HGM196/2011
ID intern unic:  337965
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 196
din  25.03.2011
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind menţiunile
nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare
Publicat : 01.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 46-52     art Nr : 229     Data intrarii in vigoare : 01.07.2011
    MODIFICAT
   
HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18
   
HG1099 din 19.12.17, MO7-17/12.01.18 art.2
    HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214

    NOTĂ:
    În Regulament, pe  tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății” și „Centrul Naţional de Sănătate Publică”,  la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, și respectiv, „Agenția Națională pentru Sănătate Publică”, la cazul gramatical corespunzător  prin  HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
    În temeiul art. 6 şi art.72 din Legea nr.10-XVI din 10 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), art. 9 din Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431) şi în scopul asigurării unui nivel mai înalt de protecţie a sănătăţii populaţiei, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare (se anexează).
    2. Cheltuielile aferente implementării cerinţelor şi normelor stipulate în Regulamentul nominalizat vor fi acoperite din contul şi în limita mijloacelor financiare aprobate anual în Legea bugetului de stat, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.3 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                        Andrei Usatîi

    Nr. 196. Chişinău, 25 martie 2011.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.196
din 25 martie  2011

REGULAMENT SANITAR
privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise
pe produsele alimentare
    Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare (în continuare – Regulament) stabileşte cadrul necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al Comunităţilor Europene (JO L 404 din 30 decembrie 2006, pag. 9-25) şi a Directivei Consiliului 90/496/CEE din 24 septembrie 1990 privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare, publicate în Monitorul Oficial al Comunităţilor Europene (JO L 276 din 6 octombrie 1990, pag.40-44), Regulamentului (UE) nr.1047/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1924/2006 în ceea ce privește lista menţiunilor nutriţionale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr.L 310/36 din 9 noiembrie 2012, precum și a Deciziei de punere în aplicare 2013/63/UE a Comisiei din 24 ianuarie 2013 de adoptare a unor orientări privind punerea în aplicare a condițiilor specifice pentru mențiunile de sănătate prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr.1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) nr. L 22/25 din 25 ianuarie 2013.
    [Clauza modificată prin HG1099 din 19.12.17, MO7-17/12.01.18 art.2]
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte norme privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare în vederea asigurării unei funcţionări eficiente a pieţei interne şi a unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor.
    2. Prevederile prezentului Regulament se aplică menţiunilor nutriţionale şi de sănătate, formulate în cadrul comunicărilor comerciale, care apar la etichetarea, prezentarea sau publicitatea produselor alimentare ce urmează a fi plasate pe piaţă şi livrate consumatorului final.
    3. Prezentul Regulament se aplică, de asemenea, produselor alimentare destinate aprovizionării restaurantelor, spitalelor, şcolilor, cantinelor şi altor restauraţii colective similare.
    4. Prevederile punctului 22 subpunctele 1) şi 2) din prezentul Regulament nu se aplică în cazul produselor alimentare care nu sînt preambalate (inclusiv produse proaspete cum ar fi fructele, legumele sau pîinea), vîndute consumatorului final sau operatorilor din businessul alimentar şi nici în cazul produselor alimentare ambalate la punctul de vînzare la cererea cumpărătorului sau preambalate în vederea vînzării lor imediate.
    [Pct.4 modificat prin HG1099 din 19.12.17,MO7-17/12.01.18 art.2]
    5. Marca comercială (denumirea comercială) care apare la etichetarea, prezentarea sau publicitatea unui produs alimentar şi care poate fi înţeleasă ca menţiune nutriţională sau de sănătate poate fi folosită fără a fi supusă procedurilor de avizare sanitară stabilite în prezentul Regulament, cu condiţia ca etichetarea, prezentarea sau publicitatea menţionate să fie însoţite de o menţiune nutriţională sau de sănătate, în corespundere cu dispoziţiile prezentului Regulament.
