OMSC647/2010
ID intern unic:  336941
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 647
din  21.09.2010
cu privire la efectuarea întreruperii voluntare
 a cursului sarcinii în condiţii de siguranţă
Publicat : 10.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 948
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 782 din 9.11.2010
Ministru
___________ Alexandru TĂNASE

    În scopul asigurării serviciilor calitative şi accesibile de întrerupere voluntară a cursului sarcinii, conform prevederilor articolului 32 al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), articolele 6 şi 7 ale Legii nr. 185-XV din 24 mai 2001 cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 90-91, art. 697) şi articolele 5 şi 9 ale Legii nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 176-181, art. 867),
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii, conform anexei nr. 1.
    2) Fişa medicală pentru efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii (Formularul nr. 003-3/e), conform anexei nr. 2.
    3) Registrul de evidenţă a intervenţiei de întrerupere voluntară a cursului sarcinii (Formularul nr. 003-4/e), conform anexei nr. 3.
    2. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare:
    1) vor organiza prestarea serviciilor de întrerupere a sarcinii în conformitate cu prevederile prezentului ordin;
    2) vor asigura condiţiile necesare pentru prestarea serviciilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii;
    3) vor efectua trimestrial analiza calităţii serviciilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii, cu punerea în discuţie anuală la Şedinţa Consiliului Medical;
    4) vor asigura raportarea statistică a efectuării întreruperii voluntare a cursului sarcinii către Centrul Naţional de Management în Sănătate conform prevederilor prezentului Regulament.
    3. Specialiştii principali al Ministerului Sănătăţii în planificarea familială  şi obstetrică şi ginecologie, în comun cu Institutul de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului:
    1) vor asigura monitorizarea şi controlul implementării şi realizării prevederilor Regulamentului în cauză.
    2) vor efectua semestrial şi anual analiza efectuării intervenţiilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii în instituţiile medico-sanitare din republică, cu prezentarea informaţiei exhaustive privind situaţia curentă şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia.
    4. Direcţia politici asistenţa medicală femeii, copilului şi grupurilor vulnerabile a Ministerului Sănătăţii va asigura suportul consultativ-metodic necesar pentru implementarea prevederilor prezentului ordin.
    5. Se abrogă pct.7 din anexa la ordinul Ministerului Sănătăţii nr.139 din 28 mai 2002 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară din instituţiile medicale”, Fişa medicală de întrerupere a sarcinii (Formularul 003-1/e).
    6. Controlul executării ordinului în cauză se atribuie dlui Gheorghe Ţurcanu, viceministrul sănătăţii.

    VICEMINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                             Octavian GRAMA

    Nr. 647. Chişinău, 21 septembrie 2010.

Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Sănătăţii
nr. 647 din 21 septembrie 2010
REGULAMENT
privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul pentru efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii (în continuare Regulament) stabileşte cadrul normativ de activitate a instituţiilor medico-sanitare privind prestarea serviciilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii.
    2. Noţiunea de întrerupere voluntară a cursului sarcinii este definită prin întreruperea cursului sarcinii bazat pe alegere, atît în baza dreptului femeii la sănătatea reproducerii prin prisma drepturilor omului, inclusiv dreptul femeii la maternitate, precum şi la libera alegere a instituţiei medico-sanitare care prestează servicii de întrerupere voluntară a cursului sarcinii (în continuare instituţie medico-sanitară), electiv şi în baza indicaţiilor medicale şi sociale, stabilite de Ministerul Sănătăţii în prezentul Regulament.
Capitolul II. Obiectivele principale
    3. Asigurarea accesibilităţii universale a femeii gravide la servicii de întrerupere voluntară a cursului sarcinii.
    4. Asigurarea serviciilor medicale de înaltă calitate de întrerupere voluntară a cursului sarcinii, fără pericol pentru viaţa şi sănătatea reproductivă a femeii gravide.
    5. Promovarea celor mai sigure, inofensive şi calitative practici ale îngrijirii în întreruperea voluntară a cursului sarcinii, bazate pe dovezi ştiinţifice.
    6. Promovarea principiilor şi drepturilor esenţiale ale femeii gravide în îngrijirile de întrerupere voluntară a cursului sarcinii (dreptul la consiliere, acord informat, garantarea respectării intimităţii şi confidenţialităţii).
Capitolul III. Organizarea prestării serviciilor
de întrerupere voluntară a cursului sarcinii
Secţiunea 1. Condiţii privind organizarea activităţii
 de întrerupere voluntară a cursului sarcinii

