LPM242/2010
ID intern unic:  336797
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 242
din  24.09.2010
cu privire la taxele consulare
Publicat : 26.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 231-234     art Nr : 732     Data intrarii in vigoare : 24.12.2010
    MODIFICAT
   
LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19
    LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709
    LP301 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.42
    LP98 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.405
    LP313 din 20.12.13, MO27-34/07.02.14 art.65
   
LP40 din 15.03.12, MO92/15.05.12 art.294
    LP276 din 27.12.11, MO21-24/27.01.12 art.58    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Scopul şi sfera de aplicare
    Prezenta lege reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova.
    Articolul 2. Noţiuni generale
    În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    taxă consulară – plată efectuată la bugetul de stat de către persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova (în continuare – instituţiile serviciului diplomatic);
     funcţionar consular – persoană din cadrul instituţiilor serviciului diplomatic, împuternicită să presteze servicii consulare;
     supralegalizare consulară – acţiune de confirmare a semnăturii persoanei şi a sigiliului aplicate pe un act oficial eliberat de o instituţie a unui alt stat şi care urmează să producă efecte juridice în Republica Moldova; acţiune de confirmare a semnăturii persoanei şi a sigiliului aplicate pe un act oficial eliberat de o instituţie din Republica Moldova şi care urmează să producă efecte juridice într-un alt stat;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP313 din 20.12.13, MO27-34/07.02.14 art.65]
    viză - autorizaţie acordată cetăţeanului unui alt stat sau apatridului, care îi conferă dreptul de a intra pe teritoriul Republicii Moldova sau de a-l tranzita, precum şi dreptul de a se afla pe teritoriul ţării pentru o perioadă determinată;
     paşaport mortuar – act eliberat de instituţiile serviciului diplomatic, care permite transportarea unui corp uman neînsufleţit dintr-un alt stat în Republica Moldova, inclusiv tranzitarea unor state terţe;
     cheltuieli aferente – cheltuieli suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare;
     originar din Republica Moldova – persoană care s-a născut pe teritoriul actual al Republicii Moldova şi poate face dovada unui act în care se menţionează acest lucru;
    titlu de călătorie – document de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova cetăţenilor Republicii Moldova, apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, precum şi cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un asemenea document la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova;
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP40 din 15.03.12, MO92/15.05.12 art.294]
   