    6. În sensul prezentului Regulament, se aplică noţiunile şi termenii prevăzuţi la articolul 2 din Legea nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare şi la articolul 1 din Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, precum şi termenii de mai jos, care semnifică următoarele:
    etichetare nutriţională – orice informaţie indicată pe etichete şi care se referă la  valoarea energetică; substanţele nutritive cum ar fi: proteinele, glucidele, grăsimile, fibrele, sodiul, vitaminele şi mineralele, specificate în Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 538 din 2 septembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 138-139, art.603);
    proteine – conţinutul de proteină calculat prin aplicarea formulei: proteină = azot total (Kjeldahl) × 6,25;
    zaharuri – toate monozaharidele şi dizaharidele conţinute într-un aliment, cu excepţia poliolilor;
    glucide – toate glucidele metabolizate de organismul uman şi care includ poliolii;
    grăsimi – lipidele totale, inclusiv fosfolipidele;
    acizi graşi saturaţi – acizii graşi fără legătură dublă;
    acizi graşi mononesaturaţi – acizii graşi cu o legătură dublă în poziţie cis;
    acizi graşi polinesaturaţi – acizii graşi în poziţie cis, legături duble întrerupte cismetilenice;
    fibre – polimeri glucidici compuşi din trei sau mai multe unităţi monomerice, care nu sînt nici digeraţi şi nici absorbiţi în intestinul subţire uman şi care aparţin uneia dintre următoarele categorii:
    a) polimeri glucidici comestibili, prezenţi în mod natural în produsele alimentare consumate ca atare;
    b) polimeri glucidici comestibili care au fost obţinuţi din materii prime alimentare prin mijloace fizice, enzimatice sau chimice şi care au un efect fiziologic benefic, demonstrat prin dovezi ştiinţifice general acceptate;
    c) polimeri glucidici comestibili sintetici care au un efect fiziologic benefic, demonstrat prin dovezi ştiinţifice general acceptate;
    menţiune – orice mesaj sau reprezentare care nu este obligatoriu(ie), inclusiv reprezentarea sub formă de imagini, reprezentare grafică sau simbolică, indiferent de formă, care afirmă, sugerează sau implică faptul că un produs alimentar are caracteristici speciale;
    nutrient – proteinele, carbohidraţii, grăsimele, fibrele, sodiul, precum şi vitaminele şi mineralele şi substanţele care aparţin uneia dintre categoriile în cauză sau sînt compuşii uneia dintre aceste categorii;
    altă substanţă – o substanţă, alta decît un nutrient, care are un efect nutriţional sau fiziologic;
menţiune nutriţională – orice menţiune care declară, sugerează sau implică faptul că un produs alimentar are proprietăţi nutriţionale benefice speciale datorită:
    1) valorii energetice (calorice) pe care:
    a)  o oferă;
    b) o oferă la un nivel mai scăzut sau mai ridicat;
    c) nu o oferă;
    2) nutrienţilor sau altor substanţe pe care acesta:
    a) le conţine;
    b) le conţine în proporţie scăzută sau ridicată;
    c) nu le conţine;
    menţiune de sănătate – orice menţiune sau reprezentare în orice formă de cuvinte, declarații, imagini, logouri care declară, sugerează sau implică faptul că există o relaţie între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul din componenţii săi şi sănătate;
    [Pct.6 noțiunea modificată prin
HG1099 din 19.12.17,MO7-17/12.01.18 art.2]

    menţiune privind reducerea riscului de îmbolnăvire - orice menţiune de sănătate care declară, sugerează sau implică faptul că un factor de risc în dezvoltarea unei boli umane este redus semnificativ prin consumul unei categorii de produse alimentare, al unui produs alimentar sau al unuia din constituenţii acestuia.
Capitolul II
PRINCIPII GENERALE
Secţiunea 1
Principii generale şi condiţii de utilizare a
menţiunilor nutriţionale şi de sănătate

    7. Folosirea menţiunilor nutriţionale în condițiile aplicabile acestora, aprobate prin anexa nr.1 la prezentul Regulament şi cele de sănătate nu trebuie:
    [Pct.7 modificat prin HG1099 din 19.12.17,MO7-17/12.01.18 art.2]
    1) să fie falsă, ambiguă sau înşelătoare;
    2) să inducă în eroare în ceea ce priveşte siguranţa şi/sau conformitatea nutriţională cu alte produse alimentare;
    3) să încurajeze sau să tolereze consumul în exces al unui produs alimentar;
    4) să arate, să sugereze sau să implice faptul că un regim echilibrat şi variat nu poate furniza cantităţi corespunzătoare de nutrienţi în general;
    5) să se refere la modificări ale funcţiilor organismului.   
    8. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale stabileşte profiluri nutriţionale specifice şi condiţii, inclusiv excepţii, care trebuie să fie respectate referitor la utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate  înscrise pe produsele alimentare. 
    9. Profilurile nutriţionale şi condiţiile de utilizare a menţiunilor nutriţionale sau de sănătate referitor la profilurile nutriţionale pentru produse alimentare şi/sau anumite categorii de produse alimentare se stabilesc în funcţie de:
    1) cantităţile anumitor nutrienţi şi altor substanţe conţinute în produsul alimentar în cauză, cum ar fi grăsimile, acizii graşi saturaţi, acizii graşi trans, zaharurile şi sarea/sodiul;
    2) rolul şi importanţa produsului alimentar (sau ale categoriilor de produse alimentare) şi aportul la alimentaţia populaţiei în general sau, după caz, a anumitor grupuri de risc, inclusiv a copiilor;
    3) compoziţia nutriţională generală a produsului alimentar şi prezenţa nutrienţilor care au fost demonstraţi ştiinţific că au un efect asupra sănătăţii.
    10. Profilurile nutriţionale se bazează pe date ştiinţifice privind alimentaţia şi nutriţia şi relaţia acestora cu sănătatea.
    11. În procesul de stabilire a profilurilor nutriţionale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale consultă mediul ştiinţific şi părţile interesate, în special operatorii din businessul alimentar şi grupurile de consumatori în privinţa:
    [Pct.11 modificat prin HG1099 din 19.12.17,MO7-17/12.01.18 art.2]
    1) necesităţii stabilirii profilurilor pentru produse alimentare în general şi/sau pentru unele categorii de produse alimentare;
    2) selectării şi analizei nutrienţilor care urmează a fi luaţi în considerare;
    3) stabilirii cantităţii/bazei de referinţă pentru profiluri;
    4) metodei de calcul a profilurilor;
    5) folosirii şi testării unui sistem propus.   
