*HGO1335/2002 Versiunea originala
ID intern unic:  336374
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1335
din  10.10.2002
despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă
la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări
pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare
pentru munca prestată în condiţii nefavorabile
Publicat : 31.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 146     art Nr : 1496
În conformitate cu prevederile Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile (se anexează).
2. Prezentul Regulament se aplică la stabilirea cuantumurilor sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile de către toate întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile din sectorul real şi sectorul bugetar, indiferent de tipul de proprietate şi forma lor organizaţional-juridică.
3. Controlul respectării Regulamentului de către unităţile economice se pune în sarcina Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA            Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale               Valerian Revenco
Ministrul justiţiei               Ion Morei
Chişinău, 10 octombrie 2002.
Nr. 1335.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 1335
din 10 octombrie 2002
REGULAMENTUL
cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă
la locurile de muncă şi modul
de aplicare a listelor ramurale de lucrări
pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare
pentru munca prestată în condiţii nefavorabile
În scopul determinării corecte a cuantumurilor sporurilor pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, se stabileşte următorul mod de evaluare a stării reale a condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporurile în cauză.
1. Evaluarea condiţiilor de muncă
la locurile de muncă
1. Starea reală a condiţiilor de muncă se evaluează nemijlocit la locurile de muncă, la care se îndeplinesc lucrări prevăzute în listele ramurale de lucrări cu condiţii grele şi nocive, precum şi deosebit de grele şi deosebit de nocive, pentru care stabilesc sporuri de compensare.
2. Evaluarea stării reale a condiţiilor de muncă se efectuează în baza datelor atestării locurilor de muncă sau a măsurărilor instrumentale speciale ale nivelurilor factorilor mediului de producţie, care se reflectă în fişa condiţiilor de muncă la locul de muncă (în continuare - fişa condiţiilor de muncă), conform anexei nr. 1.
Atestarea locurilor de muncă se efectuează de către o comisie specială în număr de cel puţin trei persoane, numită de conducerea unităţii respective, care include reprezentanţi ai colectivului de muncă, organizaţiei sindicale şi inspecţiei muncii.
În cazurile cînd indicii stării reale a factorilor mediului de producţie sînt identici sau sub nivelul indicilor concentraţiei maximal admisibile (în continuare - CMA) şi sub nivelul orientativ admisibil (în continuare - NOA), în fişa condiţiilor de muncă (coloana 4) în dreptul factorului respectiv se pune o liniuţă.
3. Gradul de nocivitate a factorilor mediului de producţie şi de greutate a lucrărilor se stabileşte în puncte în corespundere cu Criteriile igienice de evaluare  şi clasificare a condiţiilor de muncă conform factorilor nocivi şi de risc ai mediului de producere, greutăţii şi intensităţii procesului de muncă, expuse în anexa nr. 2.
Numărul de puncte pentru fiecare factor se trece în fişa condiţiilor de muncă (coloana 5). Totodată, pentru estimarea influenţei factorului respectiv asupra stării condiţiilor de muncă, se va ţine cont de durata acţiunii lui pe parcursul zilei de muncă. Punctele stabilite în funcţie de gradul de nocivitate a factorilor şi de greutate a lucrărilor se rectifică după formula:
Xreal = Xst T,
în care:
Xst reprezintă gradul de nocivitate a factorului sau de greutate a lucrărilor stabilite conform indicilor Evaluării criteriilor igienice şi clasificării condiţiilor de muncă conform factorilor nocivi şi de risc ai mediului de producere, gravitatea şi intensitatea procesului de muncă (P 2.2.755 - 99), care se înscriu în coloana 5 a fişei condiţiilor de muncă;
T - raportul dintre timpul acţiunii factorului respectiv şi durata zilei de muncă. Dacă durata acţiunii factorului constituie mai mult de 90 la sută din durata zilei de muncă, atunci T ă 1.
Modul de evaluare a stării reale a condiţiilor de muncă este expus în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
4. Întreprinderilor, care dispun de posibilităţi limitate pentru executarea măsurărilor instrumentale ale nivelurilor factorilor mediului de producţie, li se permite, ca excepţie, aplicarea metodei expres de estimare a stării condiţiilor de muncă după criteriile indicate în anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
5. Mărimile sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabilesc în funcţie de starea reală a condiţiilor de muncă în conformitate cu următoarea scară:

Tipul lucrărilor X real, puncte Mărimea sporului în procente
Cu condiţii grele şi nocive 0,5-2,0 25%
  2,1-4,0 30%
  4,1-6,0 35%
Cu condiţii deosebit de grele şi deosebit de nocive 6,1-8,0 40%
  8,1-10,0 45%
  mai mult de 10,0 50%

