*HGC1428/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  335974
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1428
din  16.12.2008
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente
Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 226-229     art Nr : 1437
    În scopul executării prevederilor art.53 al Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.562 din 23 octombrie 1996 „Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.75-76, art.610).

    PRIM-MINISTRU                                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                 Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                        Mariana Durleşteanu

    Nr. 1428. Chişinău, 16 decembrie 2008.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1428
din 16 decembrie 2008

REGULAMENTUL
cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente (în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul art. 53 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 cu privire la administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii nr. 1308-XII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare- cumpărare a pămîntului, Codului funciar şi altor acte normative.
    2. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a construcţiilor nefinalizate, precum şi a terenurilor aferente imobilelor private, înfiinţate în afara procesului de privatizare, a terenurilor cu destinaţie agricolă aferente construcţiilor private atribuite în calitate de cotă-parte valorică din patrimoniul întreprinderilor agricole (staţii şi garaje de maşini şi tractoare, arii de păstrare şi prelucrare a cerealelor, încăperi frigorifice pentru păstrarea fructelor şi legumelor, puncte de altoire a viţei de vie şi a pomilor fructiferi, sere, staţii de purificare a reziduurilor animaliere, depozite, ateliere de reparaţii, de prelucrare a materiei prime, ferme zootehnice etc.), folosite în scopul producţiei agricole şi agroindustriale (în continuare - terenuri aferente).
    3. Teren aferent se consideră suprafaţa de teren pe care sînt amplasate nemijlocit bunurile specificate la punctul 2 al prezentului Regulament şi terenul adiacent, atribuit la decizia proprietarului.
    4. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică terenurilor:
    1) din domeniul public;
    2) aferente caselor de locuit şi bunurilor privatizate sau private, amplasate în casele de locuit;
    3) situate în zonele fondului apelor, în zone de odihnă, parcuri, grădini publice şi scuaruri sau destinate dezvoltării reţelelor inginereşti şi necesităţilor publice, conform planului de amenajare a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale şi planului urbanistic general al localităţilor acestei unităţi, aprobate în modul stabilit, aferente bunurilor din rezervele materiale de stat, din rezervele de mobilizare sau aferente bunurilor obiectivelor de protecţie civilă nepasibile de privatizare;
    4) aferente bunurilor nepasibile privatizării;
    5) poluate cu substanţe chimice sau radioactive ori infectate cu substanţe biologice periculoase;
    6) aferente bunurilor transmise întreprinderilor privatizate în gestiune economică;
    7) care, potrivit altor acte legislative, nu pot fi înstrăinate.
    În cazul în care terenurile menţionate la prezentul punct constituie părţi integrante ale terenului aferent solicitat spre cumpărare, delimitarea lor în terenuri separate şi formarea unui bun independent de drept se efectuează, la cererea persoanei interesate, potrivit condiţiilor de formare a bunurilor imobile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    5. În cazul amplasării mai multor construcţii pe un teren, delimitarea terenului pentru fiecare construcţie (în cazul în care acestea prezintă proprietate privată a diferiţilor proprietari) se efectuează, la cererea acestora, de către oficiul cadastral teritorial sau de către Institutul de Proiectări şi Organizarea Teritoriului, prin formarea unor bunuri independente de drept, cu participarea proprietarilor şi a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, ai autorităţilor publice centrale.
    În cazul formării, conform pct. 4 şi prezentului punct, a unor bunuri noi (construcţie şi teren aferent), acestea vor fi consemnate în planurile cadastrale respective şi înregistrate în Registrul bunurilor imobile. După înregistrare, terenurile aferente bunurilor pot fi vîndute.
    6. Vînzarea terenurilor aferente din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale, la decizia consiliilor locale. În decizie se va indica numărul cadastral, suprafaţa şi adresa terenului.
    Vînzarea terenurilor aferente din domeniul privat al statului se efectuează de către Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului care, în numele statului, încheie contracte de vînzare-cumpărare.
    7. Cumpărător al terenului aferent (în continuare – Cumpărător) poate fi proprietarul bunului privatizat sau privat, amplasat pe acest teren, sau persoana împuternicită de acesta.
    În cazul în care proprietar al obiectului privatizat sau privat este o întreprindere, în calitate de Cumpărător al terenului aferent poate acţiona numai această întreprindere. Acţionarii (participanţii) întreprinderii nu pot acţiona în calitate de Cumpărător în nume propriu.
