LPC232/2010
ID intern unic:  336383
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 232
din  23.09.2010
cu privire la modificarea şi completarea Legii regnului
 animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995
Publicat : 22.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 206-209     art Nr : 683
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 688), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2:
    după termenul „fondul ariilor naturale protejate de stat” se introduce următorul termen:
    „gospodărie cinegetică complexă – teren de vînătoare îngrădit sau neîngrădit, cu o arie de peste 200 ha de teritoriu silvic şi/sau agricol, în care se desfăşoară activităţi de gestionare a gospodăriei cinegetice – se creează remize, sărării, adăpătoare, troace şi alte instalaţii provizorii pentru dezvoltarea stabilă şi durabilă a faunei cinegetice – şi în care se efectuează vînătoarea. Din gospodăria cinegetică complexă pot face parte parcul de vînătoare şi/sau voliera de vînătoare.”
    după termenul „habitat” se introduce  următorul termen:
    „parc de vînătoare – teren de vînătoare îngrădit, cu aria între 10 şi 200 ha de teritoriu silvic şi/sau agricol, pentru întreţinerea faunei cinegetice în captivitate şi efectuarea vînătorii;”
    articolul se completează în final cu următorul termen:
    „volieră de vînătoare – teren de vînătoare îngrădit, cu aria de pînă la 10 ha de teritoriu silvic şi/sau agricol, pentru întreţinerea faunei cinegetice în captivitate în scopul înmulţirii acesteia şi pentru dresajul de teren al cîinilor de vînătoare, pentru organizarea de competiţii şi testări chinologice.”
    2.  La anexa nr. 1:
    punctul 10 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „În gospodăria cinegetică complexă, reproducerea în captivitate a speciilor de animale de interes vînătoresc se efectuează cu permisiunea autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător. Beneficiarul gospodăriei cinegetice complexe poartă răspundere pentru eliberarea animalelor, intenţionată sau neintenţionată, în mediul natural în afara gospodăriei, repară pagubele cauzate de aceste animale fondului silvic şi/sau agricol conform legislaţiei în vigoare.”
    la punctul 20, alineatul al doilea se abrogă;
    punctul 33  va avea următorul cuprins:
    „33. Pe teritoriul ţării sînt stabilite următoarele termene de vînătoare:
 
la mamifere
cerbi şi mufloni
- de la 1 septembrie pînă la 31 decembrie
căpriori (masculi)
- de la 15 mai pînă la 15 octombrie
căprioare (femele)
- de la 1 septembrie pînă la 31 decembrie
mistreţi
- de la 1 august pînă la 31 decembrie
iepuri
- de la 15 noiembrie pînă la 15 ianuarie
vulpi
- pe parcursul anului întreg
la păsări
porumbei
- de la 15 august pînă la 15 ianuarie
gîşte, raţe, lişiţe, găinuşe de baltă, culici
 
- de la 15 august pînă la 15 ianuarie
prepeliţe
- de la 15 august pînă la 15 octombrie
potîrnichi
- de la 1 octombrie pînă la 15 ianuarie
fazani
- de la 1 octombrie pînă la 15 ianuarie

    În hotarele gospodăriei cinegetice complexe şi ale parcului de vînătoare, la speciile de mamifere şi păsări de vînat crescute în captivitate în gospodăriile cinegetice specializate sînt stabilite termene de vînătoare şi limite de recoltare suplimentare de către beneficiarii terenurilor de vînătoare respective în coordonare cu autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.”
    punctul 34 se completează în final cu textul  „şi Societatea Vînătorilor şi Pescarilor din Moldova”;
    la punctul 35 litera e), cuvintele „în carnetul de vînător”  se exclud;
    punctul 36:
    la litera b), textul „a periferiilor municipiilor Chişinău, Bălţi, Bender şi Tiraspol” se înlocuieşte cu textul „după hotarele oraşelor Chişinău, Bălţi, Bender şi Tiraspol”;
    la litera c), textul „muflon, cerb lopătar, cerb nobil,” se exclude;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    „g) folosirea cîinilor în scopul pazei şi păşunatului animalelor domestice,  cu excepţia folosirii lor în scopul pazei locului de întreţinere a animalelor pe timp de noapte;”
    la punctul 39, textul „şi în carnetul de vînător al posesorului cîinelui” se exclude;
    la punctul 68, după cuvintele „repară aceste pagube” se introduc cuvintele „beneficiarului terenului de vînătoare”;
    la punctul 71, după cuvintele „suma pagubei cauzate” se introduce textul „în folosul beneficiarului terenului de vînătoare,”.
    3.  La anexa nr. 4, punctul 65 se exclude.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                               Mihai GHIMPU

    Nr. 232. Chişinău, 23 septembrie 2010.