LPM199/2010
ID intern unic:  336193
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 199
din  16.07.2010
cu privire la statutul persoanelor cu funcţii
de demnitate publică
Publicat : 05.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 194-196     art Nr : 637
    MODIFICAT
   
LP265 din 23.11.18, MO1-5/04.01.19 art.8; în vigoare 04.01.19
    LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18
    LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18
    LP166 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.547
    LP48 din 07.06.18, MO235-244/29.06.18 art.364
    LP71 din 26.04.18, MO157-166/18.05.18 art.306
    LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251

    LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66

    LP213 din 21.12.17, MO471-472/30.12.17 art.817; în vigoare 30.12.17
    LP314 din 22.12.17, MO464-470/29.12.17 art.812
    LP172 din 21.09.17, MO359a/11.10.17 art.602
    LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523
   
LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777
    LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16
    LP79 din 21.04.16, MO157-162/10.06.16 art.320
   
LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546
    LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508
    LP147 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.451
   
LP156 din 18.07.14, MO249-255/22.08.14 art.570
    LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.05.14
    LP174 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.536
    LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342
    LP4 din 15.02.13, MO49-55/08.03.13 art.156
    LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104
    LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
    LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12
    LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12
    LP226 din 25.11.11, MO238-242/30.12.11 art.669
    LP164 din 22.07.11, MO131-133/12.08.11 art.411
    LP125 din 07.07.11, MO113/12.07.11 art.316
    LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167
    LP8 din 10.02.11, MO31/22.02.11 art.46; în vigoare 22.02.11    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi scopul legii
    (1) Prezenta lege reglementează regimul general al funcţiei de demnitate publică, statutul juridic al persoanei care ocupă această funcţie, precum şi alte raporturi ce decurg din exercitarea funcţiei de demnitate publică.
    (2) Scopul prezentei legi constă în asigurarea unui management eficient al raporturilor gestionate de către persoanele cu funcţii de demnitate publică în interesul societăţii şi al statului.
    Articolul 2. Funcţia de demnitate publică
    (1) Funcţiile de demnitate publică se instituie în temeiul actelor emise de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern, în limitele competenţei lor, stabilite de Constituţie şi de alte legi.
    (2) Funcţia de demnitate publică este o funcţie publică ce se ocupă prin mandat obţinut direct, în urma alegerilor, sau indirect, prin numire în condiţiile legii.
    (3) Demnitarii sînt persoane care exercită funcţii de demnitate publică în temeiul Constituţiei, al prezentei legi şi al altor acte legislative.
    Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi
    (1) Prevederile prezentei legi se aplică persoanelor cu funcţii de demnitate publică specificate în anexa la prezenta lege.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică demnitarului în partea în care statutul acestuia nu este reglementat prin legi speciale. În cazul în care soluţiile juridice prevăzute de prezenta lege şi de legea specială care reglementează activitatea demnitarului respectiv diferă, se aplică prevederile legii speciale corespunzătoare.
    Articolul 4. Principiile fundamentale de exercitare a
                        funcţiei de demnitate publică
    Exercitarea funcţiei de demnitate publică se bazează pe principiile legalităţii, liberului consimţămînt, transparenţei, exemplului personal, responsabilităţii şi al loialităţii.
Capitolul II
EXERCITAREA MANDATULUI
    Articolul 5. Drepturile de bază în exercitarea mandatului
    În exercitarea mandatului, persoana cu funcţie de demnitate publică are următoarele drepturi de bază:
    a) să adopte decizii în limita competenţelor legale şi să ceară executarea acestora;
    b) să obţină în modul stabilit informaţia şi materialele necesare pentru exercitarea funcţiei şi, după caz, să aibă acces la documentele şi la informaţiile ce conţin secret de stat;
    c) să viziteze, din oficiu sau la solicitare, întru exercitarea funcţiei şi în modul stabilit, alte autorităţi publice, alte persoane fizice şi juridice, de drept public sau privat;
    d) să beneficieze de dreptul la integritate personală, la o atitudine adecvată şi respectuoasă din partea subordonaţilor, altor factori de decizie şi a cetăţenilor;
    e) să beneficieze de dreptul la remunerarea şi stimularea muncii în condiţiile legii;
    f) să beneficieze de dreptul la dezvoltare profesională continuă din contul bugetului din care este remunerată;
    g) să beneficieze de dreptul la protecţia securităţii, la ocrotirea  sănătăţii şi la condiţii favorabile pentru exercitarea eficientă a funcţiei deţinute;
    h) să delege dreptul de a efectua în numele său acte, de a semna documente pe perioada absenţei sale, dacă legile speciale ce reglementează activitatea demnitarului sau domeniul de activitate al acestuia nu prevăd altfel.
    Articolul 51. Obligaţia de integritate profesională
    Persoanele cu funcţii de demnitate publică au obligaţia să respecte prevederile art. 7 alin. (2) lit. a), b) şi d) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
    [Art.51 modificat prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.51 introdus prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    Articolul 6. Ocuparea funcţiei de demnitate publică
    (1) Ocuparea funcţiei de demnitate publică are loc prin alegeri sau prin numire, în condiţiile legii.
    (2) În cazul în care ocuparea funcţiei de demnitate publică are loc prin alegeri, temeiul legal al apariţiei raportului de exercitare a funcţiei este validarea mandatului de către autoritatea competentă, dacă legea specială nu prevede altfel.
    (3) În cazul în care ocuparea funcţiei de demnitate publică are loc prin numire, temeiul legal al apariţiei raportului de exercitare a funcţiei este actul de numire.
    (4) Pentru ocuparea unor funcţii de demnitate publică prin numire se organizează concurs în condiţiile legii.
    (5) Autoritatea competentă să numească în funcţie demnitarul respectiv o face din oficiu sau la propunerea autorităţii/organului abilitat.
    (6) Demnitarul depune jurămînt în cazul în care această obligaţie este prevăzută de legea specială ce reglementează activitatea acestui demnitar.
    Articolul 7. Mandatul demnitarului