    În cazul în care dreptul de proprietate asupra încăperilor într-o construcţie aparţine mai multor proprietari şi fiecare proprietar aparte întruneşte toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, pentru a fi calificat drept Cumpărător, toţi proprietarii au dreptul de a cumpăra terenul aferent ca proprietate comună pe cote-părţi. Plata se achită de către fiecare proprietar proporţional cotei lui din obiect. Dacă amplasarea încăperilor într-o construcţie permite separarea sectoarelor de teren aferente fiecărei încăperi şi formarea unor bunuri independente de drept, proprietarii acestora, după înregistrarea lor în Registrul bunurilor imobile, pot cumpăra sectoarele de teren respective.
II. PROCEDURA PRELIMINARĂ ÎNCHEIERII
CONTRACTULUI DE VÎNZARE-CUMPĂRARE
    8. Pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente din domeniul privat al statului, Cumpărătorul prezintă Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru un demers prin care solicită examinarea documentelor şi eliberarea borderoului de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent respectiv.
    Demersul va conţine:
    pentru persoanele juridice şi întreprinderile individuale – denumirea completă de firmă, sediul şi numărul telefonului de contact;
    pentru persoanele fizice – numele de familie şi prenumele, codul personal din buletinul de identitate sau din paşaport.
    9. La demers Cumpărătorul va anexa:
    1) planul cadastral al terenului în original, eliberat de oficiul cadastral teritorial sau de o firmă licenţiată, cu indicarea suprafeţei, numărului cadastral şi adresei terenului, sau copia autentificată. Planul se aprobă de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru;
    2) persoanele juridice şi întreprinderile individuale – copia certificatului înregistrării de stat;
    persoanele fizice – copia buletinului de identitate sau a paşaportului;
    3) extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original, sau copia autentificată şi copia documentelor în baza cărora a fost înscris în Registru dreptul de proprietate asupra bunului;
    4) în cazul construcţiilor nefinalizate – autorizaţia de construcţie şi actul de inspectare a construcţiei;
    5) contractul de arendă asupra terenului aferent, după caz;
    6) certificatul privind coeficientul aplicat la calcularea preţului de vînzare a terenului aferent, în funcţie de amplasarea şi amenajarea terenului aferent, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament, eliberat de autoritatea administraţiei publice locale.
    10. La prezentarea demersului, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru urmează să-l înregistreze şi, în termen de 30 de zile din data depunerii demersului:
    să înştiinţeze, în scris, proprietarii terenurilor adiacente despre stabilirea hotarelor comune ale terenului aferent în legătură cu vînzarea lui;
    să completeze borderoul de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent (de modelul specificat în anexa nr. 2) (patru exemplare de borderou, confirmate prin semnătura conducătorului şi ştampila organizaţiei, se eliberează Cumpărătorului. Borderoul de calcul este parte integrantă a contractului de vînzare-cumpărare a terenului aferent).
    11. După obţinerea borderoului de calcul, Cumpărătorul depune la Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului o cerere pentru cumpărarea terenului aferent, de modelul expus în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    La cerere, Cumpărătorul anexează borderoul de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent solicitat spre cumpărare, în original, şi aceleaşi documente pe care le-a anexat la demersul adresat Agenţiei sus-numite.
    12. Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului va examina posibilitatea vînzării terenului aferent solicitat şi, în termen de 30 zile din data depunerii cererii, va întocmi, în patru exemplare, şi va semna contractul de vînzare-cumpărare a terenului respectiv.
    13. Pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, Cumpărătorul depune pe numele primarului din localitatea în care este amplasat terenul o cerere de modelul indicat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    14. La cerere Cumpărătorul anexează:
    1) planul cadastral al terenului, în original, eliberat de oficiul cadastral teritorial sau de o firmă licenţiată, cu indicarea suprafeţei, numărului cadastral şi adresei terenului sau copia autentificată a acestuia. Planul se aprobă de primarul unităţii administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia este amplasat terenul;
    2) persoanele juridice şi întreprinderile individuale – copia certificatului înregistrării de stat;
persoanele fizice – copia buletinului de identitate sau a paşaportului;
    3) extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, în original, sau copia autentificată şi copia documentelor în baza cărora a fost înscris în Registru dreptul de proprietate asupra bunului, amplasat pe terenul solicitat spre cumpărare;
    4) în cazul construcţiilor nefinalizate – autorizaţia de construcţie şi actul de inspectare a construcţiei;
    5) contractul de arendă asupra terenului aferent, după caz.
