*HCNPFC13/12/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  336260
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 13/12
din  01.04.2010
cu privire la Consiliul de experţi pe lîngă
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Publicat : 04.05.2010 în Monitorul Oficial Nr. 66-67     art Nr : 250
    În temeiul art. 16, art. 21 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), pct. 7.3 lit. q) şi pct. 10.1 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157-160, art.587),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă:
    - Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare, conform anexei nr.1;
    - Componenţa nominală a Consiliului de experţi pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare, conform anexei nr.2.
    2. Se abrogă Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 56/4 din 15.11.2007 “Cu privire la Consiliul de experţi pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.180-183 art.676), cu modificările şi completările ulterioare, la data intrării în vigoare a prezentei нotărîri.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                      Mihail CIBOTARU

    Nr. 13/12. Chişinău, 1 aprilie 2010.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr. 13/12 din 1 aprilie 2010 
REGULAMENTUL
cu privire la activitatea Consiliului de experţi
pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la activitatea Consiliului de experţi pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Regulament, Consiliul de experţi) stabileşte atribuţiile, modul de desemnare şi activitatea membrilor Consiliului de experţi.
    2. Consiliul de experţi constituie un organ colegial consultativ pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) pe probleme referitoare la piaţa financiară nebancară şi activitatea participanţilor ei.
II. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE EXPERŢI
    3. Consiliul de experţi are următoarele atribuţii:
    a) examinează proiecte de acte normative şi alte materiale elaborate de către Comisia Naţională în problemele funcţionării pieţei financiare nebancare şi guvernării corporative;
    b) înaintează Comisiei Naţionale propuneri de modificare şi completare a actelor legislative şi normative referitoare la piaţa financiară nebancară;
    c) înaintează Comisiei Naţionale opinii şi propuneri privind aplicarea actelor normative în vigoare;
    d) efectuează studii referitoare la piaţa financiară nebancară şi le remite Comisiei Naţionale.
    4. În cadrul activităţii lor membrii Consiliului de experţi se conduc de actele legislative şi normative ale Republicii Moldova, convenţiile, pactele şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, de practica altor ţări în domeniul pieţei financiare nebancare şi de prezentul Regulament.
III. CRITERIILE DE DESEMNARE A MEMBRILOR
CONSILIULUI DE EXPERŢI
    5. Membrii Consiliului de experţi sînt desemnaţi prin hotărîrea Comisiei Naţionale, cu acordul acestora. Modelul-tip al acordului personal se anexează la prezentul Regulament.
    6. Pot fi membri ai Consiliului de experţi persoanele care au o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în domeniile financiar, economic, bancar sau juridic.
    7. Din componenţa Consiliului de experţi fac parte reprezentanţii participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, ai organizaţiilor de autoreglementare şi ale altor organizaţii necomerciale, activitatea cărora se referă la piaţa financiară nebancară, precum şi savanţi, specialişti-practicieni şi experţi ai pieţei financiare nebancare.
    8. Calitatea de membru al Consiliului de experţi încetează:
    a) în cazul imposibilităţii de exercitare a activităţii în cadrul Consiliului de experţi şi la solicitarea personală a membrilor Consiliului de experţi;
    b) la excluderea din componenţa Consiliului de experţi, în cazul exercitării inadecvate a activităţii şi a nerespectării prevederilor prezentului Regulament;
    c) în alte cazuri la decizia Comisiei Naţionale.
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
CONSILIULUI DE EXPERŢI
    9. Membrii Consiliului de experţi au dreptul:
    a) să prezinte Comisiei Naţionale propuneri privind perfecţionarea cadrului normativ al Republicii Moldova în partea ce ţine de piaţa financiară nebancară;
    b) să participe la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, a studiilor şi analizelor în domeniul pieţei financiare nebancare;
    c) să conlucreze cu organizaţiile internaţionale în problemele din domeniul pieţei financiare nebancare.
