LPO121/2010
ID intern unic:  336054
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 121
din  18.06.2010
VOLUNTARIATULUI
Publicat : 24.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 179-181     art Nr : 608
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Sfera de reglementare şi obiectivele legii
    (1) Prezenta lege reglementează:
    a) domeniile care beneficiază de programe de stimulare a voluntariatului, raporturile sociale necesare şi care rezultă din voluntariat, cerinţele faţă de acestea, responsabilităţile participanţilor la activitatea de voluntariat, responsabilităţile autorităţilor publice în implementarea legii;
    b) modul şi condiţiile de participare benevolă a persoanelor fizice la activităţi de voluntariat în favoarea comunităţii, fără remunerare sau orice altă recompensă financiară sau materială, exceptînd acoperirea cheltuielilor pentru realizarea activităţii de voluntariat.
    (2) Activităţile voluntare izolate, prestate sporadic în afara raporturilor cu persoanele juridice menţionate la alin.(3) sau cele prestate din raţiuni familiale, de prietenie sau de bună vecinătate nu fac obiectul de reglementare al prezentei legi.
    (3) Scopul prezentei legi este:
    a) promovarea şi facilitarea participării cetăţenilor Republicii Moldova, a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în spiritul solidarităţii civice la activitatea de voluntariat organizată de persoane juridice de drept public şi de drept privat fără scop lucrativ;
    b) stabilirea măsurilor de stimulare a voluntarilor şi a instituţiilor gazdă.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    Voluntariatul este participarea benevolă la oferirea de servicii, cunoştinţe şi abilităţi sau la prestarea unor activităţi în domenii de utilitate publică, din proprie iniţiativă, a persoanei denumită voluntar. Voluntariatul poate fi desfăşurat în baza contractului de voluntariat sau în afara acestuia.
    Voluntariatul internaţional reprezintă o activitate de voluntariat care se desfăşoară, pe termen lung sau scurt, fără remunerare, într-o altă ţară decît cea de reşedinţă ori de domiciliu.
    Domenii de utilitate publică, potrivit legii, sînt domeniile: social şi comunitar; de asistenţă şi protecţie socială; de protecţie a drepturilor omului; de ocrotire a sănătăţii; cultural; artistic; de protecţie a mediului; educaţional; ştiinţific; umanitar; religios; filantropic; sportiv; de organizare a activităţii de voluntariat, precum şi alte domenii de utilitate publică.
    Instituţia gazdă este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat fără scop lucrativ care administrează activitatea de voluntariat şi care încheie, în condiţiile prezentei legi, contracte de voluntariat.
    Beneficiarul voluntariatului este persoana fizică sau juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat. Instituţia gazdă poate fi identică sau diferită de beneficiarul voluntariatului.
    Contractul de voluntariat este o convenţie cu titlu gratuit, încheiată între o persoană fizică, denumită voluntar, şi o persoană juridică, denumită instituţie gazdă, în temeiul căreia prima se obligă faţă de a doua să presteze o activitate într-un domeniu de utilitate publică fără a obţine vreo recompensă financiară sau materială.
    Voluntar este orice cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid care în sprijinul solidarităţii civice se implică în activităţi de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ.
    Articolul 3. Principiile de bază ale voluntariatului
    Voluntariatul se fundamentează pe următoarele principii:
    a) participarea ca voluntar, pe baza consimţămîntului liber exprimat;
    b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
    c) desfăşurarea voluntariatului excluzînd orice remunerare financiară sau materială din partea beneficiarului voluntariatului sau a instituţiei gazdă, cu excepţia acoperirii cheltuielilor legate de realizarea activităţii; 
    d) recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de discriminare;
    e) cunoaşterea de către voluntar a drepturilor şi obligaţiilor sale;
    f) cunoaşterea activităţii relevante care implică contribuţia voluntară;
    g) participarea la voluntariatul internaţional.
