*LPO239/2008 Versiunea originala
ID intern unic:  336188
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 239
din  13.11.2008
privind transparenţa în procesul decizional
Publicat : 05.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217     art Nr : 798     Data intrarii in vigoare : 05.03.2009
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    Articolul 1. Obiectul de reglementare
    Prezenta lege stabileşte normele aplicabile pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, altor autorităţi publice şi reglementează raporturile lor cu cetăţenii, cu asociaţiile constituite în corespundere cu legea, cu alte părţi interesate în vederea participării la procesul decizional.
    Articolul 2. Noţiuni
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    asociaţie constituită în corespundere cu legea – asociaţie constituită în condiţiile legii sau asociaţie de cetăţeni neformală, creată pentru a exprima, a propune şi a promova interesele comune ale membrilor săi;
    audiere publică – întrunire în cadrul căreia autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi consultă opinia cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate referitor la un proiect de decizie supus discuţiilor;
    cetăţean – persoană fizică care deţine cetăţenia Republicii Moldova, precum şi cetăţean străin sau apatrid, cu excepţiile stabilite de lege;
    consultare publică – comunicare reciprocă între cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi, pe de altă parte, în rezultatul căreia ambele părţi sînt informate şi pot influenţa procesul decizional;
    decizie – act juridic adoptat de autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi;
    dezbatere publică – modalitate de consultare a opiniei publice, în cadrul căreia este argumentată necesitatea de a adopta proiectul de decizie supus consultării şi sînt prezentate opiniile divergente, iar cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate pot prezenta recomandări pe marginea proiectului de decizie;
    parte interesată – cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, persoane juridice de drept privat, care vor fi afectaţi, ar putea fi afectaţi de adoptarea deciziei şi care pot influenţa procesul decizional;
    proces decizional – procedură de elaborare şi de adoptare a deciziilor de către autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi;
    recomandare – orice sugestie, propunere sau opinie cu caracter consultativ, exprimată verbal sau în scris de cetăţeni, de asociaţiile constituite în corespundere cu legea, de alte părţi interesate pe marginea proiectelor de decizii elaborate;
    transparenţă – oferirea, în vederea informării în mod deschis şi explicit, de către autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi a tuturor informaţiilor privind activitatea lor şi consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor.
    Articolul 3. Domeniul de aplicare al prezentei legi
    (1) Domeniul de aplicare al prezentei legi îl constituie totalitatea raporturilor juridice, stabilite în cadrul procesului decizional, dintre cetăţeni, asociaţii constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate, pe de o parte, şi autorităţile publice, pe de altă parte.
    (2) Sub incidenţa prezentei legi cad:
    a) autorităţile publice centrale: Parlamentul şi autorităţile create de acesta (Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Comisia Electorală Centrală, Comisia Naţională a Pieţei Financiare etc.), Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, ministerele, serviciile publice desconcentrate ale acestora, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţi de reglementare (Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică etc.);
    b) autorităţile administraţiei publice locale: consiliile locale (săteşti, comunale, orăşeneşti, municipale, raionale), primarii satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), preşedinţii raioanelor, serviciile publice descentralizate şi instituţiile de interes local.
    (3) Sub incidenţa prezentei legi cad, de asemenea, persoanele juridice de drept public şi privat care gestionează şi utilizează mijloace financiare publice.
    (4) Autorităţile publice vor consulta cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în privinţa proiectelor de acte legislative, administrative care pot avea impact social, economic, de mediu (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice).
    (5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în procesul de elaborare a deciziilor şi de desfăşurare a şedinţelor din cadrul autorităţilor publice la care sînt examinate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată în condiţiile legii.
    Articolul 4. Scopul prezentei legi
    Prezenta lege are drept scop:
    a) să asigure informarea multilaterală asupra procesului decizional din cadrul autorităţilor publice;
    b) să asigure participarea directă a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional;
    c) să eficientizeze procesul decizional în cadrul autorităţilor publice;
    d) să sporească gradul de răspundere al autorităţilor publice faţă de cetăţeni şi societate;
    e) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional;
    f) să asigure transparenţa activităţii autorităţilor publice.
