*OMTID11/2010 Versiunea originala
ID intern unic:  337578
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 11
din  16.01.2010
cu privire la Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare
şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional
Publicat : 21.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 172-178     art Nr : 626
    În conformitate cu Regulamentul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 695 din 18.11.2009,
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional (se anexează).
    2. Controlul asupra realizării prezentului ordin se pune în sarcina Instituţiei publice „Agenţia Naţională Transport Auto”.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR                                    Anatolie ŞALARU

    Nr. 11. Chişinău, 16 ianuarie 2010.

INSTRUCŢIUNEA PROVIZORIU
privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare
pentru traficul auto internaţional

I.   SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE
    1.1. Prezenta Instrucţiune provizorie (în continuare Instrucţiune) este elaborată în scopul stabilirii modalităţii de primire, utilizare şi eliberare a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional, în conformitate cu Acordurile interguvernamentale în domeniul transportului auto.
II. DEFINIŢII
    În sensul prezentei Instrucţiuni, următorii termeni vor avea următoarele definiţii:
    a) Autorizaţie unitară - actul permisiv al unui autovehicul înmatriculat în Republica Moldova care aparţine unui agent transportator licenţiat al Republicii Moldova de a efectua operaţiuni de transport pe teritoriul unui alt stat emitent al autorizaţiei, cu utilizarea reţelei rutiere a acestuia din urmă.
    De regulă, raporturile între state în transporturile rutiere sînt reglementate prin Acorduri bilaterale la nivel de Guverne. Aceste Acorduri prevăd condiţiile cadru în care autovehiculele unui stat pot utiliza reţeaua rutieră a celuilalt stat.
    Elementele concrete ale aplicării prevederilor Acordului între două state cad în sarcina Comisiilor mixte, compuse din specialişti în transporturile rutiere şi care stabilesc contingentele de autorizaţii pentru schimbul anual.
    b) Tipurile de autorizaţii unitare:
    - autorizaţie tip „bilaterale” - autorizaţie unitară de transport de mărfuri în sau din statul emitent al autorizaţiei, din sau spre teritoriul Republicii Moldova;
    - autorizaţie tip „tranzit” - autorizaţie unitară de a tranzita teritoriul statului emitent cu destinaţia unui alt stat decît statul emitent;
    - autorizaţie tip „bilateral/tranzit” - autorizaţia unitară care cumulează o autorizaţie „bilaterală” şi  „tranzit”;
    - autorizaţie de tip „terţe ţări” - autorizaţie unitară de transport de mărfuri în sau din statul emitent al autorizaţiei, în sau din un stat terţ, altul decît statul de înmatriculare a autovehiculului;
    - autorizaţie tip „universale” - autorizaţie unitară care cumulează o autorizaţie „bilaterală”, „tranzit” şi „terţă ţară”;
    - autorizaţie de tip „intrare fără marfă” - autorizaţie unitară de intrare pe teritoriul statului emitent fără marfă pentru a se încărca cu destinaţia statului de înmatriculare a autovehiculului;
    - autorizaţie tip „unilaterale” - autorizaţie unitară de tranzit a teritoriului statului emitent într-o singură direcţie;
    - autorizaţie tip „bilateral/tranzit pentru transportarea mărfurilor uşor alterabile” - autorizaţie unitară de transport de mărfuri în trafic direct sau în tranzit prin statul emitent al autorizaţiei, care permite transportarea numai a mărfurilor uşor alterabile cultivate pe teritoriul Republicii Moldova;
    - autorizaţie tip „pendulare” - autorizaţie de transport a grupurilor de călători pe parcursul mai multor călătorii tur-retur;
    - autorizaţie pentru transportarea călătorilor pe rute regulate - autorizaţie unitară de transport a călătorilor pe teritoriile statelor terţe, pe rute regulate;
    - autorizaţie pentru transportarea călătorilor pe rute ocazionale - autorizaţie unitară de transport a călătorilor pe teritoriul statelor terţe, pe rute ocazionale.
    - autorizaţii deficitare - autorizaţii unitare, cota cărora alocată Republicii Moldova nu este suficientă pentru acoperirea integrală a solicitărilor agenţilor transportatori. Lista autorizaţiilor deficitare se întocmeşte de către Instituţia publică „ANTA” (în continuare I.P. „ANTA”) luînd în consideraţie direcţiile cu fluxuri sporite ale traficului rutier.
    Fiecare tip de autorizaţie din cele indicate poate fi la rîndul ei de două feluri:
    (i) autorizaţie tip cu plata taxelor,
    (ii) autorizaţie tip scutite de plata taxelor.
    Autorizaţiile „cu plata taxelor” - autorizaţie unitară condiţionată de plata taxei rutiere la intrarea pe teritoriul statului emitent.