    12. Prin derogare de la punctele 8, 9, 10 şi 11 din prezentul Regulament, menţiunile nutriţionale:
    1) privind reducerea conţinutului de grăsimi, acizi graşi saturaţi, acizi graşi trans, zaharuri şi sare/sodiu şi care nu fac referire la un profil definit pentru nutrientul/nutrienţii specifici, pentru care se formulează menţiunea, se permit, cu respectarea cerinţelor prevăzute de prezentul Regulament;
    2) sînt permise în cazul în care un singur nutrient depăşeşte profilul nutriţional, cu condiţia apariţiei unei menţiuni cu referire specială la nutrientul în cauză, în proximitatea menţiunii, pe aceeaşi parte şi cu aceeaşi vizibilitate ca menţiunea. Menţiunea se înţelege după cum urmează: "Conţinut mare în [… []]".
    13. Sînt permise menţiunile nutriţionale referitoare la niveluri scăzute de alcool, la reducerea conţinutului de alcool sau la reducerea conţinutului energetic pentru băuturile care conţin mai mult de 1,2 % alcool în volum.
    14. Este interzisă înscrierea menţiunilor de sănătate pentru băuturile care conţin mai mult de 1,2 % alcool în volum.
Secţiunea 2
Condiţii generale
    15. Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate este permisă doar dacă au fost respectate următoarele condiţii:
    1) s-a dovedit că prezenţa, absenţa sau conţinutul redus dintr-un produs alimentar sau dintr-o categorie de produse alimentare al unui nutrient sau unei alte substanţe care face obiectul unei menţiuni are un efect nutriţional sau fiziologic benefic, confirmat de datele obţinute în mod ştiinţific;
    2) nutrientul sau o altă substanţă pentru care se face menţiunea:
    a) se conţine în produsul final într-o cantitate semnificativă, care va produce efectul nutriţional sau fiziologic indicat, confirmat de datele obţinute în mod ştiinţific;
    b) nu este prezent(ă) sau este prezent(ă) într-o cantitate redusă, astfel încît să producă efectul nutriţional sau fiziologic indicat, confirmat de datele obţinute în mod ştiinţific;
    3) după caz, nutrientul sau o altă substanţă pentru care se face menţiunea se conţine într-o formă care îi permite organismului să o utilizeze;
    4) cantitatea de produs ce poate fi consumată în mod rezonabil oferă o cantitate semnificativă de nutrient sau de altă substanţă la care face referire menţiunea şi care permite producerea efectului nutriţional sau fiziologic indicat, astfel cum s-a stabilit prin dovezi ştiinţifice general acceptate;
    5) cu respectarea condiţiilor specifice stabilite la capitolul III sau la capitolul IV, după caz, din prezentul Regulament.
    16. Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate se permite doar în cazul în care se aşteaptă ca efectele benefice, astfel cum au fost prezentate în menţiune, să fie înţelese de consumatori.
    17. Menţiunile nutriţionale şi de sănătate se bazează pe dovezi ştiinţifice general acceptate şi se justifică prin acestea.
    18. Agentul economic care face o menţiune de nutriţie sau de sănătate justifică utilizarea acestei menţiuni.
Capitolul III
MENŢIUNI NUTRIŢIONALE. CONDIŢII SPECIFICE
    19. Se admite înscrierea  pe produsele alimentare a menţiunilor nutriţionale, specificate în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    [Pct.19 modificat prin HG1099 din 19.12.17, MO7-17/12.01.18 art.2]
    20. Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, nu se poate face o comparaţie decît între produsele alimentare din aceeaşi categorie, luînd în considerare o gamă de produse alimentare din această categorie. Se indică diferenţa de cantitate şi/sau de valoare energetică a unui nutrient, şi comparaţia se raportează la aceeaşi cantitate de produs alimentar.
    [Pct.20 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    21. Menţiunile nutriţionale comparative compară compoziţia produsului alimentar în cauză cu o gamă de produse alimentare din aceeaşi categorie, avînd o compoziţie care nu le permite utilizarea unei menţiuni, inclusiv produse alimentare aparţinînd unor alte mărci de fabricaţie.
Capitolul IV
MENŢIUNI DE SĂNĂTATE. CONDIŢII SPECIFICE
    22. Se admite înscrierea pe produsele alimentare a menţiunilor de sănătate la aplicarea condițiilor specifice pentru mențiunile de sănătate aprobate prin anexa nr. 2 la prezentul Regulament în cazul în care acestea sînt însoţite de următoarele informaţii:
    [Pct.22 modificat prin HG1099 din 19.12.17, MO7-17/12.01.18 art.2]
    1) o declaraţie privind importanţa unei alimentaţii variate şi echilibrate şi a unui mod de viaţă sănătos;
    2) cantitatea de produs alimentar şi modul de consum solicitat pentru a obţine efectul benefic menţionat;
    3) după caz, o declaraţie referitoare la persoanele care trebuie să evite utilizarea produsului alimentar în cauză;
    4) un avertisment adecvat pentru produsele care pot prezenta riscuri pentru sănătate, în cazul consumului acestora în exces. 
    23. Sînt interzise următoarele menţiuni de sănătate:
    1) care sugerează faptul că sănătatea poate fi afectată în cazul în care nu se consumă produsul alimentar;
    2) care fac referire la ritmul sau la cantitatea de greutate pierdută;
    3) care fac referire la recomandări ale unui singur medic sau unui personal medico-sanitar al asociaţiilor naţionale în domeniul medical, nutriţional sau alimentar, organizaţiilor filantropice din domeniul sănătăţii şi altor asociaţii.
    24. Se permite înscrierea menţiunilor de sănătate care descriu sau se referă la:
    a) rolul unui nutrient sau al unei alte substanţe în creşterea, dezvoltarea şi funcţiile organismului;
    b) funcţiile psihologice şi comportamentale ale organismului.