    Articolul 5. Principiile transparenţei procesului
                      decizional
    Transparenţa în procesul decizional se bazează pe următoarele principii:
    a) informarea, în modul stabilit, a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate despre iniţierea elaborării deciziilor şi despre consultarea publică pe marginea proiectelor de decizii respective;
    b) asigurarea de posibilităţi egale pentru participarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate la procesul decizional.
    Articolul 6. Drepturile părţilor interesate
    Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate au dreptul:
    a) să participe, în condiţiile prezentei legi, la orice etapă a procesului decizional;
    b) să solicite şi să obţină informaţii referitoare la procesul decizional, inclusiv să primească proiectele de decizii însoţite de materialele aferente, în condiţiile Legii privind accesul la informaţie;
    c) să propună autorităţilor publice iniţierea elaborării şi adoptării deciziilor;
    d) să prezinte autorităţilor publice recomandări referitoare la proiectele de decizii supuse discuţiilor.
    Articolul 7. Obligaţiile autorităţilor publice
    Autorităţile publice sînt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin:
    a) diseminarea informaţiei referitoare la programele (planurile) anuale de activitate prin plasarea acestora pe pagina web oficială a autorităţii publice, prin afişarea lor la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin difuzarea lor în mass-media centrală sau locală, după caz;
    b) informarea, în modul stabilit, asupra organizării procesului decizional;
    c) instituţionalizarea mecanismelor de cooperare şi de parteneriat cu societatea;
    d) recepţionarea şi examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, ale altor părţi interesate în scopul utilizării lor la elaborarea proiectelor de decizii;
    e) consultarea opiniei tuturor părţilor interesate de examinarea proiectelor de decizii, conform prezentei legi.
Capitolul II
Transparenţa procesului de elaborare a deciziilor
    Articolul 8. Etapele asigurării transparenţei
    Etapele principale ale asigurării transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sînt:
    a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
    b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;
    c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate;
    d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;
    e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate.
    Articolul 9. Anunţul referitor la iniţierea elaborării
                       deciziei
    (1) La iniţierea procesului de elaborare a deciziei, autoritatea publică va plasa, cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la examinarea deciziei, anunţul respectiv pe pagina web oficială, îl va expedia prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, îl va afişa la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau îl va difuza în mass-media centrală sau locală, după caz.
    (2) Anunţul referitor la iniţierea elaborării deciziei va conţine, în mod obligatoriu:
    a) argumentarea necesităţii de a adopta decizia;
    b) termenul-limită, locul şi modalitatea în care cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate pot avea acces la proiectul de decizie şi pot prezenta sau expedia recomandări;
    c) datele de contact ale persoanelor responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor.
    Articolul 10. Accesul la proiectele de decizii
    Autoritatea publică asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora în modul stabilit de lege.
    Articolul 11. Consultarea părţilor interesate
    (1) Consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate se asigură de către autoritatea publică responsabilă de elaborarea proiectului de decizie prin următoarele modalităţi: dezbateri publice, audieri publice, sondaj de opinie, referendum, solicitarea opiniilor experţilor în domeniu, crearea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc cu participarea reprezentanţilor societăţii civile.
    (2) Consultarea se efectuează:
    a) la iniţiativa autorităţii publice responsabile de elaborarea proiectului de decizie;
    b) la iniţiativa unei alte autorităţi publice, conform competenţei;
    c) la propunerea cetăţeanului, asociaţiei constituite în corespundere cu legea, altei părţi interesate.
    (3) Procedurile de consultare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate se stabilesc de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi, respectiv, de Guvern.
    Articolul 12. Recepţionarea şi examinarea recomandărilor
    (1) Recomandările cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate vor fi recepţionate de către autoritatea publică responsabilă de elaborarea proiectului de decizie în modul următor:
    a) recomandările în formă verbală şi scrisă, prezentate în cadrul consultărilor vor fi reflectate în procesele-verbale ale şedinţelor respective, perfectate în modul stabilit;
    b) recomandările în formă scrisă, primite în mod individual vor fi înregistrate conform legislaţiei.
    (2) Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii va constitui cel mult 15 zile lucrătoare din data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei, cu posibilitatea extinderii acestui termen, după caz.