Mărimile minime, garantate de stat, ale sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile conform scării sus-indicate se calculează din salariul minim stabilit pe ţară.
Mărimile concrete ale sporurilor, egale sau care depăşesc mărimile minime garantate de stat, se stabilesc anual prin negocieri, se legalizează prin Contractul colectiv de muncă la nivel naţional şi se plătesc atît angajaţilor din sectorul bugetar, precum şi celor din întreprinderile cu autonomie financiară.
6. Sporurile de compensare se stabilesc pentru locurile de muncă concrete în funcţie de rezultatele atestării lor şi se plătesc:
muncitorilor - pentru timpul real în care au prestat munci în condiţii nefavorabile;
altor categorii de angajaţi - pentru munca permanentă (nu mai puţin de 50 la sută din timpul de muncă) în condiţii nefavorabile.
2. Modul de aplicare
a listelor ramurale de lucrări
pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile
7. Listele-tip de lucrări cu condiţii grele şi nocive şi condiţii deosebit de grele şi deosebit de nocive pe ramurile economiei naţionale se aprobă de către Guvern, după consultarea partenerilor sociali.
Pînă la elaborarea şi aprobarea listelor-tip indicate, se vor aplica în continuare listele ramurale în vigoare, aprobate în anii 1985-1987 de către Comitetul de stat pentru muncă şi probleme sociale al U.R.S.S. şi Secretariatul Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S., cu modificările şi completările ulterioare.
8. În baza listelor-tip, în cadrul ramurilor economiei naţionale se elaborează liste de lucrări, care se coordonează cu partenerii sociali şi se legalizează în contractul colectiv de muncă (nivel ramural).
9. În baza listelor ramurale de lucrări şi în conformitate cu rezultatele atestării locurilor de muncă, unităţile economice elaborează listele locurilor de muncă şi ale lucrărilor concrete, pentru care se stabilesc sporuri la salariu pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, cu indicarea mărimilor acestor sporuri conform punctului 5 al prezentului Regulament. Listele în cauză se aprobă de către conducătorii unităţilor de comun acord cu organul reprezentativ al salariaţilor, fapt ce se fixează în contractul colectiv de muncă. Listele se modifică anual în cazul raţionalizării locurilor de muncă şi ameliorării condiţiilor de muncă, iar sporurile la salariu se micşorează sau se anulează, după caz.
10. Listele ramurale de lucrări cu condiţii grele şi nocive şi condiţii deosebit de grele şi deosebit de nocive pot fi completate în modul stabilit, la propunerea unităţilor economice, cu lucrări suplimentare, apărute în urma implementării unor procese tehnologice noi, dacă pentru lucrările în cauză factorii nocivi ai mediului de producţie nu pot fi înlăturaţi nici prin mijloace tehnice moderne, nici prin alte metode.
Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor
de muncă la locurile de muncă şi modul de
aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care
pot fi stabilite sporuri de compensare pentru
munca prestată în condiţii nefavorabile
FIŞA
condiţiilor de muncă
la locul de muncă
Întreprinderea ______________________________________
Secţia de producţie __________________________________
Sectorul de producţie ________________________________
Locul de muncă nr. __________________________________
Ocupaţia _________________________________________
Numărul de locuri de muncă similare _____________________
Numărul lucrătorilor _________________________________

Nr. d/o Factorii mediului de producţie Normativul CMA, NOA Valorile reale ale factorilor XSB puncte T XREAL puncte
1 2 3 4 5 6 7
1 Substanţe chimice nocive (denumirea şi clasa de periculozitate), mg/m3          
2 Substanţe nocive de natură biologică          
3 Praf (aerosoluri cu acţiune preponderent fibrogenă), mg/m3          
4 Vibraţia cumulată, dB          
5 Vibraţia locală, dB          
6 Zgomot, dBa          
7 Infrasunet, dB lin          
8 Ultrasunet, dB          
9 Radiaţii electromagnetice neionizante:Cîmp geomagneticCîmp electrostaticCîmp magnetic permanentCîmpuri electrice cu frecvenţă industrială (50 Hz)Emisii electromagnetice create de utilajul periferic video (displee)Radiaţii în gama frecvenţelor radioRadiaţii laserRadiaţii ultraviolete          
10 Radiaţii ionizante, W/m2; mR/h          
11 Microclima:Temperatura aerului, oCUmiditatea aerului, %Indicatorul STM,  oCRadiaţia termică, W/m2          
12 Iluminarea          
13 Greutatea muncii          
14 Intensitatea muncii          