Capitolul II
RAPORTURILE DE VOLUNTARIAT
    Articolul 4. Condiţiile contractului de voluntariat
    (1) Voluntariatul se poate desfăşura pe baza unui contract încheiat în formă scrisă între voluntar şi instituţia gazdă, în condiţii de libertate contractuală a părţilor şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
    (2) Instituţia gazdă este obligată să încheie cu voluntarul un contract de voluntariat dacă acesta este implicat în activitatea de voluntariat mai mult de 20 de ore lunar.
    (3) Contractul de voluntariat se încheie în două exemplare, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în instituţia gazdă, iar celălalt se înmînează voluntarului.
    (4) Contractul de voluntariat poate fi încheiat cu persoane care au atins vîrsta de 16 ani. Persoanele care au atins vîrsta de 14 ani pot încheia contract de voluntariat cu acordul scris al reprezentantului lor legal.
    Articolul 5. Conţinutul contractului de voluntariat
    (1) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele clauze:
    a) descrierea activităţii pe care voluntarul trebuie s-o presteze în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea sa;
    b) perioada desfăşurării activităţii de voluntariat;
    c) indicarea orelor şi zilelor de activitate;
    d) descrierea bunurilor materiale încredinţate şi indicarea valorii acestora;
    e) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
    f) facilităţile acordate de instituţia gazdă;
    g) stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale şi a intereselor de dezvoltare, după caz şi a celor de sănătate, confirmate prin certificat medical sau prin alt document;
    h) răspunderea părţilor pentru cauzarea pagubelor;
    i) condiţiile de nulitate şi reziliere a contractului.
    (2) Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat.
    (3) Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie ce face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat la iniţiativa uneia dintre părţi.
    (4) Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat se face din iniţiativa voluntarului sau a instituţiei gazdă, cu un preaviz de 7 zile, fără obligaţia prezentării motivelor, dacă părţile nu au convenit altfel în contractul de voluntariat.
    (5) Este interzis să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract pentru efectuarea prestaţiilor respective.
    (6) Contractele de voluntariat încheiate în condiţiile prezentei legi de către persoanele juridice prevăzute la
art. 1 în scopul evitării încheierii unor contracte individuale de muncă sau, după caz, a unor contracte civile de prestări de servicii ori a altor contracte pentru efectuarea prestaţiilor respective sînt considerate lovite de nulitate absolută.
    Articolul 6. Drepturile şi obligaţiile voluntarului
    (1) Voluntarului i se garantează un minimum de drepturi:
    a) participarea la elaborarea şi derularea programelor pentru care a încheiat contractul;
    b) desfăşurarea activităţii într-un anumit domeniu în funcţie de posibilităţile proprii şi conform regulilor existente în instituţia gazdă;
    c) asigurarea medicală facultativă acordată de către instituţia gazdă, în condiţiile legii, împotriva riscurilor de accident, de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii;
    d) rambursarea de către instituţia gazdă, în condiţiile convenite prin contract şi potrivit legii, a cheltuielilor de transport, cazare, alimentare, în caz de necesitate – de deplasare, asigurare şi a altor cheltuieli indispensabile pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat;
    e) posibilitatea de a solicita de la instituţia gazdă un certificat nominal şi scrisori de recomandare în baza metodologiei aprobate de Guvern, prin care să se recunoască prestarea activităţii de voluntar şi să se confirme experienţa şi abilităţile obţinute conform prevederilor contractuale;
    f) dreptul la timp de odihnă, astfel încît durata timpului de lucru, stabilită în condiţiile legii, să nu afecteze sănătatea şi resursele psihofizice ale voluntarului;
    g) informarea corectă şi precisă cu privire la instituţia gazdă, politica organizaţională şi programele acesteia;
    h) participarea la cursuri de instruire organizate, iniţiate sau propuse de instituţia gazdă pentru o mai bună desfăşurare a voluntariatului.
    (2) Voluntarul are următoarele obligaţii:
    a) să îndeplinească sarcinile primite din partea instituţiei gazdă;
    b) în exercitarea contractului de voluntariat, să se subordoneze conducerii instituţiei gazdă cu care a încheiat contractul;
    c) să ocrotească bunurile utilizate în cadrul activităţii de voluntariat;
    d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat;
    e) să nu admită transmiterea obligaţiilor sale contractuale altor persoane fără acordul instituţiei gazdă;   
    f) să respecte alte obligaţii care decurg din contractul de voluntariat.