    241. Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor se aprobă de către Guvern.
    [Pct.241 introdus prin HG1099 din 19.12.17, MO7-17/12.01.18 art.2]
    242. Guvernul, la propunerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, actualizează periodic în Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor.
    [Pct.242 introdus prin HG1099 din 19.12.17, MO7-17/12.01.18 art.2]
Capitolul V
CERINŢE PRIVIND AVIZAREA SANITARĂ
A MENŢIUNILOR DE SĂNĂTATE
    25. Pentru obţinerea avizului sanitar asupra menţiunilor de sănătate, solicitantul înaintează Agenției Națională pentru Sănătate Publică subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale o cerere cuprinzînd:
    1) numele şi adresa solicitantului;
    2) nutrientul sau o altă substanţă, produsul alimentar sau categoria de produse alimentare care vor face obiectul menţiunii de sănătate şi caracteristicile sale speciale;
    3) o copie a studiilor, inclusiv a celor independente, care au făcut obiectul unor evaluări între egali, în cazul în care acestea sînt disponibile, realizate cu privire la menţiunea de sănătate, precum şi orice alt material disponibil pentru a demonstra că menţiunea de sănătate este conformă cu criteriile prevăzute de prezentul Regulament;
    4) după caz, o indicare a informaţiilor care ar trebui considerate drept date ce ţin de proprietate, însoţite de o justificare posibilă de a fi verificată;
    5) o copie a altor studii ştiinţifice relevante pentru menţiunea de sănătate în cauză;
    6) o propunere pentru formularea menţiunii de sănătate care face obiectul cererii de avizare sanitară, inclusiv, după caz, condiţiile specifice de utilizare;
    7) un rezumat al cererii.
    26. Agenția Națională pentru Sănătate Publică asigură evaluarea ştiinţifică a cererii valabile şi orice alte informaţii oferite de către solicitant şi, în termen de trei luni de la data primirii cererii, emite avizul sanitar.
    27. În procesul avizării sanitare, Agenția Națională pentru Sănătate Publică verifică faptul dacă menţiunea de sănătate este justificată cu dovezi ştiinţifice, precum şi faptul dacă formularea menţiunii de sănătate respectă condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.
    28. Avizul sanitar pozitiv include următoarele informaţii:
    1) numele şi adresa solicitantului;
    2) nutrientul sau o altă substanţă, produsul alimentar sau categoria de produse alimentare care urmează să facă obiectul unei menţiuni şi caracteristicile speciale ale acesteia;
    3) o propunere de formulare a menţiunii de sănătate, inclusiv, după caz, condiţiile de utilizare specifice;
    4) după caz, condiţiile şi restricţiile de utilizare a produsului alimentar şi/sau o menţiune suplimentară sau un avertisment care trebuie să însoţească menţiunea de sănătate pe etichetă şi în publicitatea produsului.
    29. Agenția Națională pentru Sănătate Publică face public avizul sanitar pozitiv, prin plasarea lui pe pagina web a instituţiei în termen de 5 zile de la acordarea acestui aviz sanitar solicitantului.
    30. Refuzul avizării sanitare a menţiunilor de sănătate este motivat de absenţa documentelor şi a informaţiilor menţionate la punctul 25 din prezentul Regulament sau de caracterul incomplet al acestora.
    31. În cazul în care, la cererea solicitantului pentru protecţia datelor deţinute în mod exclusiv, Agenția Națională pentru Sănătate Publică avizează utilizarea menţiunii în favoarea solicitantului, în conformitate cu procedura menţionată de prezentul Regulament, avizul sanitar eliberat este valabil timp de cinci ani.
Capitolul VI
LISTE PRIVIND MENŢIUNILE
    32. Agenția Națională pentru Sănătate Publică întocmeşte şi face public prin plasarea pe pagina web a Agenției listele privind:
   [Pct.32 modificat prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    1) restricţiile adoptate în conformitate cu punctul 12 din prezentul Regulament;
    2) menţiunile de sănătate avizate sanitar şi condiţiile aplicabile acestora, prevăzute de prezentul Regulament.
    33. Menţiunile de sănătate avizate sanitar pe baza datelor care ţin de proprietate sînt incluse într-o listă separată, însoţită de următoarele informaţii:
    1) data la care Centrul Naţional de Sănătate Publică a avizat sanitar menţiunea de sănătate şi numele solicitantului iniţial căruia i-a fost acordat avizul sanitar;
    2) faptul că menţiunea de sănătate a fost avizată sanitar de către Centrul Naţional de Sănătate Publică pe baza datelor deţinute în mod exclusiv şi cu utilizare limitată.
Capitolul VII
PROTECŢIA DATELOR
    34.  Datele ştiinţifice şi alte informaţii din cerere, solicitate în temeiul punctului 25 din prezentul Regulament, nu pot fi folosite în beneficiul unui solicitant ulterior, pentru o perioadă de cinci ani de la data avizării sanitare, cu excepţia cazului în care solicitantul ulterior a convenit cu solicitantul precedent că astfel de date şi informaţii pot fi utilizate, atunci cînd:
    1) datele ştiinţifice şi alte informaţii sînt indicate de către solicitantul iniţial ca fiind date care ţin de proprietate la momentul cînd a fost depusă cererea iniţială;
    2) solicitantul iniţial beneficia, la momentul cînd a depus cererea iniţială, de dreptul exclusiv de a face referire la datele care ţin de proprietate;
    3)  menţiunea de sănătate nu ar fi putut fi avizată fără depunerea de către solicitantul iniţial a datelor care ţin de proprietate.