    (1) Mandatul demnitarului este de 4 ani, dacă un alt termen nu este stabilit prin Constituţie sau prin legea specială ce reglementează activitatea acestui demnitar.
    (2) Exercitarea funcţiei de demnitate publică nu este limitată de un anumit număr de mandate, cu excepţia cazurilor cînd legea specială ce reglementează activitatea demnitarului prevede altfel.
    (3) În cazul în care termenul regulamentar de exercitare a mandatului expiră sau a expirat, iar succesorul de competenţă nu intră în exercitarea mandatului, demnitarul continuă să-şi exercite mandatul pînă la ocuparea funcţiei de către succesorul de competenţă.
    Articolul 8. Împuternicirile de reprezentare
    (1) Demnitarul conducător al autorităţii publice este în drept, fără un mandat special, să o reprezinte sau să-şi exercite prerogativele faţă de celelalte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, din ţară şi din străinătate, inclusiv să reprezinte autoritatea publică în instanţele judecătoreşti.
    (2) Demnitarul care îşi exercită mandatul în cadrul unei autorităţi publice, nefiind conducătorul acesteia, poate să reprezinte, fără un mandat special, autoritatea publică respectivă faţă de celelalte autorităţi publice, faţă de persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, din ţară şi din străinătate, inclusiv în instanţele judecătoreşti, în limita prerogativelor funcţiei de demnitate publică.
    Articolul 9. Exercitarea mandatului şi timpul de muncă
    (1) Demnitarul îşi exercită încontinuu mandatul pe toată durata acestuia.
    (2) Durata timpului de muncă al demnitarului, inclusiv a celui lucrat peste durata normală, este reglementată în modul corespunzător de prevederile aplicabile ale legislaţiei muncii referitoare la timpul de muncă, în partea în care aceste raporturi nu sînt stabilite în legea specială ce reglementează activitatea acestui demnitar.
    Articolul 10. Apartenenţa la partide şi la alte
                          organizaţii social-politice
    (1) Demnitarul poate avea calitatea de membru al partidelor politice sau al organizaţiilor social-politice legal constituite, cu excepţiile prevăzute de legea specială.
    (2) Demnitarul poate fi exponent al partidelor politice sau al organizaţiilor social-politice în cadrul autorităţii publice pe care o conduce sau în al cărei cadru îşi exercită funcţia de demnitate publică, cu excepţiile prevăzute de legea specială.
    (3) Demnitarul, în exercitarea atribuţiilor funcţionale, trebuie să se abţină de la propagarea doctrinei şi ideologiei partidului sau organizaţiei social-politice al cărei membru sau al cărei exponent este, inclusiv să se abţină de la participarea la colectarea de fonduri, la folosirea resurselor administrative, la afişarea însemnelor sau a obiectelor inscripţionate cu sigla sau cu denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora, de la crearea sau contribuirea la crearea unor subdiviziuni ale partidelor politice în cadrul autorităţii publice pe care o conduce sau în al cărei cadru îşi exercită funcţia de demnitate publică.
    Articolul 11. Declarația de avere și interese personale
    [Art.11 titlul în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (1) Demnitarul este obligat să prezinte, în condiţiile legii, declarația de avere și interese personale.
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (2) Demnitarul este obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese.   
    Articolul 12. Incompatibilităţi
    (1) Demnitarul nu este în drept să desfăşoare orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităţilor didactice şi ştiinţifice.
    [Art.12 al.(11) abrogat prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    [Art.12 al.(11) modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Art.12 al.(11) introdus prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.05.14]
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care Constituţia sau legea specială ce reglementează activitatea demnitarului conţine prevederi referitoare la situaţia de incompatibilitate specifică a demnitarului respectiv ori prevederi referitoare la o situaţie similară.
    (3) Situaţia de incompatibilitate urmează să înceteze în decursul unei luni din momentul apariţiei acesteia, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestui demnitar nu stabileşte alt termen. Dacă demnitarul nu va întreprinde acţiuni în vederea eliminării incompatibilităţii, iar starea de incompatibilitate este constatată prin actul de constatare rămas definitiv, mandatul acestuia va înceta înainte de termen, în condiţiile art. 22.
    [Art.12 al.(3) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (4) În cazul în care încetarea situaţiei de incompatibilitate în termenul specificat la alin. (3) nu depinde de voinţa demnitarului, acesta urmează să prezinte probe privind întreprinderea cu bună-credinţă a acţiunilor de eliminare a acestei situaţii.
    Articolul 13. Cabinetul propriu al persoanei cu
                          funcţie de demnitate publică
    (1) Persoana cu funcţie de demnitate publică poate fi asistată de un cabinet propriu, în condiţiile legii.
    (2) Statutul juridic, modul şi temeiurile de încheiere şi de încetare a contractului individual de muncă, drepturile, obligaţiile, garanţiile sociale ale personalului din cabinetul propriu al demnitarului sînt stabilite în Legea nr.80 din  7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
Capitolul III
REMUNERAREA MUNCII ŞI GARANŢII SOCIALE
    Articolul 14. Salarizarea
    Salarizarea persoanelor cu funcţii de demnitate publică se efectuează în modul, în condiţiile şi în mărimile prevăzute de Legea salarizării nr. 847/2002 și legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    [Art.14 modificat prin LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18]
    Articolul 15. Concedii
    (1) Persoanelor cu funcţii de demnitate publică li se acordă un concediu de odihnă anual plătit, cu o durată de 35 de zile calendaristice, dacă legea specială nu prevede altfel. Concediul poate fi acordat integral sau pe părţi, cu condiţia ca una dintre părţi să nu fie mai mică de 14 zile calendaristice.
    (2) Persoanele cu funcţii de demnitate publică pot beneficia şi de alte tipuri de concedii, conform legislaţiei muncii, dacă legea specială nu prevede altfel.
    (3) Concediul persoanei cu funcţie de demnitate publică se acordă prin actul administrativ al conducătorului autorităţii publice în care activează persoana respectivă.
    (4) Concediul deputaţilor în Parlament şi al miniştrilor se acordă de Parlament şi, respectiv, de Prim-ministru.
    Articolul 16. Stimulări
    (1) Pentru succese în muncă, persoanele cu funcţii de demnitate publică pot să beneficieze de stimulări în formă de:
    a) mulţumiri;
    b) premii;
    c) diplome de onoare.
    (2) Pentru succese deosebite în activitate, pentru merite faţă de societate şi faţă de stat, persoanele cu funcţii de demnitate publică pot fi decorate cu distincţii de stat.