    7. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii se efectuează conform prevederilor Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373).
    8. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii se efectuează în instituţia medico-sanitară care prestează acest gen de servicii, la alegerea femeii gravide, indiferent de locul de trai sau viza de reşedinţă.
    9. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii se efectuează numai de medicii specialişti în obstetrică-ginecologie, instruiţi în prestarea acestui gen de servicii.
    10. Medicii rezidenţi în obstetrică-ginecologie pot efectua întreruperea voluntară a cursului sarcinii doar sub supravegherea responsabililor pentru instruirea şi pregătirea lor.
    11. Instituţia medico-sanitară garantează accesul liber şi nestingherit al femeilor gravide la serviciul de întrerupere voluntară a cursului sarcinii şi efectuarea acestuia în condiţii de confidenţialitate.
    12. Instituţia medico-sanitară informează  fiecare femeie gravidă, care se adresează pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii, asupra metodelor, alternativelor, precum şi asupra riscurilor  existente, conform prevederilor Legii nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 176-181, art. 867).
    13. Instituţia medico-sanitară efectuează  întreruperea voluntară a cursului sarcinii prin metoda aleasă de femeia gravidă sau o referă către altă instituţie medico-sanitară care prestează servicii de întrerupere a sarcinii prin metoda aleasă de femeia gravidă.
    14. Instituţia medico-sanitară afişează în loc vizibil şi accesibil drepturile pacientului şi tarifele intervenţiilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii în perioada primelor 12 săptămîni, conform actelor normative în vigoare.
    15. Medicii obstetricieni ginecologi, care efectuează întreruperea voluntară a cursului sarcinii, vor menţine evidenţa zilnică a pacientelor în Registrul de evidenţă a intervenţiei de întrerupere voluntară a cursului sarcinii (anexa nr.3 la ordin).
    16. Examinarea la prezenţa maladiilor sexual-transmisibile şi aprecierea gradului de puritate a vaginului, la necesitate, se efectuează înainte de întreruperea voluntară a cursului sarcinii, cu prealabila explicare a necesităţii şi acordului informat al pacientei.
    17. În cazul depistării proceselor inflamatorii acute şi subacute de diverse localizări şi a bolilor infecţioase acute, intervenţia de întrerupere voluntară a cursului sarcinii se efectuează după tratamentul acestora, luînd în consideraţie şi termenul sarcinii.
    18. Femeile gravide, care efectuează o întrerupere voluntară a cursului sarcinii, înainte de efectuarea intervenţiei îşi vor exprima consimţămîntul prin semnarea acordului informat (anexele nr. 3 şi 4 la Regulament), care se anexează la Fişa medicală de întrerupere voluntară a cursului sarcinii (anexa nr. 2 la ordin).
    19.  La femeile gravide cu vîrstă sub 16 ani întreruperea voluntară a cursului sarcinii se efectuează cu consimţămîntul reprezentantului său legal, conform prevederilor Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu excepţia cazurilor cînd sarcina pune în pericol viaţa femeii gravide.
    20.  În cazul unei intervenţii medicale de urgenţă, necesare pentru a salva viaţa femeii gravide, cînd aceasta nu-şi poate exprima voinţa, iar consimţămîntul reprezentantului său legal nu poate fi obţinut la timp, personalul medical, abilitat în modul stabilit de legislaţie, are dreptul de a lua decizia respectivă în interesul femeii.
    21. Antecedentele medicale şi reacţiile alergice ale pacientei, vîrsta gestaţională (confirmată şi consemnată în baza anamnezei menstruale şi examenului clinic), semnele vitale înainte şi după intervenţie (tensiunea arterială, pulsul, temperatura), de asemenea, se înregistrează în Fişa medicală de întrerupere voluntară a cursului sarcinii.
    22. Grupa sanguină şi Rh se determină în cazul în care nu sînt cunoscute şi documentate în buletinul de identitate. Femeilor gravide cu Rh-negativ se oferă Imunoglobulina antirezus.
    23. Efectuarea/neefectuarea izoimunizării se înregistrează în  Registrul de evidenţă a intervenţiei de întrerupere a cursului sarcinii.
