HGM1001/2010
ID intern unic:  336505
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1001
din  20.10.2010
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 29.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 211-212     art Nr : 1110
    MODIFICAT
   
HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766

    În scopul implementării prevederilor Legii nr.179-XVIII din 15 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar,  Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                      Veaceslav Negruţa

    Nr. 1001. Chişinău, 20 octombrie 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1001
din 20 octombrie 2010

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Modul de calculare şi de plată a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.535 din 7 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.84-86, art.568), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2, cuvintele „iar coeficientul inflaţiei în perioada de neachitare a lui a depăşit în calcul cumulativ cota de 2 %” se exclud;
    2) la punctul 8 litera c), cuvîntul  „extrabugetare” se substituie cu cuvîntul „speciale”.
    2. Modul de calculare a salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26 aprilie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.73-76, art.570), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 2 alineatul opt, cuvintele „pe durata deplasării în interes de serviciu sau detaşării la alt loc de muncă” se exclud;
    se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „plata salariului mediu pe durata deplasării în interes de serviciu sau a detaşării la alt loc de muncă,”;
    2) la punctul 3 alineatul doi, după cuvintele „din beneficiu” se completează cu cuvintele „salariul stabilit salariatului în cadrul sistemelor netarifare de salarizare”;
    3) la punctul 4, cuvintele „salariul mediu menţinut pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare” se substituie cu cuvintele „salariul mediu plătit salariaţilor remuneraţi în acord sau pe unitate de timp pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaus săptămînal”;
    4) la punctul 6 subpunctul 1), alineatul „pentru plata salariului mediu în zilele de sărbătoare nelucrătoare” se transferă în subpunctul 2) după alineatul opt;
    5) la punctul 8 alineatul trei, cuvintele „pînă la 16 ani” se exclud;
    6) punctul 13 va avea următorul cuprins:
    „13. Salariul mediu care, conform art.111 din Codul muncii, urmează să fie plătit salariaţilor, care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp, în zilele de sărbătoare nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaos săptămînal, se calculează pe o zi lucrătoare, reieşind din perioada de decontare de 3 luni şi în modul specificat la subpunctul 1) al punctului 10 al prezentului Mod de calculare. Totodată, sumele plătite cu o periodicitate mai mare de 3 luni, specificate la punctul 12 al prezentului Mod de calculare, nu se vor include în calcul.
    Salariul mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaos săptămînal nu se plătesc salariaţilor care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp care, în intervalul de timp al lunii calendaristice ce conţine zile de sărbătoare nelucrătoare, nu au activat în urma suspendării contractului individual de muncă conform art.76, art.77 lit.a)-e), art. 78 şi 80 ale Codului muncii ori s-au aflat în concediu suplimentar de studii, ori în concediu fără plată, conform art.120, indiferent de durata lui.”
    3. Punctul 2 din Regulamentul privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 1254 din 15 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.208-211, art.1439), se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „salariaţilor care îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate – 35 ore.”
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) punctul 17 din Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare:
    alineatul cinci va avea următorul cuprins:
    „În limitele mijloacelor speciale aprobate, unor angajaţi salarizaţi în baza Reţelei tarifare unice care au obţinut rezultate deosebite în activitatea desfăşurată li se pot stabili, în baza regulamentului aprobat de Guvern, plăţi cu caracter stimulator majorate cu pînă la 100% faţă de cuantumul stabilit în alineatul de mai sus.”;
    alineatul şase se exclude;
    2) la anexa nr.12, punctul  6 se  completează  în  final  cu  cuvintele „ , precum şi din direcţiile educaţie, tineret şi sport ale sectoarelor mun. Chişinău.”
     [Pct.5 abrogat prin HG710 din 26.09.12, MO205-207/28.09.12 art.766]
    6. Hotărîrea Guvernului nr.863 din 1 august 2006 „Cu privire la stabilirea pentru funcţionarii publici a sporurilor la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.917), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Persoanelor, care deţin funcţii de demnitate publică sau funcţii în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică în autorităţile publice menţionate la compartimentul I al tabelului din punctul 1 al prezentei hotărîri şi în ministere, sporul în cauză se acordă în cuantum de pînă la 20 la sută faţă de salariile lunare, iar pentru cei din alte autorităţi publice centrale şi locale care au dreptul de acces la secretul de stat – în cuantum de 10 la sută faţă de salariile lunare stabilite conform anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005.”;
    2) punctul 61 după cuvintele „funcţionar public din” se completează cu cuvintele „autorităţile administraţiei publice, inclusiv din”.