    10. Membrii Consiliului de experţi sînt obligaţi:
    a) să participe la şedinţele Consiliului de experţi, iar în caz de imposibilitate de a participa la şedinţe, să-şi exprime opinia printr-un act în scris;
    b) să examineze materialele remise Consiliului de experţi sau elaborate de către acesta în perioada indicată şi să prezinte secretarului Consiliului de experţi, în scris sau în formă electronică, avize, care vor include obiecţii şi propuneri asupra proiectelor actelor normative transmise spre examinare. În cazul în care membrul Consiliului de experţi nu va prezenta avizul în scris în termen de cel mult 30 de zile, se consideră că proiectul este acceptat fără obiecţii;
    c) să nu ia atitudini şi să nu voteze la şedinţe din considerente ce reies din interese personale;
    d) să depună diligenţă în exercitarea atribuţiilor ce decurg din calitatea de membru al Consiliului de experţi;
    e) să prezinte secretarului Consiliului de experţi informaţia cu privire la datele personale şi toate modificările în aceste date (adresa poştală, adresa electronică, numerele telefoanelor de contact, precum şi copia buletinului de identitate).
    11. Membrii Consiliului de experţi trebuie să se călăuzească de principiul desfăşurării activităţii în interes public.
V. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE EXPERŢI
    12. Consiliul de experţi este format din grupuri consultative în domeniul pieţei valorilor mobiliare, pieţei asigurărilor, asociaţiilor de economii şi împrumut.
    13. Atribuţiile Consiliului de experţi sînt exercitate de către grupurile consultative de profil - grupuri consultative în domeniul pieţei valorilor mobiliare, pieţei asigurărilor, asociaţiilor de economii şi împrumut.
    14. Consiliul de experţi este condus de preşedintele Consiliului de experţi (în continuare - preşedinte).
    15. Preşedinte este membrul Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale, care coordonează activitatea juridică. În atribuţiile preşedintelui intră doar chestiunile organizatorice.
    16. În absenţa preşedintelui, funcţiile acestuia sînt exercitate de către vicepreşedinţi. Vicepreşedintele fiecărui grup consultativ este ales cu simpla majoritate de voturi de către membrii grupului consultativ.
    17. Problemele ce ţin de organizarea activităţii Consiliului de experţi se pun în sarcina secretarului Consiliului de experţi (în continuare - secretar). Pentru fiecare grup consultativ, prin ordinul Preşedintelui Comisiei Naţionale, se desemnează un secretar din cadrul angajaţilor Comisiei Naţionale. Secretarul nu este investit cu drept de vot.
    18. În baza problemelor examinate, Consiliul de experţi emite hotărîri în cadrul şedinţelor sale.
    19. Hotărîrile grupului consultativ al Consiliului de experţi reprezintă poziţia oficială a Consiliului de experţi şi au caracter de recomandare.
    20. Şedinţele grupului consultativ al Consiliului de experţi (în continuare – şedinţa Consiliului de experţi) se convoacă după necesitate, la propunerea preşedintelui. Data, ora şi ordinea de zi a şedinţei se stabilesc de către preşedinte.
    21. Şedinţele Consiliului de experţi se desfăşoară cu prezenţă, prin corespondenţă sau în formă mixtă.
    22. Şedinţele Consiliului de experţi se desfăşoară în incinta Comisiei Naţionale.
    23. Avizul membrului Consiliului de experţi care participă la şedinţă prin corespondenţă se prezintă preşedintelui sau secretarului Consiliului de experţi pînă la începerea şedinţei Consiliului de experţi.
    24. Şedinţele Consiliului de experţi se consideră deliberative dacă la ele participă majoritatea simplă din numărul membrilor grupului consultativ.
    25. Nu se admite delegarea votului, iar membrii Consiliului de experţi nu pot numi alte persoane pentru a fi înlocuiţi în cadrul şedinţelor.