    24. Consilierea postavort şi eliberarea de contraceptive se documentează în Registrul de evidenţă a intervenţiei de întrerupere a cursului sarcinii, cu semnătura de confirmare a pacientei.
    25. Medicii obstetricieni-ginecologi, care efectuează întreruperea voluntară a cursului sarcinii, la necesitate,  vor elibera certificat de concediu medical pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.469 din 24 mai 2005 „Cu privire la aprobarea instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 77-79, art. 529). La solicitarea pacientei, în certificatul de concediu medical nu se va indica diagnosticul de avort.
    26. Despre complicaţiile survenite în urma întreruperii voluntare a cursului sarcinii, medicul obstetrician-ginecolog curant, de comun cu şeful subdiviziunii, în mod de urgenţă anunţă conducătorul instituţiei medico-sanitare, care informează Secţia de evaluare, monitorizare şi integrare a serviciilor medicale a Institutului de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului.
    27. Instituţia medico-sanitară întocmeşte Raportul statistic nr. 13 „Privind  întreruperea de sarcină” (aprobat prin Ordinul nr. 106 din 6 octombrie 2008 al Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova), care se prezintă trimestrial, semestrial şi anual către Centrul Naţional de Management în Sănătate.
    28. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii se codifică şi se raportează după Clasificaţia Internaţională a Maladiilor (CIM) revizia a X OMS.
 Secţiunea 2. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii
 în perioada primelor 12 săptămîni
de sarcină
    29. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii în perioada primelor 12 săptămîni de sarcină se efectuează în instituţiile medico-sanitare publice şi private.
    30. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii prin metoda medicamentoasă, în perioada primelor 9 săptămîni, fără patologie asociată, se efectuează de către medicii obstetricieni-ginecologi, care au pregătirea necesară în metoda avortului medicamentos, în Asociaţiile Medicale Teritoriale, Centrele de Sănătate a Femeii, Secţiile Consultative din cadrul Centrelor Perinatologice, în secţia de sănătate a reproducerii a Centrului Naţional Sănătatea Reproducerii şi Genetică Medicală.
    31. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii prin metoda vacuum aspirării manuale sau electrice, în perioada primelor 10 săptămîni, fără patologie asociată, se efectuează de către medicii obstetricieni-ginecologi, care au pregătirea necesară în metoda vacuum aspirării manuale sau electrice, în Asociaţiile Medicale Teritoriale, Centrele de Sănătate a Femeii, Secţiile Consultative din cadrul Centrelor Perinatologice, în secţia de sănătate a reproducerii a Centrului Naţional Sănătatea Reproducerii şi Genetică Medicală.
    32. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii cu termen între 10-12 săptămîni de sarcină se efectuează în instituţiile medico-sanitare ce oferă asistenţă medicală specializată spitalicească (secţii de ginecologie sau obstetrică-ginecologie) prin metoda vacuum aspirării manuale/electrice sau raclaj, daca metodele de aspirare vacuum nu sînt disponibile.
    33. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii în perioada primelor 12 săptămîni cu patologie asociată (cu risc major pentru pacientă)  şi la pacientele cu  vîrstă sub 16 ani (indiferent de prezenţa sau nu a patologiei asociate), se efectuează numai în instituţia medico-sanitară ce oferă asistenţă medicală specializată spitalicească (secţii de ginecologie sau obstetrică-ginecologie).
    34. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii în perioada primelor 12 săptămîni se efectuează sub anestezie locală sau generală, la alegerea pacientei, după informarea ei în cadrul consilierii, şi expimarea consimţămîntului prin semnarea acordului informat.
    35. La externare medicul va completa şi oferi pacientei Extrasul medical (Formular nr. 027/e), cu menţionarea diagnosticului, metodei efectuate pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii şi recomandărilor la domiciliu.
Secţiunea 3. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii
 după primele 12 săptămîni de sarcină