    35. Pînă la expirarea perioadei de cinci ani, specificată la punctul 34 din prezentul Regulament, nici un solicitant ulterior nu are dreptul de a face referire la datele desemnate de către un solicitant iniţial ca fiind date care ţin de proprietate.

Anexa nr.1
la Regulamentul sanitar privind
menţiunile nutriţionale şi de sănătate
înscrise pe produsele alimentare
    [Parafa modificată prin HG1099 din 19.12.17, MO7-17/12.01.18 art.2]


Menţiuni nutriţionale şi condiţii aplicabile acestora
    1. VALOARE ENERGETICĂ SCĂZUTĂ
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar are o valoare energetică scăzută şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai pentru un produs care nu conţine mai mult de 40 kcal (170 kJ)/100 g în cazul solidelor sau mai mult de 20 kcal (80 kJ)/100 ml în cazul lichidelor. În cazul îndulcitorilor de masă, se aplică limita de 4 kcal (17 kJ)/porţie, cu proprietăţi de îndulcire echivalente cu 6 g de zaharoză (aproximativ 1 linguriţă de zaharoză).
    2. VALOARE ENERGETICĂ REDUSĂ
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar are valoare energetică redusă şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai în cazul în care valoarea energetică este redusă cu cel puţin 30 %, cu indicarea caracteristicii/caracteristicilor care conduce/conduc la reducerea valorii energetice totale a produsului alimentar.
    3. FĂRĂ VALOARE ENERGETICĂ
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar nu are valoare energetică şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai pentru un produs care conţine maxim 4 kcal (17 kJ)/100 ml. În cazul îndulcitorilor de masă, se aplică limita de 0,4 kcal (1,7 kJ)/porţie, cu proprietăţi de îndulcire echivalente cu 6 g de zaharoză (aproximativ 1 linguriţă de zaharoză).
    4. CONŢINUT REDUS DE GRĂSIMI
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar are conţinut scăzut de grăsimi şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai pentru un produs care nu conţine mai mult de 3 g grăsimi per 100 g în cazul solidelor sau 1,5 g grăsimi per 100 ml în cazul lichidelor (1,8 g grăsimi per 100 ml pentru laptele semidegresat).
    5. FĂRĂ GRĂSIMI
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar nu conţine grăsimi şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai pentru un produs care conţine maxim 0,5 g grăsimi per 100 g sau 100 ml. Cu toate acestea, menţiunile de tip „X% fără grăsimi” sînt interzise.
    6. CONŢINUT REDUS DE GRĂSIMI SATURATE
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar are un conţinut redus de grăsimi saturate şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă suma acizilor graşi saturaţi şi a acizilor graşi trans din produs nu depăşeşte 1,5 g per 100 g în cazul solidelor sau 0,75 g/100 ml în cazul lichidelor şi, în ambele cazuri, suma acizilor graşi saturaţi şi a acizilor graşi trans nu trebuie să asigure mai mult de 10 % energie.
    Se poate face o mențiune „conținut redus de grăsimi saturate” și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă suma acizilor grași saturați și a acizilor grași trans din produsul care poartă mențiunea este cu cel puțin 30% mai mică decît suma acizilor grași saturați și a acizilor grași trans dintr-un produs similar și/sau dacă conținutul de acizi grași trans din produsul care poartă mențiunea este egal sau mai mic decît în cazul unui produs similar.  
    7. FĂRĂ GRĂSIMI SATURATE
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar nu conţine grăsimi saturate şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă suma acizilor graşi saturaţi şi a acizilor graşi trans nu depăşeşte 0,1 g grăsimi saturate per 100 g sau 100 ml.
    8. CONŢINUT REDUS DE ZAHARURI
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar are un conţinut redus de zaharuri şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul nu conţine mai mult de 5 g zaharuri per 100 g în cazul solidelor sau 2,5 g zaharuri per 100 ml în cazul lichidelor.
    Se poate face o mențiune „conținut redus de zaharuri” și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai în cazul în care aportul energetic al produsului care poartă mențiunea este egal sau mai mic decît aportul energetic al unui produs similar.
    9. FĂRĂ ZAHARURI
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar nu conţine zaharuri şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul nu conţine mai mult de 0,5 g zaharuri per 100 g sau 100 ml.
    10. FĂRĂ ADAOS DE ZAHARURI
    Se poate face o menţiune conform căreia într-un produs alimentar nu s-au adăugat zaharuri şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul nu conţine adaos de monozaharide sau dizaharide sau un orice alt produs alimentar folosit pentru proprietăţile sale de îndulcire. În cazul în care produsul alimentar conţine zaharuri în mod natural, eticheta ar trebui să cuprindă, de asemenea, următoarea indicaţie: „CONŢINE ZAHARURI PREZENTE ÎN MOD NATURAL”.
    11. CONŢINUT SCĂZUT DE SODIU/SARE
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar are un conţinut scăzut de sodiu/sare şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul nu conţine mai mult de 0,12 g sodiu sau valoarea echivalentă de sare, per 100g sau per 100 ml. În ceea ce priveşte apele, altele decît apele minerale naturale reglementate de Normele sanitare privind utilizarea şi comercializarea apelor minerale naturale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 131-139, art.970), această valoare nu trebuie să depăşească 2 mg de sodiu per 100 ml.
