HGO224/2011
ID intern unic:  338056
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 224
din  04.04.2011
cu privire la aprobarea Listei bunurilor indigene ce urmează a
 fi achiziţionate de către autorităţile contractante obligatoriu de
 la producătorii autohtoni pentru anul 2011
Publicat : 08.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 54-57     art Nr : 259
    În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art. 470), cu modificările şi completările ulterioare,  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă pentru anul 2011 Lista bunurilor indigene ce urmează a fi achiziţionate de către autorităţile contractante obligatoriu de la producătorii autohtoni (se anexează).
    2. Prevederile prezentei hotărîri se extind asupra oricărei proceduri de achiziţie desfăşurate în anul 2011, la care va fi achiziţionat cel puţin unul din bunurile prevăzute în Listă.
    3. În cazul în care grupul de lucru pentru achiziţii va considera că participarea producătorilor autohtoni la procedurile de achiziţie este ineficientă din punct de vedere economic, din cauza cantităţilor reduse ale bunurilor ce urmează a fi achiziţionate, autorităţile contractante se vor asocia (de regulă, de comun acord cu autorităţile ierarhice), în scopul eficientizării procedurilor de achiziţii.
    4. Monitorizarea executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Achiziţii Publice.

    PRIM-MINISTRU                                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                          Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                     Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                           Veaceslav Negruţa

    Nr. 224. Chişinău, 4 aprilie 2011.

   
lista