    36. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii după primele 12 săptămîni de sarcină se efectuează doar în instituţiile medico-sanitare publice.
    37. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii după primele 12 săptămîni şi pînă la sfîrşitul săptămînii a 21-a de sarcină se efectuează la indicaţii medicale (anexa nr. 1 la Regulament) şi sociale (anexa nr. 2 la Regulament).
    38. Instituţia medico-sanitară, ce oferă asistenţă medicală specializată de ambulator:
    1) prin intermediul medicilor obstetricieni-ginecologi, asigură perfectarea Fişei personale a gravidei şi lăuzei (formular nr. 111/e) şi perfectarea îndreptării către Compania Naţională de Asigurare în Medicină teritorială pentru eliberarea poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
    2) asigură efectuarea investigaţiilor, consultaţiilor medicilor specialişti de profil în argumentarea indicaţiilor şi asigură evidenţa cazurilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii după primele 12 săptămîni şi pînă la sfîrşitul săptămînii a 21-a de sarcină;
    3) aprobă prin ordin Comisia Medical-Consultativă în următoarea componenţă: directorul medical al instituţiei medico-sanitare publice, medicul curant specialist obstetrician-ginecolog, medic specialist medicina internă, şeful secţiei obstetrică, jurist din cadrul instituţiei medico-sanitare publice.
    39. Comisia Medical-Consultativă:
    1) selectează indicaţiile medicale sau sociale pentru fiecare caz aparte, în baza cererii femeii gravide, documentaţiei juridice şi/sau medicale prezentate, şi consimţămîntul femeii gravide prin semnarea acordului informat;
    2) eliberează trimitere-extras (formularul 027/e), ce serveşte bilet de trimitere pentru spitalizarea femeii gravide în staţionarul obstetrical-ginecologic.
    40. Instituţia medico-sanitară ce oferă asistenţă medicală specializată  spitalicească:
    1) asigură perfectarea Fişei medicale a bolnavului din staţionar, Forma nr. 003/e;
    2) efectuează evidenţa fiecărei femei gravide pentru întrerupere voluntară a cursului sarcinii după primele 12 săptămîni în Registrul de evidenţă a internărilor bolnavilor şi renunţărilor la spitalizare, Forma nr. 001/e, şi Registrul de înregistrare a intervenţiilor chirurgicale în staţionar, Forma nr. 008/e;
    3) efectuează intervenţia de întrerupere a cursului sarcinii.
    41. Prezenţa malformaţiilor congenitale la făt va fi confirmată de cel puţin 2 specialişti în ultrasonografie, inclusiv unul din cadrul Centrului Perinatologic de nivelul III pînă la sfîrşitul săptămînii 21 de gestaţie.
    42. În caz de diagnostic incert de malformaţii congenitale, femeia gravidă se va îndrepta în Centrul Naţional Sănătatea Reproducerii şi Genetică Medicală, pentru confirmarea diagnosticului şi oferirea consilierii privind pronosticul şi perspectivele postnatale.
    43. Confirmarea malformaţiilor congenitale şi aberaţiilor cromozomiale se efectuează prin efectuarea examenului patomorfologic al produsului de concepţie, cu documentarea (fotografierea) malformaţiilor fetale, care se anexează la Fişa medicală a bolnavului din staţionar, Forma nr. 003/e.

