LPC222/2010
ID intern unic:  336464
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 222
din  17.09.2010
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 26.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 210     art Nr : 696
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 18 din Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 17–19, art. 56), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    titlul articolului va fi: 
    „Articolul 18. Personalul poliţiei”;
    alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „Personalul poliţiei este compus din colaboratori ai poliţiei, funcţionari publici şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare.”
    articolul se completează cu alineatele cinci şi şase cu următorul cuprins:
    „Personalul cu statut de funcţionar public este supus reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    Personalul contractual care desfăşoară activităţi auxiliare este supus reglementărilor legislaţiei muncii.”
    Art. II. – La articolul 34 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Personalul Secretariatului Curţii Constituţionale este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.”
    Art. III. – Legea nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii parlamentari (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 82–83, art. 671), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (1) se completează cu următoarea propoziţie: „Avocaţii parlamentari deţin funcţii de demnitate publică obţinute prin numire.”
    2. La articolul 35 alineatul (2):
    cuvîntul „Funcţionarii” se înlocuieşte cu cuvîntul „Personalul”;
    alineatul se completează în final cu următoarea propoziţie: „Personalul Centrului pentru Drepturile Omului este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.” 
    3. La articolul 36 alineatul (2), textul „angajează şi eliberează funcţionarii Centrului şi reprezentanţii în teritoriu” se înlocuieşte cu textul „numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, angajează personalul contractual, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale personalului contractual”.
    Art. IV. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 17 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale activează permanent. Ceilalţi membri ai Comisiei sînt convocaţi de preşedintele Comisiei după caz. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei deţin funcţii de demnitate publică obţinute prin numire.”
    2. La articolul 21 alineatul (2) se exclude.
    3. La articolul 23 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Comisia Electorală Centrală este asistată de un aparat ale cărui structură şi efectiv-limită se aprobă de către Comisie. Personalul aparatului este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii. Personalul aparatului este numit sau angajat în funcţie, în condiţiile legii, de către preşedintele Comisiei. În perioada electorală (alegeri parlamentare, alegeri locale generale şi referendumuri republicane), Comisia Electorală Centrală poate angaja, după caz, prin contract individual de muncă, personal în cadrul aparatului Comisiei, degrevînd persoanele respective de atribuţiile de la locul de muncă permanent.”
    Art. V. – La articolul 171 din Legea nr. 803-XIV din 11 februarie 2000 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 59–62, art. 401), cu modificările ulterioare, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Personalul Inspectoratului Principal de Stat este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.”
    Art. VI. – Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 106–108, nr. 765), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
    1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3. Personalul organelor vamale
    (1) Colaboratorul vamal este persoană cu funcţie de răspundere numită, în condiţiile prezentei legi, într-o funcţie în cadrul organului vamal. Colaboratorul vamal deţine grade speciale.
    (2) În cadrul organelor vamale activează funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.”
    2. La articolul 10 alineatele (6) şi (9), cuvintele „un rang,” şi, respectiv, „unui rang,” se exclud.
    3. La articolul 15 alineatul (1), litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) să respecte prevederile Codului de conduită al colaboratorului vamal;”.
    4. La articolul 20, sintagma „Centrul de pregătire şi de reciclare a cadrelor al Serviciului Vamal” se înlocuieşte cu sintagma „Centrul de instruire a colaboratorilor vamali”.
    Art. VII. –  Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97-99, art. 765), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 14, după alineatul (4) se introduc alineatele (41), (42) şi (43) cu următorul cuprins:
    „(41) Personalul Serviciului Stare Civilă şi al oficiilor lui teritoriale este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.
    (42) Ministrul justiţiei numeşte în funcţie, în condiţiile legii, Directorul general al Serviciului Stare Civilă şi adjuncţii acestuia. Directorul general al Serviciului Stare Civilă numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din Serviciul Stare Civilă şi din oficiile lui teritoriale, angajează personalul contractual, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale personalului contractual din Serviciul Stare Civilă şi din oficiile lui teritoriale.
    (43) Efectivul-limită al Serviciului Stare Civilă şi al oficiilor lui teritoriale se stabileşte de Guvern, iar structura, statul de personal şi schema de încadrare a acestora se aprobă de către ministrul justiţiei.”
    2. Articolul 17:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 17. Cerinţe specifice pentru ocuparea
                           funcţiilor publice în oficiile stare civilă”;
    la alineatul (1), textul „şi au o vechime de funcţionar public de cel puţin 2 ani” se exclude.
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Funcţia de şef al oficiului stare civilă poate fi ocupată de persoana care are studii juridice superioare şi o vechime de cel puţin 3 ani în sistemul organelor de stare civilă.”
    alineatele (3) şi (5) se exclud.
    3. La articolul 72 alineatul (5), sintagma „Ministerului Afacerilor Externe”  se înlocuieşte cu sintagma „Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene”.
