LPC205/2010
ID intern unic:  335845
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 205
din  16.07.2010
pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii
nr. 70-XVI din 30 martie 2006
Publicat : 03.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 565
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea apiculturii nr. 70-XVI din 30 martie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 75–78, art. 316), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, cuvîntul „prisacă”se substituie prin cuvîntul „stupină”.
    2. Articolul 3:
    în denumirea noţiunii „stupină (prisacă)”, cuvîntul „(prisacă)” se exclude;
    la noţiunea „paşaport al prisăcii”, după textul „aprobat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se introduce textul „şi eliberat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”, iar textul „categoria prisăcii (de prăsilă sau de producţie),” se exclude;
    la noţiunea „certificat de rasă al mătcii de albine”, cuvintele „de prăsilă” se exclud;
    articolul se completează cu următoarele noţiuni:
    „atestat al fermei zootehnice (stupinei) de prăsilă – act (formular) aprobat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi eliberat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală conform Legii nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie;
    material genitor – material biologic, purtător de gene ereditare (regine, roiuri cu mătci, trîntori, spermă, ouă, larve), care poate fi utilizat în scopuri de reproducţie;
    bonitare – determinarea valorii de prăsilă (clasei) a familiilor de albine în baza aprecierii lor după un complex de caractere morfoproductive şi biologice, fixate în documentaţia evidenţei zootehnice.”
    3. La articolul 6:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) să practice creşterea raselor de albine omologate în Republica Moldova;”
    la litera b), cuvintele „la cules” se substituie prin cuvintele „în pastoral”.
    4. La articolul 7:
    articolul se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) să se înregistreze temporar la autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi în raza căreia este amplasată stupina în pastoral, indicînd numărul paşaportului stupinei, denumirea/numele deţinătorului stupinei, numele persoanei responsabile, numărul de telefon fix şi/sau mobil, locul amplasării stupinei în pastoral;”
    la litera b), sintagma „organul abilitat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie prin sintagma „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”;
    la litera h), cuvintele „la cules” se substituie prin cuvintele „în pastoral”;
    la litera j), cuvintele „şi internaţionale” se exclud;
    articolul se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
    „l) să permită accesul liber, la stupine şi în spaţiile comerciale, al inspectorului Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală pentru efectuarea controalelor în condiţiile art. 11 alin. (3).”
    5. La articolul 8:
    alineatul (1) se completează în final cu textul „şi (3)”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care în localitate apare o situaţie de conflict, consiliul local poate limita numărul familiilor de albine întreţinute de un apicultor în intravilanul localităţii.”
    6. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi înregistrează anual deţinătorii stupinelor amplasate la staţionar în raza unităţii administrativ-teritoriale, adresa şi numărul familiilor de albine, precum şi deţinătorii stupinelor amplasate temporar în această rază şi locul permutării lor în pastoral.”
    7. La articolul 10 alineatul (3), cifra „1,5” se substituie prin cifra „0,5”.
    8. Articolul 11 se completează cu alineatele (3)–(6) cu următorul cuprins:
    „(3) Controlul de stat în apicultură se efectuează:
    a) în mod planificat, cel mult o dată pe an, dacă nu au fost constatate încălcări;
    b) la solicitarea deţinătorului stupinei;
    c) la expirarea termenului de înlăturare a încălcărilor constatate anterior în urma controlului;
    d) în cazul examinării unor petiţii, cereri sau adresări parvenite de la persoane fizice şi juridice, de la autorităţile publice centrale sau locale şi de la alte autorităţi publice.
    (4) Controlul efectuat în condiţiile alin. (3) lit. a) şi b) poartă un caracter consultativ.
    (5) În cazul efectuării controlului menţionat la alin. (3) lit. b), solicitantul acoperă cheltuielile de transport pentru deplasarea inspectorului şi a specialiştilor invitaţi de către acesta.
    (6) În cazul în care inspectorul Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală depistează încălcări a căror examinare nu ţine de competenţa acestui organ, el este obligat să sesizeze istanţa judecătorească.”
    9. Articolul 13:
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Se interzice comercializarea şi utilizarea în tratamentul albinelor a preparatelor chimice şi medicamentoase care nu sînt incluse în Nomenclatorul de stat al produselor farmaceutice de uz veterinar.”
    la alineatul (5), după cuvîntul „tratării” se introduce cuvîntul „terenurilor”, iar după cuvîntul „înregistraţi” se introduc cuvintele „la staţionar şi pastoral”.
    10. Articolul 14:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 14. Profilaxia şi tratarea maladiilor la albine,
                           comercializarea şi transportarea familiilor
                           de albine şi a produselor apicole”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Comercializarea mătcilor şi a roiurilor de albine cu matcă se efectuează numai în cazul deţinerii certificatului de rasă eliberat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.”
    articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Transportarea familiilor de albine (inclusiv în pastoral) şi a produselor apicole se efectuează numai în cazul deţinerii paşaportului stupinei.”
