LPC217/2010
ID intern unic:  336791
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 217
din  17.09.2010
privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova
Publicat : 26.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 231-234     art Nr : 728
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Drapelul de Stat
    Drapelul de Stat al Republicii Moldova (în continuare – Drapelul de Stat) este un simbol oficial major al suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.
    Articolul 2. Descrierea şi imaginea Drapelului de Stat
    (1) Drapelul de Stat reprezintă o pînză dreptunghiulară, cu proporţia dintre înălţimea şi lungimea pînzei de 1:2, tripartită vertical egal, începînd de la lance în culorile albastru, galben şi roşu, şi avînd în mijlocul cîmpului galben imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova, a cărei lăţime constituie 1/5 din lungimea drapelului.
    (2) Blazonarea heraldică a Drapelului de Stat este: tricolor (1:2) vertical albastru-galben (de aur)-roşu, purtînd în mijlocul cîmpului galben imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova (1/5 L).
    (3) Versoul Drapelului de Stat este în oglindă în raport cu faţa pînzei.
    (4) Imaginea grafică standard a Drapelului de Stat este prezentată în anexa nr. 1.
    (5) Nuanţele heraldice ideale ale culorilor Drapelului de Stat sînt albastru (azur) de Berlin, galben crom şi roşu vermion.
    (6) Recomandările tehnice privind respectarea nuanţelor cromatice şi a proporţiilor la fabricarea şi reproducerea Drapelului de Stat sînt stabilite în anexa nr. 2.
    (7) Drapelul de Stat şi imaginea acestuia, indiferent de dimensiunile lor, trebuie să corespundă întocmai nuanţelor şi proporţiilor stabilite.
    (8) Drapelul de Stat de ceremonie arborat sau purtat poate avea decoruri vexilare exterioare suplimentare (franjuri, ciucuri, cravate, panglici, vîrf de hampă etc.), prevăzute în regulamente speciale avizate de Comisia Naţională de Heraldică, acestea neafectînd dimensiunile, proporţiile şi demnitatea drapelului.
    Articolul 3. Respectul faţă de Drapelul de Stat
    (1) Cetăţenii Republicii Moldova şi străinii aflaţi în Republica Moldova sînt datori să manifeste respect faţă de Drapelul de Stat şi să nu comită acte prin care s-ar aduce ofensă acestuia.
    (2) La ceremoniile de arborare a Drapelului de Stat cu prilejul solemnităţilor, asistenţa va sta în picioare, bărbaţii îl vor onora cu capul descoperit, iar militarii de toate gradele vor da onorul conform regulamentelor militare. Persoanele juridice şi fizice pot stabili şi alte formule de onor şi salutare a Drapelului de Stat, în conformitate cu necesităţile lor specifice, prin regulamente speciale proprii avizate de Comisia Naţională de Heraldică.
    (3) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova, conducătorii persoanelor juridice şi persoanele fizice care arborează, utilizează sau reproduc Drapelul de Stat sînt obligaţi să asigure utilizarea corectă, demnitatea şi integritatea acestuia.
    (4) Utilizarea Drapelului de Stat cu încălcarea prevederilor prezentei legi, precum şi profanarea Drapelului de Stat prin murdărire, pătare, inscripţionare, desenare, aplicare a unor obiecte, ardere, călcare în picioare, utilizare în calitate de faţă de masă, husă de scaun, draperie etc. atrag răspunderea contravenţională sau penală stabilită de legislaţie.
    (5) Ziua Drapelului de Stat este 27 aprilie.
    (6) Distrugerea Drapelului de Stat uzat sau deteriorat se face de manieră ceremonioasă, prin ardere în privat.
    (7) Guvernul Republicii Moldova ia act de acţiunile de profanare a Drapelului de Stat în străinătate şi solicită guvernelor ţărilor respective explicaţii şi asigurarea demnităţii Drapelului de Stat.