    26. Deciziile ce ţin de problemele examinate se adoptă cu o majoritate simplă a voturilor membrilor care participă la şedinţa Consiliului consultativ şi a voturilor prezentate prin corespondenţă de către membrii care nu sînt prezenţi în şedinţă.
    27. La şedinţele Consiliului de experţi pot participa reprezentanţii Comisiei Naţionale, persoane invitate, inclusiv reprezentanţi ai organizaţiilor şi programelor internaţionale care activează pe teritoriul Republicii Moldova.
    28. Ordinea de zi şi materialele şedinţei curente se prezintă membrilor Consiliului de experţi cu cel puţin 5 zile pînă la convocarea şedinţei.
    29. Proiectele actelor legislative sau normative, elaborate de Comisia Naţională, se prezintă spre examinare Consiliului de experţi cu anexarea notei informative întocmite conform prevederilor actelor legislative şi cu scrisoarea de însoţire semnată de Preşedintele Comisiei Naţionale.
    30. Responsabil pentru conţinutul materialelor transmise spre examinare membrilor Consiliului de experţi este executorul acestora.
    31. În baza materialelor menţionate la punctul 29 al prezentului Regulament, secretarul pregăteşte setul de documente cu ordinea de zi şi lista persoanelor invitate la şedinţa Consiliului de experţi pentru a fi transmise membrilor grupului consultativ al Consiliului de experţi.
    32. În cadrul şedinţei Consiliului de experţi, persoana responsabilă pentru elaborarea proiectului îl prezintă succint, specificînd scopul elaborării, principalele prevederi, gradul compatibilităţii proiectului cu legislaţia comunitară.
    33. La încheierea dezbaterilor asupra fiecărei probleme, preşedintele şedinţei face o scurtă analiză a celor expuse, prezintă rezumatul şi concluziile privind deciziile ce urmează a fi adoptate şi le pune la vot.
    34. Secretarul, în termen de 7 zile lucrătoare din data cînd a avut loc şedinţa, întocmeşte un proces-verbal al şedinţei Consiliului de experţi, indicînd deciziile membrilor privind chestiunile examinate. Procesul-verbal se semnează de către preşedintele şedinţei şi secretarul Consiliului de experţi.
    35. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de experţi va include:
    a) data, ora şi locul desfăşurării şedinţei;
    b) date despre persoanele care participă la şedinţă;
    c) date despre persoanele care nu participă la şedinţă şi care au prezentat avizul în scris;
    d) ordinea de zi a şedinţei;
    e) discursurile persoanelor care participă la şedinţă;
    f) propunerile în scris prezentate de către membrii care nu s-au prezentat în şedinţă;
    g) deciziile adoptate;
    h) altă informaţie aferentă deciziei membrilor Consiliului de experţi.
    36. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de experţi se înregistrează în ordine cronologică pentru un an calendaristic.
    37. Procesele-verbale pe suport de hîrtie se păstrează la secretar în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin ordinul directorului Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova nr.3 din 3 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.
    38. Secretarul este responsabil pentru plenitudinea şi corectitudinea informaţiei indicate în procesul-verbal.
    39. Obiecţiile şi propunerile expuse de către membrii Consiliului de experţi şi deciziile adoptate se transmit subdiviziunilor Comisiei Naţionale.
    40. Anual, pentru totalizarea activităţii Consiliului de experţi, secretarul întocmeşte un raport despre lucrul executat, care se aprobă de către preşedintele Consiliului de experţi şi se plasează pe pagina oficială a Comisiei Naţionale în reţeaua Internet.
    41. Cheltuielile aferente organizării activităţii Consiliului de experţi pentru expertiza şi examinarea proiectelor actelor normative în domeniul pieţei financiare nebancare se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limitele bugetului Comisiei Naţionale.

