LPC61/2011
ID intern unic:  338618
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 61
din  01.04.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 24.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 86     art Nr : 221
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62–63, art. 688), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 3. Proprietatea asupra regnului animal
    (1) Regnul animal este proprietate a statului. Asigurarea ocrotirii şi conservării  regnului animal constituie responsabilitatea statului.
    (2) Resursele regnului animal pot fi folosite potrivit prevederilor titlului III.”
    2. Articolul 7 se completează cu  litera f) cu următorul cuprins:
    „f) luarea măsurilor necesare pentru menţinerea populaţiei speciilor la nivelul cerinţelor ecologice, ştiinţifice şi culturale, ţinînd cont de condiţiile economice şi de recreare din teritoriu, sau crearea condiţiilor pentru adaptarea populaţiei speciilor la condiţiile respective.”
    3. Articolul 11 se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) crearea de noi biotopuri, protecţia celor existente sau restabilirea biotopurilor degradate;”.
    4. Articolul 16 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Pentru protecţia speciilor incluse în Cartea Roşie se stabilesc următoarele măsuri:
    a) crearea obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat, prioritar pe terenurile unde sînt răspîndite animalele incluse în Cartea Roşie şi pe căile de migraţie a unor astfel de specii de animale;
    b) interzicerea scoaterii animalelor din mediul natural, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 27 alin. (3);
    c) interzicerea deranjării animalelor în habitatul lor natural, în special în perioadele de reproducere, de hibernare şi de migraţie.”
    5. Articolul 29 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Aplicarea măsurilor de reglementare a efectivului unor specii de animale se efectuează prin metode de menţinere a efectivului populaţiilor tuturor speciilor de animale la nivelul cerinţelor ecologice şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale, fără diminuarea factorilor economici, culturali şi de recreare a teritoriului.”
    6. La articolul 31, alineatul (1) se completează cu  literele h) şi i) cu următorul cuprins:
    „h) să se călăuzească de principiile folosirii raţionale a regnului animal pentru asigurarea echilibrului  ecologic;
     i) să se asigure de faptul că folosirea resurselor regnului animal nu împiedică luarea măsurilor pentru conservarea populaţiilor speciilor rare, vulnerabile şi periclitate şi a speciilor migratoare de animale.”
    Art. II. – Legea  nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,  nr. 66–68, art. 442), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după partea introductivă se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „arie de protecţie specială avifaunistică – spaţiu natural destinat conservării, menţinerii şi, după caz, readucerii într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, în vederea protecţiei speciilor de pasări migratoare sălbatice;”.
    2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    „Art. 3. – (1) Fondul ariilor naturale protejate de stat (în continuare – fondul ariilor protejate) include obiectele şi complexele naturale cu valoare primordială incontestabilă pentru:
    a) conservarea biodiversităţii şi habitatelor naturale, în special de importanţă internaţională şi transfrontalieră;
    b) conservarea habitatelor naturale de importanţă specială pentru speciile migratoare de animale, în special în zonele lor de  zbor, concentrare, hibernare, năpîrlire şi înmulţire;
    c) studierea proceselor naturale;
    d) restabilirea echilibrului ecologic;
    e) educarea ecologică a populaţiei;
    f) dezvoltarea turismului ecologic.
    (2) Datele iniţiale despre fondul ariilor protejate sînt utilizate la elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului.”
    3. La articolul 6 litera b), după cuvîntul „biocenoze” se introduce textul „ , inclusiv a ecosistemelor silvice şi de stepă importante, a zonelor umede, a locurilor de reproducere, de hibernare şi a căilor de migraţie a animalelor,”.
    4. Articolul 8 se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) protecţia căilor de migraţie şi a locurilor de reproducere;”.
    5. Articolul 821 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) În zonele umede de importanţă internaţională se stabilesc arii de protecţie specială avifaunistică, care reprezintă spaţii naturale pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice. Ariile de protecţie specială avifaunistică se delimitează  conform criteriilor elaborate de instituţii ştiinţifice sau de unii savanţi şi aprobate de autoritatea centrală pentru mediu.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr. 61. Chişinău, 1 aprilie 2011.