    Autorizaţiile „scutite de plata taxelor” - autorizaţii unitare gratuite sau condiţionate de plata unor rovinete.
III. FORMULARELE DE AUTORIZAŢII UNITARE
    3.1. Formularele de autorizaţii unitare sînt documente de strictă evidenţă, în responsabilitatea I.P. „ANTA”.
    3.2. Formularele de autorizaţii unitare alocate de către Republica Moldova sînt executate tipografic în baza unui ordin-comandă special, cărora li se atribuie şi li se aplică tipografic seria şi numărul de ordine.
    3.3. Numărul şi tipul de autorizaţii sînt determinate conform prevederilor acordurilor internaţionale în domeniul traficului auto internaţional, la care Republica Moldova este parte.
IV. PLATA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR UNITARE
    4.1. Valoarea taxei autorizaţiilor unitare se stabileşte prin Legea fondului rutier.
    4.2. La eliberarea autorizaţiilor agentul transportator trebuie să prezinte dovada achitării lor.
V. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAŢIILOR UNITARE
    5.1. Autorizaţiile unitare ale Republicii Moldova şi ale altor state sînt valabile pentru perioada indicată în ele şi au valabilitate juridică doar în cazul, cînd au semnătura conducătorului şi ştampila organului abilitat pentru eliberarea autorizaţiilor.
VI. EVIDENŢA UTILIZĂRII AUTORIZAŢIILOR UNITARE
    6.1. Evidenţa utilizării autorizaţiilor unitare este efectuată de către I.P. „ANTA”, conform următoarei modalităţi:
    - toate formularele de autorizaţii ale Republicii Moldova şi ale altor ţări sînt luate la evidenţă de către serviciul administrativ şi relaţii cu presa I.P. „ANTA” cu înregistrarea în registru de formă stabilită de către conducătorul I.P. „ANTA”;
     - foile registrului se numerotează, se coase şi se vizează cu semnătura conducătorului şi ştampila I.P. „ANTA”. Registrul se completează conform statelor şi tipurilor de autorizaţii unitare;
    - în cazul lipsei documentului de însoţire a autorizaţiilor unitare primite din alte state, se întocmeşte un act de primire aprobat ulterior de către conducătorul I.P. „ANTA”.
VII. ÎNREGISTRAREA AGENŢILOR TRANSPORTATORI ŞI
A UNITĂŢILOR DE TRANSPORT ÎN BAZA DE DATE a I.P. „ANTA”

    7.1. Pentru înregistrarea agenţilor transportatori în baza de date a I.P. „ANTA” este necesar să prezinte în original şi copie:
    a) certificatul de înregistrare a întreprinderii în Republica Moldova;
    b) licenţa generală, valabilă pentru activitatea în domeniul transportului auto internaţional de mărfuri şi /sau în domeniul transportului auto de călători în folos public;
    c) certificatul de înregistrare a plătitorilor de TVA (după caz);
    d) documente ce adeveresc datele bancare (contul bancar, denumirea băncii), sectorul Inspectoratului Fiscal;
    e) numele, prenumele directorului;
    f) telefoanele de contact;
    g) adresa electronică.
    7.2. Pentru înregistrarea în baza de date a I.P. „ANTA” a unei unităţi de transport este necesar să prezinte în original şi copie:
    a) anexa la licenţă;
    b) certificatul de înmatriculare;
    c) raportul de verificare tehnică;
    d) certificatul de corespundere EURO (EURO I, II, III, IV, V);
    e) certificatul CEMT pentru condiţiile controlului tehnic eliberat de către staţia de testare acreditată.
    7.3. Pentru înregistrarea în baza de date a I.P. „ANTA” a unei semiremorci/remorci este necesar să prezinte în original şi copie:
    a) anexa la licenţă;
    b) certificatul de înmatriculare;
    c) raportul de verificare tehnică;
    d) certificatul CEMT pentru condiţiile controlului tehnic eliberat de către staţia de testare acreditată (după caz).
    7.4. Pentru înregistrarea persoanelor fizice pentru a primi carnete foii de parcurs (CFP), în baza de date a I.P. „ANTA” este necesar să prezinte în original şi copie:
    a) buletinul de identitate;
    b) certificatul de înmatriculare a unităţii de transport;
    c) telefoanele de contact;
    d) adresa electronică.
VIII. ELIBERAREA ŞI RESTITUIREA AUTORIZAŢIILOR UNITARE
    8.1. Autorizaţiile unitare sînt eliberate, în conformitate cu prevederile prezentei Instrucţiuni, agenţilor transportatori înregistraţi în Republica Moldova, posesori ai licenţelor valabile pentru activitatea în domeniul transportului auto internaţional de mărfuri şi în domeniul transportului auto de călători în folos public, în limitele stocului disponibil.