    (3) În cazul în care legea specială ce reglementează activitatea demnitarului conţine prevederi referitoare la stimularea acestuia, stimulările prevăzute la alin. (1) şi (2) se vor aplica complementar în partea în care nu sînt reglementate de legea specială respectivă.
    Articolul 17. Garanţii sociale în legătură cu încetarea
                          mandatului
    (1) La expirarea mandatului, în caz de demisie, revocare sau eliberare din funcţie, persoana cu funcţie de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie unică egală cu 2 salarii ale funcţiei, dacă legea specială ce reglementează activitatea acestei persoane nu prevede un alt cuantum al indemnizaţiei.
    (2) Indemnizaţia specificată la alin. (1) nu se acordă în cazul în care demnitarul a activat în funcţia respectivă mai puţin de 2 ani, în cazul revocării sau eliberării din funcţie a demnitarului pentru motive imputabile acestuia, indicate în  actul administrativ de revocare sau de eliberare din funcţie, precum şi în cazul reîncadrării demnitarului în condiţiile art. 18 alin. (2).
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP172 din 21.09.17, MO359a/11.10.17 art.602]
    (3) Dacă după 2 luni de la încetarea mandatului persoana cu funcţie de demnitate publică nu este încadrată în cîmpul muncii, ea beneficiază de o indemnizaţie egală cu un salariu al funcţiei.
    Articolul 18. Garantarea serviciului precedent
    (1) În perioada exercitării mandatului, contractul de muncă sau, după caz, raportul de serviciu al demnitarului  la locul de muncă precedent se suspendă în cazurile prevăzute de lege.
    (2) După încetarea mandatului, demnitarul al cărui contract de muncă sau, după caz, al cărui raport de serviciu a fost suspendat este reîncadrat la locul de muncă (serviciul) precedent. În cazul inexistenţei locului de muncă (serviciului) precedent (lichidarea unităţii, reducerea sau modificarea statului de personal), demnitarul este reîncadrat, cu acordul său, la un loc de muncă (serviciu) echivalent, la aceeaşi unitate sau la alta, iar dacă nu este de acord, el se concediază sau, după caz, se eliberează din funcţie, în condiţiile legii.
    (3) Cu persoana care urmează să suplinească funcţia (postul) demnitarului se încheie un contract de muncă sau, după caz, se realizează raporturi de serviciu pe o durată determinată, care încetează odată cu revenirea demnitarului.
    Articolul 19. Vechimea în funcţia de demnitate publică
    Perioada de exercitare a funcţiilor de demnitate publică, cu excepţia funcţiilor de preşedinte, vicepreşedinte, membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, de Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei, director general, director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, de director, director adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, de director general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, se asimilează stagiului de cotizare în serviciul public.
    [Art.19 modificat prin LP147 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.451]
    [Art.19 modificat prin LP226 din 25.11.11, MO238-242/30.12.11 art.669]
    Articolul 20. Dreptul la pensie
    Persoanele cu funcţii de demnitate publică beneficiază de pensie în condiţiile Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, cu excepţiile prevăzute de legea specială.
    [Art.20 modificat prin LP314 din 22.12.17, MO464-470/29.12.17 art.812]
Capitolul IV
SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA MANDATULUI.
RĂSPUNDEREA DEMNITARULUI
    Articolul 21. Suspendarea mandatului
    (1) Suspendarea mandatului presupune încetarea îndeplinirii pentru o anumită perioadă a atribuţiilor de către persoana cu funcţie de demnitate publică şi încetarea plăţii drepturilor salariale de către autoritatea publică în care activează această persoană, dacă legea specială ce reglementează activitatea demnitarului nu prevede altfel.
    (2) Exercitarea mandatului se suspendă în temeiul prevederilor legislaţiei muncii, reglementărilor de drept comun civile, administrative sau penale, al legilor speciale ce reglementează activitatea demnitarului, precum şi în temeiul participării demnitarului în campania electorală sau al desfăşurării anchetei de serviciu în legătură cu săvîrşirea de către demnitar a faptelor imputabile acestuia.
    Articolul 22. Încetarea mandatului
    (1) Exercitarea mandatului încetează în caz de:
    a) expirare a termenului, dacă mandatul nu este prelungit în modul stabilit de lege, sau înainte de termen;
    b) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    c) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune,  în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    d) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.
    [Art.22 al.(1) în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (2) În cazul demnitarului ales, încetarea înainte de termen a mandatului are loc în condiţiile prevăzute de legislaţia specială ce reglementează activitatea demnitarului respectiv.
    (3) În cazul demnitarului numit, încetarea înainte de termen a mandatului are loc prin revocarea sau, după caz, eliberarea din funcţie a demnitarului în temeiul  actului administrativ al autorităţii care l-a numit în funcţie.
    (4) Dispoziţiile alin. (3) nu se aplică demnitarilor pentru care legea specială ce reglementează activitatea acestora prevede o altă procedură de încetare a mandatului înainte de termen.
    Articolul 23. Răspunderea demnitarului
    (1) Demnitarul îşi exercită mandatul cu bună-credinţă. În cazul încălcării acestei prevederi, demnitarul poartă răspundere personală.
    (2) Încălcările comise în exerciţiul mandatului atrag răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală în condiţiile legii.
    (3) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către persoana cu funcţie de demnitate publică a obligaţiilor, prerogativelor şi competenţelor sale, indiferent de prezenţa culpei, poate atrage după sine revocarea sau eliberarea din funcţie. Temeiul şi cauzele revocării sau eliberării din funcţie din motive imputabile demnitarului se vor indica în actul administrativ corespunzător.
    (4) Demnitarul are dreptul să atace în instanţa judecătorească actul administrativ de eliberare din funcţie doar în cazul cînd legea statuează acest drept.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 24
    Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legislaţiei muncii, cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legilor ce reglementează activitatea persoanei cu funcţie de demnitate publică.
    Articolul 25
    De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (3) litera a), textul „specificate în anexa nr.2” se exclude.
    2. Anexa nr. 2 se abrogă.
    Articolul 26
    Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Mihai GHIMPU