    15. La prezentarea cererii şi a documentelor indicate mai sus, primarul este obligat să le înregistreze şi, în termen de 30 de zile din data depunerii cererii, să efectueze următoarele acţiuni de pregătire a materialelor pentru decizia consiliului local:
    să examineze posibilitatea vînzării terenului aferent solicitat, cu suprafaţa indicată în planul cadastral;
    să înştiinţeze, în scris, proprietarii terenurilor adiacente despre stabilirea hotarelor comune ale terenului aferent în legătură cu privatizarea lui;
    să completeze borderoul de calcul al preţului de vînzare-cumpărare a terenului aferent în patru exemplare (de modelul indicat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament). Borderoul de calcul este parte integrantă a contractului de vînzare-cumpărare a terenului aferent;
    să întocmească, în patru exemplare, proiectul contractului de vînzare-cumpărare a terenului aferent;
    să prezinte consiliului local documentele necesare pentru adoptarea deciziei privind vînzarea terenului respectiv;
    după adoptarea deciziei de către Consiliul local, să semneze contractul de vînzare-cumpărare a terenului aferent şi trei exemplare să le elibereze Cumpărătorului.
    16. La adoptarea de către consiliul local a deciziei privind vînzarea terenului aferent, pentru fiecare teren aparte, se ţine cont de interesele proprietarilor obiectelor amplasate pe un teren comun cu acelaşi număr cadastral şi al proprietarilor terenurilor adiacente.
    17. În caz de refuz al eliberării borderoului de calcul al preţului de vînzare a terenului aferent, precum şi la vînzarea terenului respectiv, autoritatea care refuză va prezenta Cumpărătorului, în termen de 30 zile, un răspuns în scris în care se vor indica motivele ce fac imposibilă vînzarea-cumpărarea terenului. Refuzul poate fi atacat în instanţa de judecată.
    18. Copiile documentelor prezentate pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente pot fi autentificate de organele care le-au eliberat sau de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza documentelor originale.
    19. Procedura de stabilire a suprafeţelor şi graniţelor terenului aferent, necesar întreprinderii pentru utilizare în procesul tehnologic, se efectuează conform unui regulament aprobat de Guvern. Planul cadastral al terenului din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale se aprobă de primarul localităţii, iar al terenului din domeniul privat al statului – de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.
    Terenul aferent în excedent, nefolosit pentru necesităţile tehnologice, trece în fondul de rezervă al autorităţii administraţiei publice locale sau al statului.
    20. Primarul şi, respectiv, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, în cazul în care este necesar, vor solicita avize privind posibilitatea vînzării terenului aferent de la organele pentru protecţia mediului înconjurător, Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva”, institutele „Urbanproiect”, „Industrialproiect”, „Chişinăuproiect” şi alte organe interesate.
    În cazul în care autorităţile nominalizate mai sus au stabilit că terenul solicitat pentru cumpărare nu poate fi privatizat, ele prezintă solicitantului, în termen de 10 zile, un aviz în care indică temeiurile ce nu permit privatizarea terenului respectiv.
    21. Preţul de vînzare a terenului aferent se determină, în conformitate cu prevederile Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, reieşind din:
    1) suprafaţa terenului aferent;
    2) bonitatea medie a solului, stabilită pentru republică, egală cu 65 de grade - pentru terenurile aferente construcţiilor, iar pentru terenurile cu destinaţie agricolă aferente construcţiilor private, care se utilizează în scopuri agrare şi agroindustriale, inclusiv atribuite în calitate de cotă valorică din patrimoniul întreprinderilor agricole prevăzute la pct.2 al prezentului Regulament - bonitatea medie a solului stabilită pentru oraşul, satul (comuna) respectiv(ă) sau, la cererea Cumpărătorului de teren, bonitatea solului poate fi stabilită pentru terenul respectiv din contul acestuia;
    3) tariful pentru o unitate grad-hectar, stabilit în anexa la Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;
    4) coeficientul aplicat la calcularea preţului de vînzare, în funcţie de amplasare şi gradul de amenajare inginerească a terenului, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament.
    22. La solicitarea cumpărării mai multor terenuri aferente cu diferite numere cadastrale ale uneia şi aceleiaşi întreprinderi, pentru fiecare din ele se va întocmi un borderou de calcul separat.
III. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÎNZARE-CUMPĂRARE
A TERENULUI AFERENT. ÎNREGISTRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE

    23. Contractul de vînzare-cumpărare a terenului aferent, de forma expusă în anexa nr.3 la prezentul Regulament (în continuare – contractul de vînzare-cumpărare), se încheie, prin acordul părţilor, în patru exemplare, în condiţiile prevăzute de legislaţie, inclusiv de prezentul Regulament.
    La procurarea concomitentă de către Cumpărător a mai multor terenuri aferente, amplasate separat, la dorinţa Cumpărătorului, poate fi încheiat un singur contract de vînzare-cumpărare.
    În cazul în care terenul aferent a fost dat anterior în arendă Cumpărătorului, aceasta încetează odată cu înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare a terenului respectiv în Registrul bunurilor imobile.