emigrare autorizată – permisiune oficială a autorităţilor Republicii Moldova privind plecarea pentru stabilirea cu domiciliu în străinătate.
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP313 din 20.12.13, MO27-34/07.02.14 art.65]
     Articolul 3. Subiecţii impunerii
     (1) Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova, cele străine, rezidente şi nerezidente, precum şi apatrizii.
     (2) Pentru apatrizi sînt prevăzute aceleaşi taxe ca şi pentru cetăţenii statului de reşedinţă al acestora.
     Articolul 4. Obiectul impunerii
    Taxa consulară se încasează pentru:
    a) perfectarea setului de documente privind obţinerea paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova şi privind obţinerea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;
    [Art.4 lit.a) modificată prin LP313 din 20.12.13, MO27-34/07.02.14 art.65]
    b) supralegalizare consulară;
    [Art.4 lit.b) modificată prin LP313 din 20.12.13, MO27-34/07.02.14 art.65]
    c) solicitarea unui act sau a unei informaţii;
    d) examinarea cererilor privind cetăţenia Republicii Moldova;
    e) eliberarea adeverinţelor privind cetăţenia Republicii Moldova;
    f) perfectarea vizelor;
    [Art.4 lit.g) abrogată prin LP276 din 27.12.11, MO21-24/27.01.12 art.58]
    h) examinarea cererilor privind emigrarea autorizată a cetăţenilor Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv;
    [Art.4 lit.h) modificată prin LP313 din 20.12.13, MO27-34/07.02.14 art.65]
    i) înregistrarea căsătoriei;
    j) eliberarea certificatului de căsătorie;
    k) înregistrarea divorţului;
    l) transcrierea actelor de stare civilă;
    m) examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv;
    n) îndeplinirea actelor notariale;
    o) întocmirea şi eliberarea documentelor cu caracter consular conform legislaţiei Republicii Moldova şi/sau conform legislaţiei altor state.
    Articolul 5. Cuantumul taxelor consulare
    Cuantumul taxelor consulare se stabileşte conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, care sînt parte integrantă a prezentei legi.
 Capitolul  II
 DISPOZIŢII SPECIALE
    Articolul 6. Încasarea taxelor consulare
    (1) Taxa consulară se încasează anticipat, pînă la efectuarea acţiunii consulare.
    (2) Serviciile consulare nu sînt supuse taxei de stat sau oricăror altor taxe stabilite de autorităţile administraţiei publice centrale sau locale.
    (3) În cazul serviciilor consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, taxa consulară se încasează în lei. Achitarea se efectuează la conturile bancare ale Trezoreriei de Stat.
    (4) În cazul serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova, taxa consulară se încasează în euro sau în valuta ţării de reşedinţă. Taxa percepută în valuta ţării de reşedinţă (în cazul în care euro nu este valuta ţării de reşedinţă) se calculează la începutul fiecărui trimestru, conform cursului mediu al trimestrului precedent, existent în statul de reşedinţă faţă de euro, stabilit de banca centrală a ţării de reşedinţă.
    (5) Dovada achitării taxei consulare se face prin prezentarea bonului bancar sau a bonului de plată eliberat de instituţiile serviciului diplomatic, precum şi în alt mod stabilit în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 7. Cheltuielile aferente
    (1) Pe lîngă plata taxelor consulare, persoanele fizice şi juridice care beneficiază de servicii consulare acoperă şi cheltuielile aferente suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare.
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP98 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.405]
    (2) Plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente nu se atribuie la taxele consulare şi nu se includ în acestea.
    (3) Mărimea plăţii pentru cheltuielile aferente se aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la propunerea misiunilor diplomatice, inclusiv a reprezentanţelor permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi a oficiilor consulare sau, după  caz, a Direcţiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP98 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.405]
    (4) Modul de încasare, decontare, evidenţă şi utilizare a sumelor băneşti se stabileşte printr-un regulament, aprobat de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în comun cu Ministerul Finanţelor.
    (5) În cazul prestării serviciilor consulare scutite de taxă consulară conform art. 8,  taxa pentru cheltuielile aferente nu se încasează.
    Articolul 8. Serviciile scutite de taxă consulară
    (1) Taxa consulară nu se încasează:
    a) la prestarea serviciilor consulare, în cazurile în care se acţionează în numele Republicii Moldova, pentru dobîndirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale ale statului;
    b) la eliberarea paşapoartelor diplomatice şi a paşapoartelor de serviciu;
    c) la acordarea vizelor pentru funcţionarii organizaţiilor internaţionale în cazul deplasărilor de serviciu, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
    d) la acordarea, în condiţii de reciprocitate, a vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice şi consulare străine, precum şi pentru membrii familiilor acestora;
    e) la acordarea vizelor pentru membrii delegaţiilor guvernamentale sau parlamentare străine şi pentru alte persoane invitate oficial, precum şi pentru membrii familiilor acestora care îi însoţesc;
    f) la perfectarea vizelor pentru consulii onorifici ai Republicii Moldova, precum şi pentru membrii familiilor acestora (soţ/soţie şi copii pînă la 18 ani);
    g) la perfectarea vizelor pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
