LPC31/2011
ID intern unic:  337820
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 31
din  25.02.2011
pentru modificarea articolului 46 din Legea învăţămîntului
nr. 547-XIII din 21 iulie 1995
Publicat : 18.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 40-42     art Nr : 84
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 46 din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 692), cu modificările ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Studenţii la ciclul licenţă, studenţii la ciclul masterat şi studenţii la ciclul doctorat sînt reprezentaţi în senatul universitar, consiliul facultăţii, consiliul de administraţie al instituţiei de învăţămînt în proporţie de nu mai puţin de 1/5, dar nu mai mult de 1/4 din numărul membrilor acestora.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr. 31. Chişinău, 25 februarie 2011.