HCC10/2011
ID intern unic:  338628
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 10
din  20.05.2011
cu privire la validarea unui mandat de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova
Publicat : 24.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 86     art Nr : 12     Data intrarii in vigoare : 20.05.2011
    În numele Republicii Moldova,
    Curtea Constituţională în componenţa:
    Dumitru PULBERE    - preşedinte,
                                          judecător-raportor
    Victor PUŞCAŞ          - judecător
    Petru RAILEAN        - judecător
    Elena SAFALERU     - judecător
    Valeria ŞTERBEŢ    - judecător
grefier – Dina Мusteaţa, în prezenţa secretarului Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir, a reprezentantului Partidului Democrat din Moldova, Sergiu Bularu, şi a candidatului supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova Oleg Ţulea,  conducîndu-se după prevederile art.62, art.69 alin.(1), art.135 alin.(1) lit.e) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.e) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară publică dosarul privind validarea  unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
    Drept temei pentru examinarea dosarului au servit materialele Comisiei Electorale Centrale, prezentate la 16 mai 2011, în conformitate cu  art.62 din Constituţie, cu respectarea prevederilor art.38 alin.(4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.
    Prin decizia Curţii Constituţionale din 17 mai 2011 materialele Comisiei Electorale Centrale au fost acceptate pentru examinare.
    Analizînd materialele dosarului, audiind informaţiile  prezentate de judecătorul-raportor şi  participanţii la şedinţă,
    Curtea Constituţională
a  c o n s t a t a t:
    1. Parlamentul Republicii Moldova, prin Hotărîrea nr.97 din 12 mai 2011, ca urmare a demisiei deputatului  Anatolie Ghilaş, a declarat vacant un mandat de deputat aparţinînd Partidului Democrat din Moldova.
    Comisia Electorală Centrală, prin Hotărîrea nr. 175 din 13 mai 2011, a luat act de vacanţa mandatului de deputat atribuit Partidului Democrat din Moldova şi a propus Curţii Constituţionale să-l declare ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe candidatul supleant Oleg Ţulea, pe lista Partidului Democrat din Moldova, prezentînd materialele respective.
    2. Examinînd materialele depuse de Comisia Electorală Centrală în raport cu prevederile constituţionale şi legale, Curtea reţine următoarele.
    Conform prevederilor art.62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.
    Potrivit art.69 alin.(1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării. În conformitate cu art.88 alin.(2) din Codul electoral, candidaţii incluşi în listele electorale, care nu au fost aleşi, sînt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant este declarat ales de către Curtea Constituţională, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinînd partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă devine vacant.
    Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că Partidul Democrat din Moldova dispune de un mandat vacant de deputat în Parlament.
    La 24 decembrie 2010, prin Avizul nr.5 şi Hotărîrea nr.31, Curtea Constituţională a confirmat legalitatea alegerii Parlamentului în cadrul scrutinului din 28 noiembrie 2010 şi listele candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a.
    Curtea Constituţională a constatat că următorul candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr.31 din 24 decembrie 2010, este Oleg Ţulea.
    La 13 mai 2011 candidatul supleant Oleg Ţulea a prezentat Comisiei Electorale Centrale o declaraţie, prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asumîndu-şi obligaţia de a înlătura incompatibilităţile în termenele prevăzute de lege.
    În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să  împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit de Comisia Electorală Centrală  domnului Oleg Ţulea, a.n. 1980, domiciliat în mun.Chişinău, politolog, magistru în ştiinţe politice, viceministru al tineretului şi sportului, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova.
    Pentru considerentele expuse, în conformitate cu prevederile art.140 alin.(2) din Constituţie, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.e) şi art.62 lit.d) din Codul jurisdicţiei constituţionale,
    Curtea Constituţională
H O T Ă R Ă Ş T E:
    1. Oleg Ţulea, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, este declarat ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului.
    2. Prezenta hotărîre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE                      Dumitru  PULBERE

    Nr. 10. Chişinău, 20  mai 2011.