    anexa nr.1

Anexa nr. 2
la Regulamentul  pentru efectuarea
întreruperii voluntare a cursului sarcinii

Indicaţiile sociale
pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii după 12 săptămîni
şi pînă la sfîrşitul săptămînii a 21-a de sarcină:
    1. vîrsta femeii gravide sub 18 ani şi peste 40 ani; 
    2. sarcina survenită în urma violului, incestului sau a traficului cu fiinţe umane;
    3. divorţ în timpul sarcinii;
    4. decesul soţului în timpul sarcinii;
    5. privaţiune de libertate sau de drepturi părinteşti a unuia sau a ambilor soţi;
    6. femeile gravide aflate în procesul de migraţie;
    7. femeile gravide cu 5 şi mai mulţi copii;
    8. femeile gravide care au în grija sa:
    1) un copil mai mic de 2 ani;
    2) unul sau mai mulţi membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate, care necesită îngrijire, conform concluziei Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii;
    9. asocierea a minim 2 circumstanţe: lipsa domiciliului, lipsa surselor financiare de existenţă, abuz de alcool sau/şi droguri, acte de violenţă domestică, vagabondaj.

  Anexa nr. 3
la Regulamentul pentru efectuarea
 întreruperii voluntare a cursului sarcinii
Acord informat
pentru intervenţia de aspiraţie vacuum electrică sau manuală
    Vacuum aspiraţia este intervenţia prin intermediul căreia conţinutul cavităţii uterine este evacuat prin o canulă specială folosind presiunea negativă produsă de aspiratorul vacuum electric sau de o sursă manuală de aspiraţie vacuum. Canula este moale, flexibilă, nu atinge pereţii uterului şi, din această cauză, vacuum aspiraţia este mai puţin traumatică.
    Avantajele aspiraţiei vacuum electrice sau manuale:
    1. Prin această metodă se reduce esenţial traumatizarea colului uterin şi a endometrului:
    1) pînă la termenul de 7 săptămîni canula poate fi introdusă în uter fără dilatarea colului  uterin.
    2) chiuretaj de control al cavităţii uterine nu este necesar.
    2. Examinarea imediată a aspiratului obţinut permite de a confirma evacuarea completă a conţinutului din uter.
    3. Intervenţia durează mult mai puţin decît chiuretajul şi poate fi efectuată sub anestezie locală.
    4. Multiple studii ştiinţifice arată că numărul complicaţiilor severe şi a sterilităţii este mult mai redus în vacuum aspiraţie faţă de chiuretaj.
    Trebuie să fiţi conştientă de faptul, că în toate intervenţiile chirurgicale, medicale şi de diagnosticare există unele riscuri pentru infecţie, dereglarea coagulării sîngelui, hemoragie, şoc, reacţii alergice şi chiar moartea.
    Riscurile aspiraţiei vacuum electrice sau manuale:
    1. Hemoragie, care poate cere  dilatare şi chiuretaj pentru a înlătura cheagurile sau resturile din uter.
    2.  Avort incomplet sau continuarea sarcinii, care poate necesita o intervenţie suplimentară.
    3.  Infecţia uterului, trompelor şi a ovarelor.
    4.  Sterilitate sau incapacitate de a naşte copii.
    5.  Stenoză cervicală cu necesitate de redilatare.
    6.  Eşecul revenirii la ciclul menstrual.
    7.  Formarea ţesutului cicatrizant intrauterin.
    8.  Perforarea uterului cu vătămarea uterului, ovarelor, altor organe vecine, care pot necesita intervenţie abdominală şi operaţie de restabilire a intestinului, a vezicii urinare, uterului sau a vaselor sangvine,  sau histerectomia  (înlăturarea) uterului
    9.  Moartea în urma complicaţiilor anesteziei sau intervenţiei de întrerupere a sarcinii.
    Aceste complicaţii, insa, sînt extrem de rare în aspirarea vacuum electrică sau manuală.
    Anestezia implică riscuri şi pericole suplimentare, dar aplicarea mijloacelor anestetice este necesară pentru uşurare şi protecţie de durere în timpul intervenţiilor prevăzute şi a celor suplimentare. Anestezia, posibil, va trebui să fie modificată fără ca să primiţi explicaţii în timpul intervenţiei. În urma folosirii oricărui mijloc anestetic pot surveni probleme respiratorii, reacţii la medicamente, paralizia, afectarea creierului şi chiar moartea, însă aceste complicaţii sînt extrem de rare şi specifice mai mult anesteziei generale.
    La alegerea Dumneavoastră se aplică anestezia generală sau locală.
    Avantajele anesteziei locale:
    1. Sînteţi în contact cu medicul, vă puteţi stăpîni propriile emoţii.
    2. În caz de complicaţii diagnosticul este pus imediat, ceea ce este dificil în caz de anestezie generală.
    3. Sînteţi scutită de riscurile anesteziei generale.
    4. Hemoragia în timpul intervenţiei este mai mică.
    5. După intervenţie sînteţi în conştiinţă, nu este nevoie de timp ca să reveniţi la normal de la starea de somnolenţă care survine după anestezia generală.
    În caz de anestezie locală în timpul intervenţiei aspiraţiei vacuum electrice sau manuale veţi simţi atingerile, dar durerea va lipsi. Poate să persiste senzaţia de durere moderată în partea de jos a abdomenului (comparabilă cu aceea pe care o aveţi în timpul menstruaţiei, cînd ultima este dureroasă), de o intensitate mai mare sau mai mică, dar aceste crampe sînt absolut suportabile, mai ales că intervenţia este de scurtă durată.
    Fiind informată despre riscurile şi beneficiile anesteziei locale sau generale eu aleg:
    Anestezie locală____ Anestezie generală_____
    Trebuie să ştiţi că în săptămînile care urmează după avort aveţi aceleaşi şanse să deveniţi gravidă ca şi după o menstruaţie obişnuită. De aceea este strict necesar să discutaţi cu medicul şi să alegeţi chiar acum o metodă de contracepţie.
    Fiind conştientă de decizia de a întrerupe sarcina, cerînd întreruperea sarcinii şi citind acest formular eu îmi asum responsabilitatea pentru rezultatul acestei intervenţii în comun cu medicii şi personalul care oferă aceste servicii şi nu voi avea nici o pretenţie în cazul survenirii unor complicaţii din cele enumerate.
    Numele,
    prenumele pacientei   ______
    Data                
    Semnătura