Suma valorilor factorilor mediului de producţie (xreal), puncte _____________________
Mărimea sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, în procente ________________________________________________________________________
Mijloacele individuale şi colective de protecţie __________________________________
_____________________________________________________________________
Regimul alimentar _______________________________________________________
Semnături:
Conducătorul comisiei de atestare __________________________________
Şef secţie (sector) ______________________________________________
Data completării _______________________________________________
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor
de muncă la locurile de muncă şi modul de
aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care
pot fi stabilite sporuri de compensare pentru
munca prestată în condiţii nefavorabile
Criteriile igienice de evaluare şi clasificare a condiţiilor de muncă conform
factorilor nocivi şi de risc ai mediului de producere, greutăţii şi intensităţii procesului de muncă
I. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de conţinutul în aerul zonei de lucru
al substanţelor chimice nocive (depăşirea CMA, ori)

Tipul substanţelor Clasa condiţiilor de muncă
clasa 31 - nocive Clasa 4 - periculoase (extreme) (5 puncte)
Gradul 1 (1 punct) gradul 2 (2 puncte) gradul 3 (3 puncte) gradul 4 (4 puncte)
1 2 3 4 5 6
Substanţe nocive de clasa 1-2 de periculozitate, cu excepţia celor indicate mai jos 1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 10,1-20,0 >20,0
Substanţe nocive de clasa 3-4 de periculozitate, cu excepţia celor indicate mai jos 1,1-3,0 3,1-10,0 >10,0    
Substanţe periculoase ce declanşează intocsicaţii acute: cu mecanism strict direcţionat de acţiune, ca acţiune iritantă 1,1-2,0 2,1-4,0 4,1-6,0 6,1-10,0 >10,0x
Substanţe cancerogene 1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 >10,0  
Alergeni   1,1-3,0 3,1-10,0 >10,0  
Substanţe medicamentoase contra tumorilor, hormoni (estrogeni)       +  
Substanţe narcotice analgetice   +      

1Clasele 1 şi 2 (condiţii de muncă optime şi admisibile) nu sînt indicate în prezenta anexă. Concentraţiile maximal admisibile (CMA) ale substanţelor toxice şi nivelurile orientativ admisibile (NOA) ale factorilor nocivi se stabilesc în modul stabilit de regulile şi normele sanitare în conformitate cu Lista documentelor interstatale şi actelor normative sanotaro-epidemiologice ale ţărilor -membre ale Comunităţii Statelor Independente, ratificate prin hotărîrea Medicului şef sanitar de stat al Republicii Moldova nr. 03-00 din 6 august 2001.
+ Indiferent de concentraţia substanţei nocive în aerul zonei de lucru, condiţiile de muncă se raportă la clasa indicată.
x Depăşirea nivelului indicat pentru substanţele cu mecanism strict direcţionat de acţiune poate provoca intocxicaţii acute, inclusiv letale.
II. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de conţinutul în aerul zonei de lucru
al substanţelor nocive de natură biologică (depăşirea CMA, ori)

Tipul substanţelor Clasa condiţiilor de muncă
clasa 31 - nocive Clasa 4 - periculoase (extreme) (5 puncte)
Gradul I (1 punct) gradul 2 (2 puncte) gradul 3 (3 puncte) gradul 4 (4 puncte)
1   2 3 4 5 6
Microorganisme - producători, preparate ce conţin celule vii şi spori de microorganisme 1,1-3,0 3,1-10,0 >10,0    
Microorganisme patogene* Infecţii deosebit de periculoase         +
  Agenţi ai altor boli infecţioase     +    

*În cazul desfăşurării activităţii în instituţii medicale şi veterinare specializate şi în subdiviziunile şi gospodăriile specializate pentru vitele bolnave. Tipurile de lucrări din industria pielăriei şi cărnii, din sfera reparaţiei şi deservirii sistemelor de canalizare, la executarea cărora este posibil contractul cu microorganismele patogene, se atribuie la gradul 2, clasa 3.
III. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de conţinutul în aerul zonei de lucru
a aerosolului cu acţiune preponderent fibrogenă (AAPF) şi de încărcătura de praf
asupra organelor respiratorii (cuantumul multiplu al depăşirii CMA şi a nivelului de control al încărcăturii de praf  (NCÎP)

Substanţe nocive Clasa condiţiilor de muncă
clasa 31 - nocive Clasa 4 - periculoase (extreme) (5 puncte)
Gradul I (1 punct) gradul 2 (2 puncte) gradul 3 (3 puncte) gradul 4(4 puncte)
1 2 3 4 5 6
Depăşirea CMA, ori
Concentraţia prafului 1,1-2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 >10,0  
Depăşirea NCÎP, ori
Încărcătura de praf (ÎP)* 1,1-2,0 2,1-5,0 5,1-10,0 >10,0  
Încărcătura de praf pentru prafurile cu acţiune fibrogenă pronunţată (CMA<= 1 mg/m3) şi prafurile cu conţinut de asbest 1,1-1,5 1,6-3,0 3,1-5,0 >5,0  

* Cu excepţia prafurilor cu acţiune fibrogenă pronunţată cu CMA 1 mg/m3, precum şi pentru prafurile cu conţinut de asbest.
IV. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de nivelurile zgomotului,
vibraţiei cumulate şi locale, infra- şi ultrasunetului la locul de muncă

