LPC45/2011
ID intern unic:  338018
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 45
din  24.03.2011
pentru modificarea articolului 28 din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002
cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei
Publicat : 08.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 54-57     art Nr : 125
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 28 din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 137–138, art. 1054), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (1), cuvintele „sau ating această vîrstă în perioada încorporării” se exclud;
    la alineatul (2), cuvintele „mai-iunie” şi „noiembrie-decembrie” se substituie prin cuvintele „aprilie-iulie” şi, respectiv, „octombrie-ianuarie (anul următor)”.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni:
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege;
    va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                      Marian LUPU

    Nr. 45. Chişinău, 24 martie 2011.