LPC198/2010
ID intern unic:  335904
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 198
din  15.07.2010
pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 1100-XIV din
30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic
şi a producţiei alcoolice
Publicat : 07.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 160-162     art Nr : 592
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 27 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130–132, art. 917), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Alcoolul etilic şi producţia alcoolică destinate exportului sînt supuse evaluării conformităţii de către organismele de certificare din sistemul naţional de certificare, cu excepţia cazului în care certificatul de conformitate al alcoolului etilic şi producţiei alcoolice nu este obligatoriu conform cerinţelor ţării importatoare şi contractelor de export. În acest caz, exportatorul prezintă organului vamal o declaraţie de conformitate pe propria răspundere, conform modelului aprobat de organul de reglementare în domeniu.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Mihai GHIMPU

    Nr. 198. Chişinău, 15 iulie 2010.