Denumirea factorului, indicele, unitatea de măsură Clasa condiţiilor de muncă Clasa 4 - periculoase (extreme) (5 puncte)
clasa 31 - nocive
Gradul 1 (1 punct) gradul 2 (2 puncte) gradul 3 (3 puncte) gradul 4 (4 puncte)
1 2 3 4 5 6
Depăşirea NOA
ZgomotNivelul echivalent al sunetului, dBA 5 15 25 35 >35
Vibraţia localăNivelul echivalent corect al vitezei de vibraţie, dB 3 6 9 12 >12
Vibraţia cumulatăNivelul echivalent corectat al vitezei de vibraţie, dB 6 12 18 24 >24
InfrasunetNivelul total al presiunii sonore, dB lin 5 10 15 20 >20
Ultrasunet în aerNivelul presiunii sonore în 1/3 benzi octavice de frecvenţă, dB 10 20 30 40 >40
Ultrasunet de contractNivelul vitezei de vibraţie, dB 5 10 15 20 >20

V. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de indicatorii microclimei pentru încăperile de producţie,
indiferent de perioada anului, şi pentru teritorii deschise în perioada caldă a anului

  Clasa condiţiilor de muncă
clasa 31 - nocive Clasa 4 - periculoase (extreme)  (5 puncte)
Gradul I (1 punct) gradul 2 (2 puncte) gradul 3 (3 puncte) gradul 4 (4 puncte)
1 2 3 4 5 6
Temperatura aerului,  oC * Conform indicatorului STM (tab.5.1.* conform temperaturii aerului pentru încăperile cu microclimă refrigerentă)
Viteza de mişcare a aerului, m/s * a fost luată în calcul la elaborarea indicatorului STM (tab. 5.1.* la evaluarea microclimei refrigerente se include în calitate de corecţie a temperaturii)
Umiditatea aerului, % conform indicatorului STM (tab. 5.1.) sau:
  14-10 10      
Indicatorul STM,  oC conform tabelului 5.1.
Radiaţia termică, W/m2 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-2800 >2800

* În diapazonul în care intensitatea radiaţiei termice constituie de la 141 pînă la 1000W/m2, microclima în regim de încălzire se va evalua conform indicatorului STM
5.1. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de indicatorul STM* (oC)
pentru încăperile de producţie cu microclimă în regim de încălzire,
indiferent de perioada anului, şi pentru teritorii deschise în perioada caldă  a anului

Categoria lucrărilor Consumul total de energie W/m2 Clasa condiţiilor de muncă
clasa 31 - nocive Clasa 4 - periculoase (extreme) (5 puncte)
Gradul I (1 punct) gradul 2 (2 puncte) gradul 3 (3 puncte) gradul 4 (4 puncte)
1 2 3 4 5 6 7
I a 68(58-77) 26,5-26,6 26,7-27,4 27,5-28,6 28,7-31,0 >31,0
I b 88(78-97) 25,9-26,1 26,2-26,9 27,0-27,9 28,0-30,3 >30,3
II a 113(98-129) 25,2-25,5 25,6-26,2 26,3-27,3 27,4-29,9 >29,9
II b 145(130-160) 24,0-24,2 24,3-25,0 25,1-26,4 26,5-29,1 >29,1
III 177(161-193) 21,9-22,2 22,3-23,4 23,5-25,7 25,8-27,9 >27,9

* Indicatorul STM (sarcina termică a mediului) reprezintă indicele integral empiric (exprimat în oC), care reflectă influenţa combinată a temperaturii aerului, vitezei mişcării lui, umidităţii şi radiaţiei termice asupra schimbului de căldură dintre om şi mediul înconjurător.
5.2. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de indicele temperaturii aerului (oC, limita inferioară)
la lucrările executate în încăperi de producţie cu microclimă refrigerentă

Categorialucrărilor Consumul total de energie W/m2 Clasa condiţiilor de muncă
clasa 31 - nocive Clasa 4 - periculoase (extreme)  (5 puncte)
Gradul I (1 punct) gradul 2 (2 puncte) gradul 3(3 puncte) gradul 4 (4 puncte)
1 2 3 4 5 6 7
I a 68(58-77) 18 16 14 12  
I b 88(78-97) 17 15 13 11  
II a 113(98-129) 14 12 10 8  
IIb 145(130-160) 13 11 9 7  
III 177(161-193) 12 10 8 6  

Notă. În cazul sporirii vitezei de circulaţie a aerului cu 0,1m/s faţă de cea optimală, temperatura aerului urmează să fie mărită cu 0,2oC.
5.3. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de indicele temperaturii aerului (oC, limita inferioară) pentru teritorii
deschise în perioada rece a anului şi în încăperi reci (care nu au încălzire)

