OMFC49/2011
ID intern unic:  338861
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 49
din  03.05.2011
cu privire la modificarea pct.10 al Instrucţiunii privind modul de
completare a facturii aprobate prin Ordinul nr.47 din 31 martie 2010
Publicat : 17.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 99-101     art Nr : 644
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 830 din 07.06.2011
Ministru Oleg EFRIM
____________________________

    Întru executarea prevederilor pct.4 al Hotărîrii Guvernului nr.547 din 4 august 1995, cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.426) cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    Pct.10 al Instrucţiunii privind modul de completare a facturii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.47 din 31 martie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.58-60, art.230), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.745 din 31 martie 2010, se modifică după cum urmează:
    1.  Subpct.16), se exclude.
    2. Subpct.19), se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „19) În cazul livrării activelor supuse accizelor în coloana 7.8 se indică în lei suma accizelor aferentă acestora.
    În cazul livrării mărfurilor social importante, adaosul comercial al căror este reglementat de Guvern, la fiecare etapă de comercializare, furnizorul în coloana 7.8 va indica preţul de livrare pentru o unitate, fixat de producătorul autohton sau preţul de achiziţie în cazul mărfurilor importate cu înscrierea prin bară a mărimii adaosului comercial cumulativ în procente, calculat de la preţul de livrare/achiziţie. Informaţia în cauză se înscrie iniţial de către producătorul autohton sau importator, fiind transcrisă ulterior de fiecare furnizor, modificînd, după caz, mărimea adaosului comercial. Entităţile care beneficiază de dreptul de a imprima de sine stătător facturile pe hîrtie specială au posibilitatea de a include într-un rînd separat preţul de livrare pentru o unitate fixat de producătorul autohton sau preţul de achiziţie în cazul mărfurilor importate şi mărimea adaosului comercial cumulativ.”

    MINISTRUL FINANŢELOR                                     Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 49. Chişinău, 3 mai 2011.