    24. Vînzătorul este obligat:
    1) să verifice autenticitatea copiilor documentelor privind statutul juridic al Cumpărătorului, suprafaţa terenurilor pe care acesta le deţine şi pe care intenţionează să le cumpere;
    2) să prevină Cumpărătorul:
    că poate începe lucrările de construcţie pe terenul cumpărat numai după primirea permisului respectiv al organelor de urbanism şi arhitectură;
    că nu este în drept să comercializeze sau să gajeze terenul procurat în rate pînă la achitarea deplină a preţului acestuia.
    Vînzătorul are şi alte obligaţii prevăzute de legislaţia funciară şi civilă, inclusiv de prezentul Regulament, precum şi de contractul de vînzare-cumpărare a terenului.
    25. Cumpărătorul este obligat:
    1) să achite preţul de vînzare a terenului aferent prin virament sau în numerar, în modul şi în mărimea stabilite de legislaţie, inclusiv de prezentul Regulament şi contractul de vînzare-cumpărare a terenului;
    2) să marcheze cu semne corespunzătoare sectoarele de teren care prezintă pericol de poluare a mediului înconjurător, la circulaţia transportului intern şi la protecţia muncii;
    3) să păstreze bornele de hotar şi să asigure posibilitatea amplasării pe teren a punctelor reţelei geodezice de stat şi accesul la ele;
    4) să asigure accesul pe teren al reprezentanţilor serviciilor publice pentru deservirea, reconstruirea şi repararea obiectelor de infrastructură inginerească de uz public.
    Cumpărătorul are şi alte obligaţii prevăzute de legislaţia funciară şi civilă, inclusiv de prezentul Regulament, precum şi de contractul de vînzare-cumpărare a terenului.
    26. Achitarea preţului de vînzare se va efectua prin virament sau în numerar, ca plată unică sau în rate. În cazul achitării preţului de vînzare în rate, prima rată va constitui cel puţin 50 la sută din preţul de vînzare a terenului. Introducerea în documentaţia cadastrală a modificărilor stipulate prin contractul de vînzare-cumpărare se va face imediat după achitarea primei rate, pe care Cumpărătorul o va plăti, pînă la semnarea contractului, pe conturile indicate de Vînzător. Următoarele rate vor fi plătite trimestrial, în sume egale, cu indexarea lor, în funcţie de nivelul inflaţiei, calculat de la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare pînă la data efectuării plăţii. În cazul neefectuării plăţii în termenele stabilite în contract, Cumpărătorul plăteşte pentru fiecare zi de întîrziere o penalitate de 0,1 la sută din suma neachitată.
    Documentul care certifică achitarea preţului de vînzare a terenului sau a primei rate va fi prezentat la semnarea contractului de vînzare-cumpărare a terenului.
    27. Contractul de vînzare-cumpărare serveşte drept temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate al Cumpărătorului asupra terenului.
    Planul cadastral al sectorului de teren aferent privatizat se include în dosarul cadastral al bunului imobil.
    În caz de litigiu, stabilirea la faţa locului a suprafeţei şi hotarelor terenului cu măsurători geodezice în procesul de înregistrare a dreptului de proprietate asupra terenului aferent cumpărat se va efectua, la cererea Cumpărătorului, din contul acestuia.
    28. Organul cadastral teritorial va înregistra sectorul de teren aferent imobilului şi dreptul de proprietate asupra lui în Registrul bunurilor imobile, va efectua modificările necesare în planul cadastral al teritoriului unităţii administrativ-teritoriale.
    29. Dreptul de proprietate al Cumpărătorului asupra sectorului de teren apare din momentul înregistrării lui în Registrul bunurilor imobile.
IV. DISPOZIŢII FINALE
    30. Achitarea plăţii rezultate din contractul de vînzare-cumpărare se efectuează pe două conturi, în funcţie de apartenenţa terenurilor, după cum urmează:
    1) 80 la sută din mijloacele băneşti, rezultate din vînzarea terenurilor din domeniul privat al statului - la bugetul de stat;
sau 80 la sută din mijloacele băneşti, rezultate din vînzarea terenurilor din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale – pe contul bugetului municipiului, oraşului sau satului (comunei);
    20 la sută – la bugetul de stat, pentru a fi utilizate la realizarea Programului de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solului, aprobat de Guvern;
    2) actul prin care se confirmă dreptul asupra terenului aferent din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale îl constituie extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A şi B, compartimentul II.
    31. Vînzătorul va întocmi, în mod gratuit, toate documentele necesare pentru tranzacţiile de vînzare-cumpărare a terenurilor, inclusiv planurile cadastrale ale acestora, din contul veniturilor de la aceste tranzacţii, conform devizelor de cheltuieli prezentate de subdiviziunile respective care perfectează documentele.
    32. Documentele ce ţin de vînzarea-cumpărarea terenului aferent se păstrează de către Vînzător în mape speciale cinci ani de la data încheierii contractului de vînzare-cumpărare a terenului.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4