Zona climaterică Izolaţia termică a îmbrăcămintei oC Vt/m2 Clasa condiţiilor de muncă
clasa 31 - nocive Clasa 4 - periculoase (extreme) (5 puncte)
Gradul I (1 punct) gradul 2 (2 puncte) gradul 3 (3 puncte) gradul 4 (4 puncte)
1 2 3 4 5 6 7
III 0,51 -21,3 -23 -26 -37 <-37

VI. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de parametrii mediului
de lumină al încăperilor de producere

  Clasa condiţiilor de muncă
clasa 31 - nocive Clasa 4 - periculoase (extreme) (5 puncte)
Gradul I (1 punct) gradul 2 (2 puncte) gradul 3(3 puncte) gradul 4 (4 puncte)
1 2 3 4 5 6
Iluminare naturalăCoeficientul luminăzităţii naturale (CLN) 0,1-0,6 <0,1      
Iluminare artificială:          
Luminozitatea suprafeţei de lucru (E, Ic) pe categoriile de lucrări vizuale: I-IV, VII 0,5En - <0,5En      
V, VI, VIII-XIV        
Indicele de orbire (P, unităţi relative) >Pn        
Sclipire reflectată Prezentă        
Coeficientul de pulsaţie a luminozităţii (Kp, %) >Kpn        
Strălucirea luminoasă (L, cd/m2)        
Repartizarea neuniformă a strălucirii luminoase (C, unităţi relative)        

VII. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de acţiunea radiaţiilor
electromagnetice neionizante
1. Cîmpuri şi emisii electromagnetice

  Clasa condiţiilor de muncă
clasa 31 - nocive Clasa 4 - periculoase (extreme) (5 puncte)
Gradul I (1 punct) gradul 2 (2 puncte) gradul 3 (3 puncte) gradul 4 (4 puncte)
1 2 3 4 5 6
Depăşirea NOA, ori
Cîmp geomagnetic <=5 <=10 <=50 >50  
Cîmp electrostatic <=3 <= <=10 >10  
Cîmp magnetic permanent <=5 <=10 <=100 >100  
Cîmpuri electrice cu frecvenţă industrială (50 Hz) <=3 <=5 <=10 >10 >40
Emsii electromagnetice create de utilajul periferic video (displee) al maşinilor de calcul <=5 <=10 <=50 >50  
Radiaţii electromagnetice în gama frecvenţelor radio: 0,01-0,03 MHz <=3 <=5 <=10 >10  
0,03-3,0 MHz <=3 <=5 <=10 >10  
3,0-30,0 MHz <=3 <=5 <=10 >10  
30,0-300,0 MHz <=3 <=5 <=10 >10 >50
300,0 MHz-300,0 GHz <=3 <=5 <=10 >10 >50

2. În gama optică laser şi ultravioletă

  Clasa condiţiilor de muncă
clasa 31 - nocive Clasa 4 - periculoase (extreme) (5 puncte)
Gradul I (1 punct) gradul 2 (2 puncte) gradul 3 (3 puncte) gradul 4 (4 puncte)
1 2 3 4 5 6
Radiaţia laser <=NOA2 <10NOA2 <102NOA2 <103NOA2 >103NOA2
Radiaţia ultravioletă Оn cazul prezenюei surselor de producere УФ-А, УФ-В, УФ-С,  W/m2 >IAR        
Оn cazul prezenюei surselor de radiaюie ultravioletг cu destinaюie curaivг ( УФ-А), mW/m2 <9        

VIII. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de indicii greutăţii procesului de muncă

