HGO847/2010
ID intern unic:  336097
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 847
din  21.09.2010
cu privire la dezvoltarea infrastructurii
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”
Publicat : 24.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 179-181     art Nr : 935
    În conformitate cu prevederile art.8 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările şi completările ulterioare, art.12 pct.l) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, art.6 alin.(4) din Legea nr.91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.316), art.6 din Legea nr.l21-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmite din domeniul public în domeniul privat al statului terenul cu numărul cadastral 0100101006 din str. Nicolae Testemiţanu, nr. 27, mun. Chişinău, aflat în folosinţa Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.
    2. Se acceptă propunerea Ministerului Sănătăţii privind utilizarea unei părţi a terenului nominalizat în punctul 1 al prezentei hotărîri în scopul proiectării şi construcţiei bibliotecii, complexului sportiv, aleii medicilor iluştri, blocurilor locative cu multe etaje pentru angajaţii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, ai Ministerului Sănătăţii şi ai altor instituţii medicale de performanţă, precum şi a unui cămin studenţesc, din mijloacele unui investitor selectat în modul stabilit, în schimbul construcţiei complexului de edificii necesare pentru activitatea instituţiei menţionate.
    3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura, în baza acestui teren, formarea unui bun imobil separat, precum şi modificarea documentaţiei cadastrale, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                                                                                   Ion Negrei
    Ministrul sănătăţii                                                                                                                    Vladimir Hotineanu

    Nr. 847. Chişinău, 21 septembrie 2010.