    (3) Recomandările se examinează de către autoritatea publică responsabilă de elaborarea proiectului de decizie.
    (4) Autoritatea publică va întocmi un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, care va conţine procesele-verbale privind consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate, recomandările parvenite şi sinteza acestora. Dosarul privind elaborarea proiectului de decizie este accesibil pentru toţi cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate.
    (5) Sinteza recomandărilor parvenite se va plasa pe pagina web oficială a autorităţii publice, se va afişa la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau se va difuza în mass-media centrală sau locală, după caz.
    (6) Proiectul de decizie se transmite spre examinare împreună cu sinteza recomandărilor.
    (7) În cazul în care cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate nu prezintă recomandări în termenul stabilit, iar autoritatea publică, în mod motivat, nu consideră necesară organizarea de consultări, proiectul de decizie poate fi supus procedurii de adoptare.
Capitolul III
Transparenţa procesului de adoptare a deciziilor
    Articolul 13. Participarea la şedinţele publice
    (1) Şedinţele din cadrul autorităţilor publice privind luarea de decizii sînt publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    (2) Anunţul referitor la desfăşurarea şedinţei publice va fi plasat pe pagina web oficială a autorităţii publice, va fi expediat prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, va fi afişat la sediul autorităţii publice într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau va fi difuzat în mass-media centrală sau locală, după caz, conţinînd data, ora şi locul desfăşurării şedinţei publice, precum şi ordinea de zi a acesteia.
    (3) Persoanele interesate vor participa la şedinţele publice în limita locurilor disponibile din sala de şedinţe şi în ordinea prioritară stabilită de persoana care prezidează şedinţa, luîndu-se în considerare interesul cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, al altor părţi interesate faţă de subiectul şedinţei publice.
    (4) Transparenţa procesului decizional în cazul Parlamentului se asigură în conformitate cu regulamentul de funcţionare al acestuia.
    (5) Împiedicarea accesului la şedinţele publice ale autorităţilor publice sau compromiterea procesului decizional prin tăinuirea informaţiei de interes public ori prin denaturarea acesteia se sancţionează conform legii.
    Articolul 14. Adoptarea deciziilor în regim de urgenţă
    (1) În cazul situaţiilor excepţionale, al căror regim este stabilit de lege, proiectele de decizii urgente pot fi supuse elaborării şi adoptării fără respectarea etapelor prevăzute de prezenta lege.
    (2) Argumentarea necesităţii de a adopta decizia în regim de urgenţă fără consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate va fi adusă la cunoştinţa publicului în termen de cel mult 10 zile de la adoptare, prin plasare pe pagina web a autorităţii publice, prin afişare la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin difuzare în mass-media centrală sau locală, după caz.
    Articolul 15. Informarea publicului referitor la deciziile
    adoptate
    Autorităţile publice vor asigura accesul la deciziile adoptate prin plasarea acestora pe pagina web oficială, prin afişare la sediul lor într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau prin difuzare în mass-media centrală sau locală, după caz, precum şi prin alte modalităţi stabilite de lege.
    Articolul 16.  Rapoartele privind transparenţa în procesul
                         decizional
    (1) Autorităţile publice vor întocmi şi vor aduce la cunoştinţa publicului rapoarte anuale privind transparenţa în procesul decizional, care vor conţine:
    a) numărul deciziilor adoptate de autoritatea publică respectivă pe parcursul anului de referinţă;
    b) numărul total al recomandărilor recepţionate în cadrul procesului decizional;
    c) numărul întrunirilor consultative, al dezbaterilor publice şi al şedinţelor publice organizate;
    d) numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii publice au fost contestate pentru nerespectarea prezentei legi şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prezentei legi.
    (2) Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional va fi făcut public în condiţiile legii nu mai tîrziu de sfîrşitul trimestrului I al anului imediat următor anului de referinţă.
Capitolul IV
Dispoziţii finale şi tranzitorii
    Articolul 17. Intrarea în vigoare a prezentei legi
    Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării.
    Articolul 18. Organizarea executării prezentei legi
    Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va elabora şi va adopta actele normative necesare executării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Marian LUPU

    Nr.239-XVI. Chişinău, 13 noiembrie 2008.