  Clasa condiţiilor de muncă
Admisibile (sarcina fizică medie) Clasa 3 - nocive (muncă grea)
gradul 1 (1 punct) gradul 2 (2 puncte)
1 2 3 4
1. Sarcina fizică dinamică (unităţi de muncă mecanică externă într-un schimb, kgm)
1.1 În cazul sarcinii regionale (cu participarea preponderentă a muşchilor mîinilor şi zonei umărului) şi a deplasării greutăţii la distanţa de pînă la 1m:pentru bărbaţipentru femei pînă la 5000pînă la 3000 pînă la 7000pînă la 4000 peste 7000peste 4000
1.2 În cazul sarcinei globale (cu participarea muşchilor mîinilor, corpului, picioarelor):1.2.1. În cazul deplasării greutăţii la distanţa de la 1 m pînă la 5 m:pentru bărbaţipentru femei pînă la25000pînă la 15000 pînă la 35000pînă la 25000 peste 35000peste 25000
1.2.2. În cazul deplasării greutăţii la o distanţă mai mare de 5 m:pentru bărbaţipentru femei pînă la 46000pînă la 28000 pînă la 70000pînă la 40000 peste 70000peste 40000
2. Masa greutăţii ridicate şi mutate manual (kg)
2.1. Ridicarea şi deplasarea (unică) a greutăţii în alternare cu altă muncă (pînă la 2 ori pe oră):pentru bărbaţipentru femei pînă la 30pînă la 10 pînă la 35pînă la 12 peste 35peste 12
2.2. Ridicarea şi deplasarea (unică) a greutăţii permanent în decursul schimbului de muncă:pentru bărbaţipentru femei pînă la 15pînă la 7 pînă la 20pînă la 10 peste 20peste 10
2.3. Masa însumată a greutăţilor deplasate în fiecare oră a schimbului:2.3.1. De pe suprafaţa de lucru:pentru bărbaţipentru femei pînă la 870pînă la 350 pînă la 1500pînă la 700 peste 1500peste 700
2.3.2. De pe podea:pentru bărbaţipentru femei pînă la 435pînă la175 pînă la 600pînă la 350 peste 600peste 350
3. Mişcări productive şablon (numărul într-un schimb)
3.1. În cazul sarcinii locale (cu participarea muşchilor palmei şi degetelor): pînă la 40000 pînă la 60000 peste 60000
3.2. În cazul sarcinii regionale (cu participarea preponderentă a muşchilor mîinilor şi zonei umărului) pînă la 20000 pînă la 30000 peste 30000
4. Sarcina statică (mărimea sarcinii statice pe parcursul unui schimb în cazul menţinerii greutăţii sau depunerii efortului, kps.s)
4.1. Cu o singură mînă:pentru femeipentru bărbaţi pînă la 36 000pînă la 22000 pînă la 7000pînă la 42000 peste 70000peste 42000
4.2. Cu ambele mîini:pentru femei pentru bărbaţi pînă la 70000pînă la 42000 pînă la 140000pînă la 84000 peste 140000peste 84000
4.3. Cu participarea muşchilor corpului şi picioarelor:pentru bărbaţipentru femei pînă la 100000pînă la 60000 pînă la 200000pînă la 120000 peste 200000peste 120000
5. Poziţia de lucru
5. Poziţia de lucru Aflarea periodică pînă la 25% din durata schimbului, în poziţie incomodă (lucru cu întoarcerea torsului, plasarea incomodă a membrelor etc.) şi/sau în poziţie fixată (imposibilitatea schimbării poziţiei reciproce a diferitor părţi ale corpului una faţă de alta).Aflarea în poziţie stînd în picioare pînă la 60% din durata schimbului Aflarea periodică pînă la 50% din durata schimbului, în poziţie incomodă şi/sau fixată; aflarea în poziţie forţată (în genunchi, ghemuit pe vine etc.) pînă la 25% din durata schimbului.Aflarea în poziţie stînd în picioare pînă la 80% din durata schimbului. Aflarea periodică mai mult de 50% din durata schimbului în poziţie incomodă şi/sau fixată; aflarea în poziţie forţată (în genunchi, ghemuit pe vine, etc) mai mult de 25% din durata schimbului.Aflarea în poziţie stînd în picioare mai mult de 80% din durata schimbului
6. Aplecări ale corpului
6. Aplecări ale corpului (forţate, mai mult de 30o), numărul aplecărilor într-un schimb 51-100 101-300 peste 300
7. Deplasarea nată de procesul tehnologic, km
7.1. Pe orizontală pînă la 8 pînă la 12 peste 12
7.2. Pe verticală pînă la 4 pînă la 8 peste 8