Capitolul II
ARBORAREA ŞI REPRODUCEREA DRAPELULUI DE STAT
    Articolul 4. Arborarea permanentă
    Drapelul de Stat se arborează permanent:
    a) pe edificiile şi în sediile autorităţilor şi instituţiilor publice, în birourile de serviciu ale conducătorilor, în sălile de şedinţă, de protocol şi de festivităţi ale acestora;
    b) în locurile de dislocare permanentă a unităţilor militare ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova;
    c) la sediul partidelor, al sindicatelor, al instituţiilor de învăţămînt, ştiinţă şi cultură;
    d) la punctele de trecere a frontierei de stat, în porturi, debarcadere, aeroporturi, gări, autogări cu trafic internaţional.
    Articolul 5. Arborarea temporară
    (1) Drapelul de Stat se arborează temporar cu prilejul:
    a) zilelor de sărbătoare – în locurile publice stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;
    b) festivităţilor şi ceremoniilor oficiale de caracter local, naţional şi internaţional – în locurile de desfăşurare a acestora;
    c) vizitelor oficiale întreprinse în Republica Moldova de şefi de state şi de guverne străine, precum şi de înalte personalităţi politice reprezentînd principalele organisme internaţionale interguvernamentale – pe traseele de deplasare a acestora;
    d) desfăşurării ceremoniilor militare, conform regulamentelor militare;
    e) ceremoniilor de depunere a jurămîntului de către Preşedintele Republicii Moldova, membrii Guvernului, militari, judecători, funcţionari publici şi de alţi angajaţi ai statului cu statut special;
    f) desfăşurării competiţiilor sportive – pe stadioane, edificii, complexe şi alte baze sportive;
    g) campaniilor electorale şi pe durata alegerilor – la sediul consiliilor electorale de circumscripţie şi al birourilor electorale ale secţiilor de votare atît din ţară, cît şi de peste hotare;
    h) zilelor de doliu declarate în modul stabilit şi al solemnităţilor funebre – în bernă.
    (2) Jurămîntul militar al studenţilor şi elevilor cetăţeni ai Republicii Moldova trimişi la studii în străinătate se depune în anul întîi de învăţămînt, cu acordul părţilor contractante, la data şi în locul convenit, în cadrul unui ceremonial organizat de Republica Moldova, utilizîndu-se textul jurămîntului şi Drapelul de Stat al Republicii Moldova.
    Articolul 6. Arborarea pe mijloacele de transport
    (1) Drapelul de Stat se arborează permanent ca pavilion pe navele fluviale şi maritime de orice tip şi pe alte ambarcaţiuni ce navighează sub pavilionul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Codului navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova şi ale altor acte normative în domeniu.
    (2) Drapelul de Stat se imprimă pe toate navele aeriene care aparţin Republicii Moldova, pe navele aeriene înregistrate în Republica Moldova, aparţinînd persoanelor fizice şi juridice.
    (3) Drapelul de Stat poate fi imprimat sau arborat pe autovehiculele ce aparţin Republicii Moldova care efectuează transportul internaţional.
    (4) Drapelul de Stat poate fi imprimat sau arborat pe materialul rulant feroviar ce aparţine Republicii Moldova care efectuează transportul internaţional, alături de Stema de Stat a Republicii Moldova şi de abrevierea denumirii „Calea Ferată din Moldova” – „C.F.M.”.
    Articolul 7. Arborarea în străinătate
    (1) Drapelul de Stat se arborează permanent la sediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale Republicii Moldova, precum şi la reşedinţa şefilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare, potrivit uzanţelor de protocol.
    (2) Drapelul de Stat se arborează pe mijloacele de transport ale şefilor de misiuni diplomatice şi de oficii consulare ale Republicii Moldova în deplasările oficiale ale acestora.
    (3) Drapelul de Stat se arborează la acţiunile de protocol desfăşurate în străinătate în afara sediilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, potrivit uzanţelor de protocol.
    (4) Drapelul de Stat se arborează la sediile organismelor internaţionale din care Republica Moldova face parte, în conformitate cu normele dreptului internaţional şi cu protocolul diplomatic.
    (5) Drapelul de Stat poate fi arborat la sediile organizaţiilor şi asociaţiilor cetăţenilor Republicii Moldova de peste hotare cu avizul misiunii diplomatice a Republicii Moldova sau al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
    Articolul 8. Arborarea alături de drapelele altor state
    (1) Drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul Republicii Moldova, cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivităţi şi reuniuni internaţionale, pe clădiri oficiale şi în locuri publice stabilite, numai împreună cu Drapelul de Stat şi cu respectarea prevederilor prezentei legi.