    h) la eliberarea vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu;
    i) la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani;
    j) la perfectarea demersurilor, adresate misiunilor diplomatice sau consulare străine, de solicitare a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, precum şi pentru titularii paşapoartelor de cetăţean al Republicii Moldova, membri ai delegaţiilor oficiale ale Republicii Moldova;
    k) la înregistrarea, supralegalizarea consulară şi transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă;
    [Art.8 al.(1), lit.k) modificată prin LP313 din 20.12.13, MO27-34/07.02.14 art.65]
    l) la autentificarea cererii tatălui sau a cererii comune a părinţilor copilului privind paternitatea şi remiterea cererii respective către organul de stare civilă ce păstrează actul de naştere la care se face referinţă;
    m) la înregistrarea, supralegalizarea consulară şi transcrierea actelor de deces, întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova decedaţi pe teritoriul statului de reşedinţă, precum şi la eliberarea paşaportului mortuar;
    [Art.8 al.(1), lit.m) modificată prin LP313 din 20.12.13, MO27-34/07.02.14 art.65]
    n) la prestarea serviciilor consulare în cazurile legate de expedierea de ajutoare umanitare în Republica Moldova;
    o) la includerea în evidenţa consulară a cetăţenilor Republicii Moldova;
    p) la prestarea de servicii consulare persoanelor identificate drept victime ale traficului de fiinţe umane în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    q) la eliberarea titlului de călătorie şi a altor tipuri de documente la solicitarea autorităţii statului de reşedinţă sau a celui acreditar;
    r) la aplicarea, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a apostilei pe actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice, emise de acestea în interes propriu;
    s) la rectificarea greşelilor comise din vina persoanei responsabile la întocmirea diferitelor acte;
    t) la autentificarea testamentelor şi contractelor de transmitere a averii în folosul statului ori în scop de caritate;
    u) la supralegalizarea copiilor (duplicatelor) de pe documentele referitoare la decorarea cu medalii a mamelor cu 3 sau mai mulţi copii;
    [Art.8 al.(1), lit.u) modificată prin LP313 din 20.12.13, MO27-34/07.02.14 art.65]
    v) la prestarea de servicii consulare angajaţilor instituţiilor serviciului diplomatic;
    w) la perfectarea de vize persoanelor originare din Republica Moldova;
    x) la eliberarea actelor pe numele minorului/elevului/studentului, cetăţean al Republicii Moldova, destinate prezentării în instituţiile de învăţămînt.
    (2) În cazuri excepţionale, la solicitarea scrisă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în imposibilitate de plată, conducătorii instituţiilor serviciului diplomatic, conducătorul subdiviziunii afaceri consulare, precum şi funcţionarii consulari sînt în drept să-i scutească pe aceşti cetăţeni de achitarea taxei consulare la eliberarea titlului de călătorie.
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP313 din 20.12.13, MO27-34/07.02.14 art.65
    [Art.8 al.(3) abrogat prin LP301 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.42]
    [Art.8 al.(3) introdus prin LP313 din 20.12.13, MO27-34/07.02.14 art.65]
     Articolul  9. Restituirea taxei consulare
    (1) Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:
    a) cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
    b) cînd plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii.
    (2) În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată.
    (3) Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.
    (4) Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la instituţia serviciului diplomatic într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii va fi prezentată solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.
    (5) Modalităţile de restituire a taxelor consulare încasate, modul de decontare şi de evidenţă a sumelor băneşti ce urmează a fi restituite se aprobă de Guvern.
    Articolul 10. Răspunderea
    Funcţionarul consular, alte persoane cu funcţii de răspundere poartă răspundere disciplinară, civilă, administrativă sau penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru corectitudinea calculării şi încasării, pentru depunerea la timp şi în volum deplin a taxelor consulare şi a sumelor băneşti de la acoperirea cheltuielilor aferente, pentru corectitudinea evidenţei şi decontării acestora.
Capitolul  III
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 11. Prevederi speciale
    În cazul în care tratatele internaţionale stabilesc alte taxe consulare decît prezenta lege, se aplică prevederile tratatului internaţional.
    Articolul 12. Intrarea în vigoare
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 24 decembrie 2010.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 26 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 121–123, art. 1076), cu modificările şi completările ulterioare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Mihai GHIMPU

    Nr. 242. Chişinău, 24 septembrie 2010.

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP98 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.405]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP313 din 20.12.13, MO27-34/07.02.14 art.65]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP313 din 20.12.13, MO27-34/07.02.14 art.65]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP276 din 27.12.11, MO21-24/27.01.12 art.58]

   
[Anexa nr.3 abrogată prin LP301 din 22.12.16, MO9-18/13.01.17 art.42]
    [Anexa nr.3 introdusă prin LP313 din 20.12.13, MO27-34/07.02.14 art.65]