    8.2. Autorizaţiile pentru transportarea călătorilor pe rute regulate internaţionale sînt eliberate de I.P. „ANTA” în conformitate cu prevederile Acordurilor interguvernamentale la care Republica Moldova este parte, Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 02.02.1996, Hotărîrea de Guvern nr. 920 din 30.08.2005 „Cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor”, Hotărîrea de Guvern nr. 854 din 28.07.2006 „Cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje” şi a Hotărîrii de Guvern nr. 539 „Cu privire la crearea Instituţiei publice „Agenţia Naţională Transport Auto” şi a prezentei Instrucţiuni.
    8.3. Autorizaţiile unitare se eliberează doar agenţilor transportatori  înregistraţi în baza de date a I.P. „ANTA” în baza cererii depuse de agentul transportator sau reprezentantul legal, cu prezentarea:
    a) anexei la licenţă, care conţine menţiuni referitor la mijlocul de transport indicat în operaţiunea de transport pentru care se solicită autorizaţia unitară şi valabilitatea ei;
    b) certificatul de corespundere a autovehiculului Euro I, II, III, IV, V etc. (prezentate în copie), pentru fiecare autovehicul pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei unitare;
    c) restituirea autorizaţiilor unitare utilizate eliberate anterior este obligatorie.
    Cererile (cu excepţia celor pentru autorizaţii deficitare) se primesc şi autorizaţiile se eliberează de către Direcţia Certificare şi Autorizare a I.P. „ANTA” în zilele de lucru ale  I.P. „ANTA” de la 0800 pînă la 1700, cu efectuarea înscrierilor corespunzătoare a datei şi orei de primire a actelor în Registrul corespunzător.
    8.4. La eliberare, în autorizaţia unitară, se indică denumirea agentului transportator şi numărul de înmatriculare a autovehiculului.
    8.5. Pentru fiecare autovehicul se eliberează nu mai mult de două autorizaţii de acelaşi tip pentru fiecare ţară (în afară de autorizaţii deficitare).
    8.6.  Autorizaţiile tip „terţe ţări” se eliberează cîte o autorizaţie la fiecare unitate de transport, ce corespunde normelor tehnice şi de siguranţă EURO III, IV sau V cu masa totală de peste 12 tone, cu confirmarea încărcăturii (copiile la CMR şi TIR sau Declaraţie vamală, perfectate de către organele vamale cu aplicarea ştampilei).
    Prevederile prezentului alineat nu se aplică autorizaţiilor tip „terţe ţări” pentru Ucraina, Republica Belarus, Polonia, România, Germania, Republica Azerbaidjan, Republica Uzbekistan, Republica Kazahstan.
    8.7. Autorizaţiile tip „terţe ţări”, în perioada în care sînt deficitare, se eliberează agenţilor transportatori în număr de:
    a. 1 autorizaţie pentru agenţii transportatori ce au înregistrate în anexa la Licenţă 1 – 10 unităţi de transport, care real sînt antrenate în traficul internaţional de mărfuri, însă nu se iau în calcul unităţile de transport care au primit autorizaţii multilaterale CEMT, conform datelor înregistrate de I.P. „ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator;
    b. 2 autorizaţii pentru agenţii transportatori ce au înregistrate în anexa la Licenţă 11 – 30 unităţi de transport, care real sînt antrenate în traficul internaţional de mărfuri, însă nu se iau în calcul unităţile de transport care au primit autorizaţii multilaterale CEMT, conform datelor înregistrate de I.P. „ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator;
    c. 3 autorizaţii pentru agenţii transportatori ce au înregistrate în anexa la Licenţă mai mult de 31 unităţi de transport, care real sînt antrenate în traficul internaţional de mărfuri, însă nu se iau în calcul unităţile de transport care au primit autorizaţii multilaterale CEMT, conform datelor înregistrate de I.P. „ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator.