    Articolul 7. Responsabilităţile instituţiei gazdă
    Instituţia gazdă are următoarele responsabilităţi:
    a) recrutarea voluntarilor numai pentru activitatea de utilitate publică prevăzută în contractul de voluntariat;
    b) efectuarea preselecţiei beneficiarilor voluntariatului cu care urmează să contacteze voluntarii;
    c) asigurarea prestării activităţii de voluntariat cu respectarea cerinţelor de protecţie şi igienă a muncii;
    d) asigurarea protecţiei intimităţii beneficiarilor voluntariatului cu care contactează voluntarul;
    e) elaborarea unui program de voluntariat şi a unui regulament intern care vor prevedea condiţii de recrutare şi standarde de activitate a voluntarilor în baza unor standarde minime de calitate pentru activitatea de voluntariat stabilite de Guvern, precum şi metode şi instrumente de monitorizare şi evaluare a activităţii acestora;
    f) instruirea şi dezvoltarea profesională a voluntarilor, inclusiv privind modul de operare cu anumite echipamente tehnice şi condiţiile de securitate a muncii, pentru realizarea prevederilor contractului de voluntariat;
    g) neadmiterea voluntarilor la prestarea unor munci periculoase sau care pot dăuna vieţii şi sănătăţii acestora;
    h) asigurarea serviciilor medicale în caz de accident sau de boală care decurg din natura activităţii. În cazul în care voluntarul nu este asigurat, costul serviciilor medicale este suportat integral de către instituţia gazdă;
    i) rambursarea integrală sau parţială a cheltuielilor indispensabile pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat (transport, cazare, alimentare, asigurare medicală facultativă contra riscurilor ce decurg din natura activităţii, diurnă etc.), în cazul în care voluntarul îşi exprimă acordul;
    j) oferirea, la cerere, la finele perioadei de activitate a voluntarului, a unui certificat nominal de voluntariat, care să confirme desfăşurarea de către acesta a activităţii de voluntar, experienţa şi abilităţile dobîndite şi care va fi înregistrat  într-un registru de evidenţă a certificatelor respective;
    k) eliberarea carnetului de voluntar şi a scrisorii de recomandare dacă voluntarul este implicat în activitatea de voluntariat mai mult de 20 de ore lunar;
    l) ţinerea unui registru de evidenţă a voluntarilor, care să includă datele personale ale fiecărui voluntar, numărul contractului de voluntariat, numărul orelor prestate în calitate de voluntar şi persoana responsabilă de supervizarea voluntarului în cadrul instituţiei gazdă; 
    m) asigurarea accesului voluntarului la instrumentele de lucru şi la resursele informaţionale de care dispune;
    n) informarea periodică a voluntarului asupra progreselor realizate şi asupra noilor activităţi preconizate;
    o) îndeplinirea altor responsabilităţi incluse în contractul de voluntariat, în temeiul legislaţiei.
    Articolul 8. Răspunderea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este reglementată de prevederile privind răspunderea persoanei juridice şi răspunderea patrimonială a persoanei fizice din Codul civil al Republicii Moldova.
    (2) Instituţia gazdă poartă răspundere în faţa beneficiarului voluntariatului pentru pagubele cauzate acestuia de către voluntar, cu excepţia cazurilor în care pagubele respective sînt urmare a unei contravenţii sau infracţiuni comise de voluntar, caz în care răspunderea îi revine nemijlocit voluntarului.
    (3) Litigiile izvorîte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat ţin de competenţa instanţelor judecătoreşti dacă părţile contractului nu le pot soluţiona pe cale amiabilă.
Capitolul III
CADRUL INSTITUŢIONAL
    Articolul 9. Competenţa Guvernului
    Pentru a promova şi facilita participarea cetăţenilor Republicii Moldova, a cetăţenilor străini şi a apatrizilor la activitatea de voluntariat organizată de persoane juridice de drept public şi de drept privat fără scop lucrativ, Guvernul aprobă cadrul normativ şi metodologic necesar implementării prezentei legi.