    Art. VIII. – La articolul 9 din Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 20, art. 80), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
    la punctul 1), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) din funcţionari publici care nu deţin posturi diplomatice;”
    la punctul 2), literele a)-c) vor avea următorul cuprins:
    „a) din funcţionari publici în posturi diplomatice, denumiţi în continuare agenţi diplomatici şi funcţionari consulari;
    b) din funcţionari publici care nu deţin posturi diplomatice;
    c) din personalul administrativ tehnic şi de serviciu.”
    Art. IX. – Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 91–94, art. 668), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Prezenta lege se completează cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, ale legislaţiei muncii, cu reglementările de drept comun civile, administrative sau penale, după caz, în măsura în care nu contravin legislaţiei speciale ce reglementează activitatea angajaţilor Centrului.”
    2. La articolul 11 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În cadrul Centrului activează funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.”
    3. La articolul 12 alineatul (1), cuvintele „sau medii speciale” se exclud.
    4. La articolul 15 alineatul (4) se completează cu textul „ , cu excepţia gradelor de calificare ale funcţionarilor publici”.
    5. La articolul 16 alineatul (5), textul „grad de calificare de funcţionar public,” se exclude.
    Art. X. – La articolul 19 din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 137–138, art. 1054), cu modificările ulterioare, alineatele (6) şi (7) se exclud.
    Art. XI. – Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 125–129, art. 663), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 87 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 87. Structura aparatului administrativ al
                           Consiliului Suprem
    În subordinea Consiliului Suprem activează instituţii, întreprinderi şi organizaţii auxiliare, în conformitate cu art.79 şi 80, şi un aparat administrativ, ale cărui structură şi efectiv-limită se aprobă de Guvern.”
    2. La articolul 88, titlul articolului şi alineatul (1) vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 88. Statutul juridic al personalului aparatului
                            administrativ
    (1) Personalul aparatului administrativ este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.”
    3. La articolul 95:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Consiliul Naţional este asistat de un aparat administrativ, ale cărui structură  şi efectiv-limită se aprobă de Guvern.”
     după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Personalul aparatului administrativ al Consiliului Naţional este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.”
    Art. XII. – Legea nr. 353-XV din 28 octombrie 2004  cu privire la Agentul guvernamental (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 208–211, art. 932), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 18 alineatul (3)  va avea următorul cuprins:
    „(3) Agentul guvernamental deţine funcţie de demnitate publică obţinută prin numire. Personalul Direcţiei Agent guvernamental este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.”
    2. La articolul 18 alineatele (1) şi (2), articolele 19, 20, articolul 21 alineatul (3) şi articolul 23 alineatul (2), cuvintele „principală” şi „principale” se exclud.
    Art. XIII. – La articolul 10 alineatul (4) din Legea Serviciului de Stat de Curieri Speciali nr. 402-XV din 2 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1–4, art. 4), cu modificările ulterioare, sintagma „Legea serviciului public” se înlocuieşte cu sintagma „Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
    Art. XIV. – Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 43 alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului deţin funcţii de demnitate publică obţinute prin numire.”
    2. Articolul 45:
    la alineatul (1), textul „asimilat calităţii de viceministru” se înlocuieşte cu textul „care deţine funcţie de demnitate publică”;
    la alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, angajează personalul contractual, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale personalului contractual al Consiliului;”.
    3. După articolul 46 se introduce articolul 461cu următorul cuprins:
    „Articolul 461. Personalul Consiliului Coordonator al
                             Audiovizualului
    Personalul Consiliului Coordonator al Audiovizualului este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.”
    Art. XV. – Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35,  art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 14 alineatul (2), literele t) şi u) vor avea următorul cuprins:
    „t) alege, la propunerea primarului, viceprimarul (viceprimarii), precum şi îl (îi) eliberează din funcţie, în condiţiile prezentei legi;
    u) numeşte, în bază de concurs desfăşurat în condiţiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, secretarul consiliului, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale secretarului, deleagă primarului competenţa evaluării performanţelor lui profesionale;”
    2. La articolul 20 alineatul (1), în propoziţia a doua textul „eliberarea din funcţie a” se înlocuieşte cu textul „încetarea raporturilor de serviciu ale”.
    3. La articolul 26:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Primarul şi viceprimarii cad sub incidenţa Legii privind statutul alesului local.”;
    alineatul (6) se exclude.
    4. La articolul 29 alineatul (1) litera c), textul „eliberează din funcţie” se înlocuieşte cu textul „încetează raporturile de serviciu sau de muncă cu”.
    5. La articolul 31 alineatul (2), textul „ , în conformitate cu Legea serviciului public şi legislaţia muncii” se exclude.
    6. Articolul 38:
    în titlul articolului şi la alineatul (1), cuvîntul „Desemnarea” se înlocuieşte cu cuvîntul „Numirea”;
    la alineatul (2), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului, conform Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.”;
    la alineatul (3), sintagma „Legii serviciului public” se înlocuieşte cu sintagma „Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a consiliului. Evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului se face de către primar, în baza deciziei consiliului.”