    Nr. 199. Chişinău, 16 iulie 2010.Anexă
Funcţiile de demnitate publică
    Preşedinte al Republicii Moldova
    Preşedinte al Parlamentului
    Prim-ministru
    Vicepreşedinte al Parlamentului
    Prim-viceprim-ministru
    Viceprim-ministru
    Preşedinte al comisiei permanente a Parlamentului
    Vicepreşedinte al comisiei permanente a Parlamentului
    Preşedinte al fracţiunii parlamentare
    Membru al Biroului permanent al Parlamentului
    Secretar al comisiei permanente a Parlamentului
    Deputat în Parlament
 
  
Ministru
    Guvernator (Başcan) al Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
    Preşedinte al Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
    Vicepreşedinte al Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
    Preşedinte al comisiei permanente a Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
    Prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
    Primar general al municipiului Chișinău, primar, viceprimar, pretor și vicepretor
    Preşedinte, vicepreşedinte al raionului
    Director general (director) al autorităţii administrative centrale
    Preşedinte, judecător, judecător asistent al Curţii Constituţionale
    Preşedinte, membru al Consiliului Superior al Magistraturii cu activitatea de bază în Consiliu, inspector-judecător din Inspecția judiciară
    Preşedinte, vicepreşedinte, judecător al Curţii Supreme de Justiţie
    Preşedinte, vicepreşedinte, judecător al curţii de apel
    Preşedinte, vicepreşedinte, judecător al judecătoriei
    Procuror General, adjunct al Procurorului General, procurori de toate nivelurile
    Preşedinte, membru al Consiliului Superior al Procurorilor cu activitatea de bază în Consiliu
    Avocat al Poporului, Avocat al Poporului pentru drepturile copilului, adjunct al Avocatului Poporului
    Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Curţii de Conturi
    Director, director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate
    Director, director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie
    Preşedinte, vicepreşedinte, secretar al Comisiei Electorale Centrale
    Preşedinte, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului
    Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
    Preşedinte, vicepreşedinte al Autorității Naționale de Integritate
    Preşedinte al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii
    Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei
    Director general, director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
    Director, director adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei
    Director general, consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor
    Preşedinte, vicepreşedinte, membru al Plenului Consiliului Concurenţei
    Director, director adjunct al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
    Director, director adjunct al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 
    Director general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
    Director general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale
    Agent guvernamental – reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
    Director, director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
    [Anexa modificată prin LP265 din 23.11.18, MO1-5/04.01.19 art.8; în vigoare 04.01.19]
    [Anexa modificată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Anexa modificată prin LP166 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.547]
    [Anexa modificată prin LP48 din 07.06.18, MO235-244/29.06.18 art.364]
    [Anexa modificată prin LP71 din 26.04.18, MO157-166/18.05.18 art.306]
   