    Articolul 10. Competenţa organelor centrale de
                          specialitate ale administraţiei publice şi
                          a altor autorităţi administrative centrale
    (1) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi administrative centrale:
    a) elaborează cadrul normativ şi metodologic necesar implementării prezentei legi;
    b) participă la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea implementării documentelor de politici cu privire la voluntariat ce ţin de domeniile lor de competenţă.
    (2) Organul abilitat să implementeze politica de stat în domeniul dezvoltării resurselor umane şi ocupării forţei de muncă, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale şi organizaţiile neguvernamentale din domeniu, gestionează ofertele de voluntariat, coordonează bazele de date ce conţin informaţii referitoare la ofertele şi solicitările de voluntariat.
    (3) Organul central de statistică organizează cercetări statistice privind voluntariatul, inclusiv privind numărul voluntarilor şi contribuţia economică a voluntariatului.
     Articolul 11. Competenţa autorităţilor administraţiei
                           publice locale
    Autorităţile administraţiei publice locale cooperează cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu alte autorităţi administrative centrale şi cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu în vederea aplicării prezentei legi şi realizării politicilor de stimulare şi dezvoltare a voluntariatului prin implementarea activităţilor relevante la nivel local.
    Articolul 12. Rolul organizaţiilor neguvernamentale
    Organizaţiile neguvernamentale din domeniu participă la realizarea politicilor de stimulare şi dezvoltare a voluntariatului prin gestionarea ofertelor de voluntariat şi a bazelor de date ce conţin informaţii referitoare la ofertele şi solicitările de voluntariat pentru sectorul neguvernamental.
Capitolul IV
POLITICI ŞI MĂSURI DE STIMULARE
A VOLUNTARIATULUI
    Articolul 13. Politici de stimulare şi dezvoltare
                          a voluntariatului
    (1) Statul promovează şi sprijină activitatea de voluntariat pe plan naţional, european şi internaţional, atît în sectorul public, cît şi în sectorul neguvernamental, prin intermediul politicilor de stimulare şi dezvoltare a voluntariatului, în condiţiile prezentei legi.
    (2) Politicile de stimulare şi dezvoltare a voluntariatului vor fi elaborate în conformitate cu principiul transparenţei decizionale şi cu principiile de bază ale voluntariatului prevăzute la art. 3.
    Articolul 14. Măsuri de stimulare a voluntariatului
    (1) Standardele minime de calitate pentru activitatea de voluntariat, condiţiile de aplicare a măsurilor de stimulare a voluntariatului şi procedura de eliberare a certificatelor nominale de voluntariat, a scrisorilor de recomandare şi a carnetelor de voluntar sînt stabilite prin regulamente aprobate de Guvern.
    (2) Voluntarul primeşte un certificat nominal de voluntariat şi scrisori de recomandare ce confirmă prestarea activităţii de voluntariat şi atestă experienţa şi abilităţile obţinute.
    (3) La angajarea în muncă a unui candidat sau la atestarea şi promovarea unui angajat, voluntariatul prestat în sectorul public şi în cel neguvernamental, confirmat prin certificatul nominal de voluntariat, scrisoarea de recomandare şi carnetul de voluntar, va fi considerat de angajator ca experienţă de muncă, în condiţiile în care aceasta constituie criteriu de selecţie.
    (4) La înmatricularea în instituţiile de învăţămînt superior, la oferirea de burse sau la cazarea în cămine studenţeşti, voluntariatul prestat de voluntar în sectorul public şi în cel neguvernamental în domenii conexe profilului şi specialităţii de studiu, confirmat prin carnetul de voluntar şi certificatul nominal de voluntariat, va fi luat în considerare în cazul acumulării punctajului egal de către doi sau mai mulţi candidaţi şi, respectiv, în cazul obţinerii de către doi sau mai mulţi studenţi a rezultatelor de egalitate evaluate anual.
    (5) Voluntariatul va fi considerat vechime în muncă dacă voluntarul a activat în acelaşi domeniu cu specialitatea deţinută, fapt confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul nominal şi contractul de voluntariat.
