LPC234/2010
ID intern unic:  336391
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 234
din  24.09.2010
privind modificarea şi completarea articolului LXI
al Legii nr. 108-XVIII din 17 decembrie 2009
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 22.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 206-209     art Nr : 687
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.  – La articolul LXI alineatul (1) din Legea nr.108-XVIII din 17 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193–196, art. 609), după textul „a articolului X punctul 7 referitor la articolul 24 alineatul (3),” se introduce textul „care se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2011,”, iar cifra „2011” se înlocuieşte cu cifra „2012”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                            Mihai GHIMPU

    Nr. 234. Chişinău, 24 septembrie 2010.