    (2) În cazul arborării Drapelului de Stat împreună cu drapelele altor state pe teritoriul Republicii Moldova, Drapelul de Stat are prioritate şi va ocupa locul de onoare, iar dimensiunile liniare ale altor drapele nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Drapelului de Stat. Fiecare drapel de stat va fi arborat pe catarg sau hampă proprii. Poziţia corectă a Drapelului de Stat faţă de celelalte drapele este prevăzută la anexa nr. 3. Drapelele altor state se arborează în condiţii egale, în ordinea alfabetică a denumirii ţărilor în limba de stat a Republicii Moldova.
    (3) Arborarea Drapelului de Stat la manifestările care se desfăşoară sub egida organizaţiilor internaţionale se face potrivit reglementărilor şi uzanţelor internaţionale.
    (4) În locurile unde se arborează Drapelul de Stat poate fi arborat şi drapelul Uniunii Europene.
    Articolul 9. Arborarea alături de alte drapele
                       din Republica Moldova
    (1) În cazul arborării Drapelului de Stat împreună cu alte drapele naţionale, teritoriale, corporative sau private din Republica Moldova pe teritoriul Republicii Moldova, Drapelul de Stat va ocupa locul de onoare, iar dimensiunile liniare ale altor drapele nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Drapelului de Stat. Poziţia corectă a Drapelului de Stat faţă de celelalte drapele este prevăzută la anexa nr. 3.
    (2) Ordinea de arborare a drapelelor împreună cu Drapelul de Stat, cu respectarea succesiunii descendente, este următoarea:
    a) Drapelul/Pavilionul Civil al Republicii Moldova;
    b) Drapelul/Pavilionul de Stat al Republicii Moldova;
    c) Drapelul/Pavilionul de Război al Republicii Moldova;
    d) Stindardul Preşedintelui Republicii Moldova;
    e) Stindardul Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova;
    f) Stindardul Prim-ministrului Republicii Moldova;
    g) Stindardul ministrului apărării al Republicii Moldova;
    h) drapelele autorităţilor şi instituţiilor naţionale, cu respectarea ierarhiilor;
    i) drapelul municipiului Chişinău, capitala Republicii Moldova;
    j) drapelul UTA Găgăuzia;
    k) drapelele municipale, în ordinea alfabetică a denumirii municipiilor;
    l) drapelele raionale, în ordinea alfabetică a denumirii raioanelor;
    m) drapelele unităţilor teritorial-administrative din componenţa municipiilor şi raioanelor, ierarhic şi în ordinea alfabetică a denumirilor;
    n) drapelele corporative;
    o) drapelele private;
    p) drapelele istorice;
    q) drapelele etnice;
    r) Culorile Naţionale.
    (3) Pe teritoriul Republicii Moldova pot fi arborate numai drapele şi alte însemne vexilare înregistrate oficial de Comisia Naţională de Heraldică în Armorialul General al Republicii Moldova.
    Articolul 10. Reproducerea imaginii Drapelului de
                         Stat în alte însemne şi pe obiecte
    (1) Imaginea Drapelului de Stat poate fi folosită în distincţiile de stat şi în alte însemne vexilare, heraldice, faleristice şi uniformistice de nivel naţional, simbolizînd statalitatea, în conformitate cu rigorile ştiinţifice şi numai cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (2) Imaginea Drapelului de Stat poate fi utilizată în însemnele vexilare, heraldice, faleristice şi uniformistice teritoriale, corporative şi private numai în cazuri excepţionale, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (3) Imaginea Drapelului de Stat poate fi reprodusă nestingherit pe diverse ediţii, suvenire, obiecte de protocol realizate de Preşedintele, Parlamentul sau de Guvernul Republicii Moldova, iar pe alte ediţii, emisiuni poştale, suvenire, obiecte de protocol etc. – numai cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (4) Utilizarea sau reproducerea comercială a Drapelului de Stat se autorizează de către Guvernul Republicii Moldova, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    Articolul 11. Restricţii la arborare şi la utilizare
    (1) Se interzice utilizarea Drapelului de Stat:
    a) sub orice formă, într-un conflict armat la care Republica Moldova nu este parte;
    b) ca mărci de fabrică sau de comerţ ori ca elemente ale acestor mărci;
    c) ca bază pentru elaborarea însemnelor vexilare, heraldice, faleristice şi uniformistice ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi ale celor corporative şi private, exceptînd anumite cazuri de interes naţional stabilite de Comisia Naţională de Heraldică.