    12. CONŢINUT FOARTE SCĂZUT DE SODIU/SARE
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar are un conţinut foarte scăzut de sodiu/sare şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul nu conţine mai mult de 0,04 g sodiu sau valoarea echivalentă de sare, per 100 g sau per 100 ml. Această menţiune nu se foloseşte în cazul apelor minerale naturale şi altor ape.
    13. FĂRĂ SODIU sau FĂRĂ SARE
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar nu conţine sodiu sau sare şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul nu conţine mai mult de 0,005 g sodiu sau valoarea echivalentă de sare, per 100 g.
    131. FĂRĂ ADAOS DE SODIU SAU FĂRĂ SARE
    Se poate face o mențiune conform căreia într-un produs alimentar nu s-a adăugat sare/sodiu și orice altă mențiune care poate avea același înțeles pentru consumator numai dacă produsul nu conține adaos de sodiu/sare sau orice alt ingredient care conține adaos de sodiu/sare și produsul nu conține mai mult de 0,12 g sodiu sau valoarea echivalentă pentru sare per 100 g sau 100 ml.
    14. SURSĂ DE FIBRE
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar este sursă de fibre şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul conţine cel puţin 3 g fibre per 100 g sau cel puţin 1,5 g fibre per 100 kcal.
    15. BOGAT ÎN FIBRE
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar este bogat în fibre şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul conţine cel puţin 6 g fibre per 100 g sau cel puţin 3 g fibre per 100 kcal.
    16. SURSĂ DE PROTEINE
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar este sursă de proteine şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă cel puţin 12 % din valoarea energetică a produsului alimentar o reprezintă proteinele.
    17. BOGAT ÎN PROTEINE
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar este bogat în proteine şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă cel puţin 20 % din valoarea energetică a produsului alimentar o reprezintă proteinele.
    18. SURSĂ DE [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ŞI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR]
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar este o sursă de vitamine şi/sau minerale şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul conţine cel puţin o cantitate semnificativă, astfel cum este definită în anexa nr.3 la Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 538 din 2 septembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 138-139, art.603).
    19. BOGAT ÎN [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] ŞI/SAU [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR]
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar este bogat în vitamine şi/sau minerale şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul conţine cel puţin de două ori valoarea cerută pentru menţiunea „Sursă de [DENUMIREA VITAMINEI/VITAMINELOR] şi/sau [DENUMIREA MINERALULUI/MINERALELOR]”.
    20. CONŢINE [DENUMIREA NUTRIENTULUI SAU A UNEI ALTE SUBSTANŢE]
    Se poate face o menţiune conform căreia un produs alimentar conţine un nutrient sau o altă substanţă, pentru care prezentul Regulament nu stabileşte condiţii specifice, şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul respectă toate dispoziţiile aplicabile din prezentul Regulament, în special punctul 15. În cazul vitaminelor şi mineralelor se aplică condiţiile prevăzute pentru menţiunea „Sursă de”.
    21. ÎMBOGĂŢIT CU [DENUMIREA NUTRIENTULUI]
    Se poate face o menţiune conform căreia conţinutul de unul sau mai mulţi nutrienţi, alţii decît vitamine şi minerale, a fost îmbogăţit, precum şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai dacă produsul îndeplineşte condiţiile aplicabile menţiunii „Sursă de” şi dacă îmbogăţirea conţinutului este de cel puţin 30 % în raport cu un produs similar.
    22. CONŢINUT REDUS DE [DENUMIREA NUTRIENTULUI]
    Se poate face o menţiune conform căreia conţinutul de unul sau mai mulţi nutrienţi a fost redus şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator numai în cazul în care reducerea conţinutului este de cel puţin 30 % în raport cu un produs similar, cu excepţia micronutrienţilor pentru care se acceptă o diferenţă de 10 % la valorile de referinţă, astfel cum sînt stabilite în anexa nr.3 la Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 538 din 2 septembrie 2009, şi cu excepţia sodiului sau a valorii echivalente de sare, pentru care se acceptă o diferenţă de 25 %.
    23. UŞOR/LIGHT
    O menţiune conform căreia un produs alimentar este „uşor” sau „light” şi orice altă menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator şi îndeplineşte aceleaşi condiţii precum cele stabilite pentru termenul „redus”; menţiunea este, de asemenea, însoţită de o indicaţie a caracteristicii (caracteristicilor) care determină caracterul „uşor” sau „light” al produsului alimentar.
    24. ÎN MOD NATURAL/NATURAL
    În cazul în care un produs alimentar îndeplineşte, în mod natural, condiţia/condiţiile stabilite în prezenta anexă în ceea ce priveşte utilizarea unei menţiuni nutriţionale, termenul „în mod natural/natural” poate fi folosit la începutul menţiunii.
    25. SURSĂ DE ACIZI GRAŞI OMEGA 3
    O menţiune conform căreia un produs alimentar este o sursă de acizi graşi omega 3 sau orice menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator poate fi utilizată numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin 0,3 g acid alfa-linolenic per 100 g şi per 100 kcal sau cel puţin 40 mg sumă de acid eicosapentaenoic şi acid docosahexaenoic per 100 g şi per 100 kcal.