[Anexa modificată prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    [Anexa modificată prin LP213 din 21.12.17, MO471-472/30.12.17 art.817; în vigoare 30.12.17]
    [Anexa modificată prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523]
    [Anexa modificată prin LP229 din 23.09.16, MO379-386/04.11.16 art.777]
    [Anexa modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Anexa modificată prin LP79 din 21.04.16, MO157-162/10.06.16 art.320]
    [Anexa modificată prin LP180 din 22.10.15, MO297-300/30.10.15 art.546]
    [Anexa modificată prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
    [Anexa modificată prin LP147 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.451]
    [Anexa modificată prin LP156 din 18.07.14, MO249-255/22.08.14 art.570]
    [Anexa modificată prin LP174 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.536]
    [Anexa modificată prin LP106 din 03.05.13, MO109/10.05.13 art.342]
    [Anexa modificată prin LP4 din 15.02.13, MO49-55/08.03.13 art.156]
    [Anexa modificată prin LP306 din 26.12.12, MO27-30/08.02.13 art.104]
    [Anexa modificată prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Anexa modificată prin LP29 din 06.03.12, MO48/13.03.12 art.146; în vigoare 13.03.12]
    [Anexa modificată prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
    [Anexa modificată prin LP164 din 22.07.11, MO131-133/12.08.11 art.411]
    [Anexa modificată prin LP125 din 07.07.11, MO113/12.07.11 art.316]
    [Anexa modificată prin LP58 din 01.04.11, MO65-68/22.04.11 art.167]
    [Anexa modificată prin LP8 din 10.02.11, MO31/22.02.11 art.46; în vigoare 22.02.11]