    (2) Se interzice publicitatea:
    a) neautentică, ce conţine date care nu corespund realităţii în ce priveşte dreptul de utilizare a Drapelului de Stat;
    b) amorală, care discreditează Drapelul de Stat.
    (3) Drapelul Republicii Moldova nu se arborează:
    a) pe clădirile avariate sau în care se efectuează reparaţii capitale, inclusiv pe cele a căror faţadă se repară;
    b) în alte cazuri asupra cărora decid Preşedintele, Parlamentul sau Guvernul Republicii Moldova, Comisia Naţională de Heraldică sau autorităţile administraţiei publice locale, dacă această interdicţie nu contravine prezentei legi.
Capitolul III
ÎNSEMNELE VEXILARE DERIVATE
DIN DRAPELUL DE STAT
    Articolul 12. Drapelul Naţional al Republicii Moldova
    (1) Pînă la adoptarea unor însemne vexilare distincte, Drapelul de Stat exercită funcţiile Drapelului Naţional al Republicii Moldova, cumulînd calităţile de Drapel Civil, Drapel de Stat şi Drapel de Război.
    (2) În calitate de Drapel Civil al Republicii Moldova, Drapelul de Stat poate fi arborat de persoanele fizice la domiciliu sau la reşedinţa lor, precum şi de persoanele juridice înregistrate oficial în Republica Moldova la sediile lor, cu respectarea prezentei legi.
    Articolul 13. Pavilionul Naţional al Republicii Moldova
    (1) Pînă la adoptarea unor însemne vexilare distincte, Drapelul de Stat exercită funcţiile Pavilionului Naţional al Republicii Moldova, cumulînd calităţile de Pavilion Civil, Pavilion de Stat şi Pavilion de Război.
    (2) Arborarea pavilioanelor Republicii Moldova se face în conformitate cu uzanţele internaţionale şi cutumele marine şi fluviale.
    Articolul 14. Culorile Naţionale ale Republicii
                          Moldova
    (1) Culorile albastru, galben şi roşu din Drapelul de Stat, în succesiunea indicată şi cît mai apropiate de nuanţele exacte definite în prezenta lege, constituie Culorile Naţionale ale Republicii Moldova.
    (2) Culorile Naţionale ale Republicii Moldova, materializate în drapele, fanioane, steguleţe, panglici, eşarfe, brîie, banderole, funde, cocarde, insigne, baloane şi în alte ornamente, tricolore sau separate pe culori şi realizate din materiale naturale sau artificiale, se utilizează în scop decorativ în cadrul unor sărbători, întruniri sau manifestaţii publice, la înfrumuseţarea străzilor, sediilor, locurilor publice şi a altor locuri de adunare, precum şi în alte cazuri cînd utilizarea Drapelului de Stat ar fi pleonastică sau banalizantă.
    (3) Culorile Naţionale ale Republicii Moldova se utilizează nestingherit de toate persoanele juridice şi fizice, cu condiţia respectării demnităţii acestor ornamente.
    Articolul 15. Drapelul de luptă al unităţii militare a
                         Forţelor Armate ale Republicii Moldova
    (1) Drapelul de luptă al unităţilor militare, structurilor, subdiviziunilor şi instituţiilor Forţelor Armate ale Republicii Moldova reprezintă o pînză de mătase dreptunghiulară (825x1650 mm), reluînd pe faţă compoziţia Drapelului de Stat şi purtînd deasupra stemei, în semicerc, strigătul de arme stabilit, iar pe verso – compoziţia Drapelului de Stat în oglindă şi avînd deasupra şi de dedesubtul stemei legendele ce indică apartenenţa drapelului. Pînza are pe perimetru franjuri de aur, exceptînd latura de la lance care este fie prevăzută cu un manşon de îmbrăcare pe hampă, fie festonată cu fir de aur şi înzestrată cu elemente de prindere de catarg. Pe colţurile batantului sînt prinşi cîte un ciucure de aur. Hampa de drapel are lungimea de 2500 mm şi este dotată cu vîrf standard pentru hampele drapelelor instituţiilor de stat ale Republicii Moldova.