    11. La articolul 15:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Atestarea de stat a stupinelor de prăsilă se efectuează de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare conform Legii privind selecţia şi reproducţia în zootehnie. Atestatul fermei zootehnice (stupinei) de prăsilă poate fi retras la propunerea Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală pentru nerespectarea normelor zootehnice şi a regulilor de bonitare a familiilor de albine.”
    alineatul (5) se exclude.
    12. Legea se completează cu articolele 151 şi 152 cu următorul cuprins:
    „Articolul 151. Bonitarea familiilor de albine şi evidenţa
                             zootehnică
    (1) Anual, după revizia de toamnă a stupinei (septembrie–octombrie), la fermele apicole (stupinele) de prăsilă se efectuează, în mod obligatoriu, bonitarea tuturor familiilor de albine conform normelor zootehnice aprobate de Guvern.
    (2) În baza rezultatelor bonitării familiilor de albine se formează lotul de prăsilă. Familiile de albine din lotul de prăsilă se folosesc la producerea mătcilor, trîntorilor şi roiurilor cu matcă, la extinderea efectivului familiilor de albine şi la comercializarea materialului genitor de prăsilă.
    (3) Bonitarea se efectuează conform următoarelor caractere morfoproductive:
    a) puritatea rasei (conform indicilor morfometrici ai exteriorului şi particularităţilor biologice);
    b) producţia de miere;
    c) puterea familiei de albine;
    d) rezistenţa la iernare;
    e) viabilitatea puietului;
    f) rezistenţa la boli.
    (4) Aprecierea caracterelor morfoproductive se efectuează pe parcursul anului de către specialişti zootehnici, la etape diferite, concrete, conform normelor zootehnice.
    (5) Deţinătorii stupinelor de prăsilă sînt obligaţi:
    a) să identifice (să marcheze cu un număr individual) fiecare matcă a familiei de albine din stupina de reproducţie şi fiecare matcă destinată comercializării;
    b) să dispună la stupină de echipamentul şi utilajul necesar pentru efectuarea bonitării familiilor de albine;
    c) să ţină evidenţa zootehnică conform normelor zootehnice în vigoare şi să păstreze, pe termen nelimitat, registrele în arhiva stupinei (la staţionar);
    d) să prezinte anual, pînă la 1 decembrie, serviciului raional pentru selecţie şi reproducţie în zootehnie registrul centralizator al bonitării familiilor de albine, păstrînd în arhiva stupinei o copie de pe acesta.
    Articolul 152. Certificarea materialului genitor apicol
    (1) Certificarea materialului genitor apicol destinat comercializării se efectuează de către Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.
    (2) Înainte de comercializarea mătcilor de albine, a roiurilor şi a altui material genitor apicol, deţinătorul stupinei de prăsilă depune la Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală o cerere de solicitare a certificării acestora.
    (3) Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală deleagă, în termen de 3 zile, un inspector zootehnic teritorial, care se deplasează la stupina de prăsilă (cheltuielile de transport sînt acoperite de solicitant) şi verifică calitatea materialului genitor destinat comercializării, a celui aflat în stupină, precum şi registrele evidenţei zootehnice care certifică calitatea de prăsilă a materialului genitor. În caz de necesitate, inspectorul teritorial este în drept să invite la certificare experţi profesionişti în domeniu, cheltuielile de prestare a serviciilor fiind acoperite de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.
    (4) În urma examinării pe teren, inspectorul zootehnic teritorial face concluzii despre corespunderea materialului genitor normelor bonitării şi cerinţelor tehnice de calitate stabilite conform prevederilor art. 151, efectuînd înscrieri în paşaportul stupinei.
    (5) Dacă materialul genitor corespunde normelor şi cerinţelor prevăzute la alin. (4), Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală eliberează gratuit, în termen de 2 zile, certificat de rasă pentru fiecare matcă sau roi de albine inspectat şi destinat comercializării.
    (6) Se interzice comercializarea materialului genitor necertificat de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.”
    13. La articolul 18, alineatul (2) se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
    „j) monitorizează, în comun cu organele abilitate de stat, comercializarea produselor apicole şi a materialului genitor apicol prin participarea la certificarea acestora.”
    14. Denumirea capitolului VI va avea următorul cuprins:
„Capitolul VI
RESPONSABILITĂŢI”
    15. Articolul 19 se abrogă.
     Art. II. – Legea apiculturii nr. 70-XVI din 30 martie 2006, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele operate prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, dîndu-se o nouă numerotare articolelor, alineatelor şi literelor.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                           Mihai GHIMPU

    Nr. 205. Chişinău, 16 iulie 2010.