    (6) Instituţiile de învăţămînt superior, în baza acordurilor de colaborare cu instituţiile gazdă, acordă anual 5 credite de studiu transferabile pentru stagiile de practică în domenii de utilitate publică conexe profilului şi specialităţii de studiu a voluntarului.
    (7) Voluntariatul prestat de studenţi în scopul dezvoltării aptitudinilor şi formării experienţei profesionale, confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul nominal şi contractul de voluntariat, va fi considerat practică de iniţiere sau practică de licenţă daca s-au confirmat cel puţin 40 de ore.
    Articolul 15. Măsuri de recunoaştere publică
                          a voluntariatului
    (1) În semn de recunoştinţă şi apreciere a meritelor în promovarea şi desfăşurarea activităţilor de voluntariat, persoanelor fizice şi juridice le pot fi conferite distincţii de stat ale Republicii Moldova în condiţiile legii.
    (2) Autorităţile publice, în cooperare cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu, desfăşoară:
    a) Săptămîna Naţională a Voluntariatului – eveniment anual de promovare a voluntariatului şi de recrutare a voluntarilor;
    b) Festivalul Voluntarilor – eveniment anual de recunoaştere a meritelor în domeniul voluntariatului;
    c) Conferinţa Naţională a Voluntariatului – eveniment organizat o dată la doi ani, care identifică principalele obiective şi deziderate ale voluntarilor la nivel de politici.
    Articolul 16. Stimularea instituţiilor gazdă
    (1) Autorităţile administraţiei publice locale, în baza condiţiilor de aplicare a măsurilor de stimulare a voluntariatului stabilite de Guvern, pot acorda instituţiilor gazdă scutiri şi înlesniri la plata taxelor locale conform Codului fiscal.
    (2) Organizaţiile neguvernamentale din domeniu care au statut de utilitate publică vor beneficia de un drept preferenţial la procurarea serviciilor sociale publice în condiţiile legii.
    Articolul 17. Voluntariatul internaţional
    (1) Participarea la programele şi activităţile de voluntariat european şi internaţional este coordonată de către instituţia gazdă, care va încheia cu voluntarul în mod obligatoriu un contract de voluntariat pe o perioadă limitată.
    (2) Voluntarilor cetăţeni străini li se va facilita obţinerea vizei de intrare în Republica Moldova şi a vizei de reşedinţă pe durata desfăşurării activităţii de voluntariat.
    (3) Statul va asigura cadrul legal pentru desfăşurarea şi recunoaşterea voluntariatului deopotrivă pentru cetăţenii moldoveni şi cei străini, atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi pe teritoriul altor state, în conformitate cu convenţiile şi programele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (4) Instituţiile de învăţămînt superior permit participarea studenţilor la activităţi de voluntariat european şi internaţional dacă aceştia prezintă invitaţia din partea instituţiei gazdă din ţara respectivă, în care vor fi indicate domeniul activităţii de voluntariat, locul şi perioada desfăşurării acesteia, precum şi confirmarea scrisă a organizaţiei sau instituţiei din Republica Moldova care deleagă voluntarul. La revenirea în ţară, voluntarul este obligat să prezinte copia certificatului nominal de voluntariat împreună cu documentul original eliberat de instituţia gazdă din străinătate şi un raport asupra activităţii de voluntariat prestate, iar instituţia de învăţămînt va crea condiţii favorabile de reluare a procesului de studii persoanelor revenite după perioadele de voluntariat internaţional.
Capitolul  V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 18
    Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora şi aproba:
    a) standardele minime de calitate pentru activitatea de voluntariat;
    b) modelul contractului de voluntariat;
    c) procedura de eliberare şi modelul certificatului nominal de voluntariat şi al carnetului de voluntar;
    d) modelul registrului de evidenţă a voluntarilor, a contractelor de voluntariat, a certificatelor nominale de voluntariat şi a carnetelor de voluntar;
    e) condiţiile de aplicare a măsurilor de stimulare a voluntariatului.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                          Mihai GHIMPU

    Nr. 121. Chişinău, 18 iunie 2010.