    (2) Drapelul de luptă se acordă prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova.
    (3) Regulamentele drapelelor de luptă pentru componentele Forţelor Armate ale Republicii Moldova se aprobă prin decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova.
    Articolul 16. Stindardul Preşedintelui
                         Republicii Moldova
    (1) Stindardul Preşedintelui Republicii Moldova reprezintă o pînză pătrată de purpură, avînd în mijloc Stema de Stat a Republicii Moldova, a cărei acvilă este de aur, şi avînd bordură componată din pătrate de 1/9 h, în culorile naţionale ale Republicii Moldova, în formula albastru-galben-roşu-galben.
    (2) Originalul Stindardului Preşedintelui Republicii Moldova se înmînează Preşedintelui la ceremonia de învestire în funcţie şi se păstrează în biroul său de serviciu.
    (3) Duplicate şi copii ale Stindardului Preşedintelui Republicii Moldova se arborează pe Palatul Preşedintelui din Chişinău, pe alte reşedinţe prezidenţiale pe timpul aflării sale în aceste incinte şi se instalează pe mijloacele de transport ale Preşedintelui.
    (4) Regulamentul Stindardului Preşedintelui Republicii Moldova se aprobă prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    Articolul 17. Stindardul Preşedintelui Parlamentului
                         Republicii Moldova
    (1) Stindardul Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova reprezintă o pînză pătrată, roşie, avînd în mijloc Stema de Stat a Republicii Moldova, a cărei acvilă este de aur, şi avînd bordură componată din pătrate de 1/9 h, în culorile naţionale ale Republicii Moldova, în formula albastru-galben-roşu-galben.
    (2) Originalul Stindardului Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova se păstrează în biroul său de serviciu.
    (3) Duplicate şi copii ale Stindardului Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova se arborează pe reşedinţele oficiale ale Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova pe timpul aflării sale în aceste incinte şi se instalează pe mijloacele de transport ale acestuia.
    (4) Regulamentul Stindardului Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova se aprobă prin hotărîre a Parlamentului, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    Articolul 18. Stindardul Prim-ministrului
                         Republicii Moldova
    (1) Stindardul Prim-ministrului Republicii Moldova reprezintă o pînză pătrată, albastră, avînd în mijloc Stema de Stat a Republicii Moldova, a cărei acvilă este de aur, şi avînd bordură componată din pătrate de 1/9 h, în culorile naţionale ale Republicii Moldova, în formula albastru-galben-roşu-galben.
    (2) Originalul Stindardului Prim-ministrului Republicii Moldova se păstrează în biroul său de serviciu.
    (3) Duplicate şi copii ale Stindardului Prim-ministrului Republicii Moldova se arborează pe reşedinţele oficiale ale Prim-ministrului Republicii Moldova pe timpul aflării sale în aceste incinte şi se instalează pe mijloacele de transport ale acestuia.
    (4) Regulamentul Stindardului Prim-ministrului Republicii Moldova se aprobă prin hotărîre de Guvern, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    Articolul 19. Stindardul ministrului apărării
                         al Republicii Moldova
    (1) Stindardul ministrului apărării al Republicii Moldova se aprobă prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (2) Regulamentul Stindardului ministrului apărării al Republicii Moldova se aprobă prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova, cu avizul Comisiei Naţionale de Heraldică.
    (3) Pînă la adoptarea Stindardului ministrului apărării al Republicii Moldova, în calitate de stindard de funcţie al ministrului apărării se va folosi Drapelul de Stat.