IX. Clasele condiţiilor de muncă în funcţie de indicii intensităţii procesului de muncă

Indicatorii intensităţii procesului de muncă Clasa condiţiilor de muncă  
  Clasa 3 - condiţii nocive  
  Muncă intensă  
  Gradul 1 (1 punct) Gradul 2 (2 puncte)
1 2 3
1. Efortul intelectual
1.1 Conţinutul muncii Soluţionarea unor probleme complexe cu selectarea după algoritmi cunoscuţi (aplicarea în procesul muncii a unui set de instrucţiuni) Activitate curistică (creativă), care necesită soluţionarea algoritmului, dirijarea personală în situaţii complicate
1.2. Perceperea semnalelor (informaţiei) şi analiza lor perceperea semnalelor cu compararea ulterioară a valorilor reale ale parametrilor cu valorile lor nominale. Determinarea finală a valorilor reale ale parametrilor Perceperea semnalelor cu evaluarea ulterioară în complex a parametrilor interdependenţi. Evaluarea activităţii de producre în ansamblu.
1.3. Repartizarea funcţiilor după nivelul de complexitate a sarcinii Prelucrarea, verificarea şi controlul îndeplinirii sarcinii. Controlul şi munca prealabilă de repartizare a sarcinilor altor persoane
1.4. Natura muncii îndeplinite Munca în condiţiile deficitului de timp Munca în condiţiile deficitului de timp şi de informaţie, care implică o responsabilitate sporită pentru rezultatul final
2. Eforturi senzoriale
2.1. Durata observării concentrate (în % faţă de durata schimbului) 51-75 peste 75
2.2. Densitatea semnalelor (luminoase, sonore) şi a comunicărilor în medie pe ora de muncă 176-300 peste 300
2.3. Numărul obiectelor de producţie supravegheate concomitent 11-25 peste 25
2.4. Mărimea obiectului distinct (la o distanţă de la ochii lucrătorului pînă la obiectul distinct nu mai mare de 0,5 m) în mm cu durata observării concentrate (% faţă de durata schimbului) 1-0,3 mm - peste 50%mai mică de 0,3 mm - 25-50 % mai mică de 0,3 mm - peste 50%
2.5. Lucrul cu aparate optice (microscoape, lupe etc) cu durata observării concentrate (% faţă de durata schimbului) 51-75 peste 75
2.6. Urmărirea ecranelor utilajului periferic video (ore/schimb):- în cazul reprezentării informaţiei alfa-numerice;- în cazul prezentării grafice a informaţiei 3-45-6 peste 4peste 6
2.7. Solicitarea analizorului auditiv (în cazul necesităţii de producţie de a percepe vorbirea au semnalele diferenţiate) Claritatea cuvintelor şi semnalelor în proporţie de la 70% pînă la 50%. Sînt prezente perturbaţii pe fondul cărora vorbirea se aude la o distanţă de pînă la 2 cm Claritatea cuvintelor şi semnalelor - sub 50%. Sînt prezente perturbaţii pe fondul cărora vorbirea se aude la o distanţă de pînă la 1,5m
2.8. Solicitarea coardelor vocale (sumarul orelor vorbite pe săptămînă) 20-25 peste 25
3. Încărcătura emoţională
3.1. Nivelul responsabilităţii pentru rezultatul propriei activităţi. Gravitatea erorii. Poartă răspundere pentru calitatea funcţională a muncii de bază (sarcinii). Eroarea emplică reparaţii prin eforturile suplimentare ale colectivului în ansamblu (grup, brigadă etc.) Poartă răspundere pentru calitatea funcţională a producţiei finite, lucrului, sarcinii în ansamblu. Eroarea se soldează cu deteriorarea utilajului, întreruperea procesului tehnologic şi poate pereiclita viaţa.
3.2. Nivelul de risc pentru viaţa personală   Posibil
3.3. Nivelul responsabilităţii pentru siguranţa altor persoane   Posibil
4. Monotonia sarcinilor
4.1. Numărul elementelor (procedeelor) necesare pentru realizarea unei sarcini simple sau în operaţiile repetate multiplu 5-3 Mai puţin de 3
4.2. Durata (în sec.) îndeplinirii unor sarcini de producţie simple sau a operaţiilor repetate. 24-10 Mai puţin de 10
4.3. Timpul acţiunilor (în % faţă de durata schimbului). În restul timpului - supravegherea mersului procesului de producţie 9-5 4 şi  mai puţin
4.4. Monotonia ambianţei de producţie (timpul supravegherii pasive a procesului tehnologic în % faţă de durata schimbului) 81-90 Peste 90
5. Regimul de muncă
5.1. Durata reală a timpului de muncă 10-12 ore peste 12 ore
5.2. Munca în schimburi Munca în trei schimburi (minca în schimb de noapte) Regimul de schimburi neregulate pe timp de noapte
5.3. Pauze reglementate şi durata lor Pauzele nu snt reglementate şi durata lor este insuficientă - pînă la 3% din timpul de muncă Pauze nu se acordă

