HGA179/2011
ID intern unic:  337937
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 179
din  23.03.2011
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni
al Guvernului pentru anii 2011-2014
Publicat : 01.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 46-52     art Nr : 212
    Abrogat prin HG289 din 07.05.12, MO93-98/18.05.12 art.330

    Pentru asigurarea executării obiectivelor Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2011-2014, precum şi a angajamentelor faţă de partenerii de dezvoltare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
    1. Se aprobă Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014 (se anexează).
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale:
    vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014;
    vor asigura procesul de consultare a părţilor interesate referitor la  proiectele actelor normative incluse în Planul nominalizat;
    vor raporta trimestrial Guvernului, pînă la data de 15 a lunii următoare, despre executarea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014;
    vor prezenta anual, pînă la 1 decembrie, propuneri pentru revizuirea Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014.
    3. Cancelaria de Stat va prezenta anual Guvernului, pînă la data de 30 ianuarie, raportul de evaluare a Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    Prim-ministru                                                           Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                              Iurie Leancă
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                 Valeriu Lazăr
    Viceprim-ministru                                                    Eugen Carpov
    Viceprim-ministru                                                    Mihail Moldovanu

    Nr. 179. Chişinău, 23 martie 2011.

  
plan