Capitolul IV
MODUL DE ARBORARE A DRAPELULUI DE STAT
    Articolul 20. Arborarea pe catarg
    (1) Catargele de arborare a drapelelor pot fi catarge exterioare permanente (instalate pe imobile sau pe terenuri adiacente imobilelor), catarge exterioare amovibile şi catarge interioare.
    (2) Catargele exterioare se dotează cu un dispozitiv ce permite ridicarea şi coborîrea drapelului, schimbarea rapidă şi coborîrea în bernă şi care este compus, de regulă, dintr-o fungă, două scripete, din verigi de prindere şi fixare etc.
    (3) Dimensiunile drapelului trebuie să fie proporţionale cu lungimea catargului, după cum urmează:
Dimensiunile drapelului
Lungimea catargului
0,825x1,65 m
5–6 m
1x2 m
5,5–7 m
1,5x3 m
9,5–12 m
2x4 m
13,5–15 m
2,5x5 m
15–17 m
    (4) În anumite cazuri, catargele pot fi dotate cu dispozitive pentru arborarea a două sau mai multe drapele. Drapelul de Stat întotdeauna se instalează separat, pe catarg propriu.
    (5) Drapelul se ridică rapid şi se coboară lent, ceremonios. Drapelul se ridică cît mai aproape de vîrful catargului. Funga trebuie să fie întinsă strună.
    (6) Drapelul trebuie manipulat cu veneraţie şi astfel încît să nu atingă niciodată solul sau apa.
    (7) În cazul în care catargul este fixat pe sau lîngă o estradă ori o scenă, acesta trebuie să se afle în dreapta oratorului privind spre spectatori.
    (8) La înălţarea Drapelului de Stat pe catarg în cadrul unor ceremonii solemne, se intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova, asistenţa va sta în picioare, bărbaţii îl vor onora cu capul descoperit, iar militarii de toate gradele vor da onorul conform regulamentelor militare.
    Articolul 21. Arborarea cu hampă
    (1) La arborarea drapelelor cu hampă pe acoperişul sau pe faţada clădirilor, pe acoperiş sau pe faţadă se instalează suporturi speciale, în care să se poată fixa coada hampei.
    (2) Pe acoperiş, hampa drapelului se fixează, de regulă, vertical.
    (3) Pe faţadă, hampa se fixează în suport astfel încît să formeze în raport cu faţada un unghi de cel mult 45 de grade, iar partea de jos a flamurii să se afle la înălţimea de cel puţin 2,5 m de pămînt.
    (4) La o fereastră sau la un balcon, drapelul poate fi arborat şi cu hampa în poziţie orizontală, încît pînza să fluture în poziţie verticală.
    (5) În cazul în care în aceeaşi clădire îşi au sediul mai multe autorităţi sau instituţii publice, Drapelul de Stat se arborează numai într-un singur loc – deasupra sau la stînga intrării principale a clădirii.
    (6) În birouri şi în alte încăperi de serviciu, drapelul cu hampă se fixează vertical în suporturi speciale instalate pe podea, în faţa peretelui principal, în partea stîngă, încît proprietarul biroului aşezat la masa de scris şi privind spre vizitatori sau oratorul privind spre spectatori să aibă drapelul în dreapta sa, în spate.
    (7) La arborarea drapelelor cu hampă în stradă, pe piloni cu suporturi speciale, se respectă regulile amplasării pe faţadele clădirilor.
    Articolul 22. Arborarea desfăşurată pe un perete
    (1) În situaţii temporare de solemnitate redusă sau de urgenţă, Drapelul de Stat poate fi desfăşurat în faţa unui perete fără catarg sau hampă, fie lipit orizontal de perete, fie suspendat vertical sau orizontal de o traversă orizontală agăţată într-un cui. Pe perete Drapelul de Stat se arborează cu faţa spre spectatori, fie în centru, fie în partea stîngă a peretelui.
    (2) În caz de imprimare a imaginii Drapelului de Stat pe peretele unei săli de conferinţe de presă etc., imaginea se imprimă orizontal, în centru, în spatele tribunei sau mesei de conferinţă, la o înălţime care să permită vizionarea integră a Stemei de Stat din drapel, fără ca vorbitorii, stînd în picioare sau la masă, s-o acopere cu capul.