    7. La articolul 40 alineatul (3), textul „eliberării din funcţie a” se înlocuieşte cu textul „încetării raporturilor de serviciu sau de muncă ale”;
    8. La articolul 43 alineatul (1):
    litera l)  va avea următorul cuprins:
    „l) alege, la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţii şi îi eliberează din funcţie, în condiţiile prezentei legi;”
    la litera n), cuvîntul „desemnează” se înlocuieşte cu cuvîntul „numeşte”.
    9. Articolul 50:
    la alineatul (1), cuvintele „în condiţiile legii,” se exclud;
    la alineatul (2), textul „în condiţiile Legii serviciului public şi a legislaţiei muncii,” se exclude.
    10. Articolul 51:
    la alineatul (3), textul „eliberării din funcţie a” se înlocuieşte cu textul „încetării raporturilor de serviciu sau de muncă ale”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins;
    „(4) Preşedintele raionului numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul preşedintelui, încheie şi reziliază contractele individuale de muncă cu personalul aparatului fără statut de funcţionar public, administrează personalul, stabileşte atribuţiile acestora.”
    11. La articolul 52:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului cad sub incidenţa Legii privind statutul alesului local.”;
    alineatul (6) se exclude.
    12. Articolul 59:
    la alineatul (1), textul „ , după consultarea cu Consiliul municipal Chişinău, numeşte” se înlocuieşte cu textul „numeşte, în condiţiile legii,”;
    la alineatul (2), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Personalul preturii este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii  nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.”
    13. Articolul 60:
    la alineatul (3), propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului în temeiul şi în modul stabilite de Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.”;
    la alineatul (4), textul „Legii serviciului public” se înlocuieşte cu textul „Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a consiliului raional, a Consiliului municipal Chişinău sau a consiliului sectoral al municipiului Chişinău. Evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului  se face de către preşedintele raionului, Primarul General al municipiului Chişinău sau primarul sectoral al municipiului Chişinău, în baza deciziei consiliului respectiv.”
    14. La articolul 64 alineatul (1) litera d), textul „eliberare a” se înlocuieşte cu textul „încetare a raporturilor de serviciu sau de muncă ale”.
    15. La articolul 82 alineatul (2), cuvîntul „muncii” se înlocuieşte cu cuvintele „în vigoare”.
    Art. XVI. – Legea nr. 59-XVI din 15 martie 2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 64-66, art. 296) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), textul „Legii serviciului public” se înlocuieşte cu textul „Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
    2. La articolul 9:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 9. Incompatibilităţi şi restricţii”;
    la alineatul (3), textul „Legea serviciului public” se înlocuieşte cu textul „Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
    3. În titlul capitolului III, cuvîntul „atestarea” se înlocuieşte cu textul „evaluarea performanţelor profesionale ale”.
    4. Articolul 13 se completează, în final, cu cuvintele „ , precum şi prin alte modalităţi prevăzute de Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
    5. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 18. Evaluarea performanţelor profesionale
                           ale grefierului
    Grefierul este supus procedurii de evaluare a performanţelor profesionale în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.”
    6. În titlul capitolului V, textul „eliberarea din funcţie a” se înlocuieşte cu textul „încetarea raporturilor de serviciu ale”.
    7. La articolul 23 alineatul (2), textul „legislaţia muncii şi cu cea a serviciului public” se înlocuieşte cu textul „Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
    8. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 24. Încetarea raporturilor de serviciu
    (1) Raporturile de serviciu ale grefierului încetează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    (2) Încetarea raporturilor de serviciu se dispune prin decizia preşedintelui instanţei judecătoreşti care are dreptul de numire în funcţie.
    (3) Decizia de încetare a raporturilor de serviciu poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ competentă.”
    Art. XVII. – La articolul 3 din Legea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 78–81, art. 358), cu modificările ulterioare, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Efectivul de angajaţi civili ai Serviciului este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.”
    Art. XVIII. – Legea nr. 170-XVI din 19 iulie 2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 171–174, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 16:
    titlul articolului va fi:
    „Articolul 16. Corelarea gradelor speciale şi militare”;
    alineatul (2) se exclude;
    la alineatul (3), textul „ , serviciu special ori serviciu public” se înlocuieşte cu textul „ori serviciu special”, iar textul „ , gradului special sau gradului de calificare” se înlocuieşte cu textul „sau gradului special”.
    2. La anexa nr. 2:
    în titlul anexei textul „ , a gradelor militare şi a gradelor de calificare ale funcţionarilor publici” se înlocuieşte cu textul „şi a gradelor militare”;
    din tabel coloniţa „Gradele de calificare ale funcţionarilor publici” se exclude.
    Art. XIX. – Legea nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 120–121, art. 470), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8 se completează cu alineatul (3), cu următorul cuprins:
    „(3) Directorul Serviciului şi adjuncţii lui deţin funcţii de demnitate publică, obţinute prin numire.”
    2. La articolul 16, alineatul (3) se exclude.
    Art. XX. – Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 864), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (1), textul „şi se supun reglementărilor legislaţiei serviciului public” se exclude.
    2. La articolul 23 alineatul (2), textul „legislaţiei serviciului public” se înlocuieşte cu textul „Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                             Mihai GHIMPU

    Nr. 222. Chişinău, 17 septembrie 2010.