    26. BOGAT ÎN ACIZI GRAŞI OMEGA 3
    O menţiune conform căreia un produs alimentar este bogat în acizi graşi omega 3 sau orice menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator poate fi utilizată numai dacă produsul respectiv conţine cel puţin 0,6 g acid alfa-linolenic per 100 g şi per 100 kcal sau cel puţin 80 mg sumă de acid eicosapentaenoic şi acid docosahexaenoic per 100 g şi per 100 kcal.
    27. BOGAT ÎN LIPIDE MONONESATURATE
    O menţiune conform căreia un produs alimentar este bogat în lipide mononesaturate sau orice menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator poate fi utilizată numai dacă cel puţin 45 % din acizii graşi conţinuţi de produs sînt derivaţi din lipide mononesaturate, cu condiţia ca lipidele mononesaturate să reprezinte mai mult de 20 % din valoarea energetică a produsului.
    28. BOGAT ÎN LIPIDE POLINESATURATE
    O menţiune conform căreia un produs alimentar este bogat în lipide polinesaturate sau orice menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator poate fi utilizată numai dacă cel puţin 45 % din acizii graşi conţinuţi de produs sînt derivaţi din lipide polinesaturate, cu condiţia ca lipidele polinesaturate să reprezinte mai mult de 20 % din valoarea energetică a produsului.
    29. BOGAT ÎN LIPIDE NESATURATE
    O menţiune conform căreia un produs alimentar este bogat în lipide nesaturate, precum şi orice menţiune care poate avea acelaşi înţeles pentru consumator, poate fi utilizată numai dacă cel puţin 70 % din acizii graşi conţinuţi de produs sînt derivaţi din lipide nesaturate, cu condiţia ca lipidele nesaturate să reprezinte mai mult de 20 % din valoarea energetică a produsului.
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1099 din 19.12.17,MO7-17/12.01.18 art.2]

Anexa nr. 2
la Regulamentul sanitar privind mențiunile
nutriționale și de sănătate înscrise
pe produsele alimentare

INSTRUCȚIUNE
privind aplicarea condițiilor specifice pentru mențiunile
de sănătate
prevăzute la capitolele II și IV din Regulamentul
sanitar privind mențiunile nutriționale
și de sănătate înscrise
pe produsele alimentare
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezenta Instrucțiune este adresată organelor de control și operatorilor din businessul alimentar referitor la aplicarea prevederilor capitolelor II și IV din Regulamentul sanitar privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (în continuare – Regulament).
    2. Capitolele II și IV stabilesc principiile generale, condițiile specifice pentru utilizarea permisivă a mențiunilor de sănătate avizate. Prevederile respective se vor respecta împreună cu principiile și cerințele generale pentru toate mențiunile aprobate de Regulament pe care le utilizează operatorii din businessul alimentar, precum și cu cele incluse în Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor.
    3. Operatorul din businessul alimentar, căruia îi revine răspunderea pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, asigură exactitatea informațiilor referitoare la produsele alimentare în conformitate cu prevederile Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorului.
    4. Utilizarea mențiunilor de sănătate avizate se admit numai în cazul respectării tuturor cerințelor Regulamentului.
    5. În cazul în care utilizarea mențiunilor incluse în Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, nu respectă toate cerințele prevăzute de Regulament, organele de control vor aplica măsurile de rigoare în conformitate cu prevederile Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.
    6. Operatorii din businessul alimentar vor fi responsabili de asigurarea conformității cu prevederile capitolelor II și IV din Regulament și vor prezenta dovezi Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
    7. Mențiunile de sănătate care nu sînt aprobate (neincluse în  Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor) și cele care nu sînt conforme normelor stabilite în capitolele II și IV din Regulament sînt interzise.
II. INFORMAȚII OBLIGATORII CARE ÎNSOȚESC
MENȚIUNILE DE SĂNĂTATE
    8. În cazul aplicării unei mențiuni de sănătate furnizate consumatorului, în conformitate cu prevederile capitolului IV din Regulament, este obligatoriu utilizarea a două sau, după caz, patru informații. Informațiile prevăzute la pct. 22 din Regulament se indică pe eticheta produselor alimentare respective sau în prezentarea și în publicitatea lor.
    9. Cerințele pct. 9 din Regulament se respectă cu strictețe pentru furnizarea informațiilor exacte și pertinente, în cazul în care consumatorii trebuie să facă o alegere fondată și argumentată.
    10. Mențiunea de sănătate se va aplica pe cîmpul vizual principal, cuprinzînd notează toate informațiile pentru consumatori despre produsul alimentar la care se referă.
    11. Pentru livrarea produselor alimentare către consumatorul final, etichetarea este obligatorie, iar publicitatea este la discreția operatorului din businessul alimentar și reprezintă procesul de promovare a produselor alimentare.
    12. Pe etichetele produselor alimentare se includ informațiile obligatorii pentru care se face mențiunea de sănătate în condițiile pct. 22 din Regulament.
    13. Pentru produsele alimentare nepreambalate care sînt destinate consumatorului final sau unei unități de alimentare publică, operatorii din businessul alimentar asigură menționarea informațiilor obligatorii pentru care este făcută mențiunea de sănătate pe preambalaj, anunț sau pe o etichetă atașată produsului alimentar sau pe alte documente confirmatoare.