    Articolul 23. Arborarea suspendată
    (1) Drapelul de Stat poate fi arborat suspendat, orizontal sau vertical, deasupra unei străzi, la mijlocul acestei străzi, cu faţa spre călătorii şi pietonii care circulă în direcţia centrului localităţii.
    (2) Drapelul de Stat poate fi arborat vertical pe o traversă orizontală suspendată de vîrful unui catarg cu faţa spre privitor şi avînd catargul în spate sau suspendat pe o traversă pivotantă fixată perpendicular de vîrful unui catarg, cu capul acvilei din Stema de Stat de pe drapel îndreptat spre exterior de la catarg.
    Articolul 24. Arborarea pe autovehicule
    Pe autovehicule Drapelul de Stat se instalează pe un catarg prins rigid în faţă, pe dreapta.
    Articolul 25. Arborarea în semn de doliu
    (1) Drapelul de Stat se arborează în semn de doliu în zilele de doliu declarate în modul stabilit şi în cadrul unor ceremonii funerare.
    (2) Drapelul de Stat pe catarg se arborează în bernă, astfel încît să fluture la jumătatea catargului. Pentru a arbora drapelul în bernă, acesta mai întîi se ridică pînă la vîrful catargului, fără a-l atinge, apoi se coboară încet pînă la mijlocul catargului. De regulă, mijlocul drapelului arborat în bernă coincide cu mijlocul catargului.
    (3) La Drapelul de Stat cu hampă amplasat pe faţada clădirilor, de vîrful hampei se prinde o panglică de culoare neagră, proporţională cu dimensiunea drapelului.
    (4) La Drapelul de Stat cu hampă de ceremonie amplasat fix sau purtat în procesiune, de vîrful hampei se prinde o cravată de culoare neagră.
    (5) În cadrul unei ceremonii funerare însoţite de onorarea cetăţeanului Republicii Moldova decedat, Drapelul de Stat care acoperă sicriul cu corpul neînsufleţit se aşează peste sicriu cu faţa în sus şi cu ghindantul spre capul defunctului. Înainte de coborîrea sicriului în groapă, Drapelul de Stat se ia de pe sicriu, se strînge ceremonios şi se înmînează rudelor decedatului.
    (6) Arborarea Drapelului de Stat în semn de doliu implică arborarea în semn de doliu a tuturor altor drapele utilizate în context.
    Articolul 26. Calendarul şi orarul arborării
    (1) În mod obişnuit, în exterior, în locul arborării permanente, Drapelul de Stat se arborează la răsăritul şi se coboară la apusul soarelui, exceptînd zilele cu timp foarte aspru. Drapelul poate rămîne arborat şi pe timp de noapte dacă este iluminat în mod special.
    (2) Drapelul de Stat se arborează temporar în zilele de sărbătoare declarate în modul stabilit.
    (3) Drapelul de Stat se arborează temporar în bernă în zilele de doliu declarate în modul stabilit.
    (4) Drapelul de Stat se arborează temporar la ora 6.00 şi se coboară după ora 24.00 sau după încheierea festivităţilor şi ceremoniilor prevăzute.
    (5) Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, şefii misiunilor diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova în străinătate şi şeful Marelui Stat Major pot stabili orare speciale pentru arborarea permanentă sau temporară a Drapelului de Stat în aria lor de competenţă.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 27
    Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    Articolul 28
    La data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) se abrogă:
    – Hotărîrea Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti nr. 17-XII din 12 mai 1990 despre aprobarea Regulamentului cu privire la Drapelul de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1990, nr. 5, art. 93);
    – Legea nr. 82-XII din 5 iunie 1990 despre introducerea unor completări în Regulamentul cu privire la Drapelul de Stat al Republicii Moldova (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldova, 1990, nr. 6–7, art. 132);
    b) Preşedintele Republicii Moldova va abroga Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 93 din 20 aprilie 1992 cu privire la folosirea simbolurilor de stat ale Republicii Moldova pe navele aeriene şi fluviale şi pe transportul feroviar (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr. 4, art. 100), cu modificările ulterioare introduse prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 134 din 2 septembrie 1993.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Mihai GHIMPU

    Nr. 217. Chişinău, 17 septembrie 2010.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3