­­­­­1) se completează în final cu textul „sau încălcarea  normelor imperative ale legislaţiei”;
    după litera h1) se introduce litera h2) cu următorul cuprins:
    „h2) nepublicarea, din motive imputabile judecătorului, a hotărîrii judecătoreşti pe pagina web din internet a instanţei judecătoreşti prin intermediul Programului Computerizat de Gestionare a Dosarelor;”
    literele k), n) şi p) vor avea următorul cuprins:
    „k) încălcarea normelor Codului de etică al judecătorului;”
    „n) încălcarea prevederilor referitoare la incompatibilităţile şi interdicţiile care îi privesc pe judecători;”
    „p) emiterea unei hotărîri care ulterior a fost recunoscută de Curtea Europeană a Drepturilor Omului drept hotărîre prin care au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.”
    3. La articolul 23:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Eliberarea din funcţie se aplică în cazul comiterii de către judecător a unei abateri disciplinare ce afectează imaginea sistemului judecătoresc sau în cazul comiterii repetate a abaterilor disciplinare specificate la art. 22.”
    articolul  se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care preşedinţii (vicepreşedinţii) judecătoriilor sau ai curţilor de apel, din motive neîntemeiate, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 27, 28 şi, respectiv, la art. 39, 40 ale Legii privind organizarea judecătorească sau în cazul comiterii de către aceştia a abaterii disciplinare specificate la art. 22 lit. l) din prezenta lege, ei sînt eliberaţi din funcţie. În acelaşi mod sînt eliberaţi din funcţie preşedintele şi vicepreşedintele Curţii Supreme de Justiţie pentru neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie.
    (4) Sancţiunea disciplinară se aplică în termen de 6 luni de la data constatării abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de un an de la data comiterii ei. În cazul în care dintr-o hotărîre definitivă a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau internaţionale rezultă comiterea de către judecător a unei abateri disciplinare, sancţiunea disciplinară se aplică în termen de un an de la data devenirii definitive a hotărîrii instanţei judecătoreşti naţionale sau internaţionale.”
    Art. II. – Legea nr. 950-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la colegiul disciplinar şi la răspunderea disciplinară a judecătorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 182–185, art. 751), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11 se completează în final cu următoarea propoziţie: „În cazul în care dintr-o hotărîre definitivă a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau internaţionale rezultă comiterea de către judecător a unei abateri disciplinare, sancţiunea disciplinară se aplică în termen de un an de la data devenirii definitive a hotărîrii instanţei judecătoreşti naţionale sau internaţionale.”
    2.  La articolul 18:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Şedinţele colegiului disciplinar sînt publice. Prin decizia colegiului disciplinar, şedinţele pot fi declarate închise pentru a preveni divulgarea unor informaţii în interesele justiţiei sau cînd este necesară protecţia vieţii private a participanţilor la procedura disciplinară.”
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Preşedintele şedinţei anunţă deschiderea ei şi dă citire componenţei colegiului disciplinar. Pînă la începerea examinării cazului, judecătorul are dreptul să declare recuzare membrilor colegiului, care urmează să fie examinată de colegiu.”
    la alineatul (3), după textul „cît şi a colegiului disciplinar,” se introduce textul „explicaţiile persoanelor care au depus plîngerea, ce a servit drept temei pentru intentarea procedurii disciplinare,”.
    3. La articolul 19 alineatul (4), litera c) se abrogă.
    Art. III. – Articolul 81 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 186–188, art. 752), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Consiliul Superior al Magistraturii plasează pe pagina sa web din internet hotărîrile privind cazurile disciplinare.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                         Mihai GHIMPU

    Nr. 152. Chişinău, 8 iulie 2010.