Anexă
la Regulamentul cu privire la
activitatea Consiliului de experţi
pe lîngă Comisia Naţională
a Pieţei Financiare
ACORD PERSONAL
al membrului Consiliului de experţi pe lîngă Comisia
Naţională a Pieţei Financiare

     Subsemnatul (a) __________________ exprim acordul personal să devin membru al Consiliului de experţi pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    Am luat cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile membrului Consiliului de experţi pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare, aprobate prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 13/12 din 01.04.2010 “Cu privire la Consiliul de experţi pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare”.
    “____” ______________ 20__      ____________________
     (data întocmirii)                                                            (semnătura)
                                                                        

Anexa nr.2
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr. 13/12 din 1 aprilie 2010
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului de experţi pe lîngă Comisia
Naţională a Pieţei Financiare

    Vladimir Morari         – membru al Consiliului de administraţie al Comisiei
                                     Naţionale a Pieţei Financiare, preşedinte al Consiliului
                                     de experţi.
Grupul consultativ în domeniul valorilor mobiliare:
    1. Stanislav Şapa       – doctor în economie, expert în domeniul economic;
    2. Corneliu Dodu       – doctor în economie, Preşedinte al Bursei de
                                     Valori a Moldovei;
    3. Stanislav Budza      – Preşedinte al Depozitarului Naţional de Valori
                                     Mobiliare al Moldovei;
    4. Iurie Nastas           – consilier pe probleme de relaţii internaţionale,
                                     S.A. “Inconarm”;
    5. Viorica Bondarev   – director al Registratorului Independent “Grupa
                                     Financiară” S.A.;
    6. Octavian Armaşu   – reprezentant al Asociaţiei Investitorilor Străini
                                     din Moldova;
    7. Ghenadie Bacaliuc  – director al S.C. “Broker M-D” S.A.;
    8. Roger Gladei          – MBA, director al Biroului de Consultantă
                                     Juridică “Gladei & Partners”;
    9. Alexandru Savva    – director al Centrului „ABM Consulting” al
                                      Asociaţiei Băncilor din Moldova;
    10. Natan Garştea      – director al Agenţiei de Rating şi Estimare
                                     „Estimator-VM” S.A.
Grupul consultativ în domeniul asigurărilor:
    1. Sergiu Certan         – doctor habilitat în economie, membru corespondent
                                     al Academiei de Ştiinţe din Moldova, manager principal
                                     al Companiei de Asigurări “Sigur-Asigur” S.R.L.;
    2. Mihail Manole       – doctor în economie, preşedinte al Asociaţiei
                                     Asigurătorilor din Moldova;
    3. Veaceslav Cernica – director al Brokerului de Asigurare-Reasigurare
                                     „Ervax Grup” S.R.L.;
    4. Ion Hîncu               – director al întreprinderii de evaluare „Autocomfix”
                                      S.R.L.;
    5. Veaceslav Gamurari – director al “Vestecom-Plus Broker de Asigurare”
                                       S.R.L.;
    6. Vladimir Dolghii      – auditor independent.
Grupul consultativ în domeniul plasamentelor
 colective şi microfinanţării:

    1. Oleg Verejan           – doctor în economie, sef al Departamentului Investiţii
                                       Corporative, B.C. “Moldova Agroindbank” S.A.,
                                       preşedinte al Asociaţiei de Actuariat din Moldova;
    2. Efim Lupanciuc        – director general al Asociaţiei Centrale a Asociaţiilor
                                       de Economii şi Împrumut;
    3. Andrei Călin            –  expert în dezvoltarea asociaţiilor de economii şi
                                      împrumut la O.N.G. “Alianţa de Microfinanţare”;
    4. Silviu Foca              – director general al Î.M. „Biroul de credit” S.R.L.;
    5. Alexandru Zgardan  – director al Fondului Nestatal de Pensii “Primul
                                      Fond de Pensii” F.N.P.;
    6. Liviu Gumovschi     – director executiv al Unitatii conso­lidate pentru
                                      implementarea şi monitorizarea proiectelor în
                                     agricultură.