    8.8. Autorizaţiile tip „bilateral tranzit” deficitare se eliberează pentru autovehiculele cu capacitatea de încărcătură mai mare de 3,5 tone sau capacitatea totală mai mare de 6 tone în baza actelor ce confirmă încărcătura (copiile la CMR şi TIR sau Declaraţie vamală, perfectate de către organele vamale cu aplicarea ştampilei) şi după necesitate nu mai mult de:
    a. 1 autorizaţie pentru agenţii transportatori ce au înregistrate în anexa la Licenţă 1 – 10 unităţi de transport, care real sînt antrenate în traficul internaţional de mărfuri, însă nu se iau în calcul unităţile de transport care au primit autorizaţii multilaterale CEMT, conform datelor înregistrate de I.P. „ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator;
    b. 2 autorizaţii pentru agenţii transportatori ce au înregistrate în anexa la Licenţă 11 – 30 unităţi de transport, care real sînt antrenate în traficul internaţional de mărfuri, însă nu se iau în calcul unităţile de transport care au primit autorizaţii multilaterale CEMT, conform datelor înregistrate de I.P. „ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator;
    c. 3 autorizaţii pentru agenţii transportatori ce au înregistrate în anexa la Licenţă mai mult de 31 unităţi de transport, care real sînt antrenate în traficul internaţional de mărfuri, însă nu se iau în calcul unităţile de transport care au primit autorizaţii multilaterale CEMT, conform datelor înregistrate de I.P. „ANTA” în baza actelor prezentate de agentul transportator.
    8.9. În cazul în care vor fi depuse două şi/sau mai multe cereri pentru autorizaţiile tip deficitare, la examinare prioritate se va acorda cererilor la care voi fi anexate documente privind confirmarea încărcăturii din Republica Moldova (copiile la CMR sau TIR, perfectate de către organele vamale cu aplicarea ştampilei).
IX. CONDIŢII IMPUSE
    9.1. Se interzice transmiterea autorizaţiilor unitare de la un agent transportator la un alt agent transportator. În caz de depistare a transmiterii autorizaţiei altui agent transportator, primului nu i se va elibera autorizaţii de acest tip, pentru  prima încălcare, pe o perioadă de 1 lună. Pentru încălcare repetată nu i se va elibera autorizaţii de acest tip pe o perioadă de 3 luni.
    9.2. Se interzice utilizarea autorizaţiilor ecologice fără însoţirea certificatelor de corespundere normelor tehnice şi normelor de siguranţă.
    9.3. Se interzice utilizarea autorizaţiilor cu deteriorări, ştersături astfel încît elementele de identificare sînt nelizibile. În caz de depistare nu vor fi eliberate autorizaţii de acest tip pentru o perioadă de 90 de zile calendaristice la această unitate de transport.
    9.4. Se interzice eliberarea autorizaţiilor de acest tip în cazul depăşirii termenului de 60 de zile calendaristice din momentul eliberării autorizaţiei unitare anterioare aceluiaşi operator de transport pentru acelaşi autovehicul.
    9.5. Prin derogare de la prevederile pct. 8.6. agenţilor transportatori cărora le-au fost repartizate autorizaţii CEMT (cu excepţia celor ce deţin unităţi de transport care nu sînt îndestulate cu autorizaţii CEMT), nu li se eliberează autorizaţii unitare tip „ţară terţă” valabile pe teritoriul statelor-membre CEMT.
    9.6. Se permite modificarea numărului de înmatriculare a autovehiculului din autorizaţie, în cazurile de defectare a acestora, numai cu permisiunea conducătorului sau în lipsa conducătorului acestuia a adjunctului conducătorului I.P. „ANTA”.
    9.7.  Se interzice utilizarea autorizaţiei pentru efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizaţie. În caz de depistare a încălcărilor agentului transportator nu i se va elibera autorizaţii de acest tip pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice.
    9.8. În caz de pierdere a autorizaţiei, transportatorul prezintă I.P. „ANTA” anunţul din Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    9.9. În caz de furt al autorizaţiei, transportatorul prezintă I.P. „ANTA” confirmarea de la organele de poliţie unde a fost declarat furtul autorizaţiei şi anunţul din Monitorul Oficial.
    9.10. Agentului transportator în situaţia utilizării autorizaţiilor declarate pierdute, furate, distruse sau falsificate nu-i vor fi eliberate autorizaţii de acest tip pe o perioadă de 90 de zile calendaristice.
    9.11. Se permite eliberarea autorizaţiilor fără indicarea numărului de înmatriculare a autovehiculului la decizia conducerii I.P. „ANTA”.
    În cazul importului unei unităţi de transport, se permite, cu prezentarea documentelor de confirmare (contractul de cumpărare – vînzare, factura comercială etc.).
    9.12.  Se permite înregistrarea în baza de date a I.P. „ANTA” a agentului economic care nu deţine licenţă pentru activitatea în domeniul transportului auto internaţional de mărfuri sau în domeniul transportului auto de călători în folos public la decizia conducerii I.P. „ANTA”.
    9.13. Se permite eliberarea autorizaţiilor agenţilor transportatori sau persoanelor fizice, în cazuri excepţionale, la decizia conducerii I.P. „ANTA”.

     DIRECTORUL INSTITUŢIEI PUBLICE
    „AGENŢIA NAŢIONALĂ TRANSPORT AUTO”                       Tudor CĂLUGĂREANU