      
X. Evaluarea condiţiilor de muncă în cazul ionizării aerului şi lucrului cu substanţe radioactive
şi cu surse de radiaţie ionizată
Mгsurarea nivelului de ionizare a aerului se efectueazг оn оncгperile de producюie, spaюiul aerian al cгrora este supus unei purificгri speciale, prevгzute de regulamentul tehnologic, acolo unde sоnt surse de ionizare a aerului (emiюгtoare УФ), la locurile de muncг ale operatorilor de utilaj periferic video, la locurile de muncг ale personalului substaюiilor \xa7i liniilor de tensiune оnaltг de curent continuu cu tensoune ultraоnaltг.
Factorul se evaluează în conformitate cu "Normele sanitaro-igienice ale nivelurilor admisibile de ionizare a aerului în încăperile de producere şi în localurile publice". În cazul depăşirii numărului maxim admisibil şi/sau nerespectării numărului minim necesar de ioni în aer şi a indicelui polarităţii, condiţiile de muncă la acest factor se raportă la gradul 1 clasa 3.
În cazul lucrului cu substanţe radioactive, cu surse de radiaţie Roentgen şi cu alte surse de radiaţie ionizată, la depăşirea NOA condiţiile de muncă se raportă la gradul 4 clasa 3 şi la clasa 4.
                          Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor
de muncă la locurile de muncă şi modul de
aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care
pot fi stabilite sporuri de compensare pentru
munca prestată în condiţii nefavorabile
Exemplu
de evaluare a stării reale a condiţiilor de muncă
la locurile de muncă
În rezultatul atestării locurilor de muncă din sectorul de producţie nr. 5 al uzinei s-a stabilit că la unele locuri de muncă conţinutul aerosolului substanţelor de clasa 3 de periculozitate depăşeşte CMA pînă la 5 ori. NIvelul zgomotului în producţie depăşeşte NOA pînă la 15 dBA. Temperatura aerului la aceste locuri de muncă se menţine la nivelul de 27oC.
Lucrătorii se află în condiţii de concentraţie sporită de aerosol şi de temperatură ridicată a aerului 460 min ori 96% din durata schimbului de lucru (celelalte 4% din timp ei se relaxează în camera de odihnă cu microclimă normală). În condiţii cu un nivel ridicat de zgomot lucrătorii se află 360 min. ori 75% din durata schimbului (în restul timpului mecanismele generatoare de zgomot nu funcţionează).
În baza acestor date se determină starea reală a condiţiilor de muncă la locurile de muncă pe factori, ţinînd cont de clasificarea igienică a muncii şi de segmentul de timp în care sînt executate lucrări în condiţiile sus-indicate pe durata schimbului de lucru de 480 min:
     2 puncte x 460 min
  Xreal (aerosoli) = """""""""  = 2 puncte
                     480 min
       2 puncte x 360 min
Xreal (zgomot) = """"""""" = 1,5 puncte
                    480 min
        2 puncte x  460 min
Xreal (microclimă) = """"""""" = 2 puncte
                                  480 min
Suma totală a valorilor Xreal constituie:
SXreal = 2 + 1,5 + 2 = 5,5 puncte.
Conform scării indicate în pct. 1.5. al regulamentului, în cazul dat mărimea sporului de compensare va constitui 35% din salariul minim sau salariul tarifar pentru categoria I de calificare.
În acelaşi mod se efectuează calculul SXreal şi al mărimii sporului de compensare în cazul aplicării metodei de evaluare expres a condiţiilor de muncă.
Anexa nr.4
la Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor
de muncă la locurile de muncă şi modul de
aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care
pot fi stabilite sporuri de compensare pentru
munca prestată în condiţii nefavorabile
Criteriile de evaluare expres a stării condiţiilor de muncă

Factorii Descrierea situaţiei de producţie
1 punct 2 puncte 3 puncte*
Substanţe chimice nocive a) Aerul se poluează cu substanţe de clasele 1-2 de periculozitate** entilaţia se face prin aspiraţie generală sau locală Aerul se poluează cu substanţe de clasele 1-2 de periculozitate. Ventilaţia prin aspiraţie lipseşte  
b) Aerul la locul de muncă este poluat cu substanţe de clasele 3-4 de periculozitate, ventilaţia prin aspiraţie lipseşte  
Praf a) Aerul se poluează cu praf, ce conţine SiO2. Ventilaţia se face prin aspiraţie aerul se poluează cu praf ce conţine SiO2, în lipsa ventilaţiei prin aspiraţie  
b) Aerul se poluează cu praf ce nu conţine SiO2, în lipsa ventilaţiei prin aspiraţie  
Vibraţia Lucrul cu instrumentul ce produce vibraţia cel mult jumătate din durata schimbului de muncă Lucrul cu instrumentul ce produce vibraţia mai mult de jumătate din durata schimbului de muncă  
Temperatura aerului (efectivă echivalentă) la locul de muncă din încăpere, oC Peste mărimile maximal admisibile în perioada caldă a anului sau mai jos de mărimile maximal admisibile în perioada rece
Cu pînă la 4o Cu pînă la 8o  

* 3 şi mai multe puncte se acordă numai în baza măsurărilor instrumentale.
** Aburi şi (sau) gaze, aerosoli ori amestec de aburi şi aerosoli.
Note.
1. Pentru determinarea gradului de nocivitate (punctelor) a condiţiilor de muncă la factorii zgomot, iluminare, radiaţie infraroşie, radiaţie ionizantă şi radiaţie neionizantă nu se aplică metoda evaluării expres a condiţiilor de muncă. Aceşti factori se evaluează doar prin măsurări instrumentale.
2. La evaluarea gradului de gravitate şi intensitate a muncii se folosesc criteriile, indicate în anexa nr.2.
3. În cazul evaluării expres, fişa condiţiilor de muncă la locul de muncă (anexa nr.1) se perfectează la fel ca şi în cazul măsurărilor instrumentale ale factorilor mediului de producere.