    14. În cazul vînzărilor la distanță trebuie să se facă o mențiune specială „privind vînzările la distanță”. Informațiile obligatorii trebuie să fie disponibile consumatorilor înainte de procurarea produselor, iar în cazul vînzării la distanță, unde accesul la „etichetare” este limitat, informațiile obligatorii pentru mențiunea de sănătate trebuie să fie incluse în prezentarea și publicitatea produselor alimentare, în suportul de vînzare la distanță, dacă acesta este o pagină web, un catalog, un prospect sau o scrisoare.
    15. Operatorii din businessul alimentar sînt obligați să plaseze, conform pct. 22 din Regulament, patru informații la utilizarea unei mențiuni de sănătate permise, după cum urmează:
1) o declarație privind importanța unei alimentații variate şi echilibrate şi a unui mod de viață sănătos
    a) Scopul prezentei prevederi este de a oferi un suport consumatorului pentru a înțelege efectele benefice specifice ale produsului alimentar care poartă mențiunea de sănătate.
    b) Declarația subliniază necesitatea de a informa consumatorii că faptul de a consuma un anumit produs alimentar poate fi inclus într-o alimentație variată și echilibrată, dar nu în exces sau contrar bunelor practici de nutriție, și într-o alimentație rațională, pentru a menține sănătatea în condiții optimale de viață.
    c) Consumul unui produs alimentar care poartă mențiunea de sănătate în contextul unei alimentații variate și echilibrate reprezintă doar un singur aspect al unui stil de viață sănătos;
    2) cantitatea de produs alimentar și modul de consum solicitat pentru a obține efectul benefic menționat
    a) Informațiile furnizate de către operatorii din businessul alimentar sînt obligatorii pe baza compoziției produselor alimentare, pentru a se asigura că efectul menționat poate avea loc. 
    b) Comunicarea aspectelor privind modul în care sînt consumate produsele alimentare consumatorilor este o cerință a condițiilor specifice de utilizare pentru mențiunile de sănătate aprobate.
    c) Informațiile respective trebuie să garanteze că, pentru toate mențiunile de sănătate, consumatorul este pe deplin informat cu referire la cantitatea de produs alimentar necesară și modul în care acesta trebuie consumat pe parcursul zilei.
    d) Informațiile vor indica dacă efectul menționat se poate obține prin consumarea produsului alimentar doar o dată sau de mai multe ori pe parcursul unei zile. Aceste informații nu vor încuraja sau nu vor tolera consumul în exces al unui produs alimentar;
    3) după caz, o declarație referitoare la persoanele care trebuie să evite utilizarea produsului alimentar în cauză; precum și
    4) un avertisment adecvat pentru produsele care pot prezenta riscuri pentru sănătate în cazul consumului în exces
    a) Unele mențiuni vor fi avizate cu restricții privind utilizarea lor sau, în cazul unor substanțe, prevederile specifice pentru aceste categorii de alimente vor prevedea cerințe suplimentare privind etichetarea lor.
    b) Toate cerințele sînt cumulative și operatorii din businessul alimentar sînt obligați să respecte prevederile aplicabile produselor alimentare și mențiunilor.
    c) Operatorii din businessul alimentar își asumă propria responsabilitate și se conformează cerințelor de protecţie a sănătăţii umane şi intereselor consumatorului privind siguranţa alimentelor.
    d) Operatorii din businessul alimentar, pe propria lor răspundere, propun, pe piață produse alimentare care nu dăunează sănătății, cu aplicarea mențiunilor respective de sănătate.
III. BENEFICIILE GENERALE, NESPECIFICE ÎN MATERIE
DE SĂNĂTATE, PREVĂZUTE ÎN CAPITOLUL IV DIN
REGULAMENT

    16. Capitolul IV din Regulament permite utilizarea mențiunilor simple, atractive, care indică beneficiile generale, nespecifice ale unui produs alimentar asupra bunei sănătăți publice sau asupra bunăstării legate de sănătate, corespunzător Regulamentului.
    17. Mențiunile respective trebuie să fie informative pentru consumatori, conținînd mesaje clare, veridice, corespunzător nevoilor consumatorilor.
    18. În cazul în care mențiunile se referă la beneficii generale, nespecifice pentru sănătate, acestea trebuie să fie însoțite de o mențiune specifică de sănătate din Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor.
    19. Mențiunile specifice de sănătate avizate care însoțesc mențiunea cu referire la beneficiile de sănătate generale, nespecifice vor fi incluse imediat după respectiva mențiune.
    20. Mențiunile specifice din Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, vor conține o relevanță pentru trimiterea generală. Cu cît trimiterea respectivă este mai generală (de exemplu: „pentru o stare de sănătate bună”), cu atît mai multe mențiuni de sănătate din Lista de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, sînt eligibile pentru completare.
    21. Operatorii din businessul alimentar respectă cu exactitate cerințele prevăzute la pct. 18, în contextul în care mențiunile de sănătate pot fi utilizate corespunzător prevederilor Regulamentului.
    22. Pentru a evita informarea eronată a consumatorilor, operatorii din businessul alimentar au responsabilitatea de a demonstra legătura între trimiterea la beneficiile generale, nespecifice ale produsului alimentar și mențiunile de sănătate specifice permise care o însoțesc.
    23. Dacă mențiunile depuse spre evaluare și avizare sanitară sînt considerate prea generale sau nespecifice, acestea nu pot fi avizate.
    24. Se califică drept încălcare mențiunile care nu
se încadrează în prevederile capitolului IV din Regulament.
    [Anexa nr.2 introdusă prin
HG1099 din 19.12.17,MO7-17/12.01.18 art.2]