LPC64/2011
ID intern unic:  337993
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 64
din  01.04.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 04.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 53     art Nr : 116
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 13:
    la alineatul (1):
    litera b) se completează în final cu textul: „Despre existenţa unor astfel de cazuri, Ministerul Justiţiei informează primarul, iar după implementarea Registrului de stat al alegătorilor – Comisia Electorală Centrală.”
    litera c) se abrogă;
    la alineatul (2) litera d) se completează în final cu textul: „Organele electorale sînt informate despre existenţa interdicţiei de către Ministerul Justiţiei şi/sau de către Ministerul Afacerilor Interne.”
     2. Articolul 35 se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Membrii organelor electorale şi membrii aparatelor de lucru ale acestor organe beneficiază de o zi liberă – ziua de luni imediat următoare zilei alegerilor.”
    3. La articolul 38 alineatul (1) litera c), cuvintele „informaţia despre veniturile” se substituie prin textul „în cazul alegerilor parlamentare şi referendumurilor republicane, informaţia despre veniturile”.
    4. Articolul 39:
    la alineatul (2), cuvîntul „Persoanele” se substituie prin textul „În cazul alegerilor parlamentare şi referendumurilor republicane, persoanele”;
    la alineatul (10), textul „cu cel mult 5 zile pînă la ziua alegerilor” se substituie prin textul „cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor”.
    5. La articolul 40 alineatul (2), textul „cel tîrziu cu 5 zile înainte de alegeri” se substituie prin textul „cel tîrziu în ziua precedentă zilei alegerilor”.
    6. La articolul 44 alineatul (1) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    „i) copia de pe actul de identitate al candidatului.”
    7. La articolul 53 alineatul (41) se abrogă.
    8. Articolul 64:
    la alineatul (1), cuvîntul „publici” se exclude, iar după cuvîntul „echitate,” se introduce cuvîntul „responsabilitate,”;
    la alineatul (2), cuvintele „contra plată” se exclud;
    la alineatul (5), textul „radiodifuzorii publici şi mijloacele de informare în masă scrise fondate de autorităţile publice” se substituie prin textul „radiodifuzorii şi mijloacele de informare în masă scrise”.
    9. Articolul 641:
    la alineatul (1), după sintagma „Comisia Electorală Centrală” se introduce textul „în primele 7 zile ale perioadei electorale”;
    la alineatul (2), cuvintele „În prima săptămînă a perioadei electorale” se substituie prin cuvintele „În primele 7 zile de la aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă”;
    la alineatul (4), textul: „În campania electorală pentru alegeri locale generale şi referendumuri locale, radiodifuzorii cu acoperire locală/regională, a căror listă este făcută publică de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în primele 3 zile ale perioadei electorale, acordă gratuit concurenţilor electorali cîte 5 minute de emisie la televiziune şi 10 minute la radio în scopul expunerii programelor electorale şi informării alegătorilor. Timpii de antenă respectivi sînt oferiţi în alt spaţiu de emisie decît cel rezervat publicităţii electorale şi dezbaterilor electorale.” se exclude;
    la alineatul (5), cuvintele „Radiodifuzorii publici” se substituie prin textul „În cadrul alegerilor parlamentare şi referendumurilor republicane, radiodifuzorii publici”.
    10. La articolul 65 alineatul (1) se completează în final cu textul „ , cu excepţia contestaţiilor ce se referă la exercitarea dreptului la vot sau la administrarea alegerilor depuse la biroul electoral în ziua alegerilor”.
    11. La articolul 119 alineatul (1), textul „ , care începe efectiv din ziua validării rezultatelor alegerilor locale” se exclude.
    12. Articolul 120:
    la alineatul (1), cifra „55” se substituie prin cifra  „45”;
    la alineatul (2), cifra „50” se substituie prin cifra  „40”.
    Art. II. – La articolul II alineatul (1) litera b) din Legea nr. 119 din 18 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 108–109, art. 332), textul „începînd cu alegerile locale generale din anul 2011” se substituie prin textul „începînd cu anul 2015”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr. 64. Chişinău, 1 aprilie 2011.