Anexa nr. 4
la Regulamentul pentru efectuarea
 întreruperii voluntare a cursului sarcinii
Acord informat
pentru avortul medicamentos
    Avortul medicamentos este o modalitate de întrerupere a sarcinii folosind pastile administrate oral. Eu înţeleg că o altă opţiune de întrerupere a sarcinii pentru mine este un avort chirurgical.
    Eu înţeleg că dacă aleg această metodă, eu voi administra 200 mg mifepriston (1 tabletă) pe cale orală în clinică. Eu înţeleg că va trebui să administrez 400 mcg misoprostol (2 tablete) pe cale sublinguală (sub limbă) timp de 30 minute peste 24 ore, şi eu pot alege să-l administrez la domiciliu sau să revin la clinică pentru a-l administra. Eu înţeleg că va trebui să revin a doua oară la clinică pentru un control peste două săptămîni după prima vizită. Eu pot, de asemenea, veni la clinică oricînd, precum şi dacă am careva întrebări sau preocupări. Eu înţeleg că eu pot solicita şi voi beneficia de avort chirurgical în orice moment.
    Eu înţeleg că multe femei gravide dezvoltă unele efecte adverse de la regimul de inducere a avortului medicamentos utilizat în acest studiu. Eu pot avea greaţă şi pot vomita sau avea diaree. Eu înţeleg că probabil voi avea dureri abdominale sau crampe abdominale, şi hemoragie. Hemoragia poate fi mai masivă decît cea pe care o am de obicei în timpul menstruaţiei. Eu înţeleg că toate aceste efecte adverse sînt temporare.
    Eu înţeleg că regimul de inducere a avortului medicamentos poate eşua să întrerupă sarcina. Eu am fost informată că aceasta se întîmplă în două pînă la opt procente de cazuri.
    Există cîteva raportări ale anomaliilor fetale de la femeile gravide care au administrat misoprostol şi apoi au decis să ducă sarcinile pînă la termen. Prin urmare, dacă tratamentul eşuează, eu înţeleg că este foarte recomandabil să fiu supusă unui avort chirurgical. Totuşi, dacă eu optez pentru continuarea sarcinii pînă la termen, eu înţeleg că pot beneficia de asistenţa prenatală standard oferită de această clinică.
    Eu înţeleg că informaţia despre acest avort va fi păstrată confidenţială.
    Dacă eu am o urgenţă medicală în rezultatul intervenţiei efectuate de întrerupere a sarcinii, sau careva preocupări privind studiul, eu pot apela la _____________ la numărul de telefon: _____________.
    Eu, _________________________________ (tipăriţi numele), sînt de acord să obţin avortul medicamentos.
    Eu am făcut cunoştinţă cu şi înţeleg informaţia din acest formular de acord informat. Eu am primit răspuns la toate întrebările mele, şi am primit numele persoanei şi numărul de telefon la care pot apela în caz de urgenţă.
    Semnat: ______________    Data: _______________
    Confirmarea prestatorului
    Eu confirm că am explicat completamente scopul şi natura investigaţiilor şi riscul implicit.
    Semnat: ______________    Data: